Hotărârea nr. 277/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 277 din 17.09.2020 privind aprobarea modificării și completării Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice^ Salubrizare și Proiecția Mediului Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 1544/11.09.2020 al Primarului Sectorului 1 întocmit de Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr M/3-3 60/11.09.2020 întocmit dc către Direcția Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. G/4294/11.09.2020 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr. i/1182/11.09.2020 al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului l;

Văzând Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale. buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică; apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

In conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

In concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011. republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fi scai-buget are nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței dc Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fisca l-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 391, art. 409, art. 477-479 și aii. 554 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim bj“Ut pe țară garantat in plată;

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 259/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 privind înființarea. organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local denumit Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului I, a cânii activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 259/28.08.2019 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local denumit Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1, cu personalitate juridică, a cănii activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit, f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

I

.CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se modifică și se completează Statul de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, conform Anexelor IA și IR, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare dc la data comunicării.

  • Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 4/28.01.2020, referitoare la aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 rămân nemodificate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  • Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1. Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 7 abțineri - numărate la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenti.22 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Teama, pc o platformă online de video-conferinla.


CONTRASEMN EAZĂ, SECRETAR GENERAL

Daniela Njțoleta Cefalan

-4 *î^r j-a la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr.Â'?,?^,.7./^'.^^..?^..?^

K / v^’   -|l

4e^<r</' L v?>' /Oj

STAT DE FUNCȚIT^TȘFjS«iA^țOrĂȚI PUBLICE, SALUBRITATE ȘT PROTECȚIA MEDIULUI

_ _______________________ SECTOR 1) - FUNCȚII PUBLICE_________

Nr.crt

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLASA

(NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONAL

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

I

2

3

4

5

6

1

Director General

(S)

-

11

1

2

Director General Adjunct

(S)

-

11

3

3

Se 1 Serviciu

(S)

-

11

15

4

Sef Birou

(S)

11

7

5

TO I AL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

26

6

Consilier

1 (S)

Superior

-

19

7

Consilier

1(S)

Principal

-i

21

8

Consilier

1(S)

Asistent

-a

9

9

Consilier

1 (S)

Debutant

-

11

10

Consilier achiziții publice

1(S)

Superior

-

6

11

Consilier achiziții publice

I (S)

Principal

H

8

12

Aud itor

1 (S)

Superior

-

2

13

Consilier Juridic

1(S)

Superior

-

3

14

Consilier Juridic

1 (S)

Principal

*

1

15

Consilier Juridic

1 (S)

Asistent

-

2

16

Consilier Juridic

1 (S)

Debutant

-

1

17

Referent

I1I(M)

Asistent

-

2

18

Referent

III (Ml)

Debutant

-

6

19

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

91

20

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

117

"         1                            Anexa nr. 1B la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr._ ^7.*^. J J.%.

STAT DE FUNCȚII DIRECȚIA UTILITÂ11 PUBLICE, SALUBRITATE SI PROTECȚIA MEDIULUI

g^

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

CLASA

(NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONAL

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

1

Director General Adjunct

(S)

II

2

2

Șef Serviciu

(S)

II

7

3

Scf Birou

(S)

4-

11

4

4

Șef Compartiment

(S)

-

11

6

5

TOTAL FUNCȚII CONTRACI

UALE DE CONDUCERE

19

6

Maistru

(M;G)

1

-

4

7

Arhivar

(M)

1

-

1

8

Inspector

(M)

IA

1

9

Inspector

(M)

1

28

10

Inspector

(M)

ii

-

40

11

Inspector de specialitate

(S)

IA

*

11

12

Inspector de specialitate

(S)

I

-

11

13

Inspector de specialitate

(S)

11

-

1 1

14

1 nșpeclor de specialitate

(S)

debutant

-

8

15

Muncitor calificat

(M;G)

l

*

9

16

Muncitor calificat

(M;G)

II

-

7

17

Muncitor calificat

(M;G)

III

e

7

18

Muncilor calificat

(M;G)

IV

-

16

19

Muncitor recalificat

(M;G)

I

-

24

20

Muncitor necalificat

(M;G)

II

-

15

21

Referent

(M)

I

9

22

Referent

(M)

11

-

4

23

Secretar- dactilograf

(M:G)

I

-

1

24

Șofer

(M;G)

I

2

25

Șofer

(M;G)

II

-

7 J

26

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

212

27

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

231