Hotărârea nr. 272/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 17.09.2020 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2020-2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2020-2021

Văzând Referatul de aprobare nr. 1746/10.09.2020 ui Primarului Sectorului 1, întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr, M/-365/15.09.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație. Contencios Administrativ Raportul dc speciali taie nr,G/4334/l 5.09.2020 întocmit de către Direcția Management Economic, precum și Raportul de specialitate nr. D.98 l/l 4.09.2020 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în uujifuiijiitale cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

în temeiul dispozițiilor art.5 lil. cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1) și lit. p) și aii. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Sc aproba Proiectul educațional ,.Grădinița pentru toii”, conform Anexei nr. 1.

Art.2.- Sc aprobă Bugetul programului „Grădinița pentru toți:’ pentru anul 2020. conform Anexei nr.2A.

Art.3.- Se aprobă Bugetul programului „Grădinița pentru toți,: pentru anul 2021, conform Anexei nr.2B.

Art.4.- Anexele nr. 1. nr. 2A și nr. 2B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1, conducerea unităților de învățământ preuniversitar dc pe raza sectorului 1 al Municipiului București vizate de prezenta hotărâre și Administrația Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (I), precum și Instituției Prefectului Mu nieip iu lui Bucur eș ti.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate dc voturi. în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17.09.2U20, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice prin intermediul aplicației Microsoft Teams, pe o platformă Online de video-conferință.

PREȘEDINTE DE ȘED.


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian Neagiil^

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Ccfalan

Nr.: 272

Data: 17.09.2020

1.1. Răspunderea juridică privind implementarea prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I și conducerii unităților dc învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București,

 • 1.2, Conducerea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerea unităților de învățământ dc stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București au obligația luării tuturor măsurilor care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, In condițiile legii.

la Hotărârea Consiliu hi

Proiect educațional

„Grădința pentru toți”

Proiectul educațional ”Grădința pentru toți” își propune să contribuie, prin intermediul educației formale si non-formale, la atragerea copiilor în grădinițe și menținerea copiilor în educație, pe de o parte, precum și la ameliorarea rezultatelor acestora, iar pe de alta parte. Proiectul de adresează tuturor preșcolarilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1 al municipiului București.

în prima etapă se realizează informarea tuturor unităților de învățământ preuniversitar cu nivel preșcolar din Sectoml 1 cu privire la acest proiect și la susținerea financiară a implementării proiectului de către autoritățile administrației publice locale (Consiliul local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1), precum și a comunității educaționale a Sectorului 1; părinții elevilor și preșcolarilor, persoane publice și private care doresc sa susțină acest proiect, ONG-uri și asociații cu activitate în domeniul educațional.

în a doua etapă, vor avea loc activitățile cu elevii preșcolari care frecventează cursurile grădinițelor dc pe raza Sectorului 1.

Organizarea și realizarea Proiectului educațional ”Grădința pentru toți” vizează preșcolarii din cadrul grădinițelor de stat de pe raza Sectorului 1. în cadrul acestui proiect educațional, preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar cii nivel preșcolar de pe raza sectorului 1 vor beneficia gratuit de 1-2 discipline extracurriculare, astfel;

 • a) la grupa mică: o disciplină extracuniculară de „Limbă străină", cu două ședințe pe săptămână, iar

 • b) la grupele mijlocie și mare: doua discipline extracurriculare, respectiv „Limbă străină" și „Dezvoltare personală”, ambele cu câte două ședințe pc săptămână.

Costul predării discipinelor extracurriculare mai sus menționate vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 1.

Proiectul se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza sectorului 1. Aceste unități de învățământ sunt menționate în Anexa nr. 2, în care sunt calculate, de asemenea, și sumele necesare pentru implementarea Proiectului educațional ”Grădința pentru toți”, în anul școlar 2020-2021, pe ani bugetari, respectiv 2020 și 2021,

 • 1. Scopul proiectului

Acest proiect are drept scop facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație inițială a preșcolarilor, prin abordarea de tipul ”pe tot parcursul anului școlar”, dezvoltarea și implementarea de in$trumente/$oIuții pentru prevenirea/reducerca fenomenului dc părăsire timpurie a școlii, promova rea/dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la copii. Proiectul educațional "’Grădința pentru toți” promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților inovative, vizând întărirea abilităților de bază (vorbit/ citit' socotit), dezvoltarea culturii personale, a respectului de sine, prin metode altemative/creative de învățare. Ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale altemative/inovative, care permit accesul grupului țintă (preșcolarii) la noi oportunități și participarea egala la educație. Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/ flexibile pcntju motivarea grupului ținta pentru învățare și creșterea performanțelor școlare. Prin depășirea dezinteresului față de metodele tradiționale dc educație, proiectul va spori abilitățile personale cât și cele de limbă străină ale tuturor copiilor de vârstă preșcolară, inclusiv a celor provenind din familii cu posibilități materiale reduse. Pentru implementarea Proiectului „Grădinița pentru toti” se vor putea folosi echipamentele informati ce/mul ti media, existente în grădinițe, pentru a explora noi abordări în educația școlara.

 • 2. Obiectivul general:

Obiectivul general al Proiectului educațional „Grădința pentru toți” este dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație, prin participarea activă a tuturor preșcolarilor care învață în unitățile de învățământ preuni verși tar de stat din Sectorul 1. Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru grădinițele din sectorul 1, care, alături de educația formală, va crește valoarea actului educațional.

 • 3. Obiective principale:

  • 3.1» Implementarea unor servicii educaționale specializate, -in formale și non? formale, de zi, pentru copii din sectorul 1, de nivel european, care să conducă la reducerea abandonului școlar, menținerea elevilor din giupul țintă în educație, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora și să amelioreze comportamentul de adaptare școlara;

  • 3.2. Creșterea adaptabilității preșcolarilor la mediul școlar și integrarea mai rapidă a acestora în cadrul unităților de învățământ preșcolar;

  • 3.3. Dezvoltarea la preșcolarii din grupul țintă a abilităților de comunicare verbală, para-verbală și non-verb ala, pentiu a acționa corespunzător normelor de ‘comportament civilizat, în situații specifice de viață;

  • 3.4. Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor, și nu au posibilități financiare;

  • 3.5. Realizarea unei campanii de informare și promovare â proiectului în comunitate;

  • 3.6. Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii copilului dc a fi asistat în a-și . forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea etc.;

  • 3.7. Identificarea propriilor puncte forte (precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora;

  • 3.8. Stimularea și - implicit - creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționalii:

  • 3.9, Ameliorarea intensității factorilor generatori de situații de risc,

 • 4. Principiile care stau la baza activității proiectului ”Grădinița pentru toți”, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • b) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • c) respectarea demnității copilului;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • e) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • f) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin ecliipe pluridisciplinare formate din cadre didactice cu rezultate deosebite în educația elevilor;

 • g) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • h) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • 5. Elementele educației propuse în cadrul proiectului „Grădinița pentru toți”, au la bază:

 • a) Consultarea preșcolarilor și a părinților în alegerea activităților;

 • b) Organizarea adecvată a ambientului educativ;

 • c) Flexibilitatea activităților desfășurate cu elevii, precum și a strategiilor de predare-învătare.

1

 • 6. Baza legală:

  • 6.1. Legea nr, 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,.republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • 6.2. Legea nr. 1/2011 a txlucuiiei nammale, ctț modilicările și completările nliciioare;

  • 6.3. In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară. cu modificările și completările ulterioare;

  • 6.4. 1 O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea llvgidiii ovulului -I cadru de organizare și funcționare a unităților dc învățământ preimiversmir. cu v modificările și completările ulterioare.

 • 7. Grupul țintă/catcgorii de beneficiari

Gropul țintă al proiectului, respectiv beneficiarii dirceți ai proiectului, este format din preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorolui 1 a Municipiului București, care vor fi implicați în Proiectul ""Grădinița pentru toți”.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinți i/reprezentanți legali ai copiilor din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar dc stat din Sectorul 1.

 • 8. Activitățile principale ale proiectului:

  • 8.1. Organizarea campaniei de informare a părinților asupra activităților proiectului;

  • 8.2. Aplicarea și centralizarea formularelor dc înregistrare pentru preșcolarii din grupul țintă, 83. Stabilirea designului și a calendarului de activități, pe fiecare tip extracurricular;

  • 8.4. Informarea personalului din unitățile de învățământ cu privire la scopul proiectului:

  • 8.5. Informarea comunității asupra noilor servicii create și dezvoltate cu sprijinul financiar al Consiliului local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1:

  • 8.6. Selectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a-și desfășură activitatea profesională în cadrul serviciilor educaționale alternative nou create prin proiectul educațional „Grădinița pentru toți”:

  • 8.7. Crearea unui CD/stick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul derulării proiectului;

  • 8.8. Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Primăriei Sectorului!, Consiliului Local al Sectorului 1, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor LVI, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanților Elevilor, în revistele școlilor și pe site-uri le școlilor, în presă și la TV;

  • 8.9. Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate gropului țintă de către echipa de implementare.

 • 9. Perioada de implementare:

Programul educațional „Grădinița pentru toți” se va desfășura pe durata cursurilor anului școlar 2020-2021.

 • 10. Obligațiile părților:

  10.1. Pentru unitățile de învățământ:

  a) Să asigure spațiul, cad rol organizatoric și logistic adecvat penti'u desfășurarea proiectului educațional „Grădinița pentru toți” în condiții optime;

 • b) Să informeze părinții, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura proiectului educațional, pe perioada derulării acestuia;

 • u) Să fuJiiizuzc un si steni ti ansp aiunl pi ivi ud înscrierea, desfășurarea proiectului și evaluarea preșcolarilor, de natură să pună în evidența evoluția și progresul școlar al acestora, inclusiv măsurile care trebuie să fie luate pentru remediere dificultăților de în vă (ara;

 • d) să selecteze cadre didactice profesioniste, cu rezultate școlare deosebite, obținute cu elevi i/pre școlarii, capabile să asigura demersurile educaționale prevăzute în cadrul proiectului educațional „Grădinița pentru toți”;

 • e) să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile proiectului educațional ’ "Grădinița pentru toți’", precum și în afara unității Școlare, în spațiile stabilite anterior începerii proiectului;

 • f) să coopereze și să colaboreze cu toate instituțiile și serviciile care oferă serviciile educaționale alternative, prin acest proiect;

 • g) să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii/preșcolarii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • h) să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copiIului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

 • i) să stabilească, de comun acord cu părinții, calendarul activităților periodice și sa îl pună în aplicare permanent;

 • j) să asigure accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip dc discriminare dc gen. vârstă, religie, etc.;

 • k) să asigure permanent transparența tuturor activităților des laș urate, organizate, aprobate la nivelul instituțiilor școlare în cadrul proiectului;

 • 1) să încheie contracte de colaborare și parteneriate cu instituții /personal calificat care pol/poate să contribuie la desfășurarea în condiții optime, în beneficiul preșcolarilor/elevilor, a proiectului;

 • 10,2. Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului: părinți/reprezentanți legali ai copiilor din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuni vers ilar de stat din Sectorul 1:

 • a) să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • b) să-și asume primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • c) să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența copiilor/elevilor la activitățile proiectului;

 • d) să-și asume responsabilitatea, împreuna cu elevul/copilul, pentm orice faptă a acestuia, desfășurată în unitatea dc învățământ, sau în afara acesteia, care ar putea prejudicia implementarea proiectului și realizarea obiectivelor acestuia;

 • e) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuni versitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • f) să asigure frecvența, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și jinuta decentă elevului/preșcolaruiui, la activitățile realizate în cadrul proiectului;

 • g) să informeze școala cu privire la orice aspect care ar putea contribui la îmbunătățirea situației școlare a clevului/preșeolarului:

 • h) să dea curs solicitărilor coordonatorilor de activități din cadrul proiectului, ori de câte ori este necesar, astfel încât să se poată lua la timp, măsurile necesare privind conduita, comportamentul sau situația școlară a eleviilui/preșcolarului;

 • i) să se prezinte la grădință, lunar, pentru a discuta cu cadrele didactice implicate în realizarea activităților proiectului cu privire la modul de implicare a preșcolarului în activitățile proiectului, comportamentul și progresul fiecărui copil/elev: '

 • j) să îi asigure preșcolarului, în măsura posibilităților de care aceștia dispun, materialele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect;

 • k) să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu copiii, conducerea unității de învățământ, ceilalți părinți și elevi/preșcolari,

 • 1) să informeze, în scris, coordonatorii de. proiect din grădință, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea preșcolarului din cad iul proiectului.

 • 10.3. Pentru beneficiarii direcți ai proiectului, respectiv copiii din învățământul preșcolar din unitățile dc învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1:

 • a) să respecte școala, însemnele ei și cadrele didactice, precum și pe colegii ei;

 • b) să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care sa nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

 • c) să participe la programul activităților proiectului, prevăzut în Calendarul de activități;

 • d) să respecte Regulamentul de Organizare și funcționare a L'niioiilor de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e) să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

 • f) sa aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev/preșcolar, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

 • 11. Implementarea Proiectului „GRÂD1NȚA PENTRU TOȚP’ se va face pe haza unui regulament intern al Proiectului, elaborat/aprobat de către conducerea unităților de învățământ ce va fi ulterior comunicat către AUIPUSP Sector 1.

în vederea desfășurării în bune condiții a proiectului „GRĂDINȚĂ PENTRU TOȚI”, grădinițele incluse în proiect vor întocmi un raport privind implementarea proiectului.

BUGETUL PROGRAMULUI "GRĂDINIȚĂ PENTRU TOT1" PENTRU ANUL 2020

Nr. crt

Unitate de iova tema nt

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Ferma de invatamant

Număr

grupe

Colt Activitate extracu meu 1 ara ‘ Limba strai na1' /ședința /grupa

LEI

Cn£t Activitate extracurricula rai "Dezvoltare personala" / ședința/ grupa

LEI

Total Saptamani de țurțuri an 2020 (14.09.2020-22.12.2020)

Ntimar de ședințe activități currku lâ re" L imba strai ia” / saptamana

Număr de ședințe ^ctiviWti

Ccmculare 'Dezvoltare personale"/ saptamana

Total Activitate curriculars "Limba străină"

Tort Activitate currkulara "Dezvoltare personala1'

Total cost Activități

curriculare

LEI

1

Grădiniță nr. 42

260

mica

prelungit

3

15L

U

L3

2

0

12090

0

12.050.00

mijlocie

orei una il

155

155

11

3

2

12090

12090

24,180,00

mare

prelungit

5

155

155

13

2

2

2015C

20 ISO

40.300.00

TOTAL

76570,00

2

Grădiniță nr. 44

270

mica

prelungit

2

1551

0

13

2

G

8060

0

8.060,00

mijocie

prel ungit/ji Drmal

4

155

155

13

2

2

16120

16170

37.740,00

mare

iprelunglt/n

■or mal

5

155

155

13

2

2

20150

20150

40.300,00

TOTAL

B0.M0fD0

3

Grădiniță nr 4$

272

mi ca

prelungit

3

155

0

13

0

17090

0

17 090.00

m i jocie

.prelungit

4

155

155

13

2

2

16120

16120

32.240,00

mar?

prelungit

4

155

155

13

2

2

16120

16120

32.240,00

TOTAL,

76.570,00

4

Grădiniță nr. 47

292

mica

prelungit

3

155

c

13

2

0

1209Qj

0

17.090,00

nnijlocre

prelungit

4

155

155

13

2

2

16120

16120

32.240,00

mare

prelungit

6

155

155

13

2

2

2418 Ql

24150

48.360.00

TOTAL

92.69DOO

5

Grădiniță nr 50

214

mica

prelungit

2

155

c

13

2

80BQ

c

8.060,00

miiocie

prelungit

2

155

155

13

2

2

8050

8060.

16.120,00

mare

prelungit

4

155

155

13

2

2

1612Q

16120

32,240,00

miiocie

normal

1

155

1.55

13

2

2

4O3Q

4030

8.060,00

rridre

normal

1

155

155!

13

2

2

4030

403C

8060.00

TOTAL

* 72.540,ckj'

Nr. crt

Unitate de învatamant

Total preșcolari

T’P formațiune de studiu

Forma de învatamant

Număr grupe

Cost Activitate cxtracurricul ara "Limba străină” /ședința /grupa

LEI

Cort Activitate extracurricula ra 2 '‘Dezvoltare personala"/ sedînta/ grupa

LEI

Total Saptamanide cursuri an 2020 (14.092020-22.12.2020}

Număr de ședințe activ itati curriculare‘'L imba străină'' / saptamana

Număr de ședințe artivitati currjcidare "Dezvoltare personala”/ saptamana

Total Activitate curricuiara "Limba străină"

Total Activitate curriculara "Dezvoltare personala"

Total cort Activiști curriculare LEI

t

6

Grădiniță nr. 52

284

mica

prelungit

5

155

0

13

2

0

20150

0

20.150,00

mijlocie

prelungit

3

15F:

155

13

2

2

12090

1209C

24.180,00

mare

prelungit

4

155

15$

13

2

2

16120

16120

32.240,00

TOTAL

76.570,00

7

8

Grădiniță Speciala pentru

Hipoacuziei nr. 65

$6

mica

prelungit

1

155

0

13

2

D

4030

0

4.030,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

13

2

4030

4030

8.060,00

marc

prelungit

1

155

155

13

2

2

4030

4030

8.060.00

TOTAL

20.150,00

Grădiniță nr. 97

166

mica

prelungit

2

155

0

13

2

0

8060

0

8.060,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

13

2

2

8060

8060

16.120,00

mare

prelungit

4

155

LbS

13

2

161201

IG1?C

32.240,00

TOTAL

56.420,00

9*

Grădiniță nr. 116

192

mica

prelungit

2

155

0

13

2

0

8060

0

8.060,00

mijlocie

prelungit

3

1S5

155

13

2

2

12D90

1209C

24.180,00

ni a re

prelungit

4

155

155

13

2

2

16120

16120

32.240.00

TOTAL

64.480.00

20

Grădiniță nr. 122

276

mica

prelungit

2

155

0

13

2

0

8060

0

8.060,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

13

2

12090

1209C

?d. 180,00

marc

prelungit

4

1S5

15$

13

2

2.

16120

16120

32.240,00

TOTAL

64.480,00

11

Grădiniță nr. 203

176

mica

prelungit

2

155

0

13

2

D

8060

0

8.060,00

mijlocie

prelungit

3

155

1S5

13

2

12090

1209C

24.180,00

mare

prelungit

3

155

155

13

2

7.

12090

12090

24.180,00

TOTAL

56420,00

Nn cit

Unitate de invatemant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurrlcul ara "limba străină" /ședința /grupa

LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala'1 / ședința / grupa

LEI

Total Saptamanl de Cursuri an 2020 {14.09.2020-22.12.2020)

Număr de ședințe act ivi ta ti curricuhre’L imba streina" / saptamana

Număr de ședințe act ivita ti curriculare "Dezvoltare personala"/ saptamana

Total Activitate curriculare "Limba străină1*

Total Activitate Curriculara "Dezvoltare personala"

Total cest Actîvitati curriculare LEI

i?

Grădiniță nr. 206

2B0

mica

prelungit

3

155

0

15

2

c

12090

0

12.090,00

mijlocie

prelungit

4

155

155

13

2

?

16120

16120

32-240,00

mare

prelungit

3

155

155

L 5

2

2

12090

12090

24.180.00

mijlocie

normal

1

155

155

13

2

2

4030

4030

8.060.00

mare

normal

1

155

155

15

2

2

4030

4030

8.060,00

TOTAL

84.630,00

13

Grădiniță nr. 222

433

mica

prelungit

5

155             C

13

2

A

20150

C

20.150.00

mijlocie

prelungit

4

155}           155

12

2

2

16120

16120

32.240.00

mare

prelungit

8

155

155

13

2

2

32240

3224(1

[,4.480,00

nuca

nor mal

1

155

0|             13

2

0         4030

C

4.030,00

mijlocie

normal

1

155

155

13

2

2         4030

403C

8.060,00

mare

normal

1

155

155|            13

7

2|         4030

403C

8.060.00

TOTAL

137.020,00

14

Grădiniță nr. 243

211

mica

prelungii

2

155

Oi               13

0

806C

C

8.060,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

13

2

2

8050

806C

16.120,00

mare

prelungit

3

155

155

13

4

2

1209C

1209C

24.180,00

mijlocie

normal

1

155

155

13

2

2

4030         403C

8.060,00

mare

normal

1|          155

155

13

2

2

4030|         4O3C

8.060,00

TOTAL

64.480,00

Grădiniță nr. 251

269

truca         prelungit

4l.          155

0

13

2

0

16120

C

16.120,00

15

mijlocie prelungit

4|          155

155

13

2

2

16120

16120

32.240.03

rnare         prelungit

■>

!5S

15$

13

2

2

16120

1612C

32.240,00

TOTAL

80.600,00

16

Grădiniță nr. 252

222

mica

prelungit

?

155

0

13

2

0

8060

C

8.060,00

mijlocie

prelungit           3

155

15b

13

2

2

12090

12090

24.180.00

mare

prelungit B 3

iss

155

13

2

2

12090

1209C i        24.180,00

__        __________________________________________________ _________________TOTAL

_________56.420,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Totfll preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de

rnvatamant

Număr «rupe

Cost Activitate extracurricul ara ''Limba străină” /Ședința /grupa

LE)

Cost Activitate entracurrici .1, i rs 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa

CEI

Total

Saptamani de curs un an 2020 (109.2020-22,12.20201

Numar de ședințe attivîtati ~ tir rin-; ii .5 rcb,l imba străină'1 / saptamana

Număr de ședințe actlvitati currkuiare "Dezvoltare personala'1/ SCs) IZ mana

Total Activitate turricuten "Limba Streina"

Total Activitate curiiculara "Dezvoltare personala”

Total cost Arttwftati curricutere

LEI

17

Grădiniță nr 233

212

mica

pclrmnil

LE£

0

13

2

0

«CCG            C

3.060.00

rri| Dzie

prs ingil

*

156

13

2

2

1ÎC5U

12MC'        24.180,00

mare

pr? : n!Ȕ:

3

155

13

Ș

12C9G

12tWC;         24.180,03

TDTAL

3fi.42tlr00

18

Grădiniță Steaua

160

mica

pre jrtgh

1

155

12

2

c

SO=B

0

0,060,00

mi loeip

Z'-eh'tgil

3

155

155

P

2

2

tJtl-Kl

12:O0

24 ■ «0,00

rmvit!

:reluvit

155

iS5

13

2

2

123»

12140

1MJ.DU

TOTAL

56.420,00

19

Grădiniță M,Ap?J. nr. 2

194

mica

prelungit

3

155

13

2

LI

12O0C

0

12.000,00

"ruj ocie

prelungit

3

Ibs            13           ?

Z

12O9C

11090

24.1KC'X)3

mare

pi eKinglt

2

iS

15S

ni         î

î

S06D

8060

16.110,03

TCJTAI

53.3«?nrnn

20

Colegi ui German "Gpethe"

174

mica

rânrial

2

irr.

n

2

£062

n

8-060,00

mijlocie

rormal

2

155

-

1$

2

3063

61CC

mare

normal

2

155

155

13

2

2

«c-o

8t.fc:

15.12O..C0

“OTAL

40.300,00

21

Școala Gimnaziala "Sf. Voievozi"

40

frrrca

norma!

t

155

a

13

2

0

4330

n

i.o-ti.w

mare

pr" .mgi:

1

1SS

155

13

2

2

4330

4030

BTWiC.flO

TOTfll

12.090,00

72

Smoala Gimnaziala "St. Nicolse Gr igo rescu11

112

mică

□relungii

1

153

11

2

c

'1)330

<j

4.I33C..O5

ml. Inc »

xelu igit

1

155

155

13

C

2

4O3C

401fl

8 063,L‘0

mare

p’tlurtgli

2

155

155

13

î

306C

8i.W

16.120,00

mare

normal

155

155              13.             2|               2

iftJC

4O3C

S.‘63,CC

TnTAI

35.27C.OO

Școala Gimnaziala

________'Uruguay"

60

micn        |preLngit

f        155

u

13

7,

0

40W

0

4.030,30

mijit: :le

flit ll.J-H/t

1

1SS

15S

13

2.1

2

4L-:J

40ÎD

îl OnO, IU

mare/ C2 uniți nat

prelung It/n

Ctwal

155

15b

n

2

2

MoO

SCtO

16,120,30

___________________________________________________________________________TOTAL

_________28.110,00

|Nr. crt

Unitate de inuatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de inuatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara "Limba străină" /ședința /grupa

L0

Cost Activitate extracurrlțuta ra2 "Dezvoltare personala”/ ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2020 (14.09.2020-22.12.20201

Număr de ședințe acthrîtati cunrirțilare L imba străină1' / saptamana

Număr de ședințe aetivîtati curriculare "Dezvoltare personala‘7 saptamana

Total

Activitate curticulara "Limba străină"

Total Activitate currkulara "Dezvoltare personala"

Towl cost Activității auriculare LEI

24

Școala Gimnaziala nr.

116

mica

pmhiiif.it

1

155

3

13

2

0

0

4 G30.33

rrij'nfM.-

pfiilungir/n orrtaJ

?

!£■£

155

U

2

i

8CC(I

806C

16.120,33

mare

pia L’ngiyn ormaf

3

155

155

13

2

120*)

iz;?o

34.180,00

TOTAL

44.moo

_25

Școala Gimnaziala nr. 181

17 |np'e

normal

255

i55i ________yi

___îl

zri-.?

■1030

8.060,00

IUTAL

a.060roo

7.6

Școala Gimnaziala nr. 162

86

iri»

taelurg.r           1

155

Oi

IC

2

0

4D10I

0

fi-WQ.OT

rt jhcie

pr? .înRii

t

r.r

155

1J

2

2

43 JO

4TH)

Euec.00

mare

prei jisgjt

1

ISaJ          1SE

B

2

2

4UW

4(1^

8.063JDD

TOTAl

20.150,00

4. <3X1,30

27__

Școala Gimnaziala nr. 183

45

mica

norni-.il

:-.5

o

13

L

0

•:iB3

3

mijlocie

normal

1

iss

155

23

2

2

4030

8.060,00

mare       | normal           1

155

13

2

2

4C1D

4030

a.OWXK.»

TOTAL

20.1 ^,00

78___

Școala Gimnaziala nr. 184

47

mijlocie      Inormal

1

1551           15

13

2

2

4o:c

43 JO

S .DGC.tt

iȚiare         normal

1

__1551

155

13

_____Zj

__________ 2

-".ft-r

■103G

8.060,00

TOTAL

16.120.-00

1__»_

Școala Gimnaziala nr. 6

134

mica

prcurgr

i

155

0

2

0

S?&l

d

£.060,00

m.ilorA

prelunge

2

r.s

•țc

”131

2

2'

âtî&o

16.120,00

rure

irslungit

2

155

155

13

2

wrji

8Q60

IC-120.00

____________ .        ______________________TOTAl

_______4O.3OOOT

|Mr. trt

Unitate de.nvatamant

Total preșcolari

Tip ■formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate esrracurricul ara 'Limba străină” /sedrnta /grupa

UI

Cost Activitate ertracurrkula ca 2 "Dezvoltare personala' / ședința / grupa

LEI

Total Saptamarti de Cursuri an 2020 114.09.2020-22.12,2020)

Număr de ședințe actrvitati currl culare" ■ rnha streina" / saptaniana

Număr de ședințe artlvitati curriculare "Dezvoltare personala'/ saptamana

Total Activitate curri cuiere 'Limba străină"

Total Activitate curriculara "Dezvoltare personale"

Total cost Activități

CUTriculara LEI

30

Școala Gimnaziala I.H.

Radalescu

84

t îj c tie

pi fli.il i^lt

2

‘55

155

13

?

2

JJOhll

3000

16.153.05

mare

pielLJ: gt

?

152

î

z

80M

MI60

IE 1Î3.LC

TOTAL,

32.740,00

31

Școala Gimnaziala "Eugen Barbu"

80

frica

prelung t

1

155

n

13

2

0

4lj<l

0

4 330.00

nnlKcic

prn unjit

1

155

155

13

2

£

4330

cCdLI

8.060,00

i-iare

pr-n JHgi:

2

iii

15E

13'

2

2

93611

E3M

TOTAL

23.210,00

32

Liceu! Grecii Catolic TIMOTEI CIPARIU

ÎS

mica

■ Mrmal

1

15V           c

13

2

4MT

C

1013,c:

TOTAL

t.OÎO.OC

33

Liceul Teoretic "lean

Monnet"

36

mica

normal

1

■«

0

13

0

4033

c

4TV1/JU

tllJIC-Ji.'

normal

1

555

13

7

2

4033

4030

8 iJvd.JU

normal

1

155

5b

1?

2

*

4023

40=3

8.060.00

TOTAL

2CL1SW

34

Grădinița "GECRGE ENESQJ"

40

nrjlode

pruluiglt

1- b

155

13

aoău

sr.50

16.120,30

mare

preungli

i

1L‘5

13

i

2

R n m

3C5«

16

____total

___

__

52,240,50

TOTAL BUGET!

UNITAT1 DE INVATAMAMT IN£LU5f IN PROGRAMUL GRĂDINIȚĂ PENTRU TOȚI PE AN ȘCOLAR 2020-2021

1.708.720/10


Nn crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

forma de Invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara 'Limba Străină" /ședința /grupa

LEI

Cost Activitate extracurriculB ra 1 "Deivoltare personala'1 / ședința/ grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2021 (11.D1.ZD21-1S. OG.2021)

Număr de ședințe activitstî CUT:CUl.lrV"l imba străină" / sap ta mana

Număr de ședințe activitati curritulate "Dezvoltări’ personala"/ șapte mane

Total Activitate currkuIjiB "Limba străină"

Total Activitate curdculara " Dezvoltare personala1'

Total cost Activitati1 currirulare LEI

6

Grădiniță nr. 52

284

mica

prlu trh

3

155

<7

20

L.

0

ilĂXJO

31 ’lAi.W

mijlocie

p elunglt

3

155

15.Î

2G

2              2

13500

iHiv.*

37.2CO.OO

mare

tmeUmelt

1

W.

Iii.             20

2

24800

2J4J1X

4y.60Q.00

TOTAL

■ Ir- .BOU, 00

_ i

Sradinrta Speciala pentru

Hipoacuzia nr, 65

nnno

preltriEir

1

155

n

20

2

0

eiDD

II

6.200,00

ml|lc5ie

freli.rp.-t

1

tas

155

XI

62 C-3

621»

12 4 lO.C'J

86 [mare

prelung l

]

155

155

20

J

2

62M

6203

12.400,OD

TOTAL

31.0MJD0

8

Grădiniță nr.97

16fi

mi»

i 'Ui,-;:

2

<55

C

20

2

n

124C0(

0

: i JoJ.in.i

mijlocie

p-e ungi:

2

155

1S*S

ÎC

1

4

12400

LMCq

24 3001'30

mare

pre( jncr.

4

155

155

20

2

2

J480U

24BCO

49.600,00

TOTAL

36.300,50

9

Grădinițe nr, 116

IA?

mica         Iprelu^fiit

2|          155              <J

20

J

6

:?.|O0

0

12.-100,OC

Til.lor»      prelungit

155

155

20

2

2

15600

isaoo

37.1ț’3.K

prelungii

155

155

20

2        24801

24300

49.600,00

TCTAL

98.200,00

10

Grad(nfta nr. 121

276

mica

prelungii

2

0

>îf              2

(]

124EC            C

1J.4CC,D3

n: iji":ie

precTieil

î

is5

Ibb

20

2

2

1S6CC

18WC

37.200,00

mare

J iii’1.1 Kt

£

1S5

155

20

-

2

24503

2-JSfir.

4J bJU.IJ

TOTAL

99.200, M

11

Giaiiinita nr, 2OJ

176

mica

prelungit

2

155

C

20

2

0

1 ȚU'JJ

0

’ ‘ 400,00

mi|lnrr

p-elJlgit

B

155

155

?JC

2

2

18600

1? ECO

37,206,00

। I JFL

prelungit

3

1SS

Ibb

2C

7

2

JSelHI

18 ECO

37 700,00

_____________TOTAI

86.800,00

Nr. crt

Unitate de irwatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara "Limbo streina" /ședința /empa

LEI

Cost Activi tete errtracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2621 (11.01.2021 18.06.2tUl)

Număr de ședințe acthritatl caniculara* L Im ba străină” / saptamana

Număr da ședințe activrtati curricuiare "Pecvoltare personala'/ sap ta mana

Total Activitate curticulatu "Limba străină"

Total Activitate curriculara "Dezvoltare personala"

Total cest ÂGihtati rurrkulare LEI

1?

Gradjnita nr. 283

212

mira

preh Tit.it

2

152-

0

20

2

.i

12 :PC

3

12 4DC.C2

n-.rjlocie

prslura t

3

155

iss

20

Z

itfcjT

' ftGOO

37 223,00 ,

rn are

prelungit

3

135

155

20

?

2

iMMq

I86C2

37.200,00

total

«5.3(10,00 |

ÎS

Grădiniță Steaua

160

miid

prBlJlglt

2

0

?

12 uni

0

12.4M.00

fiii; i$C -2

tj'țltrtfit

3

135

_____ 155

2C

2

iSăOO

J8H»

i/.'tl'.OO

mare

prelnrițil

î

2i

1                          i

1360T

Id'MC

37.2CCXI3

TOTAL

86.300,00

19

Grădinițe C-T.Ap. 7 nr. 2

194

rnka

prelur șt

3

155

0

18223

0

:8 ™.3O

nnjtad*

|T" U Igit

15$

155

2C

1

4

1H5G0

18020

J7 2i»rM

mare

ore jngit

2

155

135

20

2

2

.'2400

14AQ0

?4 suu.aj

TOTAL

80.600,00

20

Colegiul German "Goethe"

188

rrlca

normal

2

15b

O1                2U.I               2

0

124CC

L

i2.-itn.oc

nrij.roe

normal

-55

155

20

7

2

iiicr.

1240C

24 .SCO,33

mare

ron ial

2

1SS

-55

20

2

2

r?<B

1240II

24.800,00

TOTAI

S2.M0.0f)

21

Școala Gimnaziala "St Voievozi"

4D

mira

normaF

I

irrr.

2C

5

0

0.2QU

n-

6.202,00

mare

prelungit

t

155

155.

________________2<>l               2

2

5ÎUU

fi 200

i ■ XJU.CAG-

TOTAI

18.600,00

22

Școala Gimnaziala "Sf.

Nlcolac Grrgorețcu"

lJ

mică

piclurg.t

i.

55

20

0

bUII'l

G

6 IM.iM

n Ijlaeie

pr ; L ligii

1

isîl

■_hb

30

2

2

M00

6203

1J 430,2'3

mare

preij njit

2

155

155

20

2

2

n--no

12-133

2A8MLC0

mare

■l-LViTHl

I

15b

155

2C

2

2

HM0

6JOO

17A00.Q0

TOTAI

55,800,00

23

Școala Gimnaziala

"Liruguay* _____

60

■urca

pneHsbntii

1

1 '*.ir,

0

sj

1

G’î'i

0

3.2'11 i.j:i

P’Elurg i

1

133

5 b

?n

6300

62C2'

12.400,00

mare

prp'i.ngi'

1

-

155

20

4

2

6300

GZQfl

12.000,33

____________________________________________________________________TOTAL

________31.000,33BUGETUL PROGRAMULUI "GRĂDINIȚĂ PENTRU TOH" PENTRU ANUL 2021

Nr crt

Unitate de Invata mart

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cast Activitate extracurricirl ara “Limbă streina" /ședința /grupa

LEI

Cost Activitate extracurrlcula rai "Dezvoltare personala" / ședința / grupa

LEI

Total Saptarnani de cursuri an 202: țll.DL2021-1B.06.ZG21)

Număr de ședințe activi ta tl curnculare1*! imba străină" / sap ta mana

Număr de ședințe attivrtati auriculare "Dezvoltare personala"/ sapta tirana

Total Activitate curriculara "Limba Streina"

Total Activitate curriculara "Dezvoltare personala"

Total cost Aaîvitati curriculare

LEI

1

Grădiniță nr. 42

260

FTilCd

prelung <t

3

155

0

20

2

01

18600

0

18,600,00

mijlocie

prelungii

3

155

155

20

2

2

18600

15600

37200,00

mare

prelungii

5

155

155

20

2

2

31000

31D0C

62.000,00

TOTAL

117.800,00

2

Grădiniță nr. 44

2/0

mita

prelungii

155

0

20

2

0

1Z4Q0

0

12 400.00

mijocre

prelungi t/n armai

4

155

155

20

2

2

24S0O

24W0

49.600,00

ma*e

prelunârt/n

Ormal

5

155

155

2q

2

2

3100C

31C0Q

62.000,00

TOTAL

124.000,00

3

GradlnHa nr. 46

272

mks

prelungit

3

155

0

20

2

0

18600

0

18.600,00

mqooe

prelungii

3

155

155

20

2

2

13600

18600

3X200,CC

mare

prelungit

4

155

155

20

2

2

24800

24800

49.600,00

TOTAL

105,400,00

4

Grădiniță nr. 47

292

mica

prelungii

3

155

0

20

i

0

18600

0

18600.00

mijlocie

prelungii

4

155

155

20

2

2

24300

24800

45.600.00

mare

prelungit

6

155

155

20

2

2

37ÎQ0

37200

74.400,00

TOTAL

142.600.00

5

Grădiniță nr. 50

214

mia

prelungit

2

155

0

10

2

0

12400

0

12.400,00

mi|ocie

prelungit

2

155

155

20

2

2

12400

12403

Î4JOO,QO

mare

prelungit

4

155

155

20

2

2

2480C

24800

49600.00

rn Uncie

numai

1

155

155

20

2

2

6200

6200

12400.00

mare

normal

1

155

155

20

2

2

6200

6200

12/400,00

TOTAL

111.600.00

Nr.crt

Unitate de invatarnant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatarnșnt

Număr grupe

Cost Activitate eactrawrricul ara "Limba străină" /ședința /grupa

LEI

Cost Activitate extracurricula ral "Dezvoltare personala" / ședința / grupa

LEI

Total Saptamani de cursuri an 2021 (11.01.2021-18.06.2021)

Numerele ședințe activitati currkuiare' l imba străină" / saptâriiana

Număr dț ședințe activitati currlculare "Dezvoltare personala”/ sap ta mana

Total Activitate cunrrtulara "Limba Străină’1

Total Activitate Curriculara "Dezvoltare personala"

ToesB cost Activitati cur; icul a re

LEI

12

Grădiniță nr. 205

280

..in ică

pra lungit

î

IST

0

70

0

18600

0

L5,ec<?.30

ri ikJCit

l’ii 1 JUgi'

J

15S

155

£0

2

2 i90il

’isne

49.MD..JI1

mare

prelungi:

3

153

IHț

73

2

13600

18C3ÎI

37.2OQ,00

mijloc e

mr Tn?l

1

155

155

3

j

5200

6230

1Z400.I»

mare

■r.jrmal

1

155

155

23

?

2

n?ori

=2X

li.lllLIKI

TDTAI

130.200,00

33

Grădiniță nr.222

mica

pdungii

î

155

(1                 2U

2

o

nnoc

c

-1 ncc.o?

wij atie

prelungii

4

155

155

70

2

ji

248 OC

îtaoc

4- 6CC.O3

433

mare

pi: lv|lgll

8         155

Lj5

20

1

2

•19600

4A60L

99.200,00

mica

normal

1

155

0

20

2

0

6213

3

b.iOd.iu

rmrlccre

n arma 1

1

155

155

'U

2

2

6200

62173

ii.jGi/.n

mare

ns-rrra 1

1

155

2Cj

1

£

6200

C.22O

12.400,00

IDFAL

110.8M.CC

14

Grădiniță nr. 243

211

nniw

pro jrtgk

3

155

n

20

2

0

12lil0

0

11 .*00ip0

ti loție

flrfil jnpi

2

155

155

30

1244X1

12.100

li MJQJ3Q

TîeFE

nrcluitgn

3

L5h

155

23

1

-S600

iBbOU

37.200,DO

miiloc?     normal

1

155

155

20

2

fiJiT

5100

12.403,M

tTînre

normal

i

155

155'             20

2

62CC

52OC

12.403.DC

TOTAL

ss.2te,nn

15

Grădiniță nr. 251

269

mica

pre lt g:t

-5

155

0

20

7

0

24BD0

D

24,800,00

m ilocie

prelu rg r

15.5

- CC

20

2

?

24E33

74RDD

«CDO.CO

mare

F'eluigii

•1

155

155

2C

1

£

7.1903

24B2-3

.14 .■■J0,CD

1'OF'i-lL

124.000.00

16

Grădiniță nr. 252

222

2

Ih S

0

2C|           2

0

12100

0

12.400,00

mțjtocîe

j. obrijjlt

3

155

155

?.3

2

2

18WU

IBfiOfl

37.JUQJOO

marc

□rPii irif it

3

1551

155

23

71

lâGOD

■ 5600

37.703,OC 1

________TOTAL

86,800,00

Nr. trt

Unitate Ce invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate evtracurricul ara "Limba streina" /ședința /grupa

LEi

Cost Activitate extracurricula ra 1 "Dezvoltare personala' / ședința / grupa

LEI

Total Șapca mani de cursuri an 2021 IU, 01.1021-18.06.2021)

Număr de ședințe activitati curriailăit"!

imba Străină" / saptamana

Număr de Ședințe activitati curriculere "Dezvoltare personala"/ .'.aptJrtiana

Total Activitate rurricuiara "Limba streina"

Total Activitate curriculara "Dezvoltare personala"

'uljl cost Artivitatl curricirlare LEI

24

Școala Gimnaziala Or. 13

116

mica

prs ungit

1

155

0

20

2

0

62M

a

r. 20LLUU

mțlDi :|l

prelungit/n urmai

2

155

ISS

20

2

2

12400

12400,

2--..3X4),llO

mare

prelungit/ii

(iun j

3

155

155

20

a

1

13600

ISalJLI

37iDEiI>D

total

68 >00.00

25

Școala Gimnaziala nr. 131

17

marc

romul

1

.      155

XI

3

______4.

6200

620?

12.4C-2.C0

’OTAL

L2.40H.fin

26

Școala Gimnaziala nr. 162

86

n ies

pre jn’i:

I

155

0

10

2

0

62'iol

U

62C0J00

>1 itCK'E

□rel jnf.i

1

155

155

20

2

52W

6230

12-400.»

.nare

■j' eluijtr

1

_________L55

155

2

2

b2W

hMl

12.400,00

TOI Al

31 010,00

27

Școala Gimnaziala nr. 183

4b

mica

numai

15K

0

20

3

bzOO

0

6.? 11,00

TlljIC tic

normal

1

1Ș5

155

Ml

2

62AT

6100

12.400,00

mare

normal

1

155

20

?

2

62C1

u?03

12 no.cn

TOTAL

31. MB, 00

23

Școala Gimnaziala nr. 184

47

nijfnfle

nc-mnal

1

IES

155

?G

b.tflU

C7C0

12.400,00

-nare

ii uj ma 1

1

155

K5

23

-2

?

620D

6200

12.4410,«?

TDTAI.

Z4.WIW0

____29 __

Școala Gimnaziala nr. 6

134

mica

pjflijiip.rt

2

155

0

20

2

0

1ZACC

C

iL.zci.nn

Hlțjlod»

pro vrigit

î!

15'

155

20

2.

7

IiiGC

12SUC

24.800,00

nare

prn t rf»t

2

155

'.S5

20

1

2,

13433

liion

24.800,00

____ _

TOTAL

_________6?. 000,00

Nn ort

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extr^curricul ara “Limba Străină” /ședința /grupa

LEI

Cost Activitate extracurrkula ra 2 "Dezvoltare personala’' / ședința / grupa

LEI

Total Saptamanl de cursuri an 2021 {11.02.2021-18.06.2D21)

Număr de ședințe activrtad Curricjlare"!

imba străină" / saptamanu

Număr de ședințe activîtati cirrricufârfl ''Dezvoltare personala"/ saptâmana

Total Activitate cufrîculara "Limba străină'"

Total Activitate currlculara "Dezvoltare personala”

loial cost AetMttti curricukare LEI

30

Școala Gimnaziala LH. Radul eseu

S4

mijlocie

prelungit

?

35>

155            2C

2

17.HX

12400

>1 ăUC.OD

mare

prelungit

5

T55

1SS;             20|            7

z

12 Ou

2480C,0?

TO«AL

4s.6no.OD

31

Școala Gimnaziala "Eugen Bartiu"

80

mica

prclurg t

1

155

O

?0

2

0

tăcu

0

5.200.00

n-ijhcit»

prelungit

1

1*-,5

lr.r.

20

2

bMQ       h?r:

17 df 0,00

• ”JfC

prr ungi:

7.

15:

155

70

2

2

124(in|         U4CK,        7A 800,00

TOTAL

43.400,00

32

Liceul Greco Catofic

TIMOTEI CIPAR1U

35

niaie

•wrmal ]      1|          155,           1?s|             2&|            Z|              2

52<K         &200

n.dCu.oo

TQTAI

12.400,00

33

Liceul Teoretic "lean Monnet"

3G

fTtea

normal

■S

Oj             20

ț

0

62M          C

6.231CG

mare

rari Ml

1           155

155

?n

2

G2W

6iOC

1’.403.ee

mi|ta£e

normal            1

1SS

20

3

62W

12

TOIAL

1'.. 039,00

34

Grădinița "GEORGE ENESOT _ _

40 _ _

mare

p.'c? ungi"

2

155

155

2C

2

i

12dflrt

1240       24.300,00

frvjlocie

prti’jn.gr

2

155

255

20

2

12400

12400

24.Î0IVII

_____________________________________________________________________________iOTAI

_______49,60000

TOTAL BUGETE UNITAU DE (NVATAMANT INCLUSE IN PROGRAMUL GRĂDINIȚĂ PENTRU TOȚI PE AN ȘCOLAR 2020-2021

2.610.20000