Hotărârea nr. 258/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 258 din 27.08.2020 privind aprobarea redistribuirii stocurilor de produse lactate înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 121/2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

pl ivind aprobarea redistribuirii stocurilor de produse lactate înregistrate ca urinare a suspendării cursurilor în unitățile, de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 121/2020

Având în vcdcie Rufei aiul de aprobare nr. 1570/12.08.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit dc Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4060/2.0.08.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/334/25.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, respectiv al nr. 24137/21.08.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților celălenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama dc prevederile Legii m. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în coiifomiitale cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de picvederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene;

în conformitate cu prevederile art. II alin. 4 din Ordonanța de urgență nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României Ia Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar;

Văzând prevederile Hotaiârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modilicările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului penliu implementai cti Piugiumului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlai 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018:

în conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului național pentru situații speciale de urgență nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului național pentru situații speciale de urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS- CoV-2;

Având în vedere adresele Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă nr. K/l 926/14.08.2020 și nr.K/2027/21.08.2020, precum și răspunsul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.73294/20.08.2020;

Luând în considerare adresa Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă nr. K72054/26.08.2020, înregistrat la Instituția Prefectului Municipiului București sub nr. 18735/26.08.2020;

Ținând seama de solicitările SC Simultan SRL nr. 483/13.05.2020 și nr. 644/29107.2020, înregistrate la Administrația Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 6601/29.07.2020 și nr. 6673/31.07.2020, prin care solicită adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea posibilității redistribuirii stocurilor lactate aflate în stoc, ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar;

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 17269/12.08.2020, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 6968/12.08.2020 prin care se arată că activitatea de inventariere prevăzută de dispozițiile art. II alin. 5 din Ordonanța de urgență nr. 121/2020 a fost realizată de către DSPMB în luna iulie 2020;

Văzând Procesul-verbal de constatare nr. 0001388/02.06.2020 întocmit de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București - Serviciul Control în Sănătate Publică;

Luând în considerare adresa SC Simultan SRL nr. 679/12.08.2020 înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 6975/12.08.2020 prin care se precizeâză că produsele aflate pe stoc în depozitul societății sunt în număr de 91.326 bucăți;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), 1) și m), și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă redistribuirea unui număr de 91.326 bucăți x 200 ml lapte UHT, contractate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019. rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în anul școlar 2020-2021 din unitățile de învățământ 'preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 și aflate pe stocul SC Simultan SRL, către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 121/2020.

Art.2.- Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractul subsecvent nr. 5 -Furnizare Produse Lactate, atribuit în baza Acordului-Cadru nr. 10 din data de 04.01.2018, înregistrat sub nr. 324 din data de 31.12.2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și SC SIMULTAN SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către SC SIMULTAN SRL se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


Nr.: 258


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL' Daniela Nicoleta Cefalan


Data: 27.08.2020

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.

Președinte de sediu t;

Act Adițional nr. 1/.....2020

la contractul subsecvent nr. 5 Furnizare Produse Lactate atribuit în baza Acorttnțui g^ o''1 Cadru nr. 10 din data de 04.01.2018, înregistrat sub nr. 324 din data de 31.12.20

încheiat între:

SIMULTAN SRL, persoana juridică română, cu sediul în .

, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/4103/1994, având cod unic de înregistrare 6723660, atribut fiscal RO, reprezentată legal prin domnul                    , în calitate de

Administrator, denumită în continuare ”Furnizor”,

Și

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Șl UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, cu sediul în București, Sector 1, B-dul. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, tel/fax: 021/319.32.51, cod fiscal 26363506/30.12.2009, cont nr. ROI 1TREZ24A655000200200X, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată legal prin Director Romeo Aurelian Clinciu, denumită în continuare „Achizitor”,

Având în vedere :

* prevederile Ordonanței de urgență nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuni verși tar,

Părțile decid încheierea prezentului act adițional la contractul subsecvent nr. 5 Furnizare Produse Lactate atribuit în baza Acordului Cadru nr. 10 din data de 04.01.2018, înregistrat sub nr. 324 din data de 31.12.2019, în următorii termeni și condiții:

Art. 1. - Se redistribuie un număr de 91.326 bucăți x 200 ml lapte UHT contractate conform prevederilor Hotărârii nr. 559/2019, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în anul școlar 2020-2021, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și aflate pe stocul SC Simultan SRL, către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 121/2020.

Art. 2. - Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat astăzi, . în 2 (două) exemplare originale, fiecare parte semnatară atestând că a primit un exemplar

FURNIZOR, Simultan SRL

ADMINISTRATOR, tn ’uo in 3* ni


ACHIZITOR,

A.U.I.P.U.S.P. SECTOR 1

DIRECTOR, ROMEO AURELIAN CLINCIU