Hotărârea nr. 266/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 17.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnîco-economice și a indicatorilor tehnico-econom'ici aferenti obiectivului de investiții „Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup”

Văzând Referatul de aprobare al Prim aiului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 25525/03.09.2020, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

- Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4278/10.09.2020 al Direcției Management Economic, Raportul de specialitate nr. N 486/09.09.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Raportul de specialitate nr. 1876/09.09.2020 al Direcției Investiții, Raportul de specialitate nr. M3/350/08.09.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și de Raportul de specialitate nr. K2-344/E/11.09.2020 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei de administrare a dome inului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economi ce aferente obiectivei or/proiectel or de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Vîzând și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamente!or-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 124/28.05.2020 privind aprobarea finanțării proiectului de invcstiții-Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup;

Având în vedere documentația tehnico-economi că privind investiția ” Extindere linie de fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup”;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), ari. 166 alin.(2) lit.k) și ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă documentația tehnico-economi că privind investiția "Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup".

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup’’, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea investiției se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 al municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi pentru din 25 de consilieri în funcție, astăzi, 17.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin.(l) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și desfășurata prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, pe o platformă on-line de vidco-conferință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Marian Cristian

Daniela NicpDrtu C^FALAN

Nr.: 266

Data: 17.09.2020

1, Pentru • documentația tehnic o-economi că prevăzută la art. 1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform acrelor juridice încheiate de acesta cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzut! în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

  • 3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurilc, conform actelor normative specifice în materie. în vigoare.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.


Obiectivul de investiție "Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoare în preturi           la data de aug, 2020 1 euro -

4,836

lei

Val Tot.

Val Tot.

LEI cu TVA

lei fără TVA

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI din care: CONSTRUCȚII MONTAJ

735.372,40

432.660.20

617.960,00

363.580,00

2. VALOARE INVESTIȚIE LUCRĂRI DE BAZĂ, CAPITOLUL 4

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

722.544,20

432.660,20

607.180,00

363.580,00

..

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

INV

LEI cu TVA

C+M

LEI cu TVA

ANULI

735.372,40

432.660.20

3. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

6,00

4. CAPACITĂȚI           mp. Suprafața intervenție,

mp                               306,00

mp supr. intervenție

306,00

5. FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

VALOARE C+M lei cu TVA

  • 1. Buget de stat

  • 2. Buget local

  • 3. Alte surse

100,00% 0,00% 0,00%

432.660,20 0,00 0,00

6. INDICI

lei/mpAd, cu TVA

lei/mpAd, fara TVA

1. VALOAREA TOTALA INVESTIȚIEI din care: CONSTRUCȚII MONTAJ

2.403,18

1.413,92

2.019,48

1.188,17

2. VALOARE INVESTIȚIE LUCRĂRI DE BAZĂ , CAPITOLUL 4, din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

2.361,26

1.413,92

1.984,25

1.188.17