Hotărârea nr. 267/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 17.09.2020 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 32 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 32 de obiective de investiții referitoare ia reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, Sector I

Văzând Referatul de aprobare nn J -1836/03.09,2020 al Primarului Sectorului 1:

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. LI837/03.09.2020 al Direcției Investiții, Raportul de specialitate nr. (3/4281/10.09.2020 al Direcției Management Economic, Raportul de specialitate nr. N/485/09,09.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru agricol, Raportul de specialitate nr. M/3-354/09.09.2020 al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ și Raportul dc specialitate nr. K/2-343/E/11.09.2020 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 14 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare:

Luând în considerare Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele dc elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economico aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/26.03.2014, nr. 93 / 29.05.2014, nr. 56 727.03.2015, nr. 208/17,12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/06.06.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 229/3L 10.2012 privind aprobarea indicatorilor telinico-eeonomici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului dc reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1 ;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 88/06.06.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tchnico-ccon om ici aferenți unor obiective dc investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sec toiul 1 :

în temeiul art. 5 lit. ce), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) Ht. k), art. 139 alin. (3) lit. a), ari 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr .57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SEC TORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 32 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, Sector 1 potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă - Secretariat și Arhiva va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 abțineri, fiind prezent! la momentul votului 22 de consilieri din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17,09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Teams. pe o platformă on-line dc video-confcrință.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Daniela NIcoleta CEFALAN

Nr.: 267

Data: 17.09.2020

1. Pentru documentația tehnicu-cconomică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului!.

. 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prcvăzuli în anexă, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile dc la nivelul Direcției Investirii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1.

3. Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizelc/acurdsurilc cuiifoi'in actelor normative specifice în materie, în vigoare.

ANEXA nr. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR.

Prețed inte de sed ințăPrivind modificarea indicatorilor teîinfco-economicF pentru 32 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.LS1

Data H.C.L.

Nr. crt.

HCLS1

Modificare deviz general

Valoare inițială

valoare 11 u actualizat II

T O

?s aeiuallzM*

Cu indice de cost in construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indkte de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

(fără TVA)

(far* TVA) V

'tyrtl'T.L'

/ ./ '(inclusiy'TVA)

Sțz

mii lei

mii Lai

mii Ici

1

Strada Elena Caraglani, nr. 1-9 Blocul 2G, se. 1,2,3,5

39

26.03,2014

26

act 2013-iun. 2020

1,334

INV

1 787,564

2.367,284

449.733

2.817,067

C+M

1.499,022

1.999,695

379,942

2.379,637

2

Strada Făurflt, nr. 2. Blocul 13, sc. 1.2

39

26.03 2014

25

oct. 2013 - iun. 2020

1.334

INV

861,757

1.141,756

216.934

1.358,690

C+M

723,239

954,799

183,312

1.148,111

3

Strada Șipotul Fântânilor, nr. 4. sc. 1

39

26.03.2014

32

oct. 2013 - Iun- 2020

1,334

INV

852.357

1,127,766

214.276

1.342,042

C+NI

710,948

948,405

180,197

1.128.602

4

Strada Jean Menuet. nr. 3

39

26,03,2014

1(]

oct. 2013-iun. 2020

1.334

INV

364,452

472,733

B9.B2C

562.553

C+M

277,670

370.412

70,373

440,790

5

■Calea Dorobanți lor nr. 172-178

93

29.05.2014

33

dac. 2013-iun.2020

1,343

INV

3.547,952

4.717,904

896,401

5.614,305

C+M

2.946,303

3.956,885

751,808

4.708,693

6

Strada Aviației nr. 3, Blocul 5G

93

29 05 2014

8

dec. 2013 - iun. 2020

1.343

INV

524.985

700,200

133.040

833,249

C+M

441,826

593,372

112,741

706.113

7

Strada Băneasa nr. 30. Blocul V.'4B, sc. 0

93

29.05.2014

24

dec. 2013 - Iun. 2020

1.343

INV

289,43S

384.931

73,136

458.067

C+M

241,20C

323,932

61,547

385.479

8

Strada Av. Radu Beilor nr. 21

93

29.05.2014

47

dac. 2013-iun. 2020

1,343

INV

371,396

495,251

94,098

589,349

C+M

313.196

420,825

79,919

500,544

9

Strada Maxim Gorki nr. 2, sc. A+B

93

29.05.2014

1

dec. 2013-iun. 2020

1,343

INV

510.83C

682,167

120.610

811,777

U

* X

C+M

433,496

582,185

110.615

692,305

10

Cale--      ifllcrnr, 220-222

93

20.05.2014

35

dec. 2013 - Iun. 2020

1.343

INV

366.938

489,046

82,917

581,963

“X'_ \

C+M

30B.692

414,576

78.769

493.345

_ L-tiț+Stehi nr. 20

93

29.05.2014

17

dec. 2013 - iun. 2020

1,343

INV

588,542

785rU72

149,164

934.236Nr.

cit.

Obiectiv

Nr, H.C.L.S1

Data H.C.L.

Nr, qrt. HGLS1

Modificare deviz general

Valoare Inițială

Val oara acri laliratâ

TVA

Valoare actualizata

Cu indice de cost in construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

C+M

497.012

667,487

126,823

794,310

12

strada Cpl, Av. Alexandru Șerbi nescu nr. 38-40, Blocul 19B

56

27.03.2015

2

refacere antamasuratori si liste canLilaii

INV

1.067,158

2.793,579

530,780

3.324,359

C+M

914,696

2.461,307

467,6461

2J928.956

13

Strada CpL Av. Alexandru Șertjănescu nr. 51, Blocul 22H, SC. 1

56

27.03.2015

14

'efacere aniemas urători si liste câniitatl

INV

416 837

1.142,630

217,100

1.359,730

C+M

358,721

1 008,831

191.678

1.200,509

14

Strada Borșa nr. 37, Blocul 7A

56

27.03.2015

21

refacere anletnasuraturi si liste cantitati

INV

524,467

1.281,683

243,520

1.525.202

C+M

451,636

1.130.191

314.73B

1.344,927

15

Strada Cpl. Av. Alexandru Șertânescu nr. 53. Blocul 22H, sc. 2

56

27.03.2015

15

refacere antemasuratori si liste cantitati

INV

417.299

1.136,744

215.981

1 352,726

C+M

358,985

1.003,410

190,648

1.194.05?

16

Strada Barca nr. 43 (fost 35), Blocul 7C, sc A

56

27.03.2015

19

refacere antemasuratori si liste cantitati

INV

>164,078

1.175,189

223,286

1.398,47?

C+M

398,527

1.635,501

196,746

1.232,246

17

Strada Andrei Popovici nr. 15, Blocul B, se. 1,2

206

17.12.2015

14

nov. 2014- iun.2020

1,333

INV

986,565

1.305.813

248.104

1.553,917

C+M

829,031

1.105.098

209.969

1.315,087

18

Strada Biserica Amzet nr. 25

208

17.12.2015

1

nov. 2014.-iun.2020

1.333

[MV

1.107,705

1.464,291

278.215

1.742,506

C+M

925.491

1.233,680

234,399

1.466,079

19

Strada Clopotarii Vechi nr. 8A

2(13

17.12.2015

33

nov. 2014 - iun.2020

1.333

INV

655,579

869.806

165,262

1.035,063

C+M

565,346

740,278

140,652

880928

20

Strada Constantin AriCSSCU nr. 27, Pk)GUl 21, sc. 1, 2, 3-

208

17.12.2015

2

nov. 2014 - Iun.2020

1.333

INV

1.407,472

1.862.448

353r865

2.216,313

C+M

1.181,367

1,574,762

299,205

1 873,967

21

Strada Radu Belfer nr. 6, Blocul 20

208

17.12.2015

42

nov. 2014 - iun.2020

1,333

INV

2.048,846

2.711,763

515.234

3.226,997

C+M

1 719.937

2.292,676

435,608

2.728.284

22

Strada Puțul lui Zamfir nr. 3, Blocul 20A

208

17.12.2015

24

nov. 2014 iun 2020

1,333

1NV

554,347

735,201

139,688

874.889

C+M

466,521

624,538

118,662

743.200

’3j'| Aleea 5 3me>ul Rece nr. 20-24, Blocul 3

208

17 12 2015

6

nov. 2014 - iun.2020

1.333

INV

1.026,772!

1.361.5.14

258/591

1.620,225

C+M

869,987

1.159,693

220,342

1.380,035

■ r-

StanislevC hoschi nr. 13

ZDB

1712 2015

39

nov. 2014-iun.2020

1,333

INV

758,530

1.004.995

190,949

1.195,944

Nr qrt

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Nr. ort HCLS1

Modificare deviz general

Valoare inîțialâ

V al oare achudizAtâ

TVA

Valoare HnțjHl.iȚfițlă

Cu indice de cost in construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

(fără TVA)

ffărâTVA)

19%

(Inclusiv TVA)

C+M

638,772

851.483

161,702

1.013.265

25

Strada Andrei Popovlcî nr. IU, Blocul 7

208

17.12.2015

7

nov. 2014-lun.2020

1,333

INV

812,826

1.075,028

204,40E'

1.280,234

C+M

682,965

910,392

172.974

1.033,306

26

Strada Grijjare AJexandrescu nr. 7, Blocul H1. sc. 1

2U8

17.12.2015

30

nov. 2014 - lun.2020

1.333

INV

963.654

1.277,773

242,777

1.520,550

C+M

814,209

1.065,341

206,216

1591.556

27

Strada Măgun'rea nr. 1-3-5, Blocul 3F sc. 1+2+3

88

06.06.2013

12

refacere anternasuratort sj liste cantllatl

INV

1.532,672

3.415,220

648.892

4.064.112

C+NI

1 328.737

3.010.842

572.060

3.582,902

28

Strada Marinarilor (ir. 33, Blocul W4A

87

06.05.2013

93

mai 2012 - iun.2020

1.260

INV

536,579

672,607

127.794

800,401

C+M

465,867

586.527

111,440

697,067

29

strada Nlcolae Caramfil nr. 36-38, Blocul 10C

ar

06.06.2013

95

refacere a eterna suraiori si liste caniilaii

INV

1.458,552

2.703,764

513,715

3.217.479

C+M

1.203.266

2374,746

451,201

2.625.941

30

Strada Snriaranda Brâescu nr. 11 A, Blocul 11

B7

06.06.2013

44

refacere antero asuratori si liste canti tati

INV

1.672,513

3.460.029

061.206

4.141,235

C+M

1449,031

3.064,350

562,227

3.646.577

31

Strada Smaranda Brăescu nr. 15-19, Blocul 10G

87

06.06.2013

15

refacere antemasuratori si liste cantUatl

INV

1.722,516

3.516,226

668.083

4.184,309

C+M

1.493,121

3.095,139

588.076

3663.215

32

Strada Feleacu nr. 15-19, Blocul 12C

87

06-06.2013

58

refacere antemasuratcrl sl liste nantitali

ÎNV

1.541,670

3 234.481

614.551

3.849,033

C+M

1.337,748

2.849,832

541.460

3.391 300

TOTAL

INV

3-1 743,050

51.585,723

9.801,270

61.367,001

C+M

26.899.622

44.440,982

3.443,786

52.884,769