Hotărârea nr. 274/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 274 din 17.09.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren situate în piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI (

HOTĂRÂRE privind apraburea indii vierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren situate in piețele administrate de către Administrația Pletelor Sector 1 f                   9

Având în vedere Referatul de aprobare nr.769/09.09.2020 al Primam lui Sectorului 1, întocmit de către Directorul General al Administrației Piețelor Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate iu\ M/3-3 64/15,09.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. G/4333/15,09.2020 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr. N.515/15.09.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Rcgistm Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu:

Tn eonlormilale cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de telurică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr, 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art.332- ari. 3 48 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările, si completările ulterioare;

Polrivii prevederilor Legii nr 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și fiuiuționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și pi i val de iuleies local

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu pi udase și sui vicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare:

Luând act de dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 426/26.07.2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu alta destinație decâl aceea de luciliniă aflate in administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.R. nr,32/2007 și a Hotărârii C,G. M.B nr, 268/2010;

Având în vedere prevederile Holăriinlor < Jinsiliului Local al Sectorului 1 nr. 215/30.07.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1;

în temeiul art.5 lit.ee), art.139 alin.(l) și alin (3) lit.g), art.166 alin.(2) lit.g) și alin. (4) coroborat cu art.196 alin, (1) lit.a), art.199 alin.(l) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren situate in piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1.

  • (2) Datele de identificare, valoarea de inventar si destinația dată bunurilor ce fac obiectul închirierii sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

  • (3) Se aprobă perioada de închiriere de 5 ani cu posibilitate de prelungire.

  • (4) Prețul* minim, al închirierii de la care se va pomi licitația va Pi cel stabilit prin luarea în considerare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București ur. 426/2018.

  • Art .2 - Se mandatează Administrația Piețelor Sector 1 să organizeze procedura de licitație publică pentru închirierea unor suprafețe de teren aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 1.

  • Art .3 - Se mandatează Administrația Piețelor Sector 1 să numească Comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii unor suprafețe de teren aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 1.

  • Art .4 - Se mandatează Administrația Piețelor Sector 1 să numească Comisia de soluționare a contestațiilor ce ar putea fi formulate împotriva deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor.

  • Art .5 - Sc mandatează Directorul General al Administrația Piețelor Sector 1 să încheie contractele de închiriere.

  • Art .6 - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Piețelor Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri -numărate la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul an. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediu] aplicației Microsoft Teams, pe o platformă Online de vidco-conferință.

PREȘEDINTE DE ȘBDh

Marian Cristian Nea


CONTRAS EMNE AZĂ, SECRETAR GENERAL


Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 274

Data: 17.09.2020

Prețul vii fi actualizat prin aplicarea ratei de inflație, tunar și succesiv, cu indicele prețului de consum total comunicat de Institutul Național de S-atistică pâiiit la i neantului des laș urării licitației.

NR.

CRT

DATE DE IDENTIFICARE

VAL. DE INVENTAR ALE BUNULUI

CARE FACE OB1CETUL ÎNCHIRIERII

DESTINAȚIA DATĂ BUNULUI

CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

1.

Teren acoperit -17,60 mp Piața Dorobanți

Sli.Lt.Av.Radu Bel Ier nr.3-6 Sector 1

28.640,03 lei

Comercializare produse alimentare, nealimentare, farmacii,prestări servicii, produse lip fast-food, alimentație publică, pizza

2.

Teren acoperit -11,79 inp Piața Dorobanți

Str.Lt.Av.Radu Beller nr.3-6 Sector 1

19.185,57 Ici

Comercializare produse alimentare, nealimentare, farmacii,prestări servicii, produse tip fast-food, alimentație publică, pizza

3.

Teren acoperit -29,38 mp Piața Dorobanți

Str.Lt.Av.Radu Beilor nr.3-6 Sector 1

47.809,43 lei

Comercializare produse alimentare, nealimentare, farmacii, preș (ari servicii, produse tip fast-food. alimentație publică, pizza

4.

Teren acoperit -48,75 mp Piața Dorobanți

StT.Lt.Av Radu Beilor nr.3-6 Sector 1

79,329,81 lei

Comercializare produse alimentare, nealimentare, farmacii, prestări servicii, produse tip fast-food, alimentație publică, pizza

5

Teren acoperit -18 mp Piața Matache 1 Str.P-ța Haralambie Botcscu Nr.l 1-13

29.679,86 lei

Comercializare produse alimentare, realimentare, tip bazar,larmacii, cofetării, mâncare animale, plafar, prestări servicii, birouri, mnnichiură-pcdiuhiură

fi.

Teren acoperit - 18,72 mp Piața Matache 1

SlT.P-ța Haralambie Botcscu Nr.l 1-13

30.867,05 lei

Comercializare produse alimentare, nealimentare, tip bazar,farmacii, cofetării, mâncare animale, plafar, prestări servicii, birouri, manicliiură-pcdichiurâ

7.

Teren 142 mp Piața Aviației

Bld. Aeru parii nr.29 Sector 1

105.892,89 lei

Comercializare prdnsc alimentare, nealimentare, patiserie

8.

Teren-25 mp Piața Domenii

Bld Ion Mihalache nr.l28 Sector 1

32.375,79 LEI

Comercializare produse alimentare, nealimentare, patiserie