Hotărârea nr. 276/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 276 din 17.09.2020 privind aprobarea materialelor degivrante ( fondanți chimici ) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2020-2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea materialelor degivrante (fondanți chimici) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a

Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2020-2021

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. D2599/11.09.2020, întocmit de către Directorul General ai Direcției Generale Administrație Publică Locală/ Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. D 2600/11.09.2020 întocmit de către Direcției Generală Administrație Publică Locală/ Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice, Raportul de specialitate nr. M/3-362/14.09.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. G/4300/14.09.2020 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr. J/l 929/14.09.2020 al Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu:

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificări și completări;

Luând în considerare prevederile art. 166 alin. (2) lit. I) și lir. o) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în baza prevederilor art. 67 alin. (5) din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC);

Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului l al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Ixical al Sectorului 1 nr. 178/27.10.20î6, Secțiunea 7, "'Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau îngheț”.

Potrivit prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate nr. J 077/S din 30.06.2008 cu modificările și completările ulterioare, art.2 pet 2J lihcȚ

Ținând seama de solicitarea operatorului serviciului public de salubritate, S.C. Compania Roinprest Service S.A, nr. 1533/30.06.2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 27579/01.07.2020 privind necesarul de materiale antiderapante/ degivrante (fondanți chimici) pentru derularea „Programului dc deszăpezire pentru sezonul rece, iama 2020-2021”.

în temeiul prevederilor art.5 litcc). art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (4). art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L- Se aprobă tipul de materiale degivrante (fondând chimici) care vor fi utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului pc raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în cadrul Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iama 2020-2021:

  • a) clorură de calciu tehnică

  • b) clorură de sodiu industrială

  • c) trietanolamină 'tehnică 99%, ca inhibitor de coroziune.

Art. 2-Sc aprobă următoarele cantități minime și maxime ale materialelor/degivrante (fondanți chimici) stabilite potrivit art. I, care vor fi achiziționate de către operatorul serviciului •public dc salubrizare:

  • a) clorură de calciu tehnică - cantitate minimă de la 200 tone - cantitate maximă pana la 740 tone

  • b) clorură de sodiu industrială - cantitate minimă de la HO tone- cantitate maximă până la 3000 tone

  • c) trietanolamină tehnică 99%, ca inhibitor de coroziune - cantitate minimă de la 460 kg- cantitate maximă până la 1840 kg.

Art. 3.-(l) Operatorul serviciului public de salubritate va achiziționa materiale degivrante (fondanți chimici) și cantitățile prevăzute la art. I și art. 2 pc propria răspundere, achiziția realizândii-se cu respectarea principiului administrării corecte și eficiente a banilor publici și prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute dc normele legale în vigoare privind achizițiile publice.

(2) Răspunderea juridică materială, civilă și penală - privind achiziționarea și utilizarea materiale degivrante (fondanți chimici) prevăzute la art. 1 și art. 2 îi revine operatorului de salubritate S.C Compania Romprest Service SA.

Art 4. -(I) Cheltuielile efectuate de operatorul serviciului public de salubrizare privind achiziția materiale degivrante (ibndanți chimici) prevăzute la art. 1 și art. 2, se decontează de Sectorul 1 al Municipiului București către operator pe baza documentelor justificative reglementate de actele normative în vigoare.

(2) Până la 31 decembrie 2020, din bugetul Sectorului 1 al Municipiului București, se va deconta operatorului serviciului public de salubritate 50% din valoarea cantităților minime aprobate în măsura în care acestea au fost achiziționate și în limita disponibilului din creditele bugetare.

Art 5.-Cantitățile de materiale degivrante (fondanți chimici) prevăzute la art. 2, achiziționate, decontate și ncutilizatc în iama 2020-2021, se vor constitui ca stocuri la dispoziția Sectorului 1 al Municipiului București și în custodia operatorului. în condițiile legii.

Art. 6. - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.7.-(1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcția Generală Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1, Direcția Management Economic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), S.C, Compania Romprest Service S.A precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art 133 alin. {!) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, pe o platformă online de vi dec-conferință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

Marian Cristian NcaguCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicolcta Ccfalan


Nn; 276

Data: 17.09.2020