Hotărârea nr. 252/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 252 din 27.08.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru executia lucrărilor de pardoseală din marmură și granit, tâmplărie exterioară, interioară și placarea ornamentelor și a ancadramentelor de la fața de cu piatră la Centrul multifuncțional – clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobureu Protocolului privitul Jinanțurea și realit.ureu în part imuriat a unor /ieftinii și lucrări de interes public, între Consiliul Local a! Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul l al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru execuția lucrărilor de pardoseală din marmură și granit, tâmplărie exterioară, interioară și placarea ornamentelor și a ancadramentelor de Iu fațade cu piatră Iu Centru! multifuncțional — clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Casteaseu, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. J1723/19.08.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București,

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. JI72.-1/19.08.2020 al Direcției de Investiții, Raportul de specialitate nr. K2 319/E/26.08.2020 al Arhitectului Șef, Raportul dc specialitate nr. G/4081/24.08.2020 al Direcției Management Economic, nr. M/3-326/24.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I, și Raportul de specialitate nr. N459/26.08.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate, cu prevederile Legii ni 24/2000 pi ivind noi mele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările. și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completai ile ulterioare;

Luând în considerare prevederile ari. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile dc cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate eu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pcutiu apiobaiea programului Național "Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității";

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Seciornlui I să încheie un protocol cu Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în partcnerial a unor acțiuni, lucruri, servicii sau proiecte și activități de inteies public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul I al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în partcnerial a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând scama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 361,85 din 28.08.2019.

Luând aci de cererea pentru acordarea ajutorului financiar, înregistrata cu nr. 30250/15.07.2020 pentru realizarea lucrărilor de pardoseală din marmură și granit, tâmplărie exterioară, interioară și placarea ornamentelor și a ancadramentelor de la fațade cu piatră la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și f), ari 166 alin. (2), lit. t) și ari. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de pardoseală din marmură și granit, tâmplărie exterioară, interioară și placarea ornamentelor și a ancadramentelor de la fațade cu piatră la Centrul multifuncțional -clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art. 3. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru și 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Cristian Ncagu


Nr.: 252

Data: 27.08.2020CONTRASEMNEAZĂ


la Hotărârea de Consiliului Local

PROTOCOL

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, •lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență ni-. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București (Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019), Viccprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1;

și

PAROHIA COSTEASCA, cu sediul în București, Navigației nr. 34, Sector 1 cont deschis la > 7 u, București, cod fiscal          _, reprezentată

prin domnul ’            , în calitate de Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită în cele ce urmează

Biserică

Art 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliu Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru realizarea lucrărilor dc execuție pardoseală din marmură și granit, execuție tâmplărie exterioară, uși interioare și exterioare din stejar și placarea ornamentelor și a ancadramentelor de la fațade cu piatră la Centrul multifuncțional -clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, sector 1; (Conform art. 1, lit. c) și lit. e.) din Protocolul privind partciieriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor șt Sectorul 1. al Municipiului București. înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 7355 din 11.02.2020); v 2.2. Cheltuielile constau în realizarea lucrărilor dc execuție prevăzute în contractele de execuție lucrări încheiate de Parohia Costeasca pentru asigurarea continuării lucrărilor la acest obiectiv, având nr. 91/10.07.2020 (lucrări de realizare pardoseli), nr. 32/10.07.2020 (tâmplărie interioară și exterioară), nr. 160/10.07.2020 (placare cu piatră a brâurilor și ornamentelor aferente clopotniței cu spații liturgice conexe) în valoare de 1.418.556,03 lei cu TVA;

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1 Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2 Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3 Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat în baza documentelor justificative;

 • 3.4 Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliu Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5 Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor justificative prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6 Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și a autorizațiilor de construire aferente și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7 Biserica va depune toate diligențele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;.

 • 3.8 Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracler cultural organizate de Consiliu Local ăl Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural:

 • 3.9 Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și ai Sectorului I al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți Imanțalon publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la, art. 2 din prezentul Protocol;

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1 Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2 Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a) La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

 • b) Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c) Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1 Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2 Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1 Eventualele litigii/ncînțelegeri între părți voi Ii soluționate pe calc amiabilă dc către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2 Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3 Prezentul protocol s-a încheiat astăzi     , în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte.

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI P. PRIMAR VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC Director Executiv, Mnria Magdalena EFTIM1E

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv, Cosmin Marius FODOROIU

PAROHIA COSTEASCA PAROHVIZAT CFPP