Hotărârea nr. 255/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 255 din 27.08.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Dorobanți – Biserica Nașterea Maicii Domnului, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru construirea unui așezământ așezământ pastoral-misionar P+1+M cu destinație mixtă (cultural-administrativă) în cadrul Parohiei Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, situată în Calea Dorobanți nr. 166, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI i

HOTĂRÂRE

pentru apitibitrea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteileriat a unor acțiuni și lucrări da interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectuiiil 1 al Municipiului București și Parohia Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, având ca obiect finanțarea de către Sectorul I al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru construirea unui așezământ așezământ pastoral-misionar P+l+M cu destinație mixtă (cultural-admiriistrativii) in cadrul Parohiei Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, situată în Calea Dorobanți tir. 166. sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. J1744 din 20.08.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București,

Ținând scama de Raportul de specialitate nr. J1745 din 20.08.2020 întocmii de Direcția Investiții, Raportul de specialitate nr. K2-322/E/26.08.2020 al Arhitectului Șef,. Raportul de specialitate nr. G/4082/24.08.2020 al Direcției Management Economic, nr. M/3-330/24.08.2020 al Direcției juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, și Raportul de specialitate nr. N462/26.08.2(120 al Direcției Cadastru. Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1,

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu si al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate CU prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național "Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității'1;

Potrivit Hotărârii Consiliului General a) Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în partencriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr. ’ 16 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului plivind partcneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sudorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării dc către Sectorul I al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în partencriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/ptoiecte și activități dc interes public;

Ținând seamă de Protocolul semnat privind partcneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 ui Municipiului București, înregistrat ia Registratura Generală a Sectorului I cu nr. 36185 din 28.08.2019.

Luând act dc cererea pentru acordarea ajutorului financiar, înregistrată cu nr. 36149 din 20 08.2020 pentru realizarea lucrărilor necesare pentru construirea unui așezământ pastoral-misionar în cadrul Parohiei Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, situată în Calea Dorobanți nr. 166, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se,acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Dorobanți, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru construirea unui așezământ pastoral-misionar P+l+M cu destinație mixtă (cultural-administrativă) în cadrul Parohiei Dbrobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, situată în Calea Dorobanți nr. 166, sector 1, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art. 3. - Finanțarea cheltuielilor de investitii se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru, 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în

privind Codul administrativ, cu


temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NcaguNr.: 255

Data; 27.08.2020


PROTOCOL


în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 36149/20.08.2020 pentru realizarea lucrărilor necesare pentru construirea unui așezământ pastoral-misionar în cadrul Parohiei Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, situată în Calea Dorobanți nr. 166, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București ___________________________________________, denumită în continuare Consiliu;

Și

PAROHIA DOROBANȚI, cu sediul în București, Calea Dorobanți nr. 166, Sector 1 cont deschis la, sucursala , cod fiscal, reprezentată prin domnul '       . . . ..    , în calitate de Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită în

cele ce urmează Biserică;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru construirea unui așezământ așezământ pastoral-misionar P+l+M cu destinație mixtă (cultural-administrativă) în cadrul Parohiei Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, situată în Calea Dorobanți nr. 166, sector 1; (conform art. 1, lit. c) și lit. e) din Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019);

 • 2.2. Cheltuielile constau în investiții necesare pentru construirea unui așezământ așezământ pastoral-misionar P+l+M in cadrul Parohiei Dorobanți, în valoare de 4.433.229,68 cu TVA;

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1 Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2 Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3 Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat;

 • 3.4 Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5 Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice 'pbhtftț aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82z200l privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din.România;

 • 3.6 Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7 Biserica va depune toate diligențele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8 Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9 Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1 Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2 Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a) La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

 • b) Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c) Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1 Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2 Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1 Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2 Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3 Prezentul protocol s-a încheiat astăzi ____ . în două exemplare <țrigj,jttde. câte unul

pentru fiecare parte.                                                                    «

WA

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI P. PRIMAR VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA


PAROHIA SCHITUL MĂGUREANU Preot,


DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv, Maria Magdalena EFTIMIE

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv, Cosmin Marius FODOROIU

VIZAT CFPP