Hotărârea nr. 271/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 271 din 17.09.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l nr, 251/27,08.2021/ privind modificarea Hotărârii nr. 358/2019 a Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții șl a Regulamentului de Organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 26611/1 L09.2020 întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând scama dc Raportul de Specialitate nr. 26610/1 L .09.2020 al Direcției Generale dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector l și dc Raportul dc specialitate nr. M/3-3 5 8/2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art, 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 lit. j) și art. 7 alin. (1), alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. S.M./19.685/1710.09.2020, înregistrată sub nr. 40048/10.09.2020, emisă dc către Prefeclul Municipiului București în exercitarea atribuțiilor ce îi revin ca reprezentant al Guvernului în teritoriu însărcinat cu verificarea legalității actelor administrative adoptate/ emise de autoritățile administrației publice locale în conformitate cu prevederile art. 200, art. 249 alin. (4), art. 252 alin. (1) lit. c) și art. 255 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin care solicită Consiliului Local al Sectorului l ca la proxima ședință să procedeze la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 251/27.08.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 358/2019 a Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului dc funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului l nr. 251/27.08.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 358/2019 a Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului dc Organizare și funcționare ale Direcției Generale dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), ari. 139 alin. (1) si art. 196 alin., (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 251/27.08.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 358/2019 a Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului dc Organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și actele subsecvente acesteia.

Art.2. - (!) Primarul Sectorului I și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi pentru, în momentul votului fiind prez en li 22 de consilieri locali din 25 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 17.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.l33 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Tcams, pe o platformă on-line de video-conferință,


CONTRASEM NE AXĂ, SECRETAR G EN RA1.

Daniela Nfcdlctâ-'CEFALaN

Nr. : 270

Data : 17.09.2020