Hotărârea nr. 269/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 269 din 17.09.2020 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor autovehicule din patrimoniul Poliției Locale a Sectorului 1 în patrimoniul Complexului Multifuncțional Caraiman și în patrimoniul comunei Balotești, județul Ilfov

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor autovehicule din patrimoniul Politiei Locale a Sectorului 1 în patrimoniul Complexului Multifuncțional Caraiman si în patrimoniul comunei Kalote.ști, județul Ilfov

Văzând Referatul de aprobare nr. 24651/04,08.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4020/14.08.2020 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr. M/3-356/11.09.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comnisie.i pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Noime le de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art, 129 alin. (14) și 166 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

Luând în considerai u picvcduiiJu Legii Poliției Locale ni. 155/2010, icpublicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului Romanici nr. 1332/2010 privind aprobarea Rcgulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Tu temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere tară plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificări le și completările ulterioare;

Văzând Referatul de disponibilizare nr. 21914/13.07.2020. întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1 pentru disponibilizarea unui număr de 13 autovehicule;

Având în vedere solicitarea nr. 124PLB/13.07.2020 transmisă de către comuna Balotcști, județul Ilfov și înregistrată la Poliția Locală Sector 1 cu nr. 21865/13,07.2020 prin care se solicita transmiterea fara plată a 3 (trei) autovehicule;

Ținând cont dc solicitarea nr. 1607/15.07.2020 transmisă dc Complexul VIulii funcțional Caraiman și înregistrată Ia Poliția Locală a Sectorului 1 sub nr. 22585/15.07.2020, prin care se solicită transmiterea Iară plată a 10 (zece) autovehicule;

Văzând Nota de fundamentare nr. 2986/24.07.2020 întocmită dc Serviciul Logistic și Urmărire Contracte din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 ahn.(l) lit.a) dm OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativs cu completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aproba transmiterea fără plată din patrimoniul Poliției [.ocale a Sectorului 1 în patrimoniul Complexului Multifuncțional Ca rai ni an din cadrul Consiliului Local Sector 1 București a unui număr de 10 autovehicule, după cum urmează:

 • 1) Autovehiculul marca Suzuki SX4 cu numărul dc înmatriculare B 02 PJP, ale cănii caracteristici sunt prevăzute la poz. 1 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2) Autovehiculul marca Suzuki SX4 cu numărul de înmatriculare B 02 PUD, ale cărui caracteristici sunt prevăzute la poz. 2 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 3) Autovehiculul marca Suzuki SX4 cu numărul de înmatriculare B 02 PK.L ale cărui caracteristici sunt prevăzute la poz. 3 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 4) Autovehiculul marca Suzuki SX4 cu numărul de înmatriculare B 02 PLH, ale cărui caracteristici sunt prevăzute la poz. 4 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 5) Autovehiculul marca Suzuki SX4 cu numărul de înmatriculare B 02 PHZ, ale cărui caracteristici sunt prevăzute la poz. 5 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 6) Autovehiculul marca Suzuki SX4 cu numărul de înmatriculare B 02 PLL, ale căiui caracteristici sunt prevăzute la poz. 6 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 7) Autovehiculul marca Suzuki SX4 cu numărul de înmatriculare B 02 POH, ale cănii caracteristici sunt prevăzute la poz. 7 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 8) Autovehiculul marca Fiat Doblo cu numărul de înmatriculare B 68 EUD, ale cărui caracteristici sunt prevăzute la poz. 8 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 9) Autovehiculul marca Fiat Doblo cu numărul dc înmatriculare B 68 ESU, ale cănii caracteristici sunt prevăzute la poz. 9 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

 • 10) Autovehiculul marca Fiat Doblo cu numărul de înmatriculare B 68 EUJ, ale căiui caracteristici sunt prevăzute la poz. 10 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2, - Se aprobă transmiterea iară plată din patrimoniul Poliției Locale a Sectorului 1 în patrimoniul comunei Baloteșth județul Ilfov a unui număr dc 3 autovehicule, după cum urmează:

 • 1) Autovehiculul marca Suzuki SX4 cu numărul de înmatriculare B 02 PIN, ale căiui caracteristici sunt prevăzute la poz. 11 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2) Autovehiculul marca Suzuki SX4 cu numărul de înmatriculare B 02 PLJ, ale cănii caracteristici sunt prevăzute la poz. 12 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 3) Auto vehiculul marca Volkswagen Transporter cu numărul de înmatriculare B 72 DPL, ale cărui caracteristici sunt prevăzute la poz. 13 în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Caracteristicile tehnice ale autovehiculelor menționate în anexa la prezenta hotărâre se completează cu cele din cărțile dc identitate ale vehiculelor.

Art, 4. - (1) Transmiterea fără plată a autovehiculelor din patrimoniul Poliției Locale a Sectorului 1 în patrimoniul instituțiilor prevăzute ia art. 1 și ari. 2 se va face pe bază de proces-verbai de pred a re-primire aprobat de conducătorii instituțiilor în cauză.

 • (2) Autovehiculele în cauză vot li radiate din evidentele Poliției Locale a Sectorului 1 și înmatriculate în evidențele Complexului Multifuncțional Caraiman, respectiv ale comunei Baloleșli, județul Ilfov.

 • (3) Până la data îndeplinirii obligației stabilite la alin. (J), taxele, impozitele, asigurările aferente autovehiculelor în cauză vor fi suportate de Poliția Locală a Sectorului 1, după data respectivă acestea vor veni în sarcina instituțiilor prevăzute la art. I și art. 2.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Poliția Locală a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 6 abțineri, 2 consilieri locali nu și-au exprimat votul, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 25 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 17.(19.2020, în ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, pe O platformă on-line de video-con Cerință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian Nei


SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 269

Data: 17.09.2020

Anexa nrj la Hotărârea Consiliului Local


NK.

CKT

CATEGORIA

MARCA

NUMĂR

ÎNMATRIC

NUMĂR IDENTIFICARE

SERIA LIV

CAPACITATE CILINDRICĂ km3)

PUTERE (kW)

NUMĂR

LOCURI

MASĂ TOTALĂ MAXIM AUTORIZATĂ

1

AUTOTURISM Ml

SUZUKI SX4

B02 PJP

TSMEYB61S00323462

G784979

1910

88

5

1790

2

AUTOTURISM Ml

SUZUKI SX4

B 02 PUD

TSMEYB61S00323660

G784977

1910

88

5

1790

3

AUTOTURISM Ml

SUZUKI SX4

B 02 PKI

TSMEYB61S003 29693

G784970

1910

88

5

1790

4

AUTOTURISM Ml

SUZUKI SX4

B 02 PLH

TSMEYB61SOO327557

G784971

1910

88

5

1790

5

AUTOTURISM Ml

SUZUKI SX4

B 02 PHZ

TSMEYB61S00403027

G784981

1910

88

5

1790

6

AUTOTURISM Ml

SUZUKI SX4

B 02 PLL

TSMEYB61S00327I79

G784969

1910

88

5

1790

7

AUTOTURISM Ml

SUZUKI SX4

B 02 POH

TSMEYB61S00406934

G784989

1910

88

5

1790

8

AUTOUTILITARA nj

FIAT DOB1.O

B 68 EUD

ZFA22300005479411

F766185

1248

55

5

2000

9

AUTOUTILITARĂ NI

FIAT DOBLO

B 68 ESU

ZFA22300005472008

F766181

1248

55

5

2000

10

AUTOUTILITARĂ NI

FIATDOBLO

B 68 EUJ

ZFA22300005476572

F766173

1248

55

5

2000

11

AUTOTURISM Ml

SUZUKI SX4

B 02 PIN

TSMEYB61S00408355

G784991

1910

88

5

1970

12

AUTOTURISM Ml

SUZUKISX4

B 02 PLI

TSMEYB61S00321825

G784973

1910

88

5

1970

13

AUTOVEHICUL

SPECIAL Ml

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

B 72 DPL

WV2ZZZ7HZ8H003737

F756542

2461

128

5

3000