Hotărârea nr. 256/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 256 din 27.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier pe strada Bujorului”, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL I ,OCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier pe strada Bujorului”, Sector 1, București

Văzând Referatul de aprobare nr. J -1742/19.08.2020 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J-1743/19.08.2020 întocmit de către Direcția Investiții, Raportul de specialitate nr. G 4080/24.08.2020 întocmit de către Direcția management Economic, Raportul de specialitate nr. M/3-323/24.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Raportul de specialitate nr. N463/26.08.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, progno ze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conlinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, privind obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier pc strada Bujorului”, Sector I, București;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico- economică aferentă obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier pe strada Bujorului”, Sector 1, București.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizare sistem rutier pe strada Bujorului”, Sector 1, București, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din .alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă - Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan


Nr.: 256

Data:27.08.2020

1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

ANEXA nr.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR.

Președinte de ședință. i^hpa/)

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, “Modernizare sistem rutier pe Strada Bujorului, București, Sectorul 1”

A Strada Bujorului -Situația A (conformă cu terenul și împrejmuirile actuale)

1. Indicatori fizici:

 • 1. Suprafața construită

 • 2. Suprafața carosabilului

 • 3. Lungimea străzii

 • 4. Lățimea carosabilului

 • 5. Suprafața trotuar

 • 6. Borduri mari

 • 7. Borduri mici

1.857,00 m1 2 3

1.605,00 m1

310,00 m

3,5 - 5,5 m

252,00 m1

614,00 ml

297,00

ml

 • II. Indicatori maximali:

 • 1. Investiție

 • 2. C+M

Valoare fără TVA lei

526.125,04

444.066,75

Valoare cu TVA lei

624.932,70

528.439,43

3. Cost estimat pentru realizarea investiției

a. carosabil

165,00 lei/m1sc

b. trotuare

4. Durata de realizare

294,91 lei/m1ac

2 luni

III. Indicatori minimali:

1. Sistem rutier - carosabil - Structura de tip flexibilă (îmbrăcăminte bituminoasă):

a. - strat de uzură BA16

- 4 cm

b. - strat de legătură BAD 22,4

- 6 cm

c. - strat de piatră spartă

- 15 cm

d. - strat de fundație balast

- 20 cm

e. - strat de formă

- 15 cm

B

Strada Bujorului -

I. Indicatori fizici:

Situația B (conforma cu adaptarea după limitele cadastrale)

1. Suprafața construită

1.793,30 m2

II, Indicatori maximali:

 • 2. Suprafața carosabilului

 • 3. Lungimea străzii

 • 4. Lățimea carosabilului

 • 5. Suprafața trotuar

 • 6. Borduri mari

 • 7. Borduri mici

Valoare fără TVA

1.568,00 m2

310,00 m

3,5 - 5,5 m

225,30 m2

614,00 ml

297,00 ml

Valoare cu TVA

1. Investiție

lei 518.250,49

lei 615.576,80

2. C+M

436.978,95

520.004,95

 • 3. Cost estimat pentru realizarea investiției

 • a. carosabil

 • b. trotuare

 • 4. Durata de realizare

165,00 lei/m2ac

326,60 lei/m2sc

2 luni

 • III. Indicatori minimal!:

 • 1. Sistem rutier - Structura de tip flexibilă (îmbrăcăminte bituminoasă) - carosabil:

 • a. - strat de uzură BA16          -  4

 • b. - strat de legătură BAD 22,4   -  6

 • c. - strat de piatră spartă          -

 • d. - strat de fuhdație balast • - 20 cm e. - strat de formă                 - 15 cm

 • 2. Trotuare:           a. - strat de balast stabilizat - 20 cm

b. - strat de BA8                 - 4 cm

 • 3. Canalizare pluvială a. - cămine tip geiger             - 4 buc.

 • 4. Siguranța circulației a. - marcaje rutiere                - 0,35 km

 • b. - indicatoare de circulație       - 8 buc.

 • c. - marcaj trecere de pietoni      - 2 buc.

 • d. - marcaj longitudinal- 310 ml

1

Trotuare:           a. - strat de balast stabilizat - 20 cm

b. - strat de BA8                 - 4 cm

2

Canalizare pluvială a. - cămine tip geiger             - 4 buc.

3

Siguranța circulației a. - marcaje rutiere                - 0,35 km

b. - indicatoare de circulație       -  8 buc.

c. - marcaj trecere de pietoni      - 2 buc.

d. - marcaj longitudinal            -310 ml