Hotărârea nr. 264/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 17.09.2020 privind aprobarea premierii elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea premierii elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza administrativ-terhorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de

Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2020

Având în vedere Refera ful de aprobare nr. 1664/02.06.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților de Invălământ Prcuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4175/08.09.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-3 51/08.09.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniului și al Comisiei dc cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii iu. 273/2006 privind finanțele publice locale, eu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 62 lil. o1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 15416/27.08.202.0, înregislrală la Administrația Unităților dc învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector I sub nr. 7494/29.08.2020;

Văzând adresa Colegiului German Goethe nr. 2341/24.08.2020, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 7342/24.08.2020;

în temeiul art. 5 lit. cc)T ari. 139 alin. (3), ari. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArLL- (1) Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 2.500 lei și a unei plachete gravate, având o valoare estimată de 110 lei, fiecărui elev din cadrul unităților de învățământ preuni verși tar de stat aflate pe raza administrati v-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care a obținut media 10 la examenul național dc Bacalaureat, sesiunea iunic-iulie 2020, cui dorm Anexei nr. I.

(2) Se aprobă acordarea urnii premiu în sumă dc 1 500 lei și a unei plachete gravate, având o valoare estimată de 110 lei, fiecărui elev din cadrul unităților de învățământ pir.iiiiivi?i?jilui de stal aflu le pe laza adm in istrutiv-teritoriul ă a Sectorului I al Municipiului

București, care a obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunic-iulic 2020. conform Anexei nr. 2.

Art.2.- Premierea elevilor prevăzută la art. 1 se va desfășura conform prevederilor Anexei nr. 3.

Art.3.- Valoarea totală a premiilor în bani pentru elevii care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat și 1a examenul de Evaluare Națională este de 110.000 lei, iar valoarea totală estimată a plachetelor gravate este de 7.040 lei, urmând ca finanțarea acestora să fie suportată clin bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 2020.

Art.4.- Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuni vergi tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Economic din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 22 dc consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17.09,2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, pe o platformă online de video-conferință


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR 17 N£R A '

Daniela Nietflet Afofii ii

Nr.: 264

Data: 17-09.2020

Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr 26 6 / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚATABEL NOMINAL CU ELEVII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT FREUN1VERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 1 AL MUNICirl BUCUREȘTI CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

[.LI


NR. CR T.

NUME

PRENUME

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1

A

> £

Colegiul Național "I.L. Car agi ale"

2

P

R ~ M.

Colegiu] Național "I.L. Car agi ale"

3

A

M. K

Colegiu] Național "Sfântul Sava"

4

A

Iu O

1

Colegiu] Național "Sfanțul Sava"

5

Ni

A?’*

Colegiul Național "Sfântul Sava"

6

F"

c

G

Colegiul Național "Sfântul Sava"

7

s ■>

B

E

Colegiul Național "Sfântul Sava"

8

S'

E

Colegiul Național "Sfanțul Sava"

9

E

A -R

Colegiul Național de Informatică "Tudor

Vianu"

10

F’

A     ~ ■

C

Colegiul Național de Informatică "Tudor

Vianu"

11

E

B

Dj

Colegiul Național de Inform atică "Tudor

Vianu"

12

P

R? -B<

Colegiul Național de Informatică "Tudor

Vianu"

13

C

T

D      .

Colegiul German ’"Goethe”

14

L

Ș

R

Colegiul German "Goethe”

Sursa: Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 7494/28*08.2020 și adresa Colegiului German Goethe nr, 7342/24,08,2020.

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I Nr.2^4 /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

TABEL NOMINAL CU ELEVII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT j

PREUNIVERS1TAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 1 AL MUNIClfiUL BUCUREȘTI CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL DE EVAlkj^R NAȚIONALĂ, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

NR.

CRT»

NUME

PRENUME

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1

D

Al V,

Colegiul German "Goethe"

2

v'

A        K.

Colegiul German "Goethe"

3

Dl

C . E

Colegiul Național "l.L.Caragiale"

4

D ----

M    I

Colegiul Național "LL.Caragiale"

5

R

P    R

Colegiul Național "LL.Caragiale”

6

V

Ml

Colegiul Național "I. L.Caragiale”

7

Mj

s <

Colegiul Național "Ion Neculce"

8

A ™

M.

T

Colegiul Național de Informatică

"Tudor Vianu"

9

A

A

Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu”

10

D

A CI

Colegiul Național de Informatica "Tudor Vianu”

11

G

A

Colegiul Național de Informatica "Tudor Vianu”

12

M

A

Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"

13

0

Al

Colegiul Național de Informatica "Tudor Vianu"

14

P

A

Colegiul Național de Informatica "Tudor Vianu"

15

1

L   M

Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu”

16

R

I

Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"

17

ș

T        M.

Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"

18

C

M

A

Liceul Teoretic ‘Alexandru

Vlahulâ”

19

B

0

• •

Liceul Teoretic ”Jean Monnct”

20

T

A

n

Liceul Teoretic ”Jean Moimet"

21

M

I

-G.

Liceul Teoretic “Nicolae lorga”

22

A

S.

-M

LICEUL TEORETIC “ȘCOALA MEA”

23

G

L

P

LICEUL TEORETIC “ȘCOALA MEA”

24

G

D

A "

LICEUL TEORETIC “ȘCOALA MEA”

25

L

C

-I

LICEUL TEORETIC “ȘCOALA MEA”

26

T

M

.-I

LICEUL TEORETIC “ȘCOALA MEA”

27

TI

I

-E

LICEUL TEORETIC “ȘCOALA MEA”

28

V

C

LICEUL TEORETIC “ȘCOALA MEA”

29

B

I

Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”

30

1

M,

Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”

31

C

A

M ’

LICEUL TEORETIC NATIONAL

32

r

— ~

P

V

Liceul Teoretic Școala Europeana București

33

G

I

s/

Școala Gimnazială ”Geo Bogza”

34

C

I

” s.

Școala Gimnazială "Herăstrău”

35

G1

r

Al

T

Școala Gimnazială “Herăstrău”

36

I

A

Școala Gimnazială 'Herăstrău”

37

N,

S

Școala Gimnazială “Herăstrău”

38

P-

A

Școala Gimnazială “Herăstrău”

39

Pi

A

Școala Gimnazială ’T. Heliade Rădulescu”

40

S

S

Școala Gimnazială "L Heliade Rădulescu”

41

Vi

A

D,

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu”

42

M

D

I

Școala Gimnazială ”Pia Brătianu”

43

Mi

C

M

A

Școala Gimnazială "Pia Brătianu"

44

T

R_

M

Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae”

45

C

Școala Gimnazială ”Titu Maiorescu”

46

V

B1

Școala Gimnaziala "Vasile

Alecsandri1'

47

A

c:       sr

Școala Gimnazială nr. 179

48

P

A

Școala Gimnazială nr, 179 9

49

T"

E

Școala Gimnazială nr. 5 5

50

S

A        .LI

Școala Gimnazială nr. 7 5

Sursa: Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 7494/28.08.2020 și adresa Colegiului German Goethe nr. 7342/24,08/2020.

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

Premierea elevilor unităților de învățământ preuni verși tar de stat aflate pe raza adnmugui-M' teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la

Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea îwnte-iu 2020, se va desfășura după cum urmează:

  • • Directorii unităților de învățământ preuni verși tar de stat, aflate pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 1 a Municipiului București, care au elevi ce au obținut media generală 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2020, vor fi contactați de către Administrația Unităților de învățământ Preuni versilar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

  • • Directorii unităților de învățământ vor contacta elevii și părinții elevilor ce au obținut media generală 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul dc Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2020, și le vor comunica data când va avea loc evenimentul de premiere, precum șî condițiile si măsurile de prevenire și limitare pentru combaterea virusului SARS-COV-2, eveniment care se va desfășura în sala de consiliu a Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București.