Hotărârea nr. 254/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 254 din 27.08.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Andrei - Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, situată în șoseaua Chitilei nr. 138, București, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 7 al Municipiului București și

Parohia Sfântul Andrei - Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, situată în șoseaua

Chitilei nr. 138, București, sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. J1675 din 12.08.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București,

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J1676 din 12.08.2020 întocmit de Direcția Investiții, Raportul de specialitate nr. K.2-321/E/26.08.2020 al Arhitectului Șef, Raportul de specialitate nr. G/4083/24.08.2020 al Direcției Management Economic, nr. M/3-329/24.08.2020 al Direcției JUridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, și Raportul de specialitate nr. N461/26.08.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In coiifotmilale cu prevederile Legii iu. 24/2000 plivind noițiiele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național ''Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității’’;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresii a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind par lenei latul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Seclnriihn 1, prin Sectorul I al Mnnicipmlm București, în vederea finanțării de rație Sectorul 1 a) Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând scama dc Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului I cu nr. 36185 din 28.08.2019.

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 34577/10 08,2.020 prin care se solicită acordarea Parohiei Sfântul Andrei -Chitila a unui ajutor financiar de 1.008.686,00 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor necesare la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, situată în șoseaua Chitilei nr. 138, București, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora sc acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Siăntul Andrei - Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, situată în șoseaua Chitilei nr. 138, București, sector 1.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art. 3. - Finanțarea cheltuielilor de investiții sc va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la afin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceaslă hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local ai Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de .Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteiioa're

Nr.: 254

Data: 27.08.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Ce.falan


nr.


PROTOCOLîn conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării-de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 34577/10.08.2020 prin care se solicită acordarea Parohiei Sfântul Andrei - Chitila a unui ajutor financiar de 1.008.686,00 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor de de reparații interioare și exterioare la trapeză, lumânărar, clopotniță, sediu administrativ și de reparații exterioare la Parohia Sfântul Andrei '- Chitila, situată în soseaua Chitilei nr. 138, București, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) liț. a) și lit. f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; ,■■■ s-a încheiat prezentul

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București (Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019), Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1;

PAROHIA SFÂNTUL ANDREI - CHITILA cu sediul în București, șoseaua Chitilei nr. 138, Sector 1 cont 1                                   deschis la

sucursala Bucureștii Noi, cod fiscal          ' reprezentată prin domnul Pr.                  , în

calitate de Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită în cele ce urmează Biserică;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al SecLuiului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru lucrări de reparații interioare și exterioare la trapeză, lumânărar, clopotniță, sediu administrativ și reparații exterioare la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, situată în șoseaua Chitilei nr. 138, București, sector 1; (conform art. 1, lit. c) și lit. e) din Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cunr. 36185 din 28.08.2Q19);

 • 2.2. Cheltuielile constau în investiții necesare următoarele tipuri de lucrări la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, în valoare de 1.008.686,00 lei cu TVA compusă din;

 • finalizarea lucrărilor de reparații interioare și exterioare la trapeză, lumânărar, clopotniță, sediu administrativ în valoare de 529.734,43 lei cu TVA;

de reparații exterioare la biserică în valoare de 478.951,57 lei cu TVA;

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚII,OR

 • 3.1 Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2 Orice modificare adusă de Biserică categoriilor dc lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea (acestora se va încheia un act adițional la Protocol;


 • 3.3 Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat;

 • 3.5 Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6 Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7 Biserica va depune toate diligențele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8 Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9 Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți .finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

I

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1 Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2 Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a) La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

 • b) Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c) Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1 Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2 Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1 Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2 Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3 Prezentul protocol s-a încheiat astăzi _    __________, în două exemplare origfaafes câte unul

pentru fiecare parte.                                                           I «

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR

PAROHIA SFÂNTUL ANDREI -CHITILA Preot,


Daniel TUDORACHE

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv, Maria Magdalena EFTIMIE

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrice Florentina MO JA

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv, Cosmin Marius FODORQIU

VIZAT CFPP