Hotărârea nr. 250/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 250 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr. 189A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privim! aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Bulevardul Bucureștii Noi nr. , sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/9988/24.08.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/9989/24.08.2020 a] Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/341/26.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr.264/24.08.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I;

- Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 14885/22.08.2019, emis de Primăria Municipiului București.

Studiu de rețele însușit de ing.

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arhitect

Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 140/06.03.2019- PMB-Direclia Proiecte Urbane; Adresa S.C. Metrorex S.A. nr. M.04.01.01/2019; Adresă S.C. Metroul S.A. nr.l 52358/13.08.201 9; Acord Ministerul Transporturilor nr.30986/27.09.201 9; Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 24625/1372/26.09.2019.

Ținând scama de prevederile:

• Constituției României ;

» Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

® Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

®   Hotărârii Guvernului  României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General ele

Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

«   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea

Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin.

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Bulevardul Bucureștii Noi nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.264/24.08.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planul de Reglementări urbanistice vizat, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art.4 - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5 - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 9 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 250

Data: 27.08.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicolcta CEFALAN


_.VHINK ipiui nucimiși i                        BIROU L REGLEMENTÂRl

GP SLG TORllL 1              URBANISTICE SI ARI IIVACa urmare a cererii adresare de


17062/16.04.2019, completară cu nr. 34882/12.08.2020, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 priv modificările și completările ulterioare, se emite următorul:, an . Sector I, București, înregistrată la nr iiltl amu-Uiiarea. tcrjlouul.ui.ii urbanismul, cu ' ANEXĂ IA HO 1 APĂREA CONSILIULUI


AVIZ NR.

PEN I Kt

PUD-B-DUL BUCUREȘTII NOI NR. -SECTOR 1, Bl Ct'RE.Ș


LOCAL AL Hr.


l (IRULUI 1


Construire imobil locuințe colective și sală de cult In parter S+ Pinii11 - S1 Knnlt+3' Prezentul Aviz modifică Aviz nr. 152/12.12.2019

(18 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 919.00, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de l


I 1.04.2019. Se prezintă


'nniecar S.C. Pir.ieus Bank România S.A. nr 49171/27.11.2019


। PRBȘEDIf«TE,DEfi®3iNȚA

IAțhj hincjar.i nr 275300—clifaerat la data di ..........INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. ANIMA DESIGN & CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:      ..     _         . (RUR: D, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele invWcin.it^/mpbiltilu'rȚaA documentația, delimitată astfel: Nord: B-dul Bucureștii Noi nr. 191; Sud: artera de circulație Mănăstirea Dealului Vest: artera de IțioHtfajip Sințîl^&ymia Est: artera de circulație B-dul Bucureștii Noi.                                                                                     V          \      ■'J

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins in PUG. aprobat cu HCGMB nr.269/2000 cu wilnbililat'e ptviunurfă. in țtubzona


M3- subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+4 niveluri, cu POTmax. 6(1% ciț posibilitate^'/popenrii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; iriaLitiriL-ă.Mixj^pâ'draisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente ; pot fi adaugate suplimentar unui sau doua niveluri in funcție de volumetria cantcicrisiie.rNff.izii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade ; indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale. CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria


caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade

și parțial în subzona Lle- locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0.6 pentru P, CUTmax.= 1,2 pentru P+1E. Hmax.= 7,00 m, Rhmax.= P+1E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice publicată in 2016 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe aceasta lista, dar se află în zona cu servituți aeronautice și ale Magistralei 4 de metrou, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 30/CVDV/B/30566 din 16.10 2018. Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective.

Retragerea minimă față de aliniament M3 - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament. Retragerea minimă față de aliniament Lle- Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii


respective.

Retragerea minimă'față de limitele laterale M3 - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament. Retragerea minimă față de față de limitele laterale Lle - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă .

Retragerea față de limita posterioară a terenului M3 - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri. Retragerea față de limita posterioară a terenului Lle- Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.


PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 4,00m spre față și spate lot (cu balcoane ieșite în consolă), la limita de proprietate pe zona mediană. Se prezintă acord notarial privind alipirea la calcan, autentificat sub nr 1841/14.08.2020- BNP                         • ; stânga -min.2,50m spre stada Mănăstirea

Dealului, cu balcoane ieșite în consolă.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.2.60m, spre strada Romeo Popescu.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCUL/NȚH SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din B-dul Bucureștii Noi, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică dc Circulație nr.14885/22.08.2019.


emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de


rețele însușit de ing

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorirc însușite de arhitect          '      . Sc prezintă Aviz tehnic de consultanță preliminară de

circulație nr. 140/06.03.2019- PMB-Direcția Proiecte Urbane; Adresa S.C. Melrorex S.A. nr. M.04.01.01/2019; adresă S.C. Metroul S.A. nr. 152358/13.08.2019; Acord Ministerul Transporturilor nr.30986/27.09.2019; Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 24625/1372/26.09.2019.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.9/12/18.08.2020, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este valabil împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aptobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. 30/CVDV/B/30566 din 16.10.2018., emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoplării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I. in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in


vigoare.

Email: ■ i .ii + i.■ pi im nu.l - 1


h ttp://www. primari ascctorl ro


PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Bd.Șucurestii Noi.nr. șgctor 1, București


PUD


IE 223276


Ic 257352


IE 17166


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

București, Bdul Bucureștii Noi nr

REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


IE 237.


IE 230122


Documentații cadastrale avizale


M3


LIMITE


Limita


PUD


Buci         .X         \ 9

"^Coordonatele punctelor de contur


Coordonate^ puneți


Mioja.odr


5   333733.572   581897.844


lonstruclii înregistrate in sistemul j^a!


333741.392


501893 302


10


333741.578


581893.622


333750.811


581888.207


333730.357


581852,917


333720.597


581858.492


333710.621


581864.191


333729.075


581895.854


Nn; KL

++r

■5T—

—Seitețiq-se—

52

333716.916

581874.991

3

333729.075

581895.854

4

333733.139

581898.099

5

333733.572

561897.844

6

333740.928

581893.571

9

333741.392

581893.302

10

333741.578

561893.622

7

333750.811

581888.207

Suprafața =

632.00 mp

Executant: PETRUT IOAN


Suprafața = 919.00 mp


ZONIFICARE FUNCȚIONALA CAI DE COMUNICAȚII RESTRICȚII TEHNICE


ANEXĂ LA LCc \ „i.

Xn-r A’p 2 1.


Limita


de proprietate


Limita UTR conf PV trasare cadastru


Aliniere către strada a construcțiilor


ZONE FUNCȚIONALE


Zona mixta M3


Zona locuințe L1


Circulație carosabila / pietonala


Zona verde / Plantatii de aliniament


Construcții existente


REGLEMENTARI


IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SALA DE CULT LA PARTER - Limita maxima edificabil 18 apartamente / nr minim locuri de parcare 28 Regim înălțime S+P inalt +3E / 4Er (in zona M3) H max cornișa Et 4 "+19.0m"


Regim înălțime S+P înalt (in M3) Hmax "+7 Om1 si S+P +1E (in zona Lle) Hmax "+7,0m"


Balcon, logie


Acces pietonal


i Contur subsol


5 OCPI București. Bd Exi js, nr 1 A. sec’qgl. ROMANIC

5 Dala: 02 07 2018

jj întocmit Gabrieia Craciunescu

2.


Coeficienți urbanistici teren 632mp situat In M3

POT max = 60%

cu posibilitate extindere la 75% ptr S+P înalt

CUT max = 2.5

Rh max = S+P+3E+4Er; Hmax cornișa "+17.00m''

Coeficienți urbanistici teren 287mp situat In L1e


POT max CUT max Rh max


= 60%

= 12

= S+P înalt; Hmax cornișa "+7 Om"


Coeficienți urbanistici maximali rezultati


120


Str MANASTIREA DEALUL sl Slr POPESCU ROMEO Profil stradal existent si reglemerlat


POT max

CUT max

Rh max


- 60%, cu extindere la 70% ptr S+P înalt (teren total)

= 2.1 (teren total)

= S+P înalt in zona L1e S+P+3E+4Er in zona M3


Parcarea autovehiculelor se va asigura strict in incinta proprietății , cu respectarea HCGMB nr 66/2006


Bdul BU

Profil t ki

iURESTIINOI

BILANȚ TERITORIAL

Suprafața de teren

919,00 mp

Ini reglementat

Suprafața construita

626,00 mp

Suprafața construita desfasurala

1876

Suprafața circulații

10O.OOmp

Regim de înălțime

S+P+3E+4Er

45

POT efectiv realizat (cu extindere P)

68

CUT efectiv realizat

2,0a


f s.«aîp*iU«iA

PROIECTAT

J—«li__

arh Tamara Dogariu

02 rru«i20

PROIECTANT URBANISM

INIMA DESIGN & CONSTRUCT

BENEFICIAR

Pn»a«.l • •

136;u/?01B

PROIECT:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Bd Bucureștii N«l nr sectcr 1 Bucuroșii;

Nr Cadastral 275209

J40 / 5657 11O0B; R0 10667797

A D (3 Bucuroșii Sos Statan cel Mare 18

Tel: 021210.2510; 0722.431.432


Data: aug 2020


TITLUL PLANȘEI REGLEMENTARI

CRBANISTICE aug 2020


u 05