Hotărârea nr. 28/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Epocii nr.22, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Intrarea             , sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E /15240/12.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. M/3-7/13.01.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Cumisiui de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont dc Raportul informării și con sul tării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și dc amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Lucul al Sec tur ul ui 1 al Municipiului Bucul ești;

Văzând documentele emise;

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 153/12.12.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

 • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMR nr. 19411/11.1 0.2019;

 • -   Studiu de rețele însușit de ing. ing. D.G.S.         1

 • -  Adresă Apele Române nr. 1485li 15.01.2019;

 • -  Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 23 8/ZP/l 2.03.2019;

 • -   Ilustrare volumetrică și studiu de însoțire însușit de arh. A.M.               ■

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit, ce), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența ni'. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Intrarea            , sector

1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 153/12.12.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexam. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3, - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul specia] la ședinței, un exemplar original se comunică b enefi ei arul ui'proicct autului documentației de urbanism P.U.D. și nn exemplst original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan


BIROUL RECII ,F.MEN I ARI

URBAN1STICE ȘI ARIHX^g


Ca urmare a cererii adresate de T.D.A.          '”1J adresa în

la nr. 50126/28.1 1.2018, completată cu nr. î'1477/28.1 1.2019, în conformitate cu prevederile teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ig emite următorul:

•««.OjtJW

PENTRU/

PUD - INTRAREA           - SECTOR 1

Construire locuitiță individuală S+F+lE+M


PENTRU/

GENERA I DE IMOBILUL: în suprafață dî 300.00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extras

269645, eliberat la data de 26.11.2019.

INIȚIATOR:   T.D.A.

PROIECTANT: S.C. MONO CONCEPT S.R.L. SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:arli-       A.V.M-      (RUR: Dzl,Dz2, E]

AMPLASARE, DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin        __

învecinate imobilii!ui care a generat documentația, delimitată astfel; Nord- Intrarea Epocii nr.26; Est -întruni rtțiUltT-1ȚV?M^ Intrarea Solzilor nr. 15; Vest-Intrarea Epocii nr.20.                                                                    OldlJ ./

PREVEDERI PUGÎ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism        Jiului

Rucurești. aprobate cu 11CGMB tir. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională; El a -locuințe individuale și colective mici eu maxim P 12 niveluri situate în afara perimetre lor de proiecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporționil cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 1 5.02.2016, dar se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 109/CVDV/E/38574/29.10.201 8. Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Idtrntilățri Naționale nr.

238/ZPd 2.03.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mți teren pentru P+IE, CUTmax.=l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hrnax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, in suprafață de max i m 60% din a ri a con strună.

Rplragcrrji rnîrnrnjl fața de nlijiiAmunt — Pe aliniamfitlt 53.U.CU re specia ren reti agerii ciiractâj'istîcc strjzii respectiva.

Retragerea minimă fotă de față de Limitele Laterale - Clădirile semi-cuplaie se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și sc vur reLtage față de cealaltă limită la o distanță de ccl pupil jumătate din înălțimea la cornișă în puiicLul cel mai înalt rață de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; In cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea su va realiza în regim izolat.                                       _         _

Retragerea față de limita post erî oară a terenului — in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădii dor pe latura posterioare a parcelei numai in cazul in care pe această limită exiști deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarua respectă inciți meu și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul mior anexe și garaje,

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri mim mc față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietă|ii, cu ciute dc lumină spre spate lot; stânga - 3.00m, cu etajele ieșite în consolă, cu max 1 Oflm față de planul vertical al fațadei.

Retrageri minime față de limita poster io ară — Ja limita proprietății.

Construcția se va amplasa cu respectarea speti De ații lor planului de reglementări vizai spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe Icritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2(106. Accesul auto și pietonul se va realiza din Intrarea Epocii, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1941 1/11.10.2019.

ECHIPARE TEHNLCO-F.DI UITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă,

D.G.S.

14R57.' 15.01.2019. Documentația este iusoțitade ilustrare volumetrică și studiu de însoțire însușit de arh. A.M.           -

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 6/8/11,06.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.                                                                   ...        .

Prezentul aviz esLc un aviz tehnic șt poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru o xac Li lalea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 200 I privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația Lelmică pentru autorizarea executări lucrărilor de construire (DTAC) se poaic întocmi numai după aprobarea P.U.D. și tai obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe loaLă durata de valabilitate a cert iii ca Lui ui de urbanism nr. l09/CVDV.;E/38574.'29.111.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, in cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în tennenul dc valabilitate al accsLuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta ramane valabil atâta timp câi Hotărârea de aprobate este în vigoare.

ARHITECT SEP

Ciobanu Opr^scu CMilla

Șef birou,


Întocmit,

Alina M'cu


(tuliica Miltuehi Eptftin1-A!I*AR|A rt FOST lotimi iC*tA <SO 'PQ<13 ■ ti ivind smitxmL ut mxnaijeMent MLfrtȚii In urmw Auorrutm Mș or RTF IU ^Ri .ÎL :>~RF OFCAhISMU . A-RLLJIIAI P-NT^I? CER'I iriCARFA

IST FME_OR DL W.TVE NT AL CAI 11A "II

ÎR rbd <5C11 ’AtRUG■ a a — -1- a ■ i             - - - - - -        a _a ■ a            R-.a. a. - — -

Bd. Banu Manta nr 9, Sectorul I B^iturești, 01 1222

Tel. 140-21-319 10.13; Fix:       1-319.10,06

F.mail: reci strat 11 rilur nn rtiari iid.ro

litiu ;//www primari uscclor I. ro


■ '£■

___,nr cad 2G4Z'31F■    A '

i&l

MwrEfVl jjjg-A —

X 1           ■

'. 1 * .*. 1

Bl -      '

ț'


Pe

Nrtn

=ffl

i

li-IFMB

Mi'SiiS

1

IMPUȘI

M5W5I

£

J3FW1

SKTC Ml

9

JinUW

SftîU-W

I

UCH.W

ÎJ3£

F

ȘȚJMiH

(ItTiiȘN


te

Wl

£sl>-

Â

WMa

BPÎMiS

F

3HWJH9

SSt'Uj»?

£

iîlWM

WPS? 43*

H-

îilfftJSi

at’»3n


J’p+îeF / jf *'* * f

f+iw”