Hotărârea nr. 25/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Mârșa nr.16, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic tle Detaliu (PUD) sector 1, București

Având în vedere:

 • -   Referatul de aprobare nr. E/15246/12.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr, E 15245/12.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-16/13.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație,

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră îu competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 147/12.12.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr , 17127/23.09.2019.

 • -   Studiu de rețele însușit de irig, D.G.S.

 • -   Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită, de arh. T.E.P.D.

și studiu de însorire însușit de arh. V.I. '       •

Ținând seama de prevederile:

 • ■   Legii m. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cu), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. -                   , sector

7, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 147/12.12.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2, - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr, 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în fimeție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

ww-wi-pnnia nuM.'<inrl țt>
țjRBAMrsnc s SI ARHIVĂ


Ca umare a cererii adresate de O.C. CQ adresa în                                                            , mre^isiruiă 1ȘJ2L,

31612/25.07 2019, completată cu nr.46645/30.10.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.3fi>'20O) privind amenajarea reritoriniutjji urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul’


AVIZ NR.


PHNTRl

PUD-           -SECTORl

Construire locuință individuală D+P +IE+2ErArtegACi Gr,


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 339,00mp, proprietate privată conform mențiunilor eliberat la data de 30.05.2019.                  -

INIȚIATOR: C.O.

PROIECTANT: S.C. ANIMA DESLGN & CONSlRUCT SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ Rl’R: arh. T.E.P.D.       (RUR: D, E>

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATA IN PUD: Zona studiată prin P imobilului care a generat dccumcritațiiU delimitată astfel: Nord- Strada Mârșa nr.14; Est- artera de cirnu Mârșa nr. I8-20; Vest- Strada Limpejoarei nr. 13;

PREVEDERI PUG/ PLZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local

București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins parțial înȚ locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P-2 niveluri, situate în afara zoncTprotejate. Indicatorii urbanistici reglementați; POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADCmp teren pentru P -IE, CUTmax.=L3 mp ADC/mp teren pentru P+2F.. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafața de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul dc urbanism nr. 182/CVDV.'M/40266 din 12.11,2018.

Retragerea minimă față de aliniamenL - șp mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare k lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limila laterală opusă a parcelei egală eu jumătate din înălțimea la cornișă, dar numai puțm de 3.0 metri,

Retragerea față de limita poster io ară a terenului - retragerea față de limita peșteri oară a purcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va puica fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți k sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioare va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin dc 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale - dreapta - 3,00m ; stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre n esc hi mba re,

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararua autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pc teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație’’ aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Strada Mârșa, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 17127/23.09.2019.

ECHIPARE TEHMCO-EDILU ARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. D.G.S.         ■

Documentația este înso|ik dc ilustrare volumetrică însușită de arh.


T.E.P.D.


ip i ui ui alfc Lla -


studiu de însorite însușit de arh. V.I.


în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/19/22.OS.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.L .D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la dara emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.182/CVDV/M/40266 din 12.11.2018, emis dc Primăria Sectorului 1 al Munteipiidui&^ȘrTțfH-tai-^zLiI neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, prot.'fiifuratrtbuîc'Htlii'jT^^DiJpă aprobare, aceste raiuâuc valabil atâta timp cât Hotărârea du aprobare este în vigoare.


Șef birou, Raluca Mihaela Epîfiui
întocmit, Alina Mihs


Bil. Ban» Munca nr. 9, Sectorul 1 București; 011222

Tei. -1-40-21 -3 19.10.13; Fax; +40-21 -319.10.06

Em ni I: irftiitrtiurufrtiiXTmiinasI -M

http :/'ww w.pr imaria secte rl.ro


ictor i, BucureștiÎ 4.1       .

, 1-5

3.5          35    .

1.5

10.00PUD

PLAN URBANISTIC D București, sector 1.

E DETALIU

Nr. cadastral

Suprafața r

273823

339

Cartea Funciara nr.

273823

HAT

București - Sectar 1


INVENTAR COORDONATE

parcela |NC_273823)


LEGENDĂ


Nr. Pa.

Coordonate pct.de contur

Lungi mi laturi D(i,i+1)

X[m]

V[m]

8

332323.211

5840B2-C55

7.48

11

332322.338

584074.625

1.60

12

332322.211

584073,031

5.59

13

332321,595

584067.473

4.31

14

332325.837

584056.706

8.70

16

332334.394

S84065.160

27.64

17

332336.361

584092.730

2.94

9

332333-452

584093.133

8.96

18

332324.568

584094301

4.13

4

332324-113

584090.199

8.19 |

SțhlC 273823|=339mp

Parcela (NC_273823 CI) ir

rnnrdnnaf. nrt rl» rnntiir ” I LUIWlmî


REGLEMENTARI URBANISTICE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

CAI DE COMUNICAȚII

RESTRICȚII TEHNICE


LEGENDA

LIMITE


3 Perimetru studiat prin PUD


] Terenul reglementat prin PUDJvijrnfenl recepționat estel

11               verbal de

PAS ./data


] Limita de propietate


k.....~*~l Aliniere la strada a construcțiilorZONE FUNCȚIONALE


Zona locuințe individuale (P-P+2)

Circulație carosabila


AMEXA LA HC'TARĂWA CONSILIULUI

LC'CM. Al SLCTOFlUkU 1


Nr

25 28 IAN Construcții existente


Circulație pietonala


REGLEMENTARI

Locuința individuala

Limita maxima edificabil propusBILANȚ TERITORIAL

Suprafața teren

330.0 mp

Suprafața construita.

152,00 mp   45%

Suprafața construita JeafasuraUl

440,00 mp

Suprafața spatii verzi

100 mp   30%

Suprafața circulații

87 OOmp 25 %

Regim de înălțime

D+P*2E

H maxim la cornișa

+10.OOm

POT realizat

45%

CUT realizat

1.3


Acces pietonal


POT max CUT max Rh max

H max


Acces auto


= 45%

= 1.3

= D+P+2E

= +10,Om la cornișaParcarea autovehiculelor se va asigura strict in incinta proprietății, cu respectarea HCGMB nr 66/2006


PROIECTANT URBANISM

ANIMA DE81GN & CONSTRUCT


JdO? SH77 19W; RO 10807787

C București S*« Ștefan cțl Mere 18

Tel; 021.210.2510; 0721.431.432

PROIECTAT

arh. T.D.

BENEFICIAR: O.C.

Proiect nr.

141_U i 201S

PROIECT:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

, sector 1, București

FAZA; PUD

$c. 1:500

Date: Iun 2019

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșe nr

U _ 04