Hotărârea nr. 257/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 257 din 27.08.2020 privind aprobarea programului pilot privind atribuirea locurilor de parcare pe străzile cu sens unic de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în zona Bucureștii Noi – Chitila

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului pilot privind atribuirea locurilor de parcare pe străzile cu sens unic de pe raza administrativ-teritorialâ a Sectorului J, în zona Bucureștii Noi - Chitila

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București. întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama Raportul de specialitate nr. G-4096/25.08.2020 întocmit de către Direcția Management Economic, Raportul de specialitate nr. M/3-335/26.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Raportul de specialitate nr. N458/26.08.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, progno ze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

In acord cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de intres local, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008, Anexa nr. 3, pentru aprobarea Regulamentului privind spațiile de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat ale municipiului București;

Luând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.95/2018 privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public si privat al Municipiului București;

Ținând cont de Avizul Comisiei Tehnice de Circulație nr. 1759314 din 29.08.2019, modificat prin Avizul nr. 16.947 din 19.08.2020, prin care s-a avizat din punct de vedere tehnic al circulației rutiere și pietonale, semnalizarea rutieră definitivă pe artere de circulație din Sectorul 1, artere cuprinse în perimetrele Bulevardul Laminorului - Șoseaua Chitila - Bulevardul Bucureștii Noi și Bulevardul Laminorului - Șoseaua Chitila - Bulevardul Godeanu - Bulevardul Bucureștii Noi;

Luând în considerare Avizul Brigăzii Rutiere nr. 342863 I din 21.10.2019 pentru amenajarea străzilor de deservire locală;

, în temeiul art,139 alin. (1) și (3) coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 166 alin. (2) lit. 1), art., 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgenta nr,57/2019 privind Codul Administrativ cu completările și modificările ulterioare;

■> » • ' . •

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

. Art. 1. - (1) Se aprobă programul pilot privind atribuirea locurilor de parcare pe străzile cu sens unic, aflate în curs de amenajare în zona Bucureștii Noi — Chitila, conform Anexelor nr. I și nr. 2, care fac pare integrantă din prezenta hotărâri.

(2) Pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2020 și 31 decembrie 2020 atribuirea locurilor de parcare se va face cu titlu gratuit, conform individualizării (numerotării) acestora, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 2. - începând cu data de 1 ianuarie 2021'tarifele aferente atribuirii locurilor de parcare se vor stabili conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17- voturi pentru și 8 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, in ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

1. Răspunderea juridică privind implementarea prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii Administrației Domeniului Public Sector 1.
Scwa:

1:500


Dala:S.C. VES'A (NVESTMENT S.R.L


SPECIFICAȚIE

DESENAT


PROIECTAT

VERIFICAT


NUMEMunietpM București. Primărie Sector 1

Administrația DomeniiMu) PuMc S1

prompt                  '

Actua&zare icmnjkznra ijW'5 orizontali v '.«rod p* artere «o orcut?x« îsarr^are dT Secionj ’

Tdu pUrttj

Plen de detaliu
--------------------------------!

V •-$

■ CLrp

’ -

__ J

-

5 !o g

<&* -1


l ‘S> -

4 hl

-=

MO

V *

k-

J


r • ?—


S-&


S?SJ


PSl'


S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L               s»®'

Admirustraha Domefl’uiw Pu&t-c Si


'teO*


fiii

Tittuprcvea;

ActuaktaîB icmn«ri2<c rvxra "jnnxiiaiS > sifxaU

>• 4rttffl t> circulase sccuncj'-w CA SecoriX '


Ti1!m ganm.
Plan de detaliu.aS
SPECIFICATE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

DESENAT

isw

PROIECTAT

Oats Septembrie Mlft

VERIFICAT

;-- -


"Trtu proea-

Aduaizare          niSerl oarwrad y «'fnaM

pc arterw rtecrciine wcv«af<! e* SecsyJ •■

TTOu pfansa:      Plan oe detaliu

Hv, laminorului - Str. Hotin - Sw. Sstajeni

___________________Str. Pefru si Paveî______


Plans» nr.


=7^:^ r-~a*gat

3/1JS.C. VESTA INVESTMENT S.R.L

Bandkiar.

MurtdpluJ București, Primăria Sactor 1.

Arirnătistratia DomertuM Pidrfc S1

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara;

1 WO

inuwrec I .Î.- A        i 1 s^TEJU

s-rsȚîrcft ascvas*                    •

DESENAT

PROIECTAT

Oai*:

SccfttwtMe 2DÎ9

Tlfii ptansar        Pian de detiBu

Bfi/. LandrwoAb - St- Aaromodeldui * Str. Casatul - St. CrieovUut

VERIFICAT
S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L

Beneficiar

Munidprd București. Primăria Sector 1

Admfrdstrafla DomentuU Pubfic 31

Ptansa

। SPECIFICATE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:500

TiPuproteCt:

Actoefczar® semnaixyc nrerj        v wocx*

e«»*8e                ---■

DESENAT

PROIECTAT

VERIFICAT

Data Septembrie 2019

TX      ' nr: dC dcfs?j

S**         * a Str. Vetrisaara - Slr CotesU

Slr P.etosliî.

9
^Js.C. VESTA INVESTMENT S.R.L

Murropod București. Primăria Sector 1

Artnfrustiatia DomenhiU Pubfic S t

I

Planșa * nr

19

SPECIFICAȚIE

f*JME

SEMNĂTURĂ i

Scara.

1300

~r9uprae<x

Jctosfaare Mmnahzare rutieră orizontală ți verticală pe *'-t*«*i -V ti- Irir wasxlM» â'« 5*0.^ 1

DESENAT

PROIECTAT

- e»

Data-Septembrie 2019

TrBupiartsa: pțgn je detaiu

Str Oawko • Sir. Blamului - Slr. Groriotijuhi

VERIFICAT

S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L


SPECIFICAȚIE [ HUME

DESENAT | Mi

PROIECTAT '

VERIFICAT


SEMNĂTURĂ [


r.soo


Data Septembrie I ?nip


Administrata Domenkiul PuWic Sț

Tiiaipffxșg

Arfurfzxre HMnndteare rutieri ortunaiâ și vertcaK pe artere rte dragate seatndare (fin Sectxu 1

TWupUraa. de delafej

Sn MjnAwrrna Dealul - Slr PodiAd - Sîr. Vârful

-vait Str. Romaa r>t>;<sau.- t».\ tk/șy-aii. rr-


PlanșaBeneto&r

Murtopi/ Buaruti Phmana î Adatfnistnnra Do/nernJ-J Public SI, iftu profet

TMu ptafaa; rtar» dc dnî’i u Str. Acettend • Sr               AmnruW

__-gti. Hagfrlte


inii1

Prpierjr

SC. VESTA INVESTMENT S.R.L


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

DESENAT

1:500

PROIECTAT

-I

0*1 a Seowtibric

2(K5»

VERIFICAT


Banefiâar

Misucipiul București, Prtmarfa Sector 1

Administrata OcmenkJui Pubfic SI

IMh; protecE                   -            1

SAțrnlfcurenrteră auotzilA > verticali '

rt artere « axJsf-» secunda* 5©^^ 1

'.'1hi pfar:va-    Fân dn rteutf u

Mrtms- $r Otx&îtf - S*- PradtxStt -

Slr. MsLd Mate - 5U. Darzâ-Ștr AcatHen^ |

, PROIECTAT

I VȚ/flHCAȚ

RaSIs.C. VESTA SNVESTMENT S.R.L

Be^etoar,

MyfflcpiUl S-u»eu*eas Primăria Sector 1, AdmHstraba DcmccWvi PiriiBcSV

I

Planșa r nr 1

40

SPECIFICATE

NUME

_

SEMNĂTURA

Scara;

1'500

Vgiuptfi'er

A=uJux-e t*nț3U3rr     gsnrcxt v »tr-a-±i

pe «rtffp Șa CiCJtS** ifO -4#»- 4         '

DESENAT

PROIECTAT

VERIFICAT

_-T==

Data:

Septembrie

2019

Tițfa ganga: pun M daian^

Slr. TpJseitr - Str. Vacantei - Slr. Plaurului