Hotărârea nr. 268/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 268 din 17.09.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SEC TORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G 4248/09.09.2020;

Ținând seama de Raportul dc specialitate nr. G/4249/09.09.2020 al Direcției Management Economic, Raportul de specialitate nr. J/l 913/11.09.2020 al Direcției Investiții și dc Raportul de specialitate nr. M/3-358/11.09.2020 al Direcției Juridice, legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile art. 20 alin.(l) lit.f), art. 61 alin. (1) și art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și fiincționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele dc tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată,cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3). art. 166 alin. (2} lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor de interes local,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, cu o perioadă de tragerc/grație de până la 4 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 15 de ani.

 • Art.2. - Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.î se face pentru realizarea obiectivelor de investiții publice dc interes local, prevăzute în anexa la prezenta.

 • Art.3. - Sc împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului I al Municipiului București, contractul/contractcle de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite dc către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut in tem.

 • Art.4. - Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București sc asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art5, - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului București următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Imprumutorilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare al Sectorului 1 al Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei pubicc locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile:

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte cosi uri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art6. -> (1) Garantarea împrumutul ui/împrumut uri lor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 1 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refmanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 1 al Municipiului București acordul/acorduri le de garantare a împrumutului/împrumuturilor și să semneze în numele și pentru Sectorul 1 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării fi nan țării/finanțări lor rambursabile interne.

Art.7. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Management Economic și Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Sectorului I al Municipiului București și Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Sectorului 1, precum și pe pagina de internet www,primari asector I ro.

Această hotărâre a fosl adoptată cu 14 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin.(l) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, pe o platformă o n-l ine de video-conferință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

Daniela Nicolcta Cefalan

Nr,; 268

Data: 17.09.2020

Anexa la H.C.L. Sector 1 nr.

CrrJh'GK, Maniate /VW

Centralizator obiective de investiții publice de interes local      /y

IlooA u

Jț) l

Nr. crt

Denumire obiectiv de investiții

11CL aprobare indicatori tchnko-economici

V aloarrat^ ■■ >S-învestițl^^yZ^ (LEI, TVA iiidihL '

1

Modernizarea sistemului rutier pe străzile din Sectorul 1, București:

215/09.07.2019

5,287,756.90

Strada Poiana Ursului

243.611 .32

Strada Buclei

714,781.00

Strada Fiordului

424,235.98

Strada Mamaia

536,758.00

Strada Medrești

756,224.14

Strada Drumul Gării

530,212.64

Strada Eugen Brote

614,076.39

Strada Drumul Lăpuș

1,467,857.43

2

Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire

95/28.05.2020

435,084,486.00

3

Bazin olimpic acoperii, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, slr.

Jiului nr. 163, București, Sectorul 1

440/23.12.2019

39,961,803.03

TOTAL

480.334.045.93