Hotărârea nr. 280/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora+Anexe 1-7

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 7, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sa u consilieri in depen denii și componența n om in ala a aceste ra

Având în vedere Referatul de aprobare nr. K/2927/17.11.2020 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. K/2930/17.11.2020 al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și nr. M/387/17.11.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

In virtutea prevederilor Constituției României;

Luând în considerare Ordonanța de urgență nr. 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere:

 • - încheierea dc ședință pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 Secția alia Civilă în ședința din camera de consiliu din data de 15 octombrie 2020, în procedură necontencioasă în dosarul nr. 31857/299/2020, potrivit căreia s-au validat 25 mandate de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

 • - încheierea de ședință pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 Secția a II a Civilă în ședința din camera de consiliu din data de 3 noiembrie 2020, în procedură necontencioasă în dosarul nr. 33618/299/2020, potrivit căreia s-au validat mandatele de consilieri locali obținute dc supleanții Bârgău Mari an-Aurel ian și Ozata Alev B urban, candidați ai Partidului Mișcarea Populară în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 50823 din 10.11.2020 și comunicată Secretarului General al Sectorului 1 în data de 10.11.2020, înregistrată sub numărul C 159;

 • - încheierea de ședința pronunțata de Judecătoria Sectorului 1 Secția a II a Civilă în ședința din camera de consiliu din data de 6 noiembrie 2020, în procedură necontencioasă în dosarul nr. 34837/299/2020, potrivit căreia s-a validat mandatul dc consilier local obținut de supleantul Podani Dan-Niculac, candidatul al Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, înregistrată la Registratura Generală a Sectorului l al Municipiului București sub nr. 51871 din 17.11.2020 și comunicată Secretarului General al Sectorului 1 în data de 17.11.2020, înregistrată sub numărul C 164;

Ținând scama dc dispozițiile Ordinului Prefectului Municipiului București nr. 627/02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Sectorului 1, transmis de Prefectura Municipiului București sub nr. S.M, /P/24.299/03.11.2020 și înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 49568/03.11.2020 și la Secretarul General sub nr, C/l 53/03.11.2020;

 • î n conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.78/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate;

Având în vedere adresele Secretarului General al Sectorului l nr. C/139/05.11.2020, ni. C/140/05J 1.2020, nr. C/141/05.11.2020 și nr. C/142/05.11.2020, comunicate prin email grupurilor de consilieri locali ai Alianței USR PLUS, ai Partidului Social Democrat, ai Partidului Național Liberal, respectiv ai Partidului Mișcarea Populară;

Luând în considerare nominalizările membrilor fiecărei comisii făcute de fiecare grup de consilieri locali, cu respectarea configurației politice de la alegerile locale din data de 27.09.2020, comunicate de Partidul Mișcarea Populară, Partidul Social Democrat, Alianța USR PLUS și Partidul Național Liberal prin adresele înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 51306/12.11.2020, nr. 51307/12.11.2020, nr. 51889/17.11.2020 și nr. 51966/17.11.2020;

Văzând declarațiile consilierilor locali ai Sectorului 1 prin care se nominalizează comisia de specialitate de bază;

Raportul comisiei de validare cu privire la stabilirea numărului de membri pentru fiecare dintre comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, respectiv rapoartele comisiei dc validare cu privire la stabilirea componenței fiecărei comisii de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 124, art. 139 alin. (1), alin. (6) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 în tini nit în ședință ordinară * ’

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se stabilesc principalele domenii de activitate în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, după cum urmează:

 • a. domeniul buget, impozite și taxe locale;

 • b. domeniul urbanism și amenajarea teritoriului;

 • c. domeniul comerț și privatizare;

 • d. domeniul juridic și patrimoniu;

 • e. domeniul cultură, învățământ și sport;

 • f. domeniu] social și sănătate;

Art 2.-Se stabilește constituirea a 6 (șase) comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.3.- Se stabilește denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, după cum urmează:

 • a. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • b. Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • c. Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3);

 • d. Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • e. Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • £ Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • Ar t.4.- Sc stabilește numărul membrilor fiecărei comisii de specialitate la 5 membri, potrivii Raportului comisiei de validare.

 • Ar t. 5.- Se aprobă modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie dc specialitate, cu respectarea configurației politice de la alegerile din 27 septembrie 2020, conform Anexei nr. 1.

 • Ar t.6.- (1) Se stabilește componența nominală a comisiilor dc specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu respectarea configurației politice de la alegerile din 27 septembrie 2020, potrivit Rapoartelor comisiei de validare, conform Anexelor nr. 2-7.

 • (2) în cazul în care un consilier local face parte din mai multe comisii se va indica comisia de bază.

Art.7.- Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.8,- (1) Primarul Sectorului 1, consilierii locali aleși în componența comisiilor de specialitate menționate la art. 6 alin. (1), Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Secretarul General al Sectorului 1, prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului sectorului 1, Instituției Prefectului Municipiului București, consilierilor locali menționați în anexe, compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și instituțiilor înființate de Consiliul Local al Sectorului 1.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.11.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR. GENERAL

Daniela Nieolera Cefalan

Anexa nr.I la Hotărârea Consiliului Local nr. 280/23.11.2020 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Laurențiu Dn^u^br1^L-


Numărul locurilor care reviu fiecărui grup de consilieri în comatul


Nu măr comisie

Denumirea comisiei

Număr membri comisie

Numărul locurilor repartizate

PSD

9 mandate

USR PLUS

9 mandate

PNL

6 mandate

PMP

3 mandate

1

Comisia de studii, prognoze economico-socialc, buget, impozite și taxe locale

5

1

2

2

-

2

Comisia de administrare a domeniu In । public. de organizare și d czvo 1 tare u rbaniat i că, rea 1 iza rea lucrărilor publice, pro tecii a mediului înconjurător

5

1

2

1

1

3

Corn isțjț de comerț, prestări servicii pătns populație și promovarea inițiativei private

5

2

1

1

1

4

Comisia de administrație publică locală, juridica; apărarea ordinii publice, respectiv n drepturilor yi libertăților cetățenilor și patrimoniu

5

2

2

1

5

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-medîa și culte

5

1

2

1

]

6

Comisia de sănătate și protecție socială

5

2

1

1

]

Anexa nr,2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 280/23,11,2020 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurențiu Dpt^ușiy^,


COMPONENȚA COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 1

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale

Nr. crt.

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA POLITICĂ

1

M1LOȘ-OLTEANU IIJUANA-DORINA

PSD

2

V1COL NED

ALIANȚA USR PLUS

3

PÂIUȘ1 OLIVER-LEON

ALIANȚA USR plus

4

GHEORGHE DINU-NICOLAE

PNL

5

PORUMB RAMONA

PNL

Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 280/23.11.2020 PREȘEDINTE DE ȘTTgAȚĂ L au ren țiu Drâ^lu */(//


COMPONENȚA COMISIEI DE SPECIALITATE NR^

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător

Nr. crt

NUME Șl PRENUME

FORMAȚIUNEA

POLITICĂ

1

OZATA ALEV BURHAN

PMP

2

TUDOSE CRISTIAN-ADRIAN

PSD

3

SORETE-ARBORE OTILIA

ALIANȚA USR PLUS

4

ȘERRAN REMUS-CĂTALÎN

ALIANȚA USR PLUS

5

CTUNGU DANIEI CONSTANTIN

PNL

Anexa nr.4 la HotArâren Consiliului Locul nr. 280/23.112020^=-PREȘEDINTE DE ^iDltffcȘ/7 Luurențiu D


COMPONENȚA COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 3

Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private

Nr. crt

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA

POLITICĂ

1

BÂRGÂU MARIAN-AURELIAN

PMP

2

IORDAN FLOREA

PSD

3

JURURIȚÂ GEANIN GEORGIAN

PSD

4 1

NICOLAESCU ANDREI-C RIȘTI AN

ALIANȚA USR PLUS

5

GHEORGHE DINILN1COLAE

PNL

Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 280/23.11.2020 PREȘEDINTE DE ȘEjHNgțy Laurențiu Dr-â/ușiiț’,.

COMPONENȚA COMISIEI DE SPECIALITATEComisia de administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectiv a drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu

Nr. crt

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA POLITICĂ

1

CHIRVASĂ VIOREL-DANIEL

PSD

2

POPA DANIELA

PSD

3

BUZOIANU DIANA-ANDA

ALIANȚA USR PLUS

4

DRĂGUȘIN LAURENȚIU

ALIANȚA USR PLUS

5

PICU EMANUEL- VICTOR

PNL

Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 280/23.11.2020 PREȘEDINTE DE

Laurențiu D r^Alși tjL2f'Ț' X

COMPONENȚA COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 5

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte

Nr.

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA

crt

POLITICĂ

1

CĂȘVEAN CĂTĂLINA

PMP

2

CARAIAN ALBERTO-1OSIF

PSD

3

IACOB OANA

ALIANȚA USR PLUS

4

HALAȚ IULIA-LUM1NIȚA

ALIANȚA USR PLUS

5

PODARU DAN-NLCULAE

PNL

Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 280/23. ÎL 2(120 _— PREȘEDINTE DE S^INȚĂf^

Laurențiu

COMPONENȚA COMISIEI DE SPECIALITATE NR, 6

Comisia de sănătate și protecție socială

Nr. crt

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA POLITICĂ

1

BÂRGĂCJ MARIAN-AURELLAN

PMP

2

ADAM MARINELA

PSD

3

țirA daniel

PSD

4

HALAȚ fULIA-LUMINIȚA

ALIANȚA USR PLUS

5

OIANU ADRIAN-VIOREL

PNL