Hotărârea nr. 279/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 23.11.2020 privind alegerea comisiei de validare+Anexa 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind alegerea comisiei de validare

Având în vedere Referatul de aprobare nr. K/2926/17.11.2020 aJ Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. K/2929/17.11.2020 al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și nr. M/387/17.1 L2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadj-ul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

Luând în considerare Ordonanța de urgență nr. 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere:

  • - încheierea de ședință pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 Secția a 11 a Civilă în ședința din camera de consiliu din data dc 15 octombrie 2020, în procedură necontencioasâ în dosarul nr. 31857/299/7O2O, potrivii căreia s-au validat 25 mandate de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

  • - încheierea dc șcdinlă_pienunțată de Judecătoria Sectorului 1 Secția a 11 a Civilă în ședința din camera de consiliu din data de 3 noiembrie 2020, în procedură necontencioasâ în dosarul nr. 33618/299/2020, potrivit căreia s-au validat mandatele de consilieri locali obținute dc suplcanții Bârgău Marian-A urel ian și Ozata Alcv Burhan, candidați ai Partidului Mișcarea Populară în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, înregistrata la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 50823 din 10.11.2020, comunicată Secretarului General al Sectorului 1 în data dc 10.1 1.2020, înregistrată sub numărul C 159;

  • - încheierea de ședință pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 Secția a 11 a Civilă în ședința din camera dc consiliu din data dc 6 noiembrie 2020, în procedură necontencioasâ în dosarul nr. 34837/299/2020, potrivit căreia s-a validat mandatul de consilier local obținut de supleantul Podaru Dan-Niculae, candidat al Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 51871 din 17.11.2020, comunicată Secretarului General al Sectorului 1 în data de 17.1 L2020, înregistrată sub numărul C 164;

Ținând seama de dispozițiile Ordinului Prefectului Municipiului București nr. 627/02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Sectorului 1, transmis de Prefectura Municipiului București sub nr. S.M. /P/24.299/03.11.2020, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 49568/03.11,2020 și la Secretarul General sub nr. C/l53/03.11.2020;

în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (12) și (13) din Hotărârea Consiliului Local ai Sectorului 1 nr. 78/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate dc autoritățile abilitate;

Având în vedere adresele Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/13 9/05.11.2020, nr. C/140/05.11.2020, nr. C/141/05.11.2020 și nr. C/142/05.11.2020, comunicate prin email grupurilor de consilieri locali ai Alianței USR PLUS, ai Partidului Social Democrat, ai Partidului Național Liberal, respectiv ai Partidului Mișcarea Populară;

Luând în considerare propunerile formulate și nominalizările făcute de fiecare grup de consilieri locali, cu respectarea configurației politice de la alegerile locale din data de 27.09.2020, comunicate dc Partidul Mișcarea Populară, Partidul Social Democrat, Alianța USR PLUS și Partidul Național Liberal prin adresele înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 51306/12.11.2020, nr. 51307/12.11.2020, nr. 51889/17.11.2020, nr. 51966/17.11.2020 și nr. 52737/23.11.2020;

Luând în considerare Raportul Comisiei de verificare, numărare și anunțare a rezultatului votului constituită prin Dispoziția Primatului Sectorului 1 nr. 3436/23.11.2020 pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Sector 1;

Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 3436/23.11.2020 privind constituirea Comisiei de verificare, numărare și anunțare a rezultatului votului pentru alegerea Comisiei de validare a Constiliului Local Sector 1;

Ținând scama dc Nota dc rectificare a erorii materiale nr. K/2979/20.11.2020;

în temeiul art. 5 lit. ee), an. 127, art. 139 alin. (1). alin. (6) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 întrunit în ședință ordinară

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, Comisia de validare alcătuită din 5 membri, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezențj 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.11.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRIiTAix GENERAL Daniels NivoK’ia C'cftuan

COMPONENȚA COMISIEI DE VALIDARE

Nr. crt.

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNEA POLITICĂ

1

OZATA ALEV BURHAN

PMP

2

JURUBIȚÂ GEANIN-GEOR.GIAN

PSD

3

HALAȚ IULIA-LUMINIȚA

ALIANȚA USR PLUS

4

DRĂGUȘ1N LAURENȚIU

ALIANȚA USR PLUS

5

GHEORGHE DINU-NICOLAE

PNL