Hotărârea nr. 261/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 17.09.2020 prin care se ia act de demisie, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și se declară vacant locul de consilier local d-nei Manuela Mureșan

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSIÎ JLL LOCAL AL SECTORULUI l

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de demisie, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și se declară vacant locul de consilier local doamnei Manuela Mureșan

Având în vedere Referatul constatator nr.C/81/11.09.2020 al Primarului Sectorului 1 și al Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. K/2284/11.09.2020 al Serviciului Tehnică Legislativa, Secretariat și Arhivă, nr. G/4293/11.09.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-359/11.09.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniului a Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art, 151 alin. (3) din Ordonanța dc urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

în baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr, 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;

Luând act dc adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 40157/10,09.2020 prin care doamna Manuela Mureșan aduce la cunoștință demisia sa din funcția de consilier local al Sectorului 1;

In temeiul prevederilor art.5 lit, ce), art. 139 alin.fl), art. I 96 alin. (I) lit.a) și ari. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.lSe ia act de demisie și se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Manuela Mureșan,

Art.2 - Se declară vacant locul de consilier local al doamnei Manuela Mureșan.

Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ Direcția Management Economic, Direcția Generală Administrație Publică Locală - Serviciul Administrativ și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cad nil aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1) și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezențizi^de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


C O NTRASE Mite AZĂ,

SECRETAM GENERAL Daniela NkorQtr Ccftlail

Nr.: 261

Data: 17.09.2020

.munk, ipiui. wicwen! < ®SI-CT()RUll

S EGRETARl1L GENERAL


AL SECTORULUI 1


w\\ w pnniariiiseclur I ,n> Nr.C/ Q./1.03.

NOTĂ de rectificare a erorii materiale

în temeiul art.71 alin.(l) din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicară, cu modificările și completările ulterioare și ținând seama de faptul că dintr-o eroare de redactare, în paragraful final al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 261 prin care se ia act de demisie, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local ți se declară vacant locul de consilier local doamnei Manuela Murețan s-a menționat că în momentul votului pentru au fost prezenți în sală 24 de consilieri locali în loc. în loc de 22 de consilieri locali, propun rectificarea acestei erori materiale, după cum urmează:

în paragraful final, sintagma ”2# de consilieri locali” sc va citi ”22 de consilieri li/cali".


Șef Serviciu Tehnică Legisl»ttvă,/iccretariat ȘÎ Arhivă,

GcnrgQta RAPORTARU

in conformitate cu pr^od^rlk r<e eu Ic imun Iul European iw. 625/201b ăi a Lepll nr. 190 din 18 îilli* 2018 privind măsuri d£ punere în apltcar* a R-pgiilampritulitl (UF) 2016/G7A al Parlamentului European $1 al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice Tri ceea ce privește prelucrarea dJtelor Cl> caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm ca personaluî Primăriei Sectorului 1 cunoaște ;i respectă legislația fn domeniul nciirităVi daliilor cu tJrastvr perturb

Ed. Eanu Manta nr. y. Senarul L, Bnrurești; Cod IEIJ222 Td: +40-21-319.10.1J; Fan +40-21-319.106 Km nit: rc‘cJqi-;Uiurii'’n primari ii*l.rn h tfp ;//www.pri m a rin se cto r Lr &