Hotărârea nr. 27/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr. 23, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULLT 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

, sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 15235/12.12,2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. E/1523 6/12.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. M.'320/21.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul infonnării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 150/12.12,2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incinta proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 7004/10.08.2018;

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico-edilitare conform studiu de rețele

însușit de ing. D.G.S.         ;

 • -  Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 9300/463 din 10.04.2019;

 • -   Ridicare topografică însușită dc   I.P.      ;

 • -   Documentația este însoțită de studiu de însoțire și ilustrare volumetrică însușită de arh.

S.B.N.U.

Ținând seama dc prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

■ Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 :

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr,259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor ari. 5 lit. cc), art. 139 alin, (3) lit. c), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. -                  , sector J,

București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 150/12.12.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa dc Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru. 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan jL'C/Jfî ii celiJEAJJ’y /JVfrJfr 'U 4>ljfEiL»l£xiJ' £


MUKICii-IUI hui uiu mi -1                       BIROUL kl-XM.IiMIiN VÂRI

SECTORl ÎL. J.               URBANISTICI* SI ARHIVA


cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


<««5

plivim i

PUD - ȘOS. ------------- - SECTOR 1

Imobil locuințe colective Cu CtJilliTț la [iar Ier S+P+4E+5-6Er -

GENERAT DE IMOBILUL: in suprafață dc 2356,00 mp (2355.00 mp din măsurători cadastrale), proprietate Extrasul de Corle Funciară nr. 262)21. eliberat la dala de 16.07.20 19

INIȚIATOR:     S.Y.

PROIECTAM: S.C. ES I ]A KION S.R.L.

SPECIA],IST CL DREPT DF. SEMN ĂTURĂ RUR: nrh. S.B.N.U.        tRUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PLD include a generai du turmenta [ia, delimitată astlel: Nord- Est - artera de circulație șos Chiti lei; Sud-Est - șoj. C'lrililei nr. 21, str slr. Liniștiși nr 11 A; Nord-Vcs; - artera de circulație str. Liniștim

PREVEDERI PUG/ PU7. APROBATE ANTERIOR: Cimiitrm PL'G • MR și Regulamentului laacal de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 1ICGMB nr. 269Z2COO cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins iu subzonek funcționali:: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim F+2 niveluri situate in atiira per im șirelor de protecție ți M3 — subzonă mixtă cu clădiri având regim de construite continuu sau discontinuu și înălțimi maxime dc P-4 niveluri. Imobilul nu sc află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată in M O. nr. 113 din 15 02 2916. sau la ntai puțin de 100 m dc imobile aliate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbunism nr. L 74D<19IVC/35088 din 09.I0.20I7, prelungit până la ]Q. 10,2020,

Indicatorii urbanistici reglementați: Pentru Lla: POTmax.= -15%. CLIl'max.= 0.9 mp ADC'mp teren pentru P+IE, CUTmux,= 1.3 mp ADC/nip teren pentru P 2E. Rllmax.= P-2E. Nmax.= 10 metri. Se admite un nivel mansardat înscris in volumul acoperișului, in suprafață de maxim 60% din aria construită. Pentru M3: POTmax.- 60%. eu pusibililute acoperi i restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 mclri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CLTjnax.= 2,5 mp ADC/ntp teren; înălțimea maxima în planul fiipidei un va depăși distanța dintre aliniamente; pot ti adăugate suplimentar unu) sau două niveluri în funepe dc volumctria caracteristica Străzii. CU condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cit tangenta sa la45 grade.

Retragerea minimi față de aliniament - Pentru Lla: Pe aliniament sau eu rcapcctarea retragerii caradcristice străzii respective. Pentru M3: In cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

Retragerea minimă față dc limitele laterale - Pentru Lla: Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vw retrage fală dc ccalalLă limită Iu o distanță dc cel puțin jumătate din îiitllțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin dc 3,00 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având farade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat. Pentru >13: Clădirile sc vor alipi dc calcanele clădirilor Învecinare dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o disian[ă de maxim 211.90 metri de la aliniament.

Re trage ren Țață de limita posterioare a terenului - Pentru Lla: Retragerea la|ă de limita poster i oară a parcelei vy fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai intlll fală dc teren, dar nu cu mai puțin dc 5,00 metri. Pentru M3: Clădirile se vor retrage fată de limita posterioare la o distanță de cel puțin Jumătate din înălțimea clădirii măsurata la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5.00 rrteiri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE;

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificații lor planului de reglementări vizat spre ncschimbarc.

in vederea emiterea autorizației de construire este necesară obținerea unui noi 11rlificat du urbanism, având ca xenp realizarea unui imobil de )ncuin|c colective cu coineiț la parter S+P-4E-r5-6Er- S+P+2E.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și girarea autovehiculelor vor respecta ,.Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București șl a prospectelor necesare unei corecte limcționari a arterelor de circulație" aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto si pietonul se vor realiza din str Ltniștei, conform avizului Comisiei i'elinice de Ciruulații nr. 7004/10 OS 2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor Iu rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrici. Studiu de rețele însușit de ing D.G.S.        ■

Sc prezintă avizul Autori lății Aeronautice Civile Române nr. 9311(1'463 din I 0.04.2019.

Se prezintă ridicare topografică însușită de I.P.

Documentația este însoțită dc studiu dc însoțire și ilustrate volumetrică însușită dc arh. S.B.N.U.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 14/4/19.11 2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz csu: un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. LI D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD cate face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g} din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Documentația tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 17-10/1WC/35088 din 09.10.2017. prelungit până la 10.102020, emis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București în cazul ncadoplării documentai ici P V.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. hi termenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare                                                                  ■ :.

ARHITECT, ȘEF Ciobanii Ofraicu Olivia Mm

întocmit, iudrtl f Uh-J


Șef birou.

Ruluca Miliar la EfrifiUI
liil Bonn Mutila nr. 9. Segtnrul I București; 01 1222

Tei. +40-21-3 19. li). 13; Fax; +40-21-319.10.06

Email; icgrMruiiiiiiir.rriiUii'i ixl m

L1 v


acoperișului, in suprafața de maxim 60% din aria construita.

BdJ^hrr

TERITORIAL

Z0NAM3

20NA HA

MP

MP

%

5. TEREN

1540

B15

5, CONSTRUITA

646.80

42%

285.25

35%

S. DES FASU RATA

3B5C

10BS, 50

S. ALEI

104

10%

81.50

10%

S. VERDE

739.20

48%

448.25

55%


ACtEE AUltP^_ f

4 mav 9^

jr    /  / i

ti 1IIQ A *