Hotărârea nr. 26/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr. 225B, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/15238/12.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E /15237/12.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-5/13.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 149/12.12,2019 din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 1 București;

Studiu de Tețele însușit de ing. C.I.C.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de mașter urbanist P.D.G.J.          (RUR; D. D3, D20, E). Se prezintă Aviz tehnic

de consultanță preliminară de circulație nr. 379/24.04.2019- PMB-Direcția Proiecte Urbane; Adresa S,C. Metrorex S.A. nr. M.04.01.01/1991/11.06.2019 și adresă S.C. Metroul S.A. nr. 150301/29.05.2019.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr, 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicatăă. cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin, (3) lit. e), art. 166 alin. (2) 111, j) și art. 196 alin. (1) Iii. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOC AL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. -

sector 1, Bucureștiț în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 149/12.12.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate.1h 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special țla1 ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptară cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.:   26

Data: 28.01.2020


/’L/JtJTi              2?i!?e/rir          tf/V

BIROUL REGI HMENTĂR1

URBANISTICE SI ARHIVA


Ca urinare a cererii adresate de           I.V.M. Și A.M.D.               . un adresa m Bulevut

București, înregistrată ki nr. 267S3/24.06.21)19. completată cu nr. 50391/22.11.2019, în cor.formitiitt'i'i]


I.V.M. $i A.M.D.


_____________ ....

privind îHnnqnrcB teritoriului ai urbanismul* cu modificările țfi eoni pictările ulterioare. sț emite nrmlbri "n^j r .....

/Z6 / H /-)                    ' W 'PLJD-


Construire garaj rarterGENERAT DE [MOBILUL: în suprimată de 234.00mp ( 219.00™ din din Extrasul de Carte Funciară nr. 25b33H, eliberat la data de 22.10.2019.                                     " jj f z

INIȚIATOR: I.V.M. A.M.D. ,

PROIECTANT: S.C. RHM EXPERT TEAM S.R.L.                                     0 AX

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: mașter urbanist P.D.G.J.      (RUR: D,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD; Zona studiai ă prin PUD „.L^kJ^jț; imobilului care a generat documentația, delimitată astfel; Nord: B-d.nl Bucureștii Noi rit. 227; Sud: B-dul HucurcitirNO Romeo Popcscu nr. 44B; Est; artera de circulație B-dul Bucureștii Noi                                                             .

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabil im Le prelungita, in subzona M3- subzona mixte cu clădiri avand regim de construire MMUfauu sau discontinuu si ipultimi maxime dc P+4 niveluri, cu POTmiiX.= 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 7S% cu clădiri cu max.2 niveluri (Sm) pentru iictivitali comerciale, CL'Tmix.-2,5mp ADC7mp.teren: inaliimca maxima admisibila in planul filiației nu va depasi distanta dintre ulitiiamente; pat fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria cărucior i si ic a străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele lui ui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa lada grade. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumcnlc istorice publicată in 2016 sau la mai puțin de Ultim de imobile aflate pc aceasta lista, conform informațiilor din Ceriificatul de urbanism nr. 62/03/B/49707 din (19.01.21)19.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitate comerciale, CUTni:ix.=2,5rnp ADO'mp.teren; inaltimea maxima mlinixibila in planul fațadei nu va depuși distanta dini re aliniamente, pol fi adaugate supli trieri nu unul sau doua niveluri in funcție do volumetria caracteristica străzii, cu cornii Lia rciragcrii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza dc 4.1) m continuat cu tangenta sa Iu 45 grade.

Retragerea minimă farfl de alinianiciit în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădin care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pc aliniament, se pot accepta retrageri de rniiiîiri i.Oilm mimai cu condiția ca clădirile a di .ie lui le sa fie retrase fj|ă du limitele laterale ulc parcelelor și să prez.mle fațade laterale, in cazul in care clădirile du pe parcelele adiacente prezință calcane este obligatorie alipirea la acestea                                                                                                                       ,                                 . _

Retragerea minimă față rJe limitele laterale ■ Clădirile se vor alipi tic calcanele clădirilor învecinate dispuse pc limitele laterale ale purcelelor p.Uia la o distanță de maxim 20,00 metri de La aliniament.                                                                  _           ...     .

Ret r Agerea față de limita posterioară a terenului — Clădirile se vor retragi: țață de Jicnita poster: o ară la o distanța de cel puțin jumătate din ii iul ți mea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUI) - PROPUSE:

Retrageri minime fața de limitele laterale - dreapta min. 3,00m; stânga -în limita proprietății. Se prezintă acord nuLiuial pentru construire !a limita proprietății, autentificat sub nr. 997.J 16.10.2019-RNP M.L. ■

Retrageri minime față de limita posterioare - min.5,()0m.

Construcția se Ya amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre nescliimbare

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea șt girare a autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea mu nării lui minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiulu' București și a prospectelor necesare mici corecte funcționări a arterelor dc cireiibițic" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și picronai se va realiza din R-dul Bucureștii Noi, în conformitate cu Aviz. Comisia Tehnică dc Circulație nr.5546/03.04.2019, emis dc Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energic electrică. Studiu dc relele însușit de ing.1 C.I.C.

Documentația osie însoțită de ilustrare volumetrică și studiu dc însorire însușite de mașter urbanist       p.D.GJ.       (RUR.: D. D3,

D2tl, E). Se prezintă /Aviz tehnic dc consultanță preliminară dc circulație nr. 3’9/24.04.2019- P MB-Direcția Proiecte Urbane; Adresa S.C. Metrorex S.A. nr M.04.01.01/1991/1 1.06.2019 ți adresă S.C. Melroul S.A. nr. 150301/29.05.2019.                              .   . .   .

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a lori loriului și urbanism nr. 9/9/30.07.2019, se avizcazu favorabil Planul urbanistic dc detaliu. Prczcntu; aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U-D.

Elaboratorul ți beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care fiice obiectul prezentului aviz. în imn tor imitate cu art. 63 alin. (2} liiura g) din Legea nr. 350/ 2001 privir.d amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modifică: iIc și completările ulterioara

Documentația tehnică penlru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi mimai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.                  T\ ..

prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pc toată durata îic valabili taie ii.pc.rli fie u tul ui de urbanism urbanism nr. 62/03/B/49707 din 09.01.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadopîarii documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1. iu uamcnul de valabilitate al acestuia, procedurii’trebuie reluată. După ăpi^barii. otrfla rimiătic valabil atata timp cât Uotărarcii de aprobare este in vigoare.                            " ARHITECT SEF ^r

Cîohanu Opriwcu Ofrrii Am

înalt est: Sti’


Șef birou .

Raluca M ihaeln tp i!;lti


întocmit.

Alina MirnRil. Buni.i Manta nr 9. Sectorul ! Buchic>iI. 0! 1222

Tel. +4(1-21-319 10 131 Fax +40-2I -31 9 10.W;

Email: regjKlnitliratnnrimariiisI ro 1111 p !; vt iv iv n nina ii tise cto r l. re


JE: 2174s5


TEREN 225B

Nr. cadastral: 258338


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU OBIECTIV „CONSTRUIRE GARAJ- REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER", -                          , SECTOR 1

BUCUREȘTI


PROFIL PROPUS (in ourxkil u-a')-


- scara 'V 20


- Bulevardul Bucureștii Noi prezintă in dreptul terenului analizat de la adresa 225B, un profil transversal de cca. 30.00 m. intre limitele de proprietate (conform" PUZ-Linia noua de metrou-Magistrala 4- Racord 2- Extensia PS Zarea-Lacul Straulesti Tronson: BXul Bucureștii Noi-Zona Laromet- Zona Straulesti1', aprobat prin HCGMB Nr. 136/27.04.2013. cu termen de valabilitate expirat dar care a produs efecte in zona studiata.

In obiectivul propus, de realizare a construcției cu funcțiune,de garai particular In regim do inaltlme P. nu se propune nici un fel dintervenție asupra orofilelor străzilor din zone studiata.


PROFIL PROPUS (In punctul 1-T)-

Str F^omeo Popsscu- scara 1V 20


LEGENDA


ANEXA la hotărârea oonsilijlui

LOCAL AL SECTORULUI1

Nr | 4 ',----- 1 .;r- i______

1 Wt/x nr, x

26' i 2 8 JAN

i--U-   ...^J—


TACUL P'JNCTt CONTUR

*r F ■*.!

Nlmj

LlAM

-

VrtoiT

iBiTui. ?2'J

2

3X ’! î 4:2

idiote iau

3

•i a V-t 1J1

SH'IIHHȘHJ

4

33-cîC

! 51051513

5

:i:i( MJ îl*

= = l?rc 1=54

s ;’iy n',p

■ ■


Coef

Urbanistici

Max uf. P.U.G.

LJ.T.R. M3

Exisrent

Propus

POT.

60%

0%

34%

C.U.T.

2.5

0

03

Reg.de înălțime

■ kU|«

■■WOT»

M frcuW!’*

6

6.3m

k-Ă--

1riT4a pwmka e

LmLMI


limita zona de analiza

limita teren cea generat P.U.D. limita teren ce prezintă documentații cadastrale


SPATII PLANTATE

spatii verzi


ALTE FUNCȚIUNI construcție edilitara


irarnuij


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

zona

zona

zona

zona


locuire individuala

locuire individuala/ parter comercial comerț/ servicii- spatii administrative culte/ cimitir


zona terenuri libere de construcții


PROPUNERE funcțiune garaj/ parcaje edificabil propus accese pe parcela dale inierbate


OX-UXl


SUPRAFAȚA

(UFJ

PROCENT

C%J

GARAJ

74-6 m.p.

33,6%

SPAȚIU

PLANTAT

10 44 m p.

4 70%

DALE

INIERBATE

84.00 m.p.

37%

CURTE BETONATA

52.96 m.p.

23.65%

TOTAL

2/3 m.p.

100%


CIRCULAȚII

zona circulație carosabila zona circulație pietonala


SIMBOLURI TOPOGRAFICE

B c:irr *i li."iu&j<ii t

O c:nrr -i i::m

E-Lalp ekc'.rlco


P+M

Construcția propusă cu funcțiunea de garaj personal și vă fi amplasată astfel fața de limitele terenului astfel:


PROIECTANT:

Sf RHM EX?ER1 I EAM S.R.L. rc jiBnesi'ZOjto cuj 23352952

WLDsix-: www pod corn

Ral. 0/3/ ?61 1 *. 4"

Sediu social: x 11 Victoriei 27R,

Targu JiL".


SEF PROIEXT..

Arn.urti. D.J. ~


PROIECTAT:


DATA

02/ 2019


Indicativ:


BENEFICIAR: v.m.i. m.d.a.

Dornicii-l:

Buiurâttl


TITLU PROIECT: Elaborare Plan Urbanistic de

Detaliu (P.U.D.j, pentru obiectiv „Construire

Garpj Auto In Hegirn de înălțime P"__________

ADRESA:


Sect. 1, București


PROIECT NR

03/2019


retragere de la frontul străzii: 5 m; față de limita dinspre proprietatea din nord-vest: 3 00 m; fața de limita dinspre proprietatea din sud: calcan; față de limita dinspre proprietatea din vest; 5 m.

Imobilul propus are:

Suprafața .consimllă - 74.6 m.p. (capacitate 3, maxim 4 autovehicule)


Arh. urb. H.B.

DESENAT:


Arh. urb. h.B,


SCARA;

1/500


TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE FUNCȚIONALA/ CAI DE COMUNICAȚII


FAZA:

RU.D.


PLANȘA Nr

06


ACEST DOCUMENT NU VA FI REPRODUS FARA ACORDUL IN PREALABIL AL SC- RUM EXPERT TEAM S.R.L.