Hotărârea nr. 275/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 275 din 17.09.2020 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2020-2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2020-2021

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. D2601/J1.09.2020 întocmit de către Directorul General al Direcției Genei ale AduuiiiisUiiție Publică Locuia/ Serviciul Autori za iii de Funcționare și Servicii Publice;

Ținând seama dc Raportul de specialitate nr. D 2602/11.09.2020 întocmit de către Direcția Generala Administrație Publică Locală/ Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice, Raportul de specialitate nr. M/3-363/14.09.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. G/4299/14.09.2020 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr. J/1928/14.09.2020 al Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii serviciului dc salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificări și completări;

Luând in considerare prevederile art. 166 alin. (2) Ut. 1) și lit. o) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentul ui-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/28.04.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pc termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a Sectorului I id Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 cu modificările și completările următoare;

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pc raza administrativă a Sectujului 1 București nr. 1077/S/30.06.2008 având ca părți Consiliul Local al Sectorului 1 și SC. Compania Romprest Service S.A. și art. 5 alin. (3) din Actul Adiționa! nr. 1 la contrariul de dr.lr.garr a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pc raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008;

Luând act de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 2077/27.08.2020 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 37446/27.08.20^0 având ca obiect transmiterea spre aprobare către Consiliul Local al Sectorului 1 a Programului de deszăpezire pentru iama 2020-2021;

Luând în considerare adresa nr. D/2189/3 1.07.2020 a Serviciului Autorizații de Funcționare și Servicii Publice din cadrul Primăriei Sectorului I către Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice și adresa de răspuns cu nr. 1563/10.08.2020;

Ținând cont de adresa S.C. Compania Roinprest Service S.A. nr. 2078/27.08.2020 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 37449/27.08.2020 privind suplimentarea parcului de utilaje specifice cu un număr de 10 (zece) utilaje de dimensiuni mai mici (tractoare, multicar), dotate cu plug și sărărițâ, ce pot interveni în spații mai aglomerate din incinta unităților școlare și sanitare de pc raza Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 5 lit.ee), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iama 2020’2021, conform Anexei nr. I, care face parte din prezenta hotărâre.

Art2.- Se aprobă decontarea orelor de așteptare și pentru cele 10 (zccc) utilaje suplimentare, menționate în programul de deszăpezire pentru iarna 2020-2021, utilaje de mici dimensiuni, care să poată interveni în incinta unor instituții publice și/sau obiective sociale (grădinițe, unități de învățământ, spitale, instituții publice etc.).

Art.3 - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimanil Sectorului ], Direcția Generală Administrație Publică Locală, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1, Direcția Management Economic, S.C Compania Rompresl Service S.A, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhiva va asigura comunicarea prezentei

structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările .și completările ulterioare și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, pe o platformă onlînc dc video-conferință.

PREȘEDINTE DE ȘEDLNȚ.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAI.


Marian Cristian Neagu

Daniela Nicolcta Cefalan


Nn: 275

Data: 17.09.2020

4£.Jțâj’iWit


p. Frimară /u?£ftrhnar

{[ DAîsMt*^ J>’'3

PROGRAMUL


DE DESZĂPEZIRE


COMPANIA ROMPREST SERVICE S. pentru

SECTORUL 1

- București -2020 - 2021

Di rector LJirecți a Operațional» SORIN VELICU

Director Divizia Salubritate SOlAfr STOICA

Manager Departament COP Obiectiv Sectarul 1 ' VASILE CÂRLIC

CUPRINS

 • 1. ORGANIZARE A PROGRAM U LL] DE IARNĂ

 • a. Combaterea poleiului

 • b, Degajarea stratului dc zăpadă dc pe carosabil

 • c. Degajarea și transportul Zăpezii

 • d, Executarea salubrizării pe timp dc iarnă

 • 2. LISTA ARTERELOR PE CARE SE VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE DESZĂPEZIRE

 • 3. LISTA ARTERELOR PE CARE SE VA ACȚIONA CU PRIORITATE

4r LISTA ARTERELOR PE CARE SE AFLA OBIECTIVE SOCIALE

5* LISTA INSTITUȚIILOR PUBLICE Șt SOCIALE ÎN PERIMETRUL CĂRORA SE VA ACȚIONxA PE CAROSABIL Șl TROTUARE

 • 6. LISTA TROTUARELOR DUBLE SAU DIN PERIMETRUL IMOBILELOR UNDE NU SE CUNOSC DEȚINĂTORII LEGALI

 • 7, REPARTIZAREA PERSONAL ULUI DE CONTROL

 • 8. SITUAȚIA UTILAJELOR CARE PARTICIPĂ LA PROGRAMUL DE IARNĂ

 • 9. PLAN DE ACȚIUNE

 • a. Plan Je uuțiunc - Combatere preventivă a poleiului

 • b. Plan de acțiune in caz de ninsoare abundentă

 • 10. FIȘE DE CALCUL Șl CARACTERISTICI ALE MATERIAL E LOR DEGl VRANTE / ANTIDERAPANTE

 • a. Fișă de calcul - Material degivrant / antiderapant lichid - soluție CaCh 30%

 • b. Fișă de calcul - Material degivnurt / antiderapant solid - NaCI vrac

 • c. Fișă de calcul - Material degivrant / antiderapant solid - NarCl ambalat saci

 • d. Fișă de calcul - Inhibitor dc coroziune - Trietanolarmnă tehnică 99%

 • 11. SINTEZA PE UTILAJE A PROGRAMUL UI DE DESZĂPEZIRE

PROGRAM DE COMBATERE POLEI ȘI PLUGUIT ZĂPADA - URGENȚA l -ARTERE PRINCIPALE

PROGRAM DE COMBATERE POLEI ȘI PLUGUIT ZĂPADA - URGENȚA 2 -ARTERE SECUNDARE

PROGRAM DE COMBATERE PREVENTIVĂ A POLEIULUI CU ACȚIUNE DLN PUNCTE FIXE

PROGRAM SITUAȚII EXTREME ( NINSOARE ABUNDENTĂ)

PROGRAM DE DEGAJARE ȘI TRANSPORT ZĂPADĂ

a. Program pentru deszăpezire unități de învățământ, unități sanitare și unități asistență socială de pe raza sectorul ui 1

 • b. Program pentru degajat zăpada care acoperă rigola, gurile de canal, refugiile de tramvai, trecerile de pietoni

c Amplasamente depozitare temporară a zăpezii pe arterele pri ncipilc

d, Amplasamente: depozitare a zăpezii ■

 • 1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE IARNĂ

15.11.2020-15.03.2021

Programul de târnă arc patru componente principale;

 • a. Combaterea poleiului.

 • b. ■ Degajarea stratului de zăpadă de pe carosabil.

 • c. Degajarea și transportul zăpezii,

 • d. Executarea salubrizării pe timp de iarnă.

Acestea pot fi aplicate separat sau combinate în funcție de situata meteorologică existentă.

Utilajele cuprinse în acest program nu pot executa alte lucrări decât cu acordul PrîmXriei Sectorului 1.

la. COMBATEREA POLEIULUI

Acțiunea de combatere a poleiului coasta în împrășticrca materialelor dcgivrante antiderapante - soluție de Ciururi de Calciu in concentrație de 30% sau Ctowi de Sodiu umectată cu sotujie Cloruri de Calciu in concentrație de 30% tratata cu inhibitor de coroziune -în vederea combaterii poleiului pe arterele principale și pe arterele de penetrație de pe raza Sectorului I conform programului.

Planul de combatere a poleiului se pune în practicii la ordinul Comandamentului de iama al Consiliului Local, pe baza informațiilor meteo, a controalelor executate în teren ziua și noaptea precum și informațiilor primite la dispeceratul central semnalate de;

 • - Poliția Rutieră;

 • - Primăria Sectorului 1;

 • - Primăria Generală a Capitalei;

 • - Alte surse oficiate;

Pentru punerea în aplicare a planului de combatere a poleiului există 64 de programe pe care acționează utilaje speciale pentru imprăștierea soluției lichide ecologice și a materialului degivnmt/ antiderapant solid pe artere principale și secundare.

Mod de acțluae în cazul situațiilor care pot fl întâlnite, funcție de condițiile meteo:

 • 1. In cazul în care atmosfera prezintă o umiditate crescută sau cad precipitații sub formă de ploaie, iur temperatura are tendința de a scădea sub limita de 0*C, cu acordul Comandamentului de deszăpezire, se acționează preventiv în maxim 2 ore de la avertizare cu material degivrant / antiderapant Clorură de Calciu (soluție) în cantitate dc 0,05 Vm*

 • 2. La temperaturi cuprinse între 0°C și -IO°C, în condițiile dc cădere a precipitațiilor și a formării poleiului și / sau variații de temperatură care duc la topirea zăpezii f gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se acționează cu Clorură de Calciu (soluție) în cantitate de 0,10 l/m2 {iau cu Clorură de Sodiu (umectată cu soluție de Clorură de Calciu tratată cu inhibitor de coroziune) în cantitate de 50 g/ms.

 • 3. între -ItTC și -15’c, în condițiile m care nu s-a depus strat de zăpadă sau acesta nu depășește 5 cm, se acționează cu Clorură de Calciu (soluție) în cantitate de 0,15 Vm2 sau cu Clorură de Sodiu (umectată cu soluție de Clorură de Calciu tratată cu inhibitor de coroziune) în cantitate dc 75 g/m\

 • 4. Dacă temperatura scade sub -15°C sc acționează cu Clorură dc Calciu (soluție) în cantitate de 0,20 1/n? sau cu Clorură dc Sodiu (umectată cu soluție dc Clorură dc Calciu tratată cu inhibitor dc coroziune) in cantitate de 100 g/m’.

In condițiile în care stratul de zăpadă crește peste 5 cm se procedează la degajarea zăpezii dinspre axul drumului spre bordură, acțiune care se va denrla până la încetarea ninsorii.

După încheierea procesului dc degajare a zăpezii dc pc toate arterele cuprinse în program, pentru a evita ca stratul de zăpadă rămas în urma procesului de degâjărv să se transforme în pod de n *

gheață^ sc procedează la tratarea carosabilului cu material djegrvram / antiderapant C loruri de Calciu (soluție) sau Cloruri de Sodiu (umectată cu soluție dc Cloruri de Calciu tratata cu inhibitor de coroziune} în următoarele cantități:

 • - la O’C în cantitate de 05 L'nr;

 • - intre și -1 Q“C în cantitate de 0,10 i/m2, respectiv 50 g/m2;

 • - între -10 C și -15*C in cantitate de 0,15 1W, respectiv 75 g/nr*;

 • - sub -15'C in cantitate dc 0,20 1/m2, respectiv 100 g/m2.

Timpul total pentru punerea in aplicare a programelor este dc până la 4 ore de la ora declanșării acțiunii, în funcție de viteza de deplasare a utilajelor în condițiile meteo existente și a traficului rutier.

1b. DEGAJAREA STRATULUI DE ZĂPADĂ DE PE CAROSABIL

Degajarea stratului de zăpadă de pe carosabil constă m întrebuințarea formațiilor (bateriilor) de u ttlaje cu lame pe arterele Scctom lu i 1 în scopul degajării zăpezi ■ de pe carosabil.

Se aplică pentru toate arterele rutiere ale Sectarului I (lucnționate Tu anexele contractului de delegare) conform programului de deszăpezire.

Se pune în practică la ordini.il Comandamentului de deszăpezire atunci când stratul dc zăpadă depășește 5 cm.

Constituirea dispozitivului de lucru {în punctele dc intrare pe programe) este dc maxim 40 de minute de ia ora declanșării alarmei meteo.

Se acționează simultan pc toate programele din faza 1 care cuprind arterele principale, arterele pe. cure circulă mijloacele de transport în comun, arterele dc penetrație și cele de legături, atât timp cât ninsoarea nu se întrerupe sau stratul de zăpadă este mai mare de 5 cm.

Pentru ca această acțiune să fie eficientă este necesară încheierea unor protocoale de colaborare cu Poliția Rutieră și Poliția Locală.

După degajarea stratului de zăpadă de pe arterele principale, urgența 1, se acționează pentru degajarea stratului de zăpadă de pe arterele secundare, urgența U.

Acțiunea se întrerupe numai in următoarele situații:

când sc alimentează utilajele cu combustibil;

 • - la schimbarea șoferilor între lure/schimbun;

 • - în condiții de viscol/fiutunâ de zăpadă.

Schimbarea programelor, scoaterea utilajelor din programe pentru a Ic folosi la intervenții de deszăpezire pentru diverse situații se face numai cu aprebarea Comandamentului de deszăpezire al Primăriei Sectorului L-

In scopul punerii in aplicare a planului se acționează cu 56 utilaje cu lamă pe 35 de programe la urgența I (artere principale și artere secundare de legătura, în specia) spitale, stații salvare, trasee mijloace de transport în comun și alte instituții publice) și cu 19 de utilaje cu lamă pe 29 de programe ta urgența 11 (artere secundare).

Lungimea programelor do deszăpezire au la bază calcule fundamentate și anume:

 • - performanțele tehnice alo utilajelor;

 • - vitezele de deplasare în situație de lucru (între 5 Icm/h șl 45 km/h, funcție de trama stradală);

 • - cantitatea maximă dc precipitații transformată în strat de zăpadă (30 cm) pe unitate» dc timp dc Ih.

După declanșarea alumici, utilajele șt personalul deservent șl de control inlră în programele stabilite.

4e degajare a Zăpezii de pe traroțafrif .w cwHsiderâ terminata Ja 4 OTt de ia încetarea nins&rfi.

Ic. DEGAJAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII

Pc arterele unde bunda unu de circulație, de La bordură, este ocupată de autovehicule, degajarea zăpezii se face dinspre bordură spre axul central al drumului ți .se depozitează în loturile libere.

Pentru- a degaja și transporta ?ăpadii de pe aceste artere acțiunea se va exeuura cu sprijinul Poliției Rutiere și Poliției Locale conform unui protocol încheiat sau dispoziției Comandamentului de deszăpezire al Primăriei Sectorului 1.

Pc arterele unde bunda întâi este liberă degajarea zăpezii se face dinspre axul central al drumului către bordură.

Concomitent cu acțiunea de degajare a zăpezii de pe carosabil cu mijloace mecanizate se execută degajarea zăpezii din jurul instituțiilor publice. Acțiunea se execută cu mijloace mecanizate ți manuale.

Imediat după încetarea ninsorii se execută degajarea zăpezii care constă în executarea următoarelor activități principalei

 • - degajarea zăpezii dc la rigole;

 • - degajarea zăpezii de pe guri Ic de canal;

 • - degajarea zăpezii de Ia trecerile de pietoni și de pe trotuarele aferente acestora; degajarea zăpezii de pe refugiile de tramvai din stațiile mijloacelor de transport în comun;

 • * transportul zăpezii din piețe ți principalele Intersecții.

Aceste operațiuni se execută manual și mecanizat și vor fi executate cu sprijinul Poliției Rutiere și Poliției Locale conform unui protocol încheiat sau dispoziției Comandamentului dț deszăpezire al Primăriei Sectorului 1.

1d. EXECUTAREA SALUBRIZĂRII PE TIMP DE IARNĂ

Pe timpul punerii în aplicare a programului de iamă, salubrizarea stradală ac execută sLstfel;

 • a) Fc timpi acțiunii de combatere a poleiului;

 • - se execută salubrizarea conform programelor aprobate Je Primăria Sectorului I.

 • b) Pe timpul acțiunii de deszăpezire;

salubrizează coșurile»

ridică deșeurile stradale și dcșcurile abandonate pe domeniul public;

cxeci.ită operațiunea de întreținere curățenie.

Pp perioada executării programului de iarnă se folosește un număr minim de 150 de muncitori prezenți pe tot parcursul zilei, care execută operațiunile de la punctele fc. Degajarea și transportul zipezti și Id. Executarea salubrizării pe timp de iernă.

Notă: După definitivarea taturor fazelor, programul de salubrizare intră în normalitate.

CumpniLtn Romprwt Strvicc SwA, DklFia Sulubritata - Sertar l

2. U$TA ARÎțREI.OR Ft CARE SE VOR DESE kși RA ACTIVITĂȚI DE DESZĂPEZIRE

Nr.

Cri.

Tip trieri

Itenufilir» arteri

TruUu

Dânewiuu transM artera

Llthgim* iirwra [ml

Uprne ritHJfa

|rnr|

1

slmrip

[6 Februarie

6'XS.tHl

2U.i»

13.960,00

2

atrada

Ahnid

H36J0R

5.053,00

1

^t«1b

Abuj

I52JUU

7,00

1.064,00

4

tirada

Academia (Imcnrm piața Miau Iriți ei - Bd. Regina Elirahcta}

ITSjOtt

12,1»

5.716.01)

5_

strada

Acetlkmd

4?nh(Ml

7,50

1.362150

r-

slrada

Ariliu

146.00

7,110

1.622,011

T

slrait

A C Oftați u Lui

|0kWl

7,00

1 337,00

6

WflB

Arnnliiliii

347JM

R^O

2.245,441

9

strada

Actitl'iulakirului

’IJAi

9,00

1*043x1

1(1

strada,

Adalin

25»JXi

7,0Ll

1.750,®

LE

strada

Adrian Păm

27H.VJ

‘S.flO

2.440,®

12

Slrudn

Ady Endre

272,1»

SjOD

2.170,®

13

Isiluvard

AemgȘrl 1

530,03

l2jtHJ

■5.3641, OH

14

strada

Acrornudelufui

.1-3 ți,l»

'4r«i

5.364,01)

ți

icmre

Aera navei

"79,130

4,03

3L6,0D

16

SlTdlfa

Aernpcnnlui

2.740,®

3.M

I3.7®,(in

[7

strada

A Șuetă

r22,i>3

6,00

732,00

1*

ȘhTrdfl

ABuentuhri

240,IK)

7,50

1.9®,®

1?

tirada

Agapia

221,00

4,1»

RH4,®

20

AgKunxniei (transnn Str. [.hlu Idbrewu - Fia [a Aure. Rcintwiciu i

225,00

11,13

2. ®4,25

21

limfa

Aiidd

n2R,nO

10,00

5.230,®

23

FtTuda

Attux:

165,00

5,00

825,®

23

Strada

Aldțmi

610,00

m.oo

fi. IOD,®

24

FTț&da

Alekiandr SțrgJiwvLci ISnkin

109,00

7,00

756,®

25

intrare

Alcxândnuu Griunr-;

6,00

456.1»

26

E-Craiis

Ale>:anrlrTrți

3jS,D0

îjon

2.964.00

27

alee

AJattudru

7K,nft

9,(10

7.|9(,0O

23

butrt'*d

Alexandru AvetCSCU

661,00

9J30

5.!M9jOO

strada

Alexandru Clfnpanu

503,01.1

3,00

4.0OOJM

intru rț

Alexareiu ClmpOPU

43,70

320

155JSI

31

AlsXdiltai Cemal

304,00

7,00

2.126,®

32

limfa

Aleuuufru ConrtamiKKU Iscuer rtntral)

fiSâjOO

14,00

9.590,®

33

strada

A Ițiaridru O. Xerwipol

190,00

0,1»

1.710,00

34

Strada

Alcundru pepjrt|e*rm

3IIJOO

7,K

2.177,00

/ii

stradn

ALCundru TAzlie

II4jM

7,1»

79R.1»

36

aulevarsJ

Alerandru luan Cma

1.1 D4,Mi

lî.00

I3.24S.00

r

plwiB

Alexandrii L HhOMBO

250J30

3,00

750,00

39

truda

Akvjinilru [.dpuțnsinij

7|2,M

S.OO

5.696,00

39

rtirant

Aleunn.iJnj Macataiirfu

37,Mi

4,00

145,®

4<l

rtnia

Alexandru Mas tu

șwd METRO - aJeea Frivinfieh:<ilrr

SOO.t»

7,00

.1 501X00

42

ilrada

Alexandrii țtrbămmu

945J00

IA.08

IT.OHSjM

42

rtrode

Alieri

2l?JM

7,00

1.419,00

43

strada

Almpț.

60QJt»

7,(111

4.200,®

44 1

nlrun

AlpinlțilJur

54.M

y.jju

4]-7,0u

45

4 rada

Alunului

:.i-' -A

360,1»

3.20

2.952,00

46

Sirii»

Arnlijrei

iriJ.W

7/J

1.435,00

47

ibaiti

Amiciției

5"3,Ki

7/0

4.004,00

48

«radi

Atninhiril

676,tW

ll.t»

7JdÂ,00

49

ilrada

Arnrnan

198,1X1

6,1»

1.183,00

jt'

«nrjprE

AtttKi

ai.lKl

4,95

463J0

51

intrară

Aoasanuhii

82,1X1

4.03

323,00

53

Tirada

AiWSlRîlc Slimi

J33.IKI

10,00

1.319.00

53

burate

Atuii C â 1 uglrEa n 11

57,50

2J93

I6L/0

54

«•-rmrfn

Anrfrd MurCȘBflu

575,1»

8.1»

3.0110,60

55

țtraifa

Andrei Ppptri'ici

4I7J0®

?J»

2.919/0

56

strada

Anim

112,00

5.70

638,40

J7

slradn

Anltunaa

ISlhjXl

8,l>3

t ȚOlVfHl

58

strada

Aminului

iSDuM

7,00

2.450.»

5'>

Știuta

AlllSra

15(k00

13/8

2/28,00

«1

strada

Ancnn Pnylcwlcl Cd»e

1I2JM

5^0

616,00

61

bulîvwd

Api<=ulkirilur

*14,00

6 20

4.802^0

62

rtnuLi

Arad

482.00

7,1»

3374,00

63

i truda

AntațilLT

2T7jO0|

5,1»

1.662/*

64

□ia|a

Arcul dr Triumf (scuar raranl)

250,00

24.1»

6.i»D,i»

63

StrwlR

Artirahlui

ClKțCdi.1 - Fâlit^idruLui

7'0:rhCi(t|

8,1»

612(1,1»

66

si rata

Anle-aJuliii

Mitropolit Varlaan - lîputcnp VuJran

290.00

8.1»

2.330,00

fi7

UTKta

Ardealului

MisMidnjIul - Mitropolit Vsrlaam

213,00

8,09

1.696,00

68

itraiil

Ardeaiei

134,1»

3.00

4132,1»

69

«muta

Arațailwn

352,00

S.M

2.816,00

?0

strada

Arici

188^0

10,00

I.SSO.IW

71

strada

Arigșlw__

213.00

'.'ic.

1.256,70

72

strada

Arinin Cm tacite

227,00

7, IH>

1.539,00

22

ti ruta

Ariatidt Disnelnailr

59/111

7,00

4(3,00

74

JLraita

Arcrtrtel Pappia

274J»

7,00

I.9LS.0U

75

intrai?

Arrrarnilui

98.00

1,00

636,00

7tS

țtrjtla

Armindenii lui

217/0

11.50

2.840,50

77

strada

Ar«in Cncruș

213.00

5,90

1.256.70

7$

știuta

Arthu Vârtenenu

I20JOO

7,00

840.09

79

rârada

AțțhtK VftOi»

.396,00

S.00

3.163,0(1

«1

jlratla

Arțmluâ

■112.00

7,15

2M5.8D

81

rtradp

Astrumtirnulijl

01,00

7,00

427,Crtt

az

ILraiil

Atelierele Xai

3J3J»

9,00

2.997/IJ

83

vtmfa

Aldimluj

I54JOO

K.flO

1.232/0

64

strada

Atena

368J»

9.00

.1.3 lîjXl

85

strada

Ath|#eiis;ie ElKWj

626,00

IIV.OO

6260,1»

56

tirada

Altoitului

597/18

6.4J

.1.342,44

27

tirada

Altr-îl BfctfU

650,00

8JXi

5200,00

88

curara

Aurora

76,00

6.i»

49<i,l»

fW

Qr-jita

Autoraaiiz3riî

483J<i

639

3.03$,84

99

IlTdlla

Avântului

249,00

7,00

l.743,DQ

!>t

sufcwl

Avlaiudkir

Hlața Charles ck Gsul k - Mintea EJiade

4T6JM

20,1»

9.5tS0,l»

92

udevard

Acwtad tar

Piața Vtclnrie» - Pia|j rharlae dț Gjulto

I..WO.OO

20,1»

26.000,00

93

arad a

lvml|iei

255/0

7/0

I.7S.YU0

04

nmrc

Avlauld

114/0

4,1X1

456,(111

95

tirada

țvfanitiiij

1.113.00

11,00

12.243,00

%

nrrarc

Avram Fauurara

256,i»

5,50

UlH,(l9

97

tirada

’ivramctu

Lfi?,48

6,60

1.105,37

98

trăita

Alinte UricariuJ

177,1»

7,K

1/19/0

99

truda

iacutui

343,00

7,00

2.101,00

IUO

trJtfS

rtahluiultu

364,00

6,00

2.184/(1

1111

■trada

4* ia

160.1»

8,00

1280.00

103

trada

taJudit Uriț

_____________£ ' ...X

233,«

6.013

1333/11


\      |                     6.<Ui| I

T ■)              «>


L03

tirada

Hflifl !Spri>j

Uî.liO

820

2.811.63

IM

itTHifa

Baldrrvin Pdr-țJkț.hjl

133,00

7.00

MJJJO

ID5

intrare

tfsldi>iii Pârcălabul

2.80

136,Oii

JM

sil jhin

Lhrkiniaui

91.00

7.00

617,1.11.1

L(F

Strada

Rakitp

io,nu

s.no

150,00

HK

strada

Balsamului

27l,Ul>

6.8D

1.502,80

■|fW

ura'13

Banal

224,110

R.no

1.702,00

110

srtmdR

Banul Ântctiațbe

554,00

7,00

3.878,00

HI

hulevnrd

kkciul \4anla i'urnnr țfljtral)

671,00

13,00

8.723,501

112

Straja

Fkimihii

its.na

7.10

l.|7L,50

113

crnds

Barajul Argeș

432.00

5^5

2.354,441

114

alraili

Auriul ISCtncscu

.W.nn

6/10

2.358/0

III

strada

□arbu Idnipru

466.D0

6/HI

2.78rtj>;i

116

strada

fcarbu 5 la Line-; cu DelnvraKtă

H33.UU

8,00

6.6643»

117

strada

Bsrtju VlăiL'ianu

34},J)O

7,00

2.+UI.W

118

itraiii

Rflrițrți

34-200

&,'J0

1.452,00

II?

3trăite

Buni Marc

lo’on

6/0

1.182,00

1Ș0

pud

Harnrab

1 iijb.oo

6.00

r[),2lXJ,iffl

12]

SVlda

Dzusitei

dfisjon

820

5.453,00

122

strada

Bakulgd

L67TJMJ

6,1»

10.062,00

12.1

slcc

Bdku Iești

264JM

4.Î0

1.52SJO

124

strada.

5,00

>0 l\I»

125

rtrpdn

BBlăria.

3O3JOD

5,110

1 _5l5.i»

ri5

pasaj

Rnnexui

pnțnj 51jtdcriik DN1 țAmițfirit s.]iHiewudela

Ekud x Rucnresll-JIulcMll

jflltJlO

8,00

2.4011,00

127

pasai

Avuției

pasnj siipnlKfM t ivite iAtnțffa-u x Canailîl x $ărhanerrtii}

ion,M

8.U0

2.400,00

I2S

îlnitfa

Bdrwaaa

■122.1»

8,1111

3.376,00

12?

a trăda

□ârgdiiXij

142,1X3

7,00

1.144,00

IJO

strada

Râilcccni

Bucureștii Kai - Chitîlp

746JX1

B,0D

5.163,00

111

E4T«!h

Bărlujpni

Bucureștii Sol - fi) CiCflte

320,00

8.0il

2.560,00

137

bulevard

Beijing

SP2.IM

20JW

10.040 .OU

133

«■jjuta

EJcIțtrăd

134,1»

&/41

1.072,00

l.W

j trate

Mizarie

5M.OO

S.CXJ

2.500,00

135

strada

Fkriiamnl trAnklân

îi ș.oo

10.00

Î.55PJ»

!Wi

strada

Berea

414,00

Ii, IM

2.4E4J6J

t37

mirare

Bet+ițci

228.IMI

7,30

1.1*64,40

138

arjdn

Btfna

113,00

R,0O

9H.0C

139

ălraifa

Bctvffli

Rii.no

8,00

ii.646,00

140

5ti?da

î tarei

Durațli - Șlirtw Virtl

SBO.OC-

?,no

6.160,011

141

Strada

B^Tsi

dlirbci Viate - Calea PFevne'i

370,110

7,00

î.îftJ.IHJ

142

strada

letunierei

jrir.uo

7,ÎO

2.455^1

[■13

strada

Bibccțcr.i

iitiou

6,00

643,00

I44

Sirii a

Jiharia

675/10

7.00

4.721.00

■I45

UTj ilp

BiJiQr

271/10

8/in

21166,00

I46

;trăite

Bi Iciweîtl

Htoo

a,no

020.00

147

3 traifa

3 i cu in [ei

317,00

7r00

2J2l0jRj

14R

intra rr

ilfiCrica AJhd

47JCH1

5,00

235.00

149

strada

Si^riso Adfibcu

464.011

KJ0U

r.712,00

HO

strada

iisrticn Cina

242JM

11hM

2.420,00

L51

strada

Sisrriyt

292.M

8.06

2.336,00

152

filrart

3ilDlia

404,00

7JM

2.328,00

153

rtrare

BteJ

66,«J

5.00

330,00

154

ilraite

Brodai Vr.ia

136.00

5,80

788,80

155

ntrare

țijțijinila

72,Ml

4,00

203,00

1J6

/trăda.

Jnpiu

65.00

5,80

Î77/M1

157

rtradn

%brța

144.1W

4,00

616/0

133

slrada

Boleam!

154,00

10,00

l.n+U.W

159

strada

ircora

I27JQO

7,1»

B39.IMI

16<l

ir<rw?

Bravurii

BII.Qp

6.00

4S0.Q0

161

ilTdlJl

Brazilia

S.Cjrj

7,00

{.549,00

162

tirada

EsrJLrr&niL

Ciis.v<riia - Palisandrului

4Sfi.Q0

[O.Di]

4.660,00

163

strada

Biinarul

Palisandrului - Fțiiscop Vulcan

SOlf.LYl

(0,011

5.0ISQ1J0

16-1

strada

Brodiși*

JDLkiXl

12.00

3.000,(10

Iri5

rrirprc

tkBj larii

filj»

7,20

119J0

166

strada

Brireellcs

265,00

7,00

L.B55JQD

167

sonda

BuAziță

720.1»

s.no

5.7liiVlll

163

rlran;

BuciiinKiu

UJX1

0,00

0,00

169

stmdn

Buclei

IR?:IW

<00

3.096,0(1

t?n

București - Plixes-zi (minr ceiura3)

Aurujârii - Pnd Otnpenî

4.4/115,1X1

20, RO

1H392JM1

|T|

$4Hi3

□ uuurejti - Ploicțti {SCiJir tCulraJJ

Piața Presei l.ilxr?- Amoglrii

1.800.00

M,H0

Î9.IH4JXJ

it»

jOMfl

Hucuref Ir - TargnvistC

L6M.1W

SjOO

13.472,L»

173

bulevard

RyHireștl 1 Nai

Jiului - LamlbJnrlui

1 JȚOT.DO

16,90

35350.»

174

DuLcvani

BuumțCiiMni

Laninaniliai - Flosucții TJrg.(nâjre

1.013,00

l(V>0

17.457,70

175

buluvurd

Riicurețill Noi

Rod Ccnatanța - JuJui

I.OM.DO

16,90

I6.9OT.QO

]7r;

Mrada

Bujorului

616,00

3J0

2.QG2,nD

|7?

i&aifa

Bumhejri

25B:UiJ

6,00

1.549,00

ITS

srmrirț

BuncaLi

322,00

7^20

2.313,411

179

Strada

ButUCEOL

4W.0O

frjl»

2.9.14,(10

1 BO

strada

FîUHțtl

702,01}

19,00

13,338,90

iei

intrare

Buio^ti

20,JO

Î,M

4D/3I1

IS2

slraifa

Buriaș

319,00

B.LO

2,581.90

I3J

szra.tfet

C. A. Rucralti

470,00

7,IM

S29GJCM

IS1

strada.

C-C Aticei

172,01}

7.K

L-Î04.OT

IM

intrare

L"8l£nl:l di

146,00

5,00

TÎD.OT

186

Strada

Lat carului

IfckOl)

7.1K

1J5RJH

IS7

straja

Clamefisi

303,01»

7,50

2310,1»

ISA

irflraț

Ctfflîl Pulrereu

BL,OD

5,110

405,00

189

strada

Criteriului

4(Mioo

5,(10

2.04(1,1»

190

strada

Cjrufoțll t1lc

35.3,01}

7,00

Î.5OT.I»

|9r

strada

CdraiZnan

901,(11}

7|0&

6.307,00

19?

strada

Laransriaq;

534,00

9,00

3.fl06>

1W

drum

Curierei

«561,50

4,(111

2.646,00

I1M

Intrare

Zarul Knappe

167,00

tdo

I.I69,DH

195

stnufa

Corel Knoppe

553J3LI

7,00

J.87l,(JU

196

strada

CurjHrți

9RR,0()

?,(ul

6.9I6JM1

197

strada

C»pwiilhll

764JXI

3,50

2.674,00

19®

dJtt

CardEt PmcuIuI - A*6? înlurvarție I

5i±jHJ

3,50

I97J5

199

dalicitm

Cartier Pnrțijfui - Hrtajt

1U ,00

4.0(1

144*1X1

200

sirads

,'anitr 1‘are ului ■ Surâd* |

39.M

(SkSfl

605.20

301

ttrarfa

"jrikc Parcului - svxfa 2

155,1X1

6,80

1.054,00

2OZ

strada

Znilier Paiiqiliii - fetiii 1

116,1»

7RR.8I}

201

Srtndn

Cartier lJare>jlui ' Strada. 4.

130,DO

6,013

1.224,00

204

strada

Zastanulni

310,00

7,DO

Î.|7(J,(H}

209

strada

_’ă$ia

443,00

7,00

3.4J6,0n

206

m trata

Cu^ilui

2 IU, OO

5,DO

1.090,00

317

□urare

ZaUokEÎ

ItSR.OO

(1,00

o.nn

2(18

41*38

jăiLEraa Bartiliei

624,00

8.5Q

5.304,00

2ijți

mrare

■fidura. BariiHeî

45,00

SjOO

225,(10

210

trada

Zaitți

W.UQ

7,00

l 435..110

îtr

tinda

ClIdSrtiț ani

230,00

7,111

I656,OT

212

Irada

Zdpalna

200,00

7.50

l.iorxt»

213

tiHire

'dpi kirlki

fi"

28,50

4,60

l3lrL0

?■

1

2?l

srrjii»

Lccubntin Slțrț

2517.00

n.Qo

1.300,00

272

PtlWlJ

Cocslnn[n

ZOO.I>J

S.UU

1.600,80

273

llTdda

Copilutul

316.133

10,00

j.ifin.nnj

274

ttradu

Lypsa Mică

297.00

7,on

2.U79.UU

27?

jlrftdn

Coralilor

1 1|4.M

X.6U

y.530,88

276

slrjJa

Cc<WJ

205.00

8,00

1.640,(111

27?

tUrdila

CixneJiu Roman (tlUmur. Slr.

Agranumisi - Slr. 1 ascSr Bmriană)

4DI3.QO

4j67

I.RrtKflft

278

llTdJd

Cwncscu

428,GO

8.00

3.42409

î?9

Jtrwift

Catrncfli

3Z4.W1

?J00

iZbUJM

280

dlrada

CMQCtlC MariArscu

J 73.00

2,00

2.511.00

ZBI

KTada

Liastiche 5 i hi etan u

.'42,00

7.00

3.784.00

252

rj-mrin,

Casjli.

393.00

7.01

4.151,00

2X5

iirada

Cntilurii

87,00

4.20

365,40

284

ttrada

Cotnari

159.00

9,i0

2.907,W

245

iulrâru

C.rairwți

124,00

7,00

868.00

ZBft

jtkIb

Crăciun

LS2.WJ

fi.ro

1.092,1»

ÎS?

cnaili

Crângul cu Arjfrfi

yj.GO

7.U8

(iW.UU

2 sa

ttrodn

■L n5 i Igu 1 u i

— . -----

5,51.1

i.mxio

289

strada

Crțiri

133,110

T.nn

93L,Ou

Î9ft

strada

Cricuvului

[Juzurețtii Vni - Flwre ifc Crăti°

300,00

6,iU

!.99lX.OU

291

slrdda

Cricnvuhi

Flaire dc crins - unsului

241,80

£,fiO

1.590^8

292

ttrniia

Crinului

Bucun^tii Kcd -Chitila

fiM.IlO

1.ÎJU

42UU.0J

2'JȚ

siraAi

Crinului

Bucur^tii Nrq - Crețoiiți.

160,80

7,0D

l.iîl.H»

28*1

strada

Crinului

Chitila-FoeiuJui

254,00

7j00

1.988,1»

29z

srtradn

■!j r 1 !î1 clrtu 1 Mare

5 lei,IM)

5.(ffl

2.680,00

ZV6

strada

CrisIcCnr Calirrnh

134,UD

4J4t

S7|PQO

297

strada

CrișruiA

275,00

2,00

1.925,00

298

rj-nri?,

(Tivești

11 7.00

7J0

842,411

2W

strada

Cnmicarilor

Ifr-.UU

8,00

I.Uâ.UO

300

strada

Cnjșnvni

519,00

8,00

4.712,00

3111

intrare

Clip sâni

541,00

5,1»

2.7l5jflft

303

strada

Curți urară

011.00

11,00

6 721.nu

JOS

hule'rund

Dacia (trcjcrjCT. Calea (Jrivâpri - rar Pul cina)

Calea Grivițui - Piața Romani

7IM.U0

I2,W)

îdflOjOft

304

bulevard

Dacia (trrnșnn CBlta <jrivi|ai - =r. PulLuif

PiuLU PsinrEiiâ: - Tu tema

411.00

U,0l)

5.531.00

305

intrând

Docil»

29,00

4,nu

116d»

386

■strada

Liiknr

195.110

6.UU

1.170.1»

307

Eiitraru

Dan Augurtin

46r,00

5,48

2^8,40

JOS

-Jridn

Oanltl Clugurearjj

289,00

7.flU

2.023,110

309

strada

Ctanițl Consmuin

230,00

T.nn

1.6 iD.ro

310

SlFdlfa

Daniel DBnLefo|Kilrj

352jOD

Sjftft

2.816.00

311

trada

Lhuile Alighieri

78.1JU

'JOT

.19(1, (ll>

3!2 j

strada

'Jp'.'id tiffittfuiuul

877j00

IJO

1.140,19

313

j'ilrdre

David IrnțMll

D.CiQ

4.00

0,00

1|4

JtadB

Jicni

Jfuk'M

7,00

2.802,(1(1

315

tirada

Dâniianfrîti

MM7

6,Si

3.8H7J6

3i6

trada

Jărza

3I2J0U

fi,40

I.OOfkJJU

317

trarla

I3efl|ij| Nu.yu

340,00

.l.OfillUXi

318

iFdlfa

Dej

482,00

7,00

3374.1»

319

flrnda

Xlci Dunării

227,00

5,00

1.135,00

320

.IrdJa

Ziomern; 1. LXilmicu

267,00

ei,00

I.6I4JQ0

.121

trada

2fcnrul3|ji

4J7,tKl

6,M

2.622,™

322

tirada

De; pi nț. Doanim

90.00

ei.fift

540,00

.121

JT3dn

JlaKiiiul Caresi

600,0(1

8,410

d.son.ro

324

ni rare

îlfințnrului

63.OU

7,no

441,UD

325 s

hanța

Jima Dumitru

--------------^Cii'rrirt^ 1

llIl.Ml

7,nu

770,811

4<ț

«'ZZ9

DffT

flll'WI

-

J*in 1 iniJoiKidq

rpcji

te;'

ocriuri

1107

WJ'«I

Ppf-i

1RE

ooisri

007

on'tbl

■ ațraiqtiiy iljttslihj

s-jrjyj

OSE

nowt

M'01

«'orc

qP7 9|luJj

■Eprrr

4ir

oo'rti

00'1

OtfZI 1

wnqB|Bg |lkii3

op*#

cw'ewn»

M'S

«■$!£.

<UBqilin»(j |inuE4i:

cpnj|<

ILf

Wl

OCTl

OO'tlZ

tlMiuuf jinuauiz

npms

9iE

ocfțfb'S

«7

00799

iafcn:w|7

ffțnuqs

SLE

0071 1 1

002

OO’Ofl

i*n|3

BpPJJî

4-iE

WWZ

00*9

fio'sh-

BțțUW] rEîcJijiinîy wii-j

.unjin

EEf

dftSfr'l

OtfE

omi

!Mv»i!l3

rptui'

ZLE

LHJWb

DO'B

OO‘S(19

n™EJOA™TJ

rjmjlE

UE

oo'o ii-j

on'fi.

MJ'Oâl

cuuiMhO Wfq

Eptuc

O£E

QCTEtZ’t

Wi

M'909

?SB3KK)n| J B|H|3

Hp?£h

69E

WW01

MWI

«'160'1

iuwJctj m»i3

T!f*JK

HW

0(ftl9'l

Wfi

OU'iQI

rn[mjp|Ț

ppiHL

i!R‘

OlfSIÎ'E

00*9

IW'Llî

Mi|nO jfifg

KpbJUS

99E

OO'SfE 1

uut.

OCTRfit

țftinpȚ]

OptlH

9W

tfWî

017

OtfEK

iri|nJndii|jq

rptns

F9T

«919 1

w'lf

fltfznz

niDiopn.-i| auțmrt-j

E9f

DtfOEJ

M'fi

oor?r

Ti 1111 lîțKoX

iftoui

Z9E

OtfWiî

■Xi'6

(MftixF

jnpnmiînmq - ip/q. [pKJIlJna

W]

QfTU]F

I9Î

mw»

«'«

001 tu

țqjimp^i npB5|jqa^ ■ iijtanwfl

iT«a

BpId>S

OK

oo'wt

OCTS

00*9=5

mini]

nprfls

OST

OO'fHI'9

(IQ-f

00'KZI

nEWBUncj

EPWI!?

flfl’

Ml'Hifr

007

«7â9

huiE-i*;- nnii*inr-|

nnmb

iSi

IK7lh2

ur&

«'auri

iTRinoTicc^ ilhiuuq

OCTSSÎ

00'5

KTIÎ

KUlu^-| ruții»*fl

ajLiuii

55T

OO’tSSZ

W'!>

[JfOET

uqixi[ nilțUJtfajj

b£f

fflftîTI

«T»

OffflOZ

niH3luc£.| fdjiiunQ

BJJțME

EfE

«Tlft+'t

OCR

ooTJtr

11 Oi iuți ruqiiunQ

^jnuis

SE

oo'koe

«Ti

00*0 c»

“»F<

gpujt

IS£

«o

«*o

OffTQ

nțKW|]tlJlț? nr|iri(l

0p*»3

flîE

«r«l ]

00*î

00'9 lî

IHOPOfl

țțHUp

6BE

QtfîWt

D1K9

UO'LEI

OPikJ

AKJJțJI

otfosz'i

00'5

oo'iwr

"TÎO

kpniri

1TE

<WV6fS

OO'L

0071

aiMfSnțrut]

FT^P

9K

00'0

00'0

curo

BiLiiUKlnElf]

L-n

on'iso't

ffl'll

M'lS t

rjtnc

»'4£l'B4

rriî

«’otri

■BwcțwmH jp rBuq - J||rtnj. sp s^nț3 m

!>raqȚurH2

>1"

Ert

ffi'fîfil

irit

un:OlH

.iituxpq sta|y ftfj - cjBupwn|j ap n.™j

[jmioiif]

ap?

uFÎ

WXitffS

00*1

otfws

PttXJ

rpBHE

IH

00'61 S

007

00711

HjtUuv tliuuiof]

OtE

(llflsic

Ol*S

OOVjfrE

Off

os'lfil'î

OS'l

007*7

minpiKimzHiti

EfKIjfS

RET

M'KE

IHl't

oimi

TlfîFy HHMC

B|Nll£

Eli

oa'nz.rs

00'9

oo'aiî

™gilU5K<]

HTJiF

MC

M'rw

00'9

(Hl'tt.

ISSikjqcfl

‘tftun

Sft'

0079*7

«0'4

CHl'Rtr

rawis nJHiHfltl

btf

OOXJHXl

«1*01

W«ÎP !

|n|Hiufuț(]

H|*4u

ftE

0071fl t

ttfe

WEIî

ildn-j «hdirxT

■RpRJlE

ZTE

IIDTXJSJ

ars

Dfl'liî

ounn J O|Uuixfj

IfBJJE

li£

OOWl

Wi

«'UIR

$aipn|Cl

rpcin

DEf

00'91., 91

GtfTl

Ki'RriE'l

pcmg -

rtzsatoo ivpjlfl

pnHqnq

flZf

OU'HS

067

OCTÎEÎ

JlSnC] PfUlIDIQ

uptui

SÎE

oo'm

fHl'A

«711

ivMAJILin iiflțmio

Tțnu]!i

1S

iXJ'ZOiî

OO'lj

00'31 b

.■rappirîK is|ntunij pijwfd

SȚTEIJt

9ZE

303

sfnirifl

bpiscupal Vubun

Ardealului - Fabrica du ^Brinudi

tiââjDD

0,00

5.240,1»

; js4

SIiEhIb

Episcopul Vnfcnn

□eiAceitii Xoi - Ardralurji

l5fc<M

R.OO

1.200,00

J85

strada

Fpiranput Vutcan

Ruzereșrii Xrii - Lsninenilui

150.01)

B,UO

1.200.1»

ÎW

mirare

cpJltbJei

24,00

3,00

72,00

30-7

Ltilrwc

Epurii

n^oib

4,Rl)

840,00

388

straiia

Eptrcjti

222,01)

6.U0

1.332.00

309

Strai!»

bMdit Arian

295X11)

20,00

5.900,00

Wft

strada

F’TCfTi in <jf i șțpcea cu

259,00

7,59

1.942,50

J9I

strada

Turenil Ppncnilti

6&5.<JD

9,50

0.317,50

392

Flr*h

bAKSL Bruțteanu

295,fu)

ri.lH)

2.360,00

39.3

strada

Fxțra» 1 tn.'ltXKU

325,111)

7,00

2.275,00

3M4

tvlc-'hrd

bkpsjtriliei

1.519,01)

12,50

1S.W7.SD

395

irtrare

Frjrțnț

8],DC

5,00

405,00

| 3416

sonii»

Fabrica da c A rdrri i ri 0

L rf^<sii1 - J ‘at 1 i sa d r u 1 ui

130,1)0

10.1)0

1.51»,00

397

straihi

Fabrica do CEnltfiidB.

Parisuntfculiiî -1 aminitniOji

7’0,00

10,00

7.500,00

m

strada.

Cartier Fabrica de curpntidS 1A -

Strada 1

22:SJ0

5,00

1.141,00

Mradp

Cartier Fabric de cntwilta 1A -

Strada 2

i&uio

5,00

940,00

40U

Mradn

Panier Fabrica de wariilill IA -Strada?

I4.M0

5,011

7I7.WI

44J t

STBifa

Cartier Fphricfl dc CMiniilâ 1A -

Strada 4

«.no

5,00

■125JM

4d5

3 trăda.

cartier Patria de caraniidS LA-

S trata 5

21»,40

3,OH

L.001.1»

4t>5

Strada

Cartier Faheijj, dc C a tfunâdB IA-StnuJa 6

223,40

3.00

[.H2.00

494

intrare

Fabulistului

57,60

2,80

Ml,23

4(K5

attndp

FtCUltil

390,00

7,00

2.730J00

406

ivads

Fard ura lui

601,110

5.01)

4.808,1»

447

s trata

ijgâraj

403,00

8,00

•1.224,r»

4rjft

Fji.Jrți

135,00

JJO

472,50

409

dtrtufa

FăUiti

593,1)0

8.01)

4.744,00

4 HI

strada

Felditrara

240,00

9.00

2.160,01?

4b]

strada

FcIckij

442,110

8,00

3.530,00

412

strada

Feroviarii ce

590,00

7jQD

4,130,00

413

bvtevord

Flcuaulul

632,1»

ixon

7.534,00

4] 4

id/ăre

Filiuara.

34,00

&Jtm

2'34,00

415

strada

Finlwdn

260,00

fijon

1.608,00

4] 6

a trata

Fiordului

397.IKI

6eOU

3.582,00

437

strada

Floare de Critrtg

Ffl.r»

5,70

399,00

418

calc-

Floria*»

Mijccs bJIedc - Ștefan ccl Marc

1,415,1»

IIJM

] 5.543,00

419

cale

FktnsLsca

Pipera. - Xtircua Elîade

1.67f),l»

1 ),i»

3B.37OXIO

420

strida

Florilor

|65,l»

XCH)

1.I55,WI

421

rtndi

Flarin NfcriIrcCratil

603,1»

7J»

4.781,00

42Z

ii ta ta

F [ti ■■■ i li3 u i

4JÎ.M

Îdu

3.456,00

423

scruta

FwtLTO

795,i»

680

5.406,00

•124

rfjare

rusIerului

5B.M

3,20

181.40

42S

itroda

?rabinului

222,)»

7,1»

L554J»

426

strada

frații Gcilețgii

L92.I»

9.i»

r 72:k&o

427

titrate

FA^drnLcir

l}R,l»

7,1»

966,1»

428

rtrada.

Frcmi -Safindy

21 d.i»

7,1»

[.41)4,1»

429

strada

rtumuasă

4*5,(»

7.W

3.17 lj»

430

ntrarp

:nxiw£66

72.1»

5,1»

360.1»

43]

strada

rrurrta;u'hii

siy.on

8.00

F92:.l»

432

inrnra

-iJ^CiUlUi

84,1»

4,1»

J3&.t»

43)

rin ta

j«b Gnlwtlai

522.00

7,1»

3.654,1»

434

■trata

"alilein

205,00

7,00

1.435,00

453

ibt»

Jarti Udneusa

95.00

20,1»

2.850,GQ

■136

■trata

Jata de Nord

----------------------r= U3’" '.-e----1-----

4O2JOU

17,00

fl.S34.Grt

4J"

claia

Gura 4? Nuni

3M,<10

țfi.+trâ

I41.K<I,iXi

(33

strada

UFtroilfci

m.w

4J34J

1.272,041

4Î9

strada

Uavriil Mnsk't-Jiiu

HT.W

SJOO

60*410

+W

btrtrwe

Gfldinți

MjM

1,00

115,410

441

«rada

GdJlotai

26IJW

6,50

t.696,50

441

j rum

dării

1.4ÎLJOT

7.00

Li)j41l?jiHf

W3

ihlrdjV

Givana

2H,<W

4,0Q

112,00

444

f.Jkrlei

L 932,5*

5,52

LC'j667,41.l

44?

«raita

ilțwnl

S74.M

7,00

4.OI3JO0

446

intrare

tiCiarra.

42JXJ

7,410

244,00

■M?

strada

Gfnrec tkirijiu

JS4.IM

7.410

.S.+^B.OO

4*8

Ettld*

IjBnnjcCflliiiEiLu

□ll.lXi

6.410

i.lS&.UO

444

strada

Gearg:           Mîreo

6S.DO

8,410

544,00

45i)

stradn

jmefFwwi

Ijhtxjrijhs htaș.hmj - r.iitcrstlfl

4 30,no

8,0(1

IGtW.siO

451

si rade

Genți? tiliHiu

Prora 1 ahnwcy -          Maglrtru

420,ftO

8.00

kjGO.01»

452

iDcrure

Gțnrfț Emacu

144,4)1)

w

1.152^0

453

t trăda

Jeftțpj Valoram Bibescu

4IJIJ.4IH

5,00

2.000,00-

454

strada

Genrgc Yrwq

IlftOQ

7.00

Slî.CW

455

tjrtTTjn Ctcrrencww

I49.AU

6,70

990,30

4M

sanda

GKixzrc Aițlml

79,M

8.00

6.4Î, W

457

riraJa

Ijhofltghe Balj

IBIjOO

S,4JU

1.445,00

45S

.radu

Gheorghț FUfldsrru

SCiH.iM

6,10

Î.D9S.B0

450

ii'itrara

ITbKtfShc B urâi m al

155,011

6COO

I1.39Ă»

4«i

strada

G tttTjte' Birțiumffț

36KJM

7,00

1.8'15.4»

461

snata

Ghectțhe Cilpatt

IW.DO

3,4fl

t 582,211

4*2

itraib

Ghcwdlfi LkindaTtniidț

101.00

7JM

7073»

463

hularard

Gheurțht D-. 1X13

3JS.U0

10,00

32180.1»

464

strada

Ghearsb? Gaicvifide

254,00

11,00

2.7ÎW

+65

yj-jea

(         Junarcn - Șlsojtl

1Î72.41I)

141,00

.32.730,00

465

strada

Gfttwțfie La^ir

23*, IU)

6.00

I.7t6,no

467

hchkkrj

GSzixghr:

603,411)

26,410

is.nisjflo

4*i

strada

Gh«jțji|it Stăm

I.ÎOIMIO

22,410

26.4M.4»

4M

strada

GhMfțbc Mârațciu

J55.W

7,4»

2 485.OT

470

strada

GlrwrdK -MLaaii

«tfikOO

GlM

3.0*163»

4-rj

siraifa

i.ihsxgfe MiKftijlii

[29JM

6,11

780,10'

472

ilraila

Ghcijcgh? Pripu

2l4tjM

7P90

l.tM.UO

47.1

intriirț

Ghdtcțhe Simnncscu

144.00

6.00

364,00

474

akt

Lihwrihc SCilptmu

7fi?,7C)

3.M

2.794,43

475

irradp

ih«>r(he Stdlpțjciu

6*1,00

3,00

1.932,011

47*

aJa

Gh-orpre Șiwîon

JSfl.M)

329'

2807.17

477

țunta

LrtteuTjdit Vfl f c tan u

170,00

6,50

I.105JO41

47»

strada

Ghetarilăj1

14.5,1)0

5,4»

7Î5,I»

4?4

strada

Uhîardanuluâ

162,00

4,(H1

640.®

4 811

■țradti

jhtMrjhț Scofu

166,410

8.W1

1.320,00

481

strada

Jlajtrai

E6,B0

6,00

520,80

132

ntrafE

Gliei

|7(dlU

1JM

704,410

■W

Șu ('ivind

3tnriți

S416JM

8,10

6.528,4»

4H4

jLHfeni

W60

7,06

3.433,54)

485

arad a

joknip

617/N)

«20

5.W5h-M

486

strada

ijrun Juj

415JM

7,410

1K5.DCI

4S7

ird

jianl

yiSjMJ

7,410

6.825,00

48S

itraita

Srațkwțfi

729.15

7.00

5.105,41

449

strada

jflilinidui

2ffi3M

7,M

1.414,00

490

>Vkda

"rigors Alexantlramu

424,00

13.50

U-55Q.0U

+91

tarare

ârigpn CaiHillI

101,00

6dW

6)16X81

402

.—jda

firi gwr Carchea

Ka»,'1?;,

IKi.OQ

6.20

L.021VI493

’TFdn

l.lricore CobSlutnsu

56f,l.H>

11,00

6.204.00

494

ilrtdâ

Grifon Cafencu

Ifiî.flO

4,00

64&.00

495

intrare

CirițjprE MotmIescu

^80,00

7,00

2.022,00

49t>

SU*dFi

ijt lțiKi: Maoulesuu

47D.CO

8.00

3.7(s7.OO

•197

ETTWifi

GriRiMC Mwa

501,00

8J»

4.008,01)

498

■sfada

’cTio.rx-r RaJparAt

195.00

7/10

1.765,00

499_

tirafa

'jf lSut\L S'jnialc>cu

149,00

6,5D

068,50

SOtl

cale

Gaiței

Cele-a Victoriei - GheurțjhE Duca

l.3J0,{HJ

19,69

26.IS7.70

5QJ

cjIe

Gr ivi ța

Cahcnr^tE Duca ’ Ttmii

L42U.UD

19,60

27.959.M

542

Cjk:

(irivilâ

l'urda - Bvbjrtțtii N«

2670,00

19,69

52.372 J0

503

UTAlil

umiintițiil'.ii

202.00

5.50

I.1II.D0

5 IM

itrafa

sârdlemala

105,50

6,00

1.1731*0

505

strofa

Ha eu

I22JO0

8,00

976400

506

strofa

Hogi Chip

52QLOO

?JXi

2.64*3,00

507

ț trzufzi

1 leita Crivița

172.00

8.W

1.376,00

508

i trăda

Haltei

ISO,<10

7.00

1.523.00

50»

ființa.

llaralambi: Fkitescu

225,00

lOJOO

2250,00

51»

strada

Ederjiftiia

517,4115

7J6

1,930.10

5H

istrafa

1laricleei Darcla:

113.00

",00

791,00

512

Strtdâ

Hatniilul Arbitri:

20H,no

?,sn

1.5W.00

513

fltw

Havena

100,50

6,00

641,0»

514

strada

Heletteului

5fl3:.lXi

MO

1.715,00

715

ufada

[leitului

■44&jM

7,00

3.126,24

5!6

«rade

Henri Cwtnfa

560,00

■9,(W

5.440,0»

517

strada

Henri M-elUri! EkrlbefOL

1.074,011

6,0C

6.444,00

31*

sfada

MeijiIiJu

431,00

5,50

2.27(1,50

519

UCd

HEr:Vstr>a ■ Rlrai-j

DNl - Ekru VflcSreKU

100,00

20,00

2.060,00

520

|1L>J

HtdSIrlj - PckslnJî

Hdjlll£ - V)Kh||ul

II,IU)

521

’.tnifa

lltrrniann Oboth

467,00

II, 00

5.137,40

522

strofa

Hprnina

£8,1»

11.00

968,00

5 23

itrăfa

Hdttilhj

200,00

H.LYl

I 673,1X1

jj4

strafa

Huria kiiadaritr

71I7//J

8,M

5656,00

525

s na fa

Hntin

575,00

11,00

6325,00

526

1IhC

Hrisovului

722,00

SkOti

5 776*00

52?

strofa

f 1 r i sovu 1 a i

73,00

5,0U

365JOO

52»

strada

HrisCK&c ricrul

2W.HO

4 .(.III

1 072.00

529

strada

Httlxrî IXnuniu

102,00

4.33

951/16

53»

5,11 dtfzL

llul'jbițrâ

■119,00

6,00

2.514,00

531

strada

IjC. Viauriun

Laaclc Catarțiu - Daniel Conctnntin

160.1X1

6,00

1200.00

532

strada

I.C. Visiriutn

NicClaC farsa - Lascto Crrtnrgju

I4IJXI

*.00

I.I28LOO

533

StIPdn

Irtitnb TțlcK

Fmivu Menta - toiculae T3ul««u

425.00

12,5C

5.312,74

530

StTH-Ha

locnh Feliv

Nicnlae Tilulencu -Cheurșdic Psjliau

466.00

12.50

5.82520

535

intrare

IncnbFelhc

176,00

3,00

528,DD

Sîfi

strada

larub NeKTuazi

372.00

7,00

2.0134,00

53?

EVfrdfl

In fonii tiarei

285,(10

7,IX

1.995,110

538

hulEnnl

laiKtide Itunedijara

569,00

17.SJ0

11.908,20

539

slrdda

lanl Uuzolani

622.0C

9,IX

S,598,00

541.1

tlrwio

lEmțiSnalui

219,DC

5.M

J .495,00

SJI

intrare

Ierbarului

4.(10

0,00

502

Mneto

lereru

615JM

6^3

4.200,45

543

pvd

IKtA

ȚflfkOtl

20.00

6.1X30,1»

544

sțilal

IndEtKnd&nuci

rir4,Cll

1,M

6.719,20

545

E-fada

Insivainrilor

/X -XX ' .

30S,(l[

7,00

2.i5fi,00

545

jind a

iLtSlilUCul Mudicu - Miljief

l_________ A

1 ir -u--_c -t

144,311

6 jfl H

547

rtrada

[H Sulei

ÎIÎJM

?.w

1 .+91.00

548

stmfci

lom Etiacu

364,1X1

6,00

2.1 «.0'

549

5tr4dfl

tron ( an tac mina

145,00

3.00

2.7160,»

559

utilare

liHit D. Datare

2341,00

4,50

1.127,4»

551

strada

imn Slavici

LțH.WJ

7,1»

728,00

S52

strafa

fcijn Vuda Caragea

274,00

8,011

2.102,411)

3J5

strada

Ion fferjdfc'l

iij.no

SflO|

1.71.14.06

554

Hlrtdtt

Juri Dram ian ij (WWtHm str. Pniinji Naraiselcr - Di kiuiliSi Eliiabu',,

7D.KH0

J/»

3.&24JOO

555

jirada

feift Câilipinearu

"alw Viawicl - FS k-olae Bdltiiscu

104.410

O.W

1.704.00

336

SLTSlil

ion CSmpitKauu

Galen Vkfciriei ‘ Ștfrf-ej v’t>d8.

541,00

6,00

3.264,00

557

n trăda

Lori U. Bibtcescțj

100.00

6W

654,0<i

53B

strada

Ion Ihcul3

3410,W-

6,01

800,1»

5S9

bulevard

ui feresca de la Etad

L MJ0.OU

6,00

9.000,00

560

strada

Bon Mb^escu

124.1X1

7,1»

1568,00

5tr

bnfevwd

ton MUialache

R«1U Mantț - L'lapi Victoriei

.UOJM

l$,l»

6.I2D/I0

562

Ollfevard

iun MihatecfM

Caiea. Orivipi ■*■ Turrln

2.LDO.OO

18,4111

37.Sfl(kM

56)

bulevard

hm tvlikiLiztar

Tiin+o - B*nu Mtaita

1,423.00

18,01

25.659.4B

SȚTHfa

km Mitica

630,00

15,00

10.200.00

563

StTtfd#

[un Neculce

66],UD

7.00

4.627,00

566

strada

bxi Ntjultci

100/10

5,50

2.145,00

567

HrOla

Inn Otcfclcfl anii

04/ni

8,1»

732.0O

56«

Strada

[fin Sl4tNK3ttd

2l2joo

8.00

1.936,011

760

m rada

Ion 7. 7al«nl|

166JOO

S.20

863.20

370

strala

luciZivai (tronson JjCa. Bucurețtâ-Plolflli - Str. Haiti V|Kfa$*j)

tSfifl.i»

8,00

S.O'l.+J

571

strada

[and Fțmic

214,00

5,00

1.070,00

572

strada

femț| Paf™

225,00

8rQD

1,632.09

57)

4rndn

li.wilM.-t»? Golsmi

2W.U0

8.00

[.6OO/0

574

strala.

Jnrufl. Sinii»-

4IM.OO

6,80

2.72UP0

575

1 narare

locșaNiiZi^ie

4S,U0

),541

168,00

576

strada

kifjf lycr

171,410

7,00

1.197,1»

377

Tirada.

[regi

187,00

7,4»

1.309.00

578

ttraia

IsIpî

476/H1

7,00

Î.3W,»

57?

s trata

talia 1 [a^tfaa

131.OU

8j00

1 .ws.oo

530

rauuv

■felin HRâdcu

53JM

4/1U

11X00

581

strada

ItdiuTetrnt

44AAI

7/m

2828,410

382

tirada

Ivan Panpvici Pavlav

515,M

1.M

4>»3jUU

581

irifl

hm SerxheeviCi Tixșhalicv

282,00

6JM

IjH2J»

534

mirare

Vladimfeuvici Miciurln

tMj'Hl

6,1X1

414,00

583

trsda

Izkdndn

375,00

7,1»

2.625,1»

536

rut»

Izbreni

1.4*8,00

■ 8,00

H.W4J»

537

tirada

infill [ini

615,00

too

1.695,00

588

iTradn

JnnifcmKtta

4.56.1/11)

7.00

21941.00

519

frați

JeiMi         Mhliere

236/11)

ts0O

l.-tltOO

5?0

Uita

ksn hinasncS

653JOU

6/111

4.440,40

501

rtrada

Ibia Teeiw

330.00

5,00

1.650,00

502

truda

iijh

60jM

5.00

34».OO

593

Iroda.

JimtKilLa

Bucurețtii TJni -Chirila

I.|74lM1

8,00

9.392,1»

594

U*ta

lirnbutia

Snțlirtîtii TiVii - Fabrica de carSmirfa

814J.Q(J

E,Mj

6.4M.DO

5'H

Ir^fe

litin

45, DCI

7,00

,)I5jOV

506 r

«sol

liuluî

brerea. urraK scTfl IItaJiM          ■>jjxrfre Pin[H

---------- f/catfJLrj ■,-----

250,00

8,00

2000,00

.TT

p«aj

Jiuhji

brfljea. izrare- sens Piața Presei - bretea

WftOiSn; HMlJiulul

250,00

ajoo

2.000,1»

598

sbaifa

Jiullil

1283.01

16.00

22.128,00

599

starfa

.lutiEaits tlrmenr;

110.00

k5S

72O.SO

600

iUHlfe

Jupstrulni

595,00

7,W

4.163.00

601

inlTdTK

lupiluE

95.00

6,W

576,00

MC

strada

JuIm Mrțhțfcf

2Î4JV|

8,1»

1 ■79'3,00

filkl

mtrnrc

Lacul Raia Im

43,40

2,54

110.34

604

iniriu,<

Ltutul Reju

ojw

O.OV

0.00

<05

intrare

Lac Uf Sărat

24,00

2,10

7|.«

60b

IrtUMC

Lacul Șutai*

67.00

2.30

161.90

■50?

alee

Lăgua-

55,00

8,no

51 (MM

6LW

tirada

Lalrtka

43IJOO

?,5fl

3.607,=0

filW

bulevard

r^tnlnotaliii

2J23J00

19,50

43.548.50

610

■arada

1 -ascflr Burutiiil I>.uulti Str. Radu VJdsțu - Flata Aurtirupovicia.)

275.00

0,24

2.26fi,l»

611

butaurd

Lajrtr-Cataqgu (sCUBf Mitral)

063^»

20.00

19.240,00

612

] trata

r.BcnIet

167J»

3,50

584,50

613

strada

Lfauâralui

1.760,1»

7.00

12.320.00'

614

i^urn

1.225,00

12,00

14.820,00

6|1

54nid9

Ltatfiripilui

660.1»

,

1.9813,011

616

Strtfla

Ldutei

194,00

4.50

873.00

61?

slnda

IXflBătluLul

50,DO

11.00

5UQJM

618

îtlflih

Leandrului

429,110

6,30

2.7H8LW

SI?

i Irita

Lebedei

125,00

7,00

8?5hQO

520

strada

1/Cawului

174,00

9.00

EJfifidOO

Olt

strada

L&mnarikn

557,00

10.00

5.570JM

b22-

drada

1 flrailda VamaTi

194.00

7.00

1358,00

623

strada

Lecrtfina

299,00

5.40

1.614,60

624

vrxla

Le* *»iknâ»e»id foftud

198.00

8.00

lttl.no

625

stiur

UbcluEei

522,00

9,1»

4.698,00

K6

îtrmii

Liliacului

256,00].   7,1»

2.1102,110

627

-tirada

LwiuiuFvi

634,Ol)] ■ 8,00

5.073,90

lUS

rtuda

Llmpclsirâ

215,00

7.00

1.505,00

620

strada

Litujta

69L001    S,410

5.544,90

«o

stnsia

l.iprrvț

376,lld   ■ 6t,80

3.556,80

<31

tirada

Llsflbrata

I.IO.OIîȚ 14.00

I.820UM

632

icflrtir.

Lilenf

i S^.oul sjau

63iJ)0

633

rtmdj

U|B

455,00) ftflO

3JMDJO4)

634

urata

Londra

634.00)    9,00

5.7111-^0

535

•rtrudn

Lenea

?7£,D0j I2JJ0

91.312.00

636

Strada

Lulni

339,00)    8,00

2-712.00

537

tirada

Loud Blanu

276,floj 8,00

2.206,00

636

strada

Luduș

878,d0| 7JM

6, [+6,UD

630

strada

LuȘLj

570,60) a,M

4.560,00

640

strala

1 .iiiei Cazzavilan

425.V0| H.L»

3.400,00

641

llftfct

Luip CaTanvilan

OCtfOf 5.1»

4IM.1IU

642

r^rwt

Liananj

66,fl0|     4.00

264,00

M3

birkrwii

: j^rtBIitri ktr

i.uuyHj) ii,do

11021,00

644

strada

Luktaid

257JW1| |?.fo

43WJM

645

rtradu

Muranic l' ln'4'cțvl

73.00

5.D0

36SJM

646

tirada

WaLtrirtnia

îtS,<Hlf t,l»

1421/Mi

64?

11 rad a

Macului

549j00| ?,nc

2L+43J»

M8

UJftda

Madrid

lîl.ooț 7,110

«IJOW

649

strada

Madrigalului

359JOOI 11,80

4.23630

6 Ml

itfi'fe

Vlah Bl tno. Gandh i

I2IJM1[ 6.50

TM.âfl

6.51

rtrnrfs

uiklci >3 luxwaJra

,:y ' ---------------------------------- 1 --------------------

244JOO

wn

1220,00

2o

6<2

îtrjda

Maica T wfivm

J69.D0

R,Î6

3.02\3<i

653

ilnaJa

Mettopui

?45.<J0

TJOU

1.715,00

GM

UT J li j>

Maiul Mure

.177^00

7J0

2.MÎ.J»

1*55

jlraiii

Mnlt.il Mh;

5'f5.<lO

1,00

595,K

656

<trj±l

.Mimai a

342,50

’JO

1.781,1»

6Ș7_

4I811B

Manag.UR

UDAI

5J0

*05,90

65B

intram

Maftd Qliruti

3*4,50

âJJ

1.942,79

__șvj

F>hHRt

Marna: cri rai | i i i

79,011

likixi

740,90

669

jtnada

Maraniuniș

132,011

7JM

1.274,90

661

faftae

Mnrwl Amlfa-ica

348.W

?JXi

2.79.4,90

663

Itfaiil

Marți rxi

1.356L7J

7.1X1

9/407.25

66.1

rtrndn

Mafia Haip Mmcu

225,00

7,1X1

1.575^10

664

ii tirani

Marin AkftC

25,111.1

4J»

ll»,00

«5

rtrada

Mrain llincn

4VJI1

I0JM

33(VH>

66*

Strada

M:jrin Popa

200,00

10.06

2.990,00

*6?

strada

Marin xilnc

434.00

7.0(1

.1.17*,»

jitie

r truda

Mani turti

1.070,00

8,00

BJfiOjXl

6*0

Itmrc

Matei Convin

61J0O

2.30

I4DJKI

670

rtrada

Maici Cucvm

507,00

*,!»

3_H*,20

671

strada

MMci MIIJ*

238J00

8,1»

1.904,00

JhTl

bLk

Matelnjplnr

S29JXI

6,90

■I.TM.OIJ

*73

>tmfa

Mwim CjOAi

«7.00

5,110

2.035,00

■ 6?4

nraiii

Mâițuețti

I3MXI

t,9U

I.HJ.OO

*75

ilraifa

Magrau Flcfil&r

HUr0Ll

7,90

707,90

675

strada

Mfijjifg Ckfcibesâ

4l7,iXl

TjHO

2.919,90

677

îtlBda.

Mi cura Slbtina-țî

«3JD0

19,90

810,90

6?S

flrada

Mțaurif»

R2!tJ00

7,0|]

5.UO3.0O

67Si

intrare

MSfiUricta Muui

68.00

W

544,00

bW

strai»

Mlirfricțti

Cirețcnia.’ Palitundnilui

ArftjM

7J0O

4JB0,iXi

68!

atmfa

Makflofții

Palttijndnihtji - bpiicop Vulcan

494JXI

7JBD

3.45*.O9

632

stnufa

MarMșclraa Efomzii

J24J»

1.0(1

620.CC

6&

bidcv»!

MSrtyi

1.5-NipO

13,09

11240,00

684

rtrada

MaJinulnl

414,0(1

B,0(i

3.332,00

6R5

4radn

\Wl£stit^a Belrița

230.00

7Țfl

1.656.1»

*6*

tirada

?.4ftn&tin3i rjefllXj

ElLKLiețtiî Mni -        Pop eseu

7JXI

•35(l,i:»

637

strada

Mtotstirea. L*slu

Kcrnw ftipiSCu - SflriU/ Oh.sxTxhe

167,00

7.1X1

1 169,00

i:.<s

tmifi

\iwsfelinM Nea mc

«OSJ»

3JU0

Jffl.OO

689

rtmfa

MdnlKtim Pută

134,00

5,00

610.90

690

Flrafa

Mâluulaî

976,50

7J»

6.835,50

6!H

strada

Mdrțn

206,1X1

*,00

1.236,(10

(192

sTrada

Mdilltlniilmilui

131,00

3,00

333,00

693

strada

Mediaș

139,00

9,00

1 Jîi.VO

i/U

strada

Meditației

m,no

6,70

757,10j

*95

irada

Mcdre^ti

333,1»

6,00

1286,09

696

serală

Maiuetului

322,00

4JD

138 \6<l

447

strai»

MCSIii*Sinulu5

216,00

e,<i&

L.728.IXI

690.

lud

METRO

300,1»

2flj0fl

6.CKUXIXI

itmia

Mrniz

12.5,1»

5.9D

625,1»

mo

țtrndn

kjczcj

476,00

£,211

3.851,00

7(H

tirada

diseani

Bucureștii Noi -Fpbrica Jc cflrfinild&

9,90

7.2*},90

■w:

rinul a

M«C«ni

SuLureflifNai - □Menta

374,00

?,<HJ

3.366,00

793

miram

Mihai Cricruri

156,00

7,00

1.992,00

704

4 rada

Mihii Emirtescq

111,00

I2.WJ

î.7.12,90

705

irada

Ml biJ vhcazuJ

6B7.I»

11..50

7.900,50

706

trtila

Mitail don

1.16,1»

7.0(1

952/10

707

rtnuia

Miteil Mcna

3UL5.UO

8.0(1

2.440,(111

70*

.trata

MiMilani

206,1»

6,1X1

3236/311

709 |

trăita

tfilcm*

/■,/ !a S91X ■ ■.

153,1»

7.00

[.(I57.CUJ

TIO

strada

Mht»xrei

I.SWd»

3.00

12.024.00

?ll

strada

Minervei ■

69U.W

Ț.CO

4.830X0

?li

itfntre

Mini^cfjlui

97.00

12.00

1.164.00

flî

birienanl

MlfCca Elade

I4$O,IW

12,00

17.400,01

714

strada

Mirata Petre

268,00

7,00

1.876.00

?K

TtrwiB

Miroța VUJCtoscv

Calea l'rivifci ■ Ului» Uuliewu

T62.n0

8.00

6 096.00

m

strada

MlfOra VuJcIokcij

rjinioa (50le>LU • Pleurei

d 55.110

8.00

4.280.00

71?

•<r*fe

Mirceo Zwlkânj

3JS.D0

7,00

5.866.00

718

llraiii

Mrccxi

652.00

7.00

4.564.00

719

(trortn

Miresa Creștin

373.00

7.1)0

2ALIXK)

720

auBda

MiruțCJ

X9.no

7.50

667.50

721

strada

Mitropolit AtKMȘâșina

Bucureștii 74ni - Fafrrica de cărămidă

829.00

3.M

6.632.00

722

SV^is

MtlnifOlll Andrei Șojjună

Bucureștii No! • Laminundui

l ÎO.ilO

8.00

1.200.00

srraife

Mitropolit Vtrlfim

Acdtalului - Pnbricg de drăitliilă

650,00

X50

4375.1»

?24

strada

Mitropolii Vrtaom

AucvtcsqI fiCi • Ardealului

150.00

7^0

1.125.00

725

«mda

Mitropolit Varlaam

aiA-urejiii N‘ot - Ocra Murei

190,00

7J<

I.425.U0

726

strada

Mitropolit Vartaam

<\na .Mureș - Uanimt-Jlui

434.00

7J0

3.255.00

7Î7

Miădițâ

81^0

a.oo

664.00

728

strada

M>xkstaA

THJX

7.00

4.998.00

729

JtTBifa

Mudrogiși

4-15/0

8.1H)

3.560.00

730

intnan:

Mocdu

6M.W

4.00

276,1X1

731

'truda

Maacâu

190.00

9.00

1.710.00

T32

inlrare

MoiErad

250.W

6.00

t 500.00

733

stradn

Mvldum

laulnccuhii • Suhcetute

650.00

&OO

5.200.1»

734

itrada

Mnldotți

Subcetatc. Rcnwedi

7IW

axe

5.744.00

735

intrare

Moncssa (fusta Oiznntvlui)

M.U0

4.00

256.00

736

ntrada

'♦a rutiări ei

193,00

8.50

I.640.S0

7J7

P*M8

Mantregl

250X10

3.00

750.00

738

IDlt A) >9

Mwltlțol

HXOT

2.00

224X0

739

strada

Munrilipri

256,00

1,00

SI 2.00

?4ft

drum

MunteleCjilna

1X146,00

17.50

18-14)5,90

741

strada

Mur/enkl

Laminnnifcil - SularetaU:

680,00

7.50

5.100.00

742

strada

MUIlKrtiai

SubcOKu- Renajtmi

742JX

7,50

5.365.00

743

Munții Gutâmilui

4S.âO

520

216.00

744’

strada

Munții Taua

249JXI

7JX

1.743,00

745

strada

Murei

428.00

7.00

2.996.00

746

strada

Murfxthr

1X3,00

0.20

J.134.60

747

intrare

Murmunilui

68,00

8.00

544.00

748

strada

MUWUgti

526.00

8.60

4.472.00

749

tutuia

Muzeul Zam»raian

620.00

S.OD

4.960.1»

750

strada

Muzicuței

93.00

6.00

558.00

731

s truda

Tbdeț

612.00

14.00

8.568.00

752

strada

S«pc<3

146.00

9.00

1.332,00

753

slratfe

Natației

R96jCi0

10.00

8.960.00

754

strada

Nuftirali jtitor

51.01

8.00

403.00

755

strada

Naun» R^nruilcczmu

312.00

7.00

3.184.W

?56

mirare

Navlgstorilnr

68JX1

8,00

544.00

75?

Strada

Navigației

■726,120

10.00

? 260.00

758

4T»d8

Nazarora

Biutunatii Noi - Vârful ImJi

120,00

7,311

8^6,00

759

strada

Nararăți

Vârful feall - Mihui Viteazul

7X1.1»

7.30

5.723.20

760

tradi

Nărudzyi

436.1»

8,00

3.488.00

?6C

ttrtd?

NS'nXtsri

143,00

toii

j.nmxn

?61

strada

Neagoe V'odâ

565.00

7JJ0

3.955J»

765

strada

Nesjlovului

J.034.00

3.00

8672/0

764

J rada

Nea (nulul

64<I.<11>

7.00

4480.00

765

rrtTBfC

Neaiămâfiî

169.00

6.00

1.014.00

766

tratfa

NeehJmtirlc

504.W

8.00

3.152.00

767

truda

I-iviu Librexu-*- Piața Ion Maier tronson Șuj. RuzixcîtH'kiiryi ■ Str. Agronomiei)

931.00

14,00

13.034,00

768

ttrada

Niagara

1.1)71,00

ir,on

11.781X0

as.

_769

slr»da

Nicfflfc HJuxilS

222jM

7,00

L.534,(10

773

smb

'vIcuuJl Șkrbar

7,1?:.

.1.958,50

771

bvtevîM

XimLw BJlcțștu

tilZJJO

413.07

24.480,1»

772

llrila

'■fictilrc Rctdkranu

1297»

7,1»

93);03

773

rtnwiR

NkaiIaeC. Rkinn

ZUHjMI

7.00

1.456,03

774

«trada

NleCilEt Capp

100.00

7>

609,99

175

îtFidl

Nimt: Cnenti^i

4713,00

5,50

2.585,03*

?7ri

niiiiț

NI crini C-i im tanti net cu

43LPQU

8,00

3 44^,03

' ' 1

strada

S kubc Cucii Stanurem

I07.IXI

B.lKH        856.00

77B

Intrări:

X'icnlaț DrscOIu

73,M

4,50

351,03

7??

strudn

XjMlaa Dnnau

.IjlklKI

H,I»J 4.704,00

78?

Strada

NknlRc 0, Cfiranfll

1.440,00

H.lKvj JI-52CU03

781

stradn

N kv lac _G i uJețteanu

214.00

9.D0Î       L<726,00

782

strada

NieolK GoIcjcu

3l7,Ofl

G.Mj       l.'902,(ni

783

«raite

—— —

NiloIk- M fr>jv k |

250,00

3.1 L

77300

754

strada

Nlcci» Nfcxjlmm.u

SiOjJO

8,2lH . 42t4.hh:i

735

jîUSEH.

Nicoftm Tîtul«cu (Efijnr ctnfnl 7541 ml)

i4?jjon

l4,(Hlj 23.65300

736

intrare

Montezi

07,00

S,l]lli        335J»

787

■4r*4i!

Nkculue Caslinescu.

62,00

9,uni        358,1»

788

ÎMite

Nizulaț Crcțjjlai.'tu

83,00

C.50        442,i»

789

cirarfa

NbailK liMisu

248.00

“oul

1.7.36,1»

79rj

îtiHiti

NiculEV^qu

7DJOO

T.i!0|         45KI.I»

79!

tirada

Nikolnl CiOJjftL-

78.0(1

ÎJOO         390,30

792

■ tntdR

Nlsipâri

Mi D.OO

3,60) I.i4mi,lte

773

dn>n

Viiipnau.

933,00

tMHlj      5.583,00

794

țrau

9'cndulul

1.894.00

8,8Uf lfi.fitS7.20

795

«rad»

NufcriJur

503.00

5,<J0|      2.SW.U0

Uraifa

Nirvrfa

Bixunștii \rni ■ Chitila

503,00

£jMl      4.{H>j,0i}

797

strada

Nirvelei

Bucureștii Noi - Clrtșijnln

225/81

8.'30i       L 830,00

Tți

sîTIHfB

Nimfei

Chlclla-Poclului

185.90

3,Mi|      L.4SU.U0

7W

îUlc'j-dni

Da-; pe |z lor

1.023,00

8JOO|      8.160,00

830

strada

CMfftcL

734J»

8.'»|     303200

BOI

strada

Leului

659JOO

3J0|

5-4(13.80

802

itrada

Otxilerfi.iliij

347,00

800

2.776,00

80Î

TirirV

Ocheanului

8«W

700

60200

itraiii

Lktu Măreț

J44.O0

3,a.

2,75200

SM

Ocru. Sibiului

pndun|fire Rercn fe țaih P'iid AvinȚiei rqire nrter RJrieaj râu lui

3Ul>rQU

500

I-SM0O

S36

rtrada

Octav CocMWu

617,0(1

700

4.319.1»

mda

CKilaviun Mrmni

53,00

8.00

464,1»

RllH

p7M3

WRii

4,7(1.1.00

12,00

S6.436.lKl

800

mda

Dinei

273,00

7.00

1011,00

.410

Ebadq

Olteniei

813,00

3.00

6.504,00

811

Straite

□tmuhii

393,00

7,30

2.186,00

812

;c«fl

Hmldfekr

368.00

12,00

4.4(6,00

SIJ

strada

DrisMct

195,00

fi.OOj 1.170,00

8!4

mda

.Aio

124,00

6,D0j       744,1»

815

tx H

teugltot

2ÎW

7,5o|      1.935,410

8lt>

iod

Dnțiffii

DNI • CsiUad

303,00

2fl,noj 6.000,00

fl|7

<ri4s

F;iitînH-

2-5311,170

5.5D|     11,926,03

AIR

.truda

FTilhinibttiliii

321/Ki

O.Odj 1.323,00

819

trăite

‘ajura

L.l 35,00

Ll.Ouf 12.485,00

820

blK

fTtjurd

IJkW

LjOO80O

82]

[rada

’alBandrului

817,00

7/10f     551900

822

-truda

danalt Jsinti

634.0(1

7,O0l    4A3A0O

823

Jet

^rurmn

99,00

Sjonf      Î4P0O

324

âradu.

’artf Huescu

Word Ciut» - pod 1KEA

JOiVKi

7,UU|

350000

825

4r*da

454.00

80D|

3.632,1»

826

strada

f'Pnifcfc- rdnjHanu

ISJ,<Ki

7,50

1.41)2,50

827

strada

PW3f«ull*

182/»

Tjtlft

1.274,00

82*

«tadn

Parasctiiva (jheruhțl

a-’S.on

7,411.1

L.'M6,OU

627

alrtta

Pnrtngulur

SjOD

3.2<II),(h:i

E3D

strada

Parcului

i.iiMuon

HjOO

17,600.00

83l_

■*T4lfe

Paris

7 47,4X1

11,00

8.745,00

8J2

-trai fa

Puu3 kmwîti

I75,{iD

7,flll

I.225.W

033

âCMfl

Pat'Cl Dunilrievici Kin4efF(l25A m Cri 1 Mtafufi centralei

Arcul de Triumf - Plaja VicLnriei

1.519,08

24/10

36.456.D0

834

i«Cfi

PavCl Dii11trttrvili iTiuleff (12541 rtl Cd 2 tCu4/uri centrale)

Piaja Presei J.lbse • Arcul de Triumf

1.250,00

24,00

30.006,00

835

drum

PSdurea XeagrO

500,08

7J(JO

3.500.00

1)6

drun

Hâdura PlHlokaj

500,1111

'00

3.5fl0jXl

ȘJ7

Ftridi

Piluriî

417,66

6,54

2.698J6

118

truda

fMciilca

152,80

7.00

I.06+.IXI

839

Knlta

PtamiLir

I2O.0D

5,011

600.00

840

Uxudkk

Pârlul

81,00

7,60

615,60

81 [_

tirada.

Pecari

276,01)

8,011

2.224, DO

Ml

ș trata

PKlwa

4+3,10

6.00

2.640,60

W3

strada

Peluzei

ISO,DO

7,00

1.120,00

544

Rtnada

PcrTcvli cCm i

238,00

7JOT

: 2.616,00

*45

Jirali

POnfi Sandrc

366, DO

8,00

2.928.00

846

Unuh

Petre Crem

6SS.00

7.00

4.7Ri,i:h)

847

bokvjfj

Petrila

495,00

i3,c«

8.910,00

848

btTdlJd:

Petiu Vipie»

841,111)

7^0

5.687,00

MD

ttradq.

Petru Purtl

L7|,0O

7JQ0

r.ljrtjuu

KSf

slrtta

Petru Ran^

236,00

7J»

1007,00

851

strada

Petru ți P^țl

313»,80

').lXi

7-2J6J0D

SW2

ntrata

Piatra Miif ii

343,00

25JOO

157J,(IU

853

rtraifa

Piajn A turei

542,00

»JX>

4.876,00

854

arata

PkdlLhiui

221,00

7JQ0

1.147.0(1

E53

iirada

Pirtrafița

494,00

R.tiC

4.246,4(1

856

strada

Pieței

Rucurețtîi Nix - ChJțilp

710,00

10JUO

7.tO0.Wl

85?

Strada

Pieței

Hlieurcjlil Noi - C'Etf>.4da

3*7,00

10,00

$58

strada

Perului

2SI,DCi

7,00

l.'«ssrixi

859

p«=j

Pțian

235,00

16,10

3.783,50

86o

ȘW»

Pipere

704,00

12,00

8.440,00

361

itniifa

Pi seu Wnu

154,50

S.lK

772,50

862

Uruita

Piwi.i Pietrei

151,50

5,00

907,50

863

ajuta

l’ilumi

174.00

•7,00

I.JH8,0ri

8*4

nunta

Pitar Mo)

r

362.00

7,4Jl]

2.514,00

S65

strada.

Pivnictnitol

160,00

8,(111

1280/10

866

strada

Pfaiul yitwrtelui

677,00

8,00

5/416,60

86?

strada

Fta unii iu

310,00

7,60

2.î5t£M

868

«trata

Ptavid

600,00

6,011

3.609,00.

369

Fi rata

PlețCrlftiiu Elena

70,00

7,00

49 DAI

871)

Urata

^lirțOÂiu Vilgl

734,00

7,00

â-l%OU

871

=alc

^Icvncl

Mirwa Vulcfrwwu - tonei Pcrlca

1.400,00

7.60

Ii)jS4D,0(I

872

►Truda

’lopului

197,00

«60

L.3002(1

873

strada

'lulațiLtr

817,00

8,iXl

6.5S6JXI

874

îtrada

PrJfiMia

92, IH)

'1.00

Î2RJ3T1

875

t trata

Y'Jukji

632,00

6,90

4.7053(1

STfi

.Luda

*oemuhii

LM.OO

7rQ0

952.00

177

1 trata

\vtului

342.013

7.D0

2.394,0O

878

ntrare

’oîana

1 35.00

637(1

81(1.IK'

079

ACita

’ut'am Cedrului

226,[R3

7,DO

1.5*2,00

m

Urata

JiHâixt ^■cFmIdt

247.00

6,00

1.482,00

ARI

Hdci'ani |

^liyistîei iJCuar centrali

------------------**--rxim> • ----

1,600,00

16,1X1

25.6iJi3,fiil

i i


. । Ir


Strada

Polen ■CihEnqrhi;

35OJW

11.00

3.850,01.1

jrrarfa

Ruinai

9S5,M

15.00

14 325^0

RB4

intrat

Fotoni

98.03

fi.UO

5B8.il

ftKn

strada

PutnpLIiu CLiade

I7LJQ0

6,00

LJrtSjttj

866

ili&da

PrspaȘq'nj

?47.M

R,0O

5 9?6,fflJ

sa?

rrtrad:

Pitp-aTaiu

T03.Q0

9,00

0J27jM

886

E9T*ifl

Papttsului

fi 6.00

5,00

330.00

K9

draifa

PtiirekilflLlui

I5WXJ

«,50

864,00

R9C

rtraifa

Htn-Vrnâ

ÎVRJXJ

6,00

3.I92JM

Srtl

StTPdR

Itajța

JR9J00

9,00

l.7DI,M

892

strada

PTiihrPrfl

S88.M

«.DO

4J2BJOO

S93

»kdn

Frtsei

277.M

11,00

31147,00

S94

F“f

Presei Lihanr

ttJOJOO

[1,00

t.&JDjQO

495

pasaj

PiaJaPr^ei Libere

sniym

8,00

4,1» I\JQO

R96

pfart'nrmn

Prin 115 da SerltaJui 1

150,00

L 11,00

1.S3D.IJ0

R 97

bufarni

Primdvțrii {wuar ;encral)

5ri4h.Xj

r4,0O

7.R9iV)O

WS

șiruri r-

Frtrilu Jiebiuta

2 b 2,1»

7.RD

Z.W3.M

399

afce

Priprini 1 rj i

y?7roo

S.UO

4,fi] (.00

«XI

n|țe

Ftbjj^tlixilix

Ufi7J»

10,1»

27.07(1,00

9QJ

str»fa

F'rodiazțiți

MkOO

fi, ?l?

2.653J0

902

ramfa

fTolciamfaiL

303.00

8,20

6.581,00

903

limfa

PrcimțftU

16'KlXl

5,00

943.41)

904

streda

Ptn™ roata

.wojm

tno

2.1

545

strada

Prăsirii

45HJXJ

LI,1H]

3.038100

«Y

intrare

FTMmiilur

125.1»

ijflD

025,14

907

tvada

Prunuru

1ÎLO0

B4T,(4

908

itnofa

Piițj^pulul

193.00

7JOO

1 351.60

91»

Wfa

PU(ul cu Plopi

1?2,00

7,00

IJU4J»

9H.1

iirarta

Pupai de Piatra

■iîSJM

ij.1.11.1

99D,i»

PIL

sttaifa

Puful Lui Crtclun

Z54JQ0

4,00

I.OKV»

912

a Li i>riph

ftlUrf lui Zațntlr

442JOO

S,iXl

3-5J6JX)

913

plap

Duba

iîlkM

IMO

1 JlHt.&j

914

rtrada

Rabat

2E7JW

9.00

I.U83JDO

91.5

strada

Kaiiurdării

45IJOO

12,00

5.412JM

9L6

Mr*fa

Radu Bejlțr

4*>JM

153»

9.435,00

917

limfa

Radu tJorfaigro

2+9.00

7JM

1.743,00

918

itraifa

Rjdu CȘn^-LHj

£S7J»

9/»

6.1 £3,00

919

straifa

Radu Gfwcanu

L32J»

5.00

MV, UD

9K>

strada

litiu flupescu

L7R.00

7.1»

1.246,00

921

intrară

Radu Sicrie

230,DO

5,00

I.I5M0

922

strada

KaJu VlSdeac.u [trmwan StT. Pui £âwJi - airm» Mtfnnii

L3KMM

11,44

lă.’SkM

923

jirada

Raitiu Mihaluche

'NS.M

7,IM

6.015dW

914

strada

Razciur

514.00

7,DO

3J08,C4

925

itmfa

Rjmurdc

413,00

5,00

rildlflO

920

Intrare

ifaeduiui

7.3,00

î.oo

211,70

927

itlrre

Schița

39.80

3,05

J1IJ9

92B

inlm

U7E}U

d.tw

u.iro

IkM

W

intrare

Rwc*

34.00

5/lli

183.60

930

strada

R.c*s

+17,00

11,00

5,467,1»

931

strada

iojijtraru

4ti,ZS

11.00

â3fi,50

912

ifrw

tagloiaiILului

RS5.D0

7,00

5.WS5J»

933

Hrada

tunajtaii

Châila - Mnrfiiirei

rrtO.lXl

7.U0

4.£3D,tm

934

mșd

RCIlujierii

LiMirijutui - Chulila

305,00

7,fllJ

2.135,00

935

limfa

lei «Iți

ÎWi.llO

0,51)

3.614,00:

936

păți

Itiwluțjui

570,00

SjflC

2.650,00

937

n&we

Riipi

147,00

8JU

1.249,50

93R

strada

Ifbuncsti

----------------f—--

454,00

TjOfl

3.178,00

919

strada

Kccadui

84,15

3,D0

9731MJ

Wl

«rads

Rialului

262,J5

4,S1

1.772.40

941

■itrdiki

&nnj3

723,DU

9,00

6.552.IM

942

Jturare

Rama

Hi.dO

t?u

419,00

943

piața

Rcnnana

100,90

9,M

900,(10

<1+4

intrare

(v.tmânejti

163,41 !)■

ii,4lll

978,00

9*5

MrSdA

Rumen Ropesctr

Mantnreo Ut3?.i - U-tin. Cud*«u

565,dU

7.1 U

4.011,50

946

r+rada

KiMipj Oapeicu

Mazaniea r S1 in litra Dealu

150,00

7,141

l.dr.ș.Oo

w?

airaita

Ritsdii 161 flnesc।Ir

Î51.00

5 JOCI

1 205,00

44S

tirada

kulaiiilai

I3O,DD

6jfl

R4S,fl(j

949

s ireda

R.ucăr

324,UU

7JXI

2263,60

9<0

intrare

Kugjrtl|a

66,DD

2,90

249.41}

951

Lfllrair

Riupiteț

63,4JU

2,60

163,80

9 52

tirada

KijjL'tiva

410,50

W

1.411.57

953

intrare

ho^n?

a4,flU

6J00

504,60

954

Ier

Sala Palatului

7Ț=,<1D

7J»

1575,0(1

955

Străin

Salubri țapi

24H4/JD

6,CC

Id.DfldJ»

956

ilriiiu

Salva

6IQĂ4

141,00

U.LUU.QO

957

vtradj

SkiiuLl Micii Klein

98,00

S.M

490,00

MB

3 treda

Saraingp

I70.0U

6,00

J.IKMJ.QO

959

i trăda

Savg tdcti[ia

2DIJM

6,110

1.206,00

960

Strada

Sfrek-

lOSjXl

7,UD

3.5/5,(Hj

961

strada

Sslijeni

690.00

3^0

5.653,00

962

siruda

S*lBtrua

U&JOO

1,410

1.(122,00

<i&

iradi

Săkirței

îisdxi

6,60

964

lEraifa

Sâvirran

1KRJ0

6,00

E.134^0

9ta

tlnirfa

54veni

961.00

M10

4.805,60

9(iii

strada

Sănxmihii

770JM

7.0U

5_39(}/Hl

967

tirada

Scirijcani

261,00

6^0

I.6J1650

958

strada

SțSrlMSSCU

J4D.G0

b>ri

2.210.00

969

bulevard

Schiru MSfidrranu

652.00

I3,M

8.476,00

970

IdtK

SoT'iijteii

3KJ.W

5J0O

1.900,00

971

ittrnda

Semlcasiilui

224,00

5^41

l.2J2,0Q|

972

intrare

Ssmlaruiui

1 ifi.OU

6,00

f»ți,UD

. ™ .

rtrada

ti errlnnili.ji

136,00

4,170

544,00

9TJ

tr*)H

Stlțiu Dumilrn,dr.

120,00

T.UO

840,(10

975

Jtraila

SevaracfKil

3B5.UO

7,50

2.847,59

9T6

intrare:

SttlMCpul

76,00

5,50

418,(111

977

Jtttrarr

Sudului

52,UD

5,00

2WJ,(JU

strada

Slănta Marfa

647.60

7,410

4^UU

079

strada

SlănluL Constantin

370,(10

K,UD

lW6tM

9 Ml

strada

9fîlnțul GftMr^he

667,410

TjflO

4.069^0

981

Hlrire

Slăntul Savp

50,(10

5,10

285,60

962

ttmitp

Sflrdli ■Ch.natmlîn Elena

459,00

7,00

3.213,00

983

Stlțl

Sfinfii Voievozi

I50JCJD

IDi,iJ(l

I.50U.Q0

W4

itre da

Stihii Vtiiewnî

940.(1(1

8J0U

4320,(10

985

ntrura

Sibioara

66,00

4,S(I

316,80

986

>1rada

S ironia

420.O0

31<6

1.620,09

9R7

strada

SinkliHLBSriu^iu

27Rj0n

9,DU

2.502,00

?eH

strada

Simm FLnlivftf

1U5J0U

B.QO

84O,UQ

989

tr+lfl

ilrei

490,041

7.1XJ

JJ3D,0(l

99(1

IraiLr

SeriuLui

35UJM1

6,00

2. IU0.1HJ

991

rrtrafț

$l&hlL]â

0.0(1

0,00

O,(H1

R9Z

tirada

Sllwțri

135,DU

4,410

MU,ffll

■99J

tirada

Snt:¥Tiniil Erata cu

n,1'*S9\.

1.076.00

12/1(1

12.912 JM

094

Jrada

S inudi inului

_______________________Zf . ..niliW-2 Șt_____

420,0(1

7,ui?

2.91(1.0(1

at

995

afee

SpjdOL

*W.IB

7.W

î.lWu.Oo

'J06

țlraitl

Sofa

371,00

8.00

2968.00

»7

i re rare

Siilxil.x

221.00

4.90

1 ÎHÎ,»

9¥K

stridii

Semețul Rwe

JMflO

TJJQ

2.758,00

999

ifc

Storsul ftesze

474.00

8,00

3.791.00

IOCQ

straifi

Semețului

I2H.00

7,00

896,00

L»l

strada

Soveii

7S4.0O

7.M

5.484.»

1002

streJ*

Spicului

l-UJ.DO

7.M

980,00

1(103

tirada

Sp r.i Uaret

227JM

7,00

1 ?+9.1X1

1UU4

’.tralki

Sumslls CilKHdi'i

202,00

B,lW|

2256,00

Iflflc

jindi

Sttiuleyti

t'ărțjjaj.i - Palisandrului

326.1»

3.W1

2.«0t*.W

ia»

«rada

SUmlqti

Palisandrului -1 aminoruliK

025,00

3,00

6.600,»

L0O7

itr.im

Sttjjiniiui

363.00

5,00

IJMÎUN

!<1DB

■siruJj

Steluței

352.00

5.00

1 760,00

IDO»

scnda

Strpl-.in 1 udscic Rdfll

111,00

7 ::r

777J»

1010

Strada

SltpH and ului

210.013

7,00

1 526.00

IC11

«rad*

SlodUw4m

JO’.OO

7JOO

L.414,00

1012

E4r*±j

Sroiț* LudeslU

560.00

3,00

3 920,D+j

mu

mMnt

SUilniCuM

1S.00

41,1»

21OJ»

11114

țrrada

Sminicuhi

U5.M

7.i»

l.+Xll.OO

1015

straja

Slr5ti.J+i

ftucuirțlu Niiî - Chilii*

$45,W

1.00

3.Bl 5.»

1016

strada

Stribunl

Chițiia ■ Mârțjaci

6T*.0O

7,00

4746,00

1017

pod

Srf.Julejts

cap llmc STB 97

100.00

12,00

1 W,M

1OIH

ȘOMrt

StÂilțvl

KOI ,00

7.00

5.607, OO1

1619

intrare

Siriulețti

1.453,1»

6.00

8.?L3,0G

1020

strada

StudiiU

277.00

3.K

I.080J0

1021

Mr*dj

Șuticrme

Buturețiii Nni- B-.'nurul

4T0.I»

11,0ff

5.17Q.OO

1022.

itratfa.

SvbCTJie

Huniirțl11 2*01 - Ctlilill

*58.00

11.1»

9.438.»

1023

straila

Surori tor

Bucureștii Xl'I - tlhitila

500,0?

6JB

3.0002»

1024

Sfftda

Surorilor

CWiila - Nițprt

443.00

6,00

2.683,00

ioy

inlrtrs

SlUJUfUL

5I.M

7,00

351.»

1026

91 rada

Butașului

J7M0

7.1»

1.946.00

11.127

iixrare

țaolcerului

54.1»

3J»

162JD0

l(HS

1 trudi

Șaradei

Rururețtii Mqi- Chilii*

6*5.00

11,0?

6.985,00

1029

tirada

Șaradei

Buțurețli i Sen - Cii^ațjț

453,0?

LI.»

4.972.00

1030

.Ttrada,

ȘcnU* Efor pura

3+2.00

i.oo

2.656.00

1031

imritfe

$CMl* Herfctriu

122.00

S.00

610,00

1012

Strada

Șcrban Psrertu

3^0,1»

6.00

2.220.»

iOJÎ

intrare

Ș« rarului

122,00

3.0(1

366.00

10.14

strada

ȘirK*

327.00

6,00

L 062,00

IMS

Strada

ȘipoLu] Fântânilor

f*,l»

9.1»

594.»

L036

strada

■ȘuimdfCțtilcr

.M7.00

8.20

2.845.46

Î(IV7

Mrpda

Șoimului

347.00

8,20

3.845.40

iTisa

intrare

Ștefan Burcuț

3*1,00

5.»

150.»

1039

strat*

Ștefin Blirruț

205.00

5J0

1 C£6,5fl

l(MO

strada

Ștefan Buri le» iu (scuir CmitfiO

350,00

iun

J .500,00

ton

ț4»CU

Ștefan Wi Mar?

I76J»

HOO

4.224.00

■10*1

irnwe

Șiefan Furtrai*

9.1.00

5JK

465,00

LM3

strada

Ștefan Iulian

2QE,l»

4.00

808.00

1044

«nda

Șiefări Mapficn

376.00

14.1»

5.264,00

1045

strada

Ștefan Ne^ulenni

311.00

7.00

2,177.1»

low

strada

Ștefan Protsjpujcu

431.00

6.0C

3.586,»

10*1

slrtda

Șrefan SJniteuu

548,00

6,50

3.562.»

IMS

straja

Ștefan 5»lk4

p" V----------■ --

251.00

7,00

1 -uu.iHi

1049

strada

Slirbui Vndl

1 jiriKU tkilusru - Luteranii

030.00

21,90

20.1dT.D0

1050

StTOlit

Știrbei Venin

L ulerard. - Calai V istorici

200,00

21,90

4 380,60

IUM

strflda

tjjii+ia v*ja

Splaiul iniiepcndtniij -Dinicu Gcileszu

«0.1»

2l,9ft

15.111,00

1052

intrare

itirhui Vuda

EJ4.1XI

4.8U

"3!220

inii

strada

Șuțip

226,00

5,00

1,130.00

1415-4

stn»±i

l ael'as D. lunescu.

273,1»

C..KI

2.2410.00

1055

Ini raft

Uitatului

ISO,Oii

si.ki

1.606,515

1056

strada

rabli|ei

131,00

4.00

524,00

îlrada

Tiannig

HW.flli

7,1»

].iE3,nn

5058

rtrada

Tămareni

207,011

7,00

L >949.00

niȘfr

suada

Tțhcrjn

ÎRljflO

C.lO

1.720,30

1060

ala

Fuițuni

i 234,00

B.DD

Oji72rKJ

IIK-I

llrtnlâ

Tdcjn

lilkOO

LU.IU

605.00

1662

strada

Telesaqpul-ji

98.00

6,0D

588,1»

!0bJ

strada

TCrriipna

37KJM

T,(lD

2.1546,00

1064

iritare

ICIrtjjana

95,00

7,00

665,00

IIKS

intrare

TBndrtrilresai

.175,1»

7,00

24.25,00

1066

strada

LftXlur N târne

433,00

15.00

6.49t3,4Hl

r«7

wad*

Taadnsie KliJHiiu

450,015

7,1)12

.1 150J00

1068

strarta

TbKdur Aman

345,00

fi.EM

2.070.00

1069

। ;trnif»

TberJar Hirmiij.

IO[,Dn

R.IWl

S08JL»

1070

strada

îirnițulul

034.00

8,00

5.072,00

107 E

strada

1 uruitei Crparip

39JQD

5,{lfl

195,00

1071

țcrada

Tipografilor

1.485,00

7,00

10.3'r.OO

1073

itraiii

TffMB

Z2HJQU

HjMi

3.192,06

1D74_

intrare

locului

!05J»

3^fl

399,00

1075

țirnda

Tokin

]2M»

6,00

774.00

1076

strada

înn»a ■fonu.eKU

IWJIM

3,00

3DD/.0

IOȚ7_

strada

Ti. p rai tar

337,00

9,DC

3.OÎ3.M

IffTR

cvmds

Traian Vâsli;

712,00

7,00

4.984,00

1079

ilrathi

Trunsilvailici

liU.OO

5,00

4.‘«2,0O

10H0

intrare

IrltHiiiLi

415,00

5,011

2.090.00

LORI

atrsdn

Trifețti

298,00

7,60

2.324.41.1

1(182

alee

TnpcJI

IfnXtH'l

6.00

1 680.00

1033

tirada

l'rj u rti 1 Li 1 llî

FjliCliriJiij Net - Ckitila

500,00

II,OD

5.500,00

inși

WBifa

Triumfului

Chililu - Marținei

690,00

11,00

7.599JM

11185

strada

TTwUiUJui

51'JljJXJ

7,00

6.986.00

1086

strada

Fniprțti

602.00

7,1»

4.214,00

1007

SI fada.

T uher-nwlof

132,1»

6,1X1

7^2,09

IIK8

mda

Tud rr Ștefan

358,00

7,00

2.5IK.00

1089

mda

Tudnr Viatul

353,Oft

7,00

ÎJ7IJW

rooo

șfrndB

Funia (Hti.isr CCiilral >

1.200,00

I4J3U

1 ASOOitM

IO9I

strada

TutllliJ Chindiei

II4,<JU

7,00

798,00

IIWÎ

E«ads

TumiiE R.cqii

205,00

Ăl»

1.4)5,00

1093

itrndk]

TJrprjIiH

51430

6,1X1

3.087,06

10JM

attaJa

] utlațului

M5h

7,00

1.435,00

EO95

SlOHlft

liniei

109.00

5,70

62I.JU

LO96

mirare

Jndiici

93,00

530

■192,90

LC*?7

piUB

Ltaiițrjutățll

ICMl.OO

34.00

J.-fOftjOO

1098

arare

Undi

III,DO

6.00

66 nj»

1UH9

ilraifa

Iniff.wțr

565, OC

o.ob

4.520,00

unii

strnrfa

Vacanței

461 ,-no

?JO

3.273,10

noi

strada

Valța Merilor

2'iO.UU

7,00

2.030,00

1102

strada

Valea; ?vlnrii

IlIjMl

7,00

7S9.D0

noi

vads

Valsului

24J/HI

8,20

1'90?,60

ucu

r-iața

/ăller .Vldracăncaflij

2UDJ00

fi,OH

Z-OBiyXl

lllH .

rtrwre

/aiului

■ / Y JfcVîi

^','■>1 IW;-~ T "*------—

172.00

5.50

‘MiiJXi

kl106.

ilr»Ju

tanuțs

192.00

Lnit

1.344.00

Ilft7

strada

Vantrvia__________

UAJOO

5.00

*44jM

]iw

snada

Vapte AleusaniX

22M0

KOO

1.137,00

un?

urufa

YaiiJe Dsimhețn

IZilrl?0

6,50

T30,iXl

_JJ10

MrtHii

V^sife Mtică

535.00

7,00

4.09SJ»

mi

JtTBdB

Vasite Gherghel

TTJjOO.

T,DD

5.425JXI

1112

strada

Vacile Gteție (tninaTn $4r, CoTndiu

Rifttm ■. Fhapi Popcariciu}

<5R..C<I

1.100,16

1113

strada

Vflțllc LițJu.

IIMA1

6.0D

1114

E-frails

Vatile Mir-ijnBIC

254JOO

T,Ofl

1.77RJ1Q

rus

scufa

V&Sik; Pârran

■Î75JKI

17.011

4.075,00

1116

i [Tulii

Vaul; Pc<ii?te»ll

S3IUX

i i,on

10.79(1,1X1

NIT

stTM&l

Ytoifa Sîun

iu7.ee

9,00

«3,00

1116

s Indii

Vațilc Ura tatu

T4JM1

7JÎ

5.WÎ.3O

II 1.9

intrare

Vfalmi

â4,M

4,00

'256,00

1120

strada

Vjlaiit de Mmili

«7fW(l

HxCKl

IO.R4â»,(ÎO

1121

Etnidn

Văliuij

293JOT

5,90

t,72S,7D|

1122

strada

Vfltiiu Met

IÎM»

6*1»

7.1S,(H)

ti:;

limfa

V ttriii L Isdt

693,00

0,93

6.167,79

1124

ir*rae

Virftil Pt^ruLiul

R5,W1

4,40

374,09

in*

stroda-

Viikuuela

JIBJJU

23,«i

ik969,(H}

1 126

ilrtda

Vafrinekr

fiRijCiO

I0.M

«.080,(41

1127

intrare

Viftfe

Slt.QOl

?.'»

35ikW

1128

țtnda

Veruaica Miel?

27DjM

R.lX

2J60J00

112?

jrtnuc

Venjnra MiciS

54,041

7,(X?

4I3J50

1 Nl)

strada

VCEțulan

4W,O.l

7,IX

1.451.00

113-1

srad*

Vestei

435,(H}|

7,IX

3.395.00

1 132

SlTdlfa

Vrtrîțnora

154,00

0,10

1.444.90

1133

inonre-

Vlewr Dttimera

147.00

7,50

I.IOÎ^e

1F34

i trefla

Viutor Daimam

234,00

7,00

I.63EJX

1135

intrare

Victor RPrtrnfa

NljWU

7,00

917,00

1136

piațn

VletorJej

1HI.1.W

190,00

si.îCM), IJQ

JIJ7

Laie

Victoriei

I.SRÎjOO

1340

23.393,80

il.tfr

FflEflJ

Vii; tonă

100.00

6,1111

6KI.OO

1139

strafa

Viffcipct

ll«j00|

6,00

845,(10

IRI

c4redi

ViiMCl Uium

Radu VIBdCSCu - pud IKEY

500,00

7,00

1.5(10,1H)

1141

uraifa

Vnjil DrflfliicHnu

15£,00l

R.1H1

I^«4,(H1

1(4?

? trefla

Vețil Xlailnponi

1 ?ii,0U

Mill

I.J6[,60

H41

rtratig

VltțnLStoianevki

7100

6,&D

489.WI

11'14

strada.

Wtplto

555,00

8100

4.440,00

iud

îtnda

VLiaidea

459.0U

4,67

2.H3.53

1146

tirade

Vlod MuMtra ib

330,011

IL.W

3.956.7(1

1147

EV»dB

Vtilyîi

322,00

6.(4

l.932;l>3

t!4R

ssula

Voluftluiui

W].(n:i

7,ce

2.5311,00

,1149

■ Taifa

Vfflniccnl

414,50

2.031,04,

tEÎO

itrnfa

Vranuea

246,00

7,D0

1.723,00

1151

stiatb

tilWiO

7,50

4.567,50

IL5Z 1153

itrtiifa

rVraxr

Wilihn:

Wblt^ _

-————

406,00

41.00

R,lX 2.70

J.24KOO 110.79

1154

nlrare

îabfattlijî

64,00

J.eo

I92,fl|i

1155

strada

Zahf^vțchi

55.1,00

7.W

3.671,00

1156

ntrans

£abkivM:hi

39J0U]

5.1»

I'(5,(K1

ll>7

Unda

ithtria

204.00

6,00

1.7U4.00

IJSR

îtmla

?Jțpailuî

(8,00

3,30

224.4(1

1159

vaifa

Uțnda Mițilnr_______________ |

A'Ci                         “■

374,001

6,110

2.24-1,ce

1160

strada

296,00j     T,00

2.072, w|

]]6l

strada

ill'K R.i>mdnul

-

IIWÎ

294,00]

Compania Rcmpreat Service S.A. Divizia Salubritate - Sectar l

1 .LISTA A» 1 ERELOR PE CARE SE VA ACȚIONA CI PREOWrTAȚE

Nr. trL

Jir alieri

ntBHnUH irtrri

Tran»

[Imnsiiue IrotSaia irteri

Luațlrae a ideii

I®1

Ultime medie I™1

S"praft|u |m[>|

1

Strudn

.Abrud

Sifi.QCi

7,110

j.552,6ll

2

strada

Academici t'.ransixi Piap Revoluției - ttd. Regina Elisahetaj

4?R,M

12.60

5.730.60

3

ilrait±

Ady Rrrirî

Z72,lXi

3,60

Î.176,țio'

-1

luterani

lA-nqrfcîi

SUl.iTJ

|2,60

SJZIWIG

5

rdradn

AEraniMnld (Inxuxin Str. 1 rviu l.ihrasțil - Plata Aurel Pcmnvîcîul

225,03

ir.i.i

2.504JS

6

snadn

Al bac

Ifiî.DO

5,00

825,00

T

t liari»

Afc*Sfiridr Sjghrevicî Pudrin

10F.Q0

7,flG

756,00

E

itraila

AlenuidririFi

356,1X1

8,06

2-804,133

0

Alcftaiulri

799,M

9,00

7.191,00

Kl

buLci-arf

Alexandru. AvcrfSCU.

hh l.iXl

9P(HJ

5.949,1»

11

Străin

Alexandru Cimpeanu

’OO.IXi

ftJ06

4.000,00

12

irada

A IfKffldni C tirul

3&4.IX)

7j00

2.12.5,00

13

rJli

ARuutadni Csiniitxib'ns^u (scuar

□țtitrel i

Mtf.lW

14AH.I

9.596,110

14

tirada

AKSCSrtdru D. Xencțml

J9D.00

9,M

1.710,00

15

butebird

Alenandru [cuci fila

I.I4M.IW

17 JW

LJ.24fyii>

pi ala

Alexandru LtfiOVârî'

35H,IX)

3J30

750.00

17

istroda

Alexandri Nas la

Mul METRO - aicea Priviubetarilur

500,«

7.06

3.5UQJ0D

18

strada

Alexandru ȘcrhEuiescn

945,1»

16,06

I7j085,66

19

rtraJa

Al maț

MiliJX)

7,00

4209.00

20

strada

Arnrrnri

19R.1»

6.00

1.IER.06

21

inada

Andrei Mur^țanu

375JOO

B.i»

3.000.00

22

strada

Andrț> Rcțmviiei

417JXJ

7,1»

2.910,IX)

23

strada

Antun Pavlmici C-țhctV

112,00

5.50

6K.I»

24

pia|a

Arcul Jc Tfluiiif<*. uarcm1rah

Z5UJOT

25,90

6,1)011,00

25

tirada

Ardezirj

LM.OO

J.no

402,00

26

dradu

A turtiră

352,«J

8.00

2.816,00

2?

strada

Ariitide Demelrfadț

59.»

■7.1»

413,60

2R

la

Ariacncl Pappia

17J.MJ

7,00

1,918,410

2V

a [raita

.Armindenului

247,1»

11,50

2.R4Q,5(b

34)

SlrJiti

ArvmCrtruj

213,1»

5,90

1256,70

J]

strada

Artfiur vaona

396,1»

a,oo

3.168.00

32

strada

Atena

366,1»

9,00

3 112,00

33

strada

Alhmnie Fineții

626,1»

1O,1J|>

6206,1.»

14

tulemnl

Avrarorjluc

rlhlB CJiBflu tir Cjaulk" - Uimea Elixir

47E.I3O

20,00

9.566,00

35

bulevard

Aviolrcplnr

Pi*,3 Victoriei - fĂ*|n Charles dcGaulIc

1.30(1,1»

20.00

26.006,1»

3rt

strada

Aiiâ\wi

255,00

7,(111

1.785,1»

37

itaada

Aviccmlui

1.1)5,03

11.00

12.243,00

56

scrada

Axlnle Lrkmdul

177,00

7,00

1.239,00

W

strada

SalSOviii Pârcălabul

135,00

7.06

015,00

4u

strada

Jiiiut AnlDnxtB

554,00

7.06

3.678,00

41

bulevard

Banul Mnnia (nur mhhI)

t7|,IXJ

13.00

3,723.00

42

strada

fararul Arge>________

132.1»

5,45

2351,40

r

43

sratfi

Buatni konvesaj

ni

6.011

2.358,00

44

VTldl

Ba+v Ldiranj

466.00j

6.CH.I

2.7*5,1.10

45

jtTiiifn.

fMrtsi Ștefanei cu Defavramcen

83J.OD

S/JD

6.664,00

4tf

nrsdi

Barba Vl|rin*tni>

343.96

VH1

2401,00

4T

[4d

Barară

3.iiM>jUh

6.<iH

(9.201,00

48

Strada

HBiCulețti

i.6jT.no

6,(10

10.062,00

49

AlCC

Bliculcțri

364.UI)

4,21)

1.523,00

5D

strada

tttliulcrfu

(00,00

5,00

500,00

51

F““j

FUattlEi

pasaj subteran. DT4I l'AtTcțflrii x kinCSClLtfc 1* Brad a BuCurosU'-TIcneai t

300.00

6,00

2.4OU.QO

51

[Hvaj

Avuției

pasaj suprateran Eh'ila (Aerogării :< Carmlll a

Serbănesoi)

.100,00

&O0

2.400,00

53

ttTBtfa.

B4kssb

422,00

6,00

5.376,00

54

bulej-aril

Beijing

5<rZ,lXi

M1,UD

EO.lWl,110

M

stntrip

Bdlartc

500,00

5,00

2.500,00

56

ilrkJtt

Berari

Buze>b - Știrbei Vodl

SMJ.QU

7,00

fi. 1 «1,00

S?

stradu

Bsrzd

Știrfd Vodă - Calea Plevncl

J-TfljXl

7,00

2.590,00

55

dnsis

Bikcrâ.

6TJ.IXI

T.im

4.725,00

50

saod*

BlKtteii Altion

464,00

8,00

5.712,00

<50

strâiLi

Biserica Enei

242.K

LCI.I.H1

2420,00

61

lincrwț-

WtollB

4O4.LXI

7,00

2.(03,00

63

strada

Bcața

154JXI

4,00

6(6,00

63

rtntdn

Botoami

154,00

(Ci,(Ml

1.540,00

64

rtnda

BrutDțțn

127.00

7,00

OfWA)

<5

sfrads

Bnzllti

50?J»

7,011

3.549,00

66

ie»i*

B rodin a

MH.l.rxl

13.00

3.6l»,00

6?

Rufijrejâ - Fleicili (scuar central]

AorțUrii - Pcd Otnpmi

4.406,00

20,80

92.8'17.8(1

tSS

FUucurejti - PidlcJtl tiiaifir wdtral)

Pîa£ Presei Lthae. Aerocfcîi

IJBOjOO

20,80

J9.ID4.W

69

iom.

Bucurejli - T iVjpvijre

I6414CHI

8,1.10

15.472,00

7i)

bulevard

Bucunejtii hlni

Hukii - L amin unei ut

i.5(H)rro

16,90

25350AI

71

hulevqrd

EH.WUflrlI Noi

Lnminnctrhii - Ruiiurțțti Tdrnnwște

IA3J.OO

16,90

1 t ,457r7(i

72

hulmrd

Bi*.7js..-țtii Noi

fPd liHteWitH - Jlahii

uooiuoo

16.9(1

16.900,00

73

strada

Bureții

702,90

(9,01)

IJ.JS8AI

‘•tril*

C. A. HtaKltL

470/10

7/10

3290.1»

75

=>a/»

Cttm.dkt

3H,90

7,50

SJl0.ro

76

urada

i.    xu 11 lin

901M

7.00

6J07.ro

țt

'.trudi

Cașin

483.0(1

J,fl0

.14I6.C0

78

Intrare

VUudM

I61W0

0.90

O.i»

70

vtntdR

Câdtres BteCiliri

624/10

s.50

5JV4.W

Rii

ntradu

CapOie

280,00

7,50

2, ioo.ro

Bl

ulradu

Lâmpiru|a

714.5(1

6,8 (

4.967,90

«î

«nada

CfflSttTloaillli

?39,O0

10/1(1

3.390,00

£3

pi*a

Ctartei de Gpiilfe

6l.Hlll(l

3,00

1.800,1111

34

scaii*

Chile

123/10

4/H]

512,00

S5

■Ara da

ZhăjCMii

306,00

6,00

2.019,60

B6

C hi li lei

4716.0(1

20.60

97.(50,00

P

nnnfț

Chrâitflj) Tdl

40,00

5,0(1

2X41,00

SS

tirada

iThrirtian. Tțll

384.00

9,00

3.456,00

fio

?ti&da

Clpri» Ptvumtwscu

12.1,fin

3.00

615,00

90

strada

'imldie

78,00

6,00

4«, 00

fll

tinda

Clufxiarii Vețh>

277.00

0_5d

2.354,511

92

Atadu

ZI u c iiXi 1 ui

Al ce an iln» A'.'«eseu - rtBidalcului

4Kiyi0

22.00

L 3.86£i,0D

91

rrtrnrc

LZcotdejiiliii

74,50

JjM

221.50

94

arida

L 'Xrtiaitliik BăJescu

184,011

IO Al

3.840,00

95

Jrada

EceEtantin Aiadi^cflivi

294,01)

7.60

2.293,20

46

Jin da

'.vatunțin BiMilijpn

3H:i,0G

7 Al

3.170,00

39.

97

strada

L'CitlStlutzn Cfauț

429,00

7.00

3.MSJMJ

CumstnrMin L nscrJS

.■t?ri.ii(}

U.OJ

2.208,00

«

itrnrln

CiKBtancin D. ArlctSuu

442/111

ft.OO

3,536,00

100

strada

Daniil P.uienlhaJ

339,00

4.50

1.525,50

161

Strofa

Constantin Ttobraț/artJJ <3hereu

2.Î6L43

6,43

t4.5S6.35

102

dracb

L'OiutKilin Miile

261 jM

7.1»

i.ar.uo

LQJ

buTirvard

C'Of rS cămin Fretan

530,00

12,00

6.360,00

LlM

Stratfa

Ercntanfir» Mere

ÎSCtOU

6,00

1.500,00

105

paaaj

Constanța

2fl0,0t1

8.1»

l.fil»,(H)

106

stinda

"upiluluî

SlWHJ

10,00

5.160,00

107

strada

Curulîkir

I.II4/M1

B.tiO

9.5H13.40

IUS

sfrada

ComcILkJ l&Ofaan (tkrmsnn firr.

AjțwnriiiiS - Sfr. Lascfr BuntfandJ

40OJMJ

4,67

1.868,00

109

imuii

L?L*nțșcu

420,00

f 8,00

3.424,60

110

strada

ErScitai

1K2J0O

6,00

[.092J0U

11L-

strofa

"rătnujd cu Arțar

PîjOtl

7,00

6&5/MJ

I1Î

RfrKfa

Cfințuhji

■WWW

3.50

I.B\1XI

113

isatfa

Lrad

lîliM

w

931,00

114

«radi

Cri; tafta Cofatnfc

lî4hW

WU

ST |,M

1L5

straifa.

Crij* na

275.00

7,011

1.925,00

116

stradn

Lruatiarilur

IO7,M

8.00

L.I.Wi.W

117

bulevard

Dacii (trctnșrci Liira Citfti|MC - str. Putanij

Caiet ti vi [ui - Fiaja ftunacd

7004»

I2JW1

8.4001,00

118

bulevard

Daria (bniiHi Cat» UHvjfi - atr. Putem 8}

Piața Konwrâ - Mimă

40IJ00

12,0(1

5.532,60

IW

iCTlill

E>jnid Ciugurani.t

2H9.&3

7430

2.1123,60

120

TiLjLLl

Daniei CCxulant in

2M1.0O

TJX)

1.610/10

121

a truda

Daniel D.stiie 1 ijpti|tt

352rDO

84»

2,016,60

122

strada

l.iinto AClgftfcri

TB,t»

5J»

î9D,(Hi

115

Strofa

Lhnudru 1. Dctrescd.i

2#|J»

OJM

L ..514...4XI

124

iltada

Dința Dumitra

L10.00

74»

T70JOO

125

'■eai.

Ltmiirl llranuviui Mmdeleev

41H.D0

■>4»

3.T62JM

I2<$

bulevard

Diriiru G-alescu

Qrtiideelnr- ft^țj

1.396,1.»

12,00

1^776,011

127

Hi™*

niwiiait boitei

251,00

6,00

1.566,1»

128

strofa

DiLxIisae Lupa

5U.0O

9,1»

2.817,1»

129

s truda

Doțempkir

520,00

6,00

j.LZU.t»

I.W

cale

L»rubun^i

brknj de [ turalnara - Păr,* Ales. 1 ahn-varț

atO.lWi

21,18

37.155,80

141

cale

Dorobanți

fluța Chiriei deOaulte ■ lanuu rfc Ihinednara

1.830,00

21,18

38.759,40

132

icița

rxfobnfitj

187,00

ri.no

2.057,00

133

strada

Dridu

250,00

5,00

1.250,00

134

infroe

Dtldu

757,00

6.410

4.5-12,00

135

Slruda

Duiliu ^amfiretou

0,00

0,60

OjUU

IW-

Strofa

Dlubitru Darian

43<1.410|

S.4J0

3/4rt,CH)

rP

RtroJ

£dpir iTuînet

ÎTT.OO

8.W

2_2l6,Wl

138

UTțdB

^fanaCnrâni

rj&OIXlOl

IH.0U

10.911b DO

139

strada

Fiteni VBCieJuu

605,00

a,«i

4J84U.1»

HO

strada

Eliberirir

iao,oo|

8,00

1.430,00

HL

strada

Ebiarmil Innesțn.i

252/JO

7.M

1.904,00

112

strada

boianiKl f'hînnntiatțt

77W4101

&JM

fi.JflR.OO

143

jitme

FptMitp Ajutvuâe

129,00

9,0(1

1.161,00

144

rlreda

E pin Lupul

r 4.™

072,00

145

uirarr

Epocii

175,00

4.KI

840,00

146

■rrofa

indie Arinci

î«jon

r 2oj»

5.9M/1O

I4T

trada

.rerruj CmșoneiKij

11 '      d 1        "o

-------------- . .■ r-.iflfei._____________

259/10

1.942J0

Hm

dnuifl

Crmil Pjngrianii

665.00

9,50

6.317,50

1-rt

JUlC+BKi

Rtqwiîiția

I..510,00

12,511

1 «.967,50

L50

lleE

KfcdWj

]J5,Q0

yu

472.50

I5L

■Jrnrii

FXjrer

593,00

S.OO

4.714330

152

SlFdlbl

Fdcecu

443,00

K.OT

3J3AX»

JÎS

5 mda

Fercn-iuri<or

’Wl.l»

7,0(1

4J3ÎJM

154

ZVlItTr'drd

t-jciBultiî

632,UO

12,011

7.5R4JX1

155

FIucbkzi

tfirwt ElIadC - jjîufen cel Mire

1413, lift

11.00

1S.M3JM

156

t±Ji

FlonaKa

Pipera. - Mlrrea FFiade

l.btQ.i.Hi

ILJM

10.3 70,no

157

itrafe

ETusiiiliri

4J2,nO

S..CK1

î.4ș6,0i?

I58_

tirada

PcUEIBASE

453,00

7.M

5.171,00

|.W

:?tradn

Fnjrtașuhji

«,no

8,1X1

792,00

160

irdla'Qaiirtwm

522,00

7,M

3.654.60

161

pfdțl

Lrtirl RJnHj-n

95,00

30,00

2.8.1fl jW

JK

llrtiiki-

fiara dț X'wd

JlW-tiU

17.K

0.K34J0D

r&i

piața

:Jara. ds Xcri

SflOjOfl

.16,110

lO.ROftjClO

164

Strada

fliiTÎil Muslfitssu

H7J0O

B.M

696.00

155

țuuljl

Crarfei

1.932,50

5.SÎ

IOjM.7,44

166

strada

GwjȘC <'SlinBcu

53IJOO

6jfHl

3/8600

L6"7

strada

GeOtțf Ebescij

Ghenrche hingherii - LvItmiE

420.00

ijon

3.360,1»

IfiB

strada

Gcwfta Euehzu

Pută LaX-rvitș- - Ghwtiht MB0l£rtJ

•120,00

ajoo

3.366,DO

169

llnitla

Gectr^s Valentin Bibasuu

40U.W

5 JOC

2.000.011

170

strada

Gwije Viatu

L 16,00

7JXI

812,00

171

JlrwJfl

□wxțipi C [emesiccii u

149,1»

6,70

998,30

172

Strada

Gheorjhț Angjld

79.00

S.DCI

6Î2JM

173

strada

jbetegK' BriHiaruj

508,00

6,10

3JJ98JO

I7J

hulcvird

(jhcuq^ae D. Du ța

3J£,00

10,00

3JB0.I»

l"5

tlMllt

Ghbnrțhe ÎXtlLCCi*lf

5i4.{n>

11,00

1704,00

L76

jiLHttl

Ohprirgfii; hjiituru-. Șițețti

3.272,00

10,110

52.720,00

177

hulewtrj

■IjhcOfțhe Mașheni

693jM

IfijOO

18.018,110

l?8

strada

Obmghe Munți

1 200,00

2Z.00<

26, HXi.OO

1Ț9

3-L|i1l1d

fihosufc Mlrdqxjui

355JW

7JM

34115,W

180

urnds

Ci termite M n rami

129,00

iJI

7BSJ9

LSI

Intrare

Gheurgjte SinifOtHîtli

i44jfl0

6JH

864,00

IB2

strada.

GhflBrlIw

I45J00

5J»

725JX1

IR3

strada

<jhiiTjakirailui

I62JM

4,1X1

184

intrare

Gliei

176.00

4,00

704,1»

135

iM.JrsBtd

Gfcriei

BOfi.OO

8,10

6.528,60

Idud

Grnnt

975,00

7.»

6.8?5,UG

137

strada

Griqiftksl

729,33

7,00

5.10545

I6B

strada

Grljjurti Alwtandresțti

924,00

12,50

11.550X10

IN

ifinidn

GrictiFt: Cb+âJ cerat

564,00

11,1»

62IMJM

tnada

Gtyttrc Gafenou

164.00

4J0U

f48<00

|0[

atraia

Jrigcre Mori

50 [.00

4j008j»

192

cale

Grivifel

Catra Victnriei - fihBcirijhe Ducn

[J3DJWJ

i ^js-g

26.187,70

193

3k

Gr ivi [ei

□heurehe Dura ■ Turda

L.420XHJ

19,M

27.959,80

104

rale

jm'ifei

Turda - BufUrtylii Tiol

16711,00

19,W

52.572,30

E95

> truda

■{alta <i risipi

I72JM

fl.DO

1.376,00

I9i>

Mata

laralamhjp FkȚfțatu

■ K5.00

10.00

2.21M0

1'17

tirada.

riutranul Arhrir ț

MR,i»

1.50

1.5612.00

198

aodn

dek^luuiui

343,00

5X10

[.715,0(1

|99

«afla

Hmn ftwdn

540,00

9,00

5.040,00

200

mda

Te i Mâlhitu Berthțlor

1 .IF4.Q0

isjai}

6.4+4,00

y>i

trai*

leisstnlu

_ -..unii^,

431,00

5^0

2..170,50

202

Sud

rer.tetrflu - BEaiLasa

JN1 - Elena VSctlrfiiirîi -Lin

IPO.Otî

20jM!

2.WXJ.UD

ț

203

pod

Ifcrastrilp - |’c$eăru>

tk’țlllill- Surdului

o.w

204

strada

WcnnRitfi Oterth

46?.ft0

11. nn

6 137.00

?O5

«rada

Huraliu

■26'1,1)0

8,00

1.672,00

206

: lucia        rțu

707.00

3.00

5.6Sltfr()

20?

alee

Hrisovului

722.no

a.nn

S.T76JOO

20*

ymrfA

Hrisovului

73.W

Î.VO

365,00

209

strada

Kriiraclte Pitarul

iiift.no

4.4111

1 .IT2.00

210

strada

J.C. Vâariun

LaMifCatarcju - Daniel CotlSlROttn

i6d.no

S.OU

1.280.00

231

smxla

torob beția

Banu Mania- XionlaeTirnlctcii

42<.nfi

IX«

5.317.74

2t2

tlradi

raxfc bdia

NlCOlâu tiEuksuu • CMienrghs Polim

466.60

I5..50

5.825.26

213

ilrtjli

lacnb'sqjfuzh

372.no

7/Kl

2.6M.OO

î|4

hnițvjrd

lancu ifa 1 lunedovR

66W

17^0

It.UIE^O

215

slrada

lani Buzolani

632.00

W

5.508.W

2162

jod

IKEA

300.00

20,00

6.000,00

2i?

S’ilfii

huJrpender^ei

HM.U0

740

6.739,20

218

:trad4

kin Drezuiiriii lircttMHI Slr. Fuian» Narcvtelnr- ftd. Rcfltâ hlîaabela)

TO3.no

8JM

5.624.00

219

strada

Ic* Cdrlijiineanu

Calea Victoriei - Nicolae HoIccscii

2*4,00

6.00

’ 1.704,011

Î3U

6TT»de

Ico Câmjiirxanu

role* Victoriei - șiutel Vudî

544.00

6.00

3.264.00

221

strada

lw localii

loo.oo

6.00

'     1.800,00

222

taUttird

lOn luccsude Ip Rr*i

1.500,00

6.00

țt.UW.OO

223

bulevard

hn Mihnladte

«ROII M»1u ■ Piaja Victoriei

340.00

i.ț.nn

6.120.00

224

bulevard

Ion Mlltalache

C-aJea Griviței • Tiirdo

2.IP0.VU

18,00

3?.800,IIP

235

bulevard

Ion Mihalorhe

Tixdi - Bonu Mama

1.425.110

i8.no

25.65O.H0

226

strada

(cei Mincu

riso.no

15,00

10200.no

22?

:-4r*dâ

b.* Neculce

661.00

7.<m

4.627,00

228

strada

l<Xl NCAuliiâ

300.60

5,50

2.1 Jj.tX)

22*7

itraili

Iuti CXatelejnnu

94,00

8.00

752J00

350

Jbeda

(un Slatăneanu

242.00

8,00

1.936X0

23 1

51TK1S

Ion Z. ZaJamit

I66XKI

5.20

863,20

232

Unda

IC* Zisei (tian'jxi $05, tKuiețli-Tkilcjli - S»r. Radu VlfcfescvJ

66040

8.0»

5.339,40

233

'.trada

lorW NiO-ia?

4tll>Al

6.00

2.720.60

231

slradtt

tulin torftfcu

ui.on

3,00

1.048/1(1

23$

strada

1 uliu Trtrat

404.00

7.D0

2.628.011

236

strada

Ivan Parocici Pavluv

615,0(1

■7.0U

4305,an

237

KTârfa

lv*n Stqjhsevici TureJxrtlcv

282X10

6,nn

r.6V2X»

238

strada

Jandarmeriei

4.563JXI

7.00

5l.94lj»

239

;irad*

kan Baptiste Mitfițfc

236J»

6.00

I.416.W

240

slraila

tan Monocc

653.1»

6^0

4.440.40

241

strada

/ca 0 Tex kr

5.00

1.6’d.no

242

strada

Tîmbolla

Kuxrejtii Nui -Cbilila

1.174,00

8,00

9.192.00

243

pasaj

Jiului

TTCteo txcorc jtnt-Jiului + btctcacobcrărt; l’iâja P ratei

250.00

fi/»

2.000X10

244

pasaj

liului

bretea urcans s*ci> Puț» Onrvri । bralea coborâre sens Jiului

250.1X1

8.00

moiw

245

«rado

Huite

1..3*3.1»

16,00

22 128.00

246

strada

Johnnr,c5 (fentei us

110.00

6,56

720.50

24?

iltâtfe

luli» Michelțr

224.00

n.no

1.792.00

246

nWc

LdeuJ Raadtn

45,40

2.54

110.24

249

tirada

.aoriicl

/ y

431.00

7.50

3.607.50

250

bulevard

Laminorului

2.223X0

19.50

43.348.50

251

itaJa.

Lsiatăr Butucul itnxisnn Slr. Radii

VtMccsj - Plata Aurul Papirnău)

27\«l

Î.266J»

252

Ihileiord

Lascăr Cataryiu (scuar «rKI3]J

«2,00

20,00

19.240,1X1

253

itrvin.

r.npuț

L235JXI

I2JXJ

14,820.1»

294

irrada

LSatârteulai

560,00

3,00

1.980,00

255

îtr*is

Leagănului

51X00

11X0(1

SOlijQO

î«

sc»d*

LtUftidl ViEruli

1

194.00

7,cm

1.353,1X1

257

staifa

1 ei' Mkolwvlcl Teista

398,00

?.,oo

3.164,i»

258

italia

Londra.

0..i30

5.7.36,1»

259

(traifk

L«iii9 Btac

276,00

8J0D

2.2O6.M

2W

itad a

Luvuj

570,00

Ml

si rada

1 uițj Cazzavllaji

425,00

8,00

3.4OO.QO

262

bulevard

1. iți laturi lw

1.003,00

II.OU

11.022,1»

263

str*ip

LuWÎHJtâ

257,00

IJ;(l0

264

strada

Maikualuhii

359,00

1 l,8U

4,25610

265

jrrod*

Mahataa ij-amtii

121,00

6,5H

7SfijO

246

itrnrfa

Maltopol

245.DD

7,00

1.715,1»

267

stnufa.

’viMțmires.

132,06

7,00

1.Z74JOO

263

iritară

I'.taitel Andrțeșoj

348.0D

8,00

2.784,1»

26?

unda

Marin Psipu.

ÎO(1,110

ID.W

2.01X1,00

270

strada.

Murinzi Im

454,00

7,00

5.1’8,110

271

ILnld*

Matei Miile

238,00

8.0(1

1.904,110

272

țtrwla

Mmdcn Gertl

407,00

5,0(1

3.035,00

273

Jtadl

MSp.ura Sljtiuanti

83,00

10,9(1

830,00

274

1 talii

MSșuriceo

329,00

7.00

3.8CO,UO

nulewrd

1.520,00

12,13(1

18240,00

2?f>

)K>d

METRO

300,00

2D,i>:i

6.000,011

27?

drmla

Mihai Emlntscu

311,00

12.«i

.1.732XKI

278

strada

MihuiJ Jițfii

136,00

7.00

1152,00

276

irrsdi

Miheil Maxi

105,00

ejxi

2.14GJ0D

2 Ml

bula v ard

Mira EJiade

I.454JJ0Q

12,00

I7j4H0/»u

281

(tinda

Mhceu Vi.iIcSfrsai

Cako. Gri vi [ei - Dinicu Llnfeatu

762.00

8.1X1

6XHJ6.O0

232

strada

Mirese VuliiniEcu

Dlnlcii Golacu - rtcii'iwl

ITS.lKi

SIJ»

4280,00

263

rtaifa

MlâiDțB

83,00

8.1X1

«4,0(1

284

strqthi

Mimico©»

445,00

8.1X1

3260J»

285

stada

MOkfayei

LiuiIs'Hirulkii - SuLudale

ikUlJ»

6,00

5200,06

236

dradi

Uridnvțj

Ssi hcetate * Jt en apterii

716,00

8.1»

S.744JOO

28?

plala

M<Hltaal

iyi.fto

3,1»

750,00

2 SE

dnan

({■untefe Gline

1.046,00

17.50

18.305J»

280

ir r id a

Munteniei

Ljf n i trini 1 ui - $41 bozutc

rSRO.IXl

7,50

5.100,00

290

strada

Munteniei

Subntite *- Rm*:; terii

712,00

7,50

5.567,1»

2W

airaje

11 tufll uruliâ

60,M

w

544,00

292

rtmda

Mimul 20rTU*s:lan

62C,iKi

6,00

4,960,80

293

j talii

Satajiri

396.0(1

10,Ud

£.960,00

204

rtrwf»

^Mini Kârtinluuwiu

112,00

7,00

2.184,00

295

mirswv

NM'lgBlrwilcr

66,1X1

8,00

544,00

29fr

:ita<ia

Sâiixlwi

14.1,00

7.1KJ

1.001,00

297

strada

lu3l£nț VodB

565.00

7,00

3.955,011

298

dnda

--l1.'iii Libnscu •■ Pia[u lan VInief: tartim țas. Qurirejti-Plțiicț^l -5lr. 1’unVnuanici’l'

OII,IM

L4.W>

13.034,00

2?9

irulevaral

ilîcala: Gllaesai

612JXI

40,110

24.480.(10

3iXi

Hriidn

“Mările BcldiuMrtu

[29.00

7,00

903,00

mi

truda

N inlat f aiECUNl IMBHi

431,1»

8,00

3.+43.0U

302

talia

'.icutac G r*?r*fll

1.44UJ»

8.00

11 520,CXi

301

•tinda

Ni«olac GolCMu

317'00

iSJlll

I.902J»

304 - - '

■L«tl

McotiC rihilcu-u (șnur central 7.Mi mi}

/ >■ V. \ '.

__________________________. A_________

1.4’5,1»

14,00

2O65U.W

IM

strada

Ni culac Vțtagll

70jM

7,00

49CJ00

3416

striis

Nlkohl

7 VW

390/10

307

Mr*da

Nisipuri.

360X11.1

3,60

1.296.00

308

\ordidm

l.8P4,<ia

8,80

16.667,20

309

txJe*Trrf

Oaspeților

I.WO.Oft

8,00

R. [60.01)

3tO

ursita

Occidentul ut

347,00

8,00

2.776,00

3tl

SlTdlll

Of W <CftlrflE4U

617,01»

7,00

4.319,00

5l?

jfrnrfH.

OtOvliii Munmj

53,00

8,00

464,00

315

>4nti

Odăii

4.703,00

12,00

56.436,00

314

Ktr*Hn

(JlMAlei

613,UO

8,00

6504*00

315

$4He3

TfrhLIeelnr

.160,00

12.013

4.416,00

316

strada

Uriaitdu

L95.1W

6,10)

1.170.00

317

l“S

□topeai

DN1 - Colturi

30d,00

20,110

6J»l3,0n

3 18

strid*

Padina

1532.CCI

5,sa

13.926,00

319

țtrada

Pajurei

I.I55J>11

JIJUO

12.485,00

320

«led

Pajurei

6,00

1.1308,00

321

țtnifo

Pani Biksou

Vmrel Ciur™. - pod IKFiA

5W.0U

7,00

3501X00

322

ilrdllj

Pnnzului.

l.iSfllViXl

11,00

17.6410,00

323

strada

HEdH9

795,00

11,00

8-745/11)

324

Ș4WC1

Pivei Dimrtrrevkă Krâetf} (12Ul IU cu 2 scuaruri centrale)

Arcul de Triumf ■. Pi^a Victoriei

L5IP.O0

24,00

36.456,011

325

țMBB

Pavai IhmtmcviiM Kisfcff (1250IH cu 2 scuarurî .rentralel

Piața.Presei 1 .ihare- Arail deTriiwif

125IMIH

34,00

3t}.i:4H3,0ll

326

dnm

Pil u ren TsițHgrt

sooxw

7,00

3.500,00

327

dnm

Pijurta P’jjlnku

500,00

7JM

3.50IV.OI1

328

rtraiis

Pecetei

2?V1I}

M.lKl

2,224,CW

529

stârnii

Pețhen

440.11}

6,00

2.640,60

33u

itraiii

Petru Maiur

841,00

7J»

5.S«7j0o

351

llTdtfa

Itilra Morii

543,00

8,575.00

332

strada

PtaRfi Altioii

542,00

9.i»

4.S7VM)

333

rrtrada

Piața

BtEurețUii Mai - Chitili

7LO.0O

10J»

7.I00J00

334

P*S4i

Ptf«H

235,00

16.10

3.7R3,S0

335

¥UdL2L

Tipera

704,00

12,00

0,44^00

536

Stndo

Pitar Mos

362,00

7.i»

2534AI

337

zale

Plevnei

liircca: VuJcineicu - linuri. PCrlti

1.4M.M

7jW

10.640.00

3î8

Intrare

Pulata

135.1»

6.00

SlIijOO

139

strada

Poi ana N'aec i știri r

247JMI

6.0(1

1.482X0

340

buJeyjud

PulâpaBM {scuar central)

l.riOfM»

16,1»

25.60I},»

341

rtrarta

PsiItZU Gh.CMfcn.L-

35VJC4J

ltr

3.850,03

342

ilrtlti.

Pulcni

W5,M

I5:.i»

1W5JM

343

Strada

Pupa

747.0CI

IU»

5.976.1»

344

strada

Pupa Talia

703/»

4,i»

4Î.327X0

345

strada

Pcfiffiuhjl

66.011

5.00

330/»

346

i-irtda

Pusa™

399,00

8,1»

3.L92J»

547

■J 1^1] 3

Pmei

377/10

11.00

3.047,00

318

pj^a

rttafii Libere

6X10,00

11,1»

6.600JM

34'1

IMWj

Piața Presei Libere

5W,tll>

a,»

4.000,00

350

ta leva rd

Pnmtasîi [semr central}

564,00

I4JXI

7.&96.Q0

351

nrada

Primo Nebwli»

262,00

7 j(l

2.043,riTj

3S2

il©=

Pripcnilin

577,(h)

X,QU

•1.610, »j

353

oleti

Priiri.ehelccilnr

2.767,00

10,00

27.670*00

351

Strada

PHii Mini

169,00

5,60

944,40

355

itfSiil

Puțațului

193.00

7,00

1.351,00

3 56

straib

’ulul eu, Pkipi

172,00

7,00

1204,00

357

aratta

Pm^I ni Zamfir

X*2rtî^K

442.0C

8.00

3.5.16,00

358

113 [;<

.talu

IȚO.OO

10,00

1,21X1,1X1

i «9

Thudlt

icJu FCeller