Hotărârea nr. 249/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ocna Sibiului nr. 32-44, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ocna Sibiului nr. , sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/9975/21.08-2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/9976/21.08.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/340/26.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare'și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului cp intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. R189/21.08.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 21267 din 04.11.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing.

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 26107/1482 din.10.12.2019;

Avizul Ministerului Transporturilor nr. 8205/26.02.2020, Avizul Compania Națională de Căi Ferate ,,CFR"-S.A. - Divizia Linii nr. 3845/31.10.2019, Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A. - Consiliul Tehnico-Economic nr. R. 2/25/563/15.11.2019, Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A. - Direcția Dezvoltare - Biroul Avize CFR pentru Terți nr. 6/5/2782/18.12.2019;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Ținând scama de prevederile:

» Constituției României ;’

o Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/27.1 1.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina;

  • • P.U.Z. „Șos. Nordului - Bdul Ficusului - Bdul Aerogării - Strada Horia Măcelăriri -Strada Alexandru Șerbănescu - Școala Herăstrău, Sector 1” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 262/2008;

  • • Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Ocna Sibiului nr. sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef R189/21.08.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4 - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5 - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Lrgislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 8 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, I consilier local a anunțat că nu își exprimă votul, în momentul votului fiind prczcnli în sală 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

U

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚAXS .Ș  f ?         CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian NEAGU Zn? ■ / , ■ \ ' v,

s u( )  • SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta CEFALAN

Nr.: 249

Data: 27.08.2020

țijjn MUNiariui. isucuithsn --l ^SECTORUL.1

www.pri muriusccvorl ro pentru cetățean, pentru bunăstare BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE Șl ARHIVzX.

Ca urmare a cererii adresate di


eu adresa in


nr 54938 din 16 12 2019, completată eu nr 31875 din 06 08 ?(P() in ('.nnfnnnilnie r urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


lUieurcșIi. inrexisirala Iu


cu prevederii,* l.erjii nr 15itb,q|t|f] an.înnnjnn'n lernormltn .j7 j|'


PENTRU

PI D - STR. OCNA SIBH LI I NR. . - SECTOR I Ansamblu rezidențial cu funcțiuni mixte 2S+P - 2S+P+7E - 2S+P+IDE. (248 apartamente)Prezentul Aviz modifică \viz nr. 189/23.03.2021) în ceea ce privește proprietarul


GENERAT DE IMOBILI L: in suprafață dc 7420.00 mp (7600,00 mp teren în proprietate din acte), proprietate privată cbniii

Extrasul de Cane Fm’"'     - eliberat la data de 21 08 2020

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.l


SPECIALIST CI DREPT DE SEMNĂTURĂ Kt R: arh.               ,RUR: D. E)                         4-       .

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ S i l DIATĂ ÎN PUD: Ziwn cfnrtinm prin PUD include parcelele învecinateiniGhffiiMiiîirc a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera dc circulație str                         . nr cad 227324. nr cad 212095artera dc

circulație str. Bilciurești; Sud - artera de circulație str Ocna Sibiului: Vest - nr cad 203877

PREVEDERI PUG/ PI Z APROBATE ANTERIOR: Conform P U 7. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colcntina aprobat cu l-l C G.M B nr.294/28.11 2013. avizul arhitectului șef nr 27/12 09 2013. modificat cu HCCMB nr 292/27 I 1 2014. avizul arhitectului șef nr 13/28.07 2014. amplasamentul este cuprins în l .T.R. 4_26 - servicii publice dispersate existente in afara zonelor protejate, conform căruia reglementările sunt conform P U.Z. „Sos Nordului - Bdul Ficusului - Bdul Aerogării - Strada I loria Măcelăriți - Strada Alexandru Șcrbăncscu - Școala Herăstrău. Sector I" aprobat eu II.CG.M B nr 262/2008 Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștenc. publicată în M O nr 113 din 15.02.2016. sau la mai puțin dc 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. I 527/42/0/29175 din 12 09.2017. prelungit până la 13.09.2020.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 65%, CUTmux = 10,0 mp ADC/mp teren. l-lmax.= 90 metri. Conform R L.U. aferent PUZ -închidere inel median de circulație la zona dc nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colcntina aprobat cu H C G M B nr 294/28.11 2013, avizul arhitectului șef nr 27/12 09 2013. modificat cu IIC.G.M.B nr 292/27 II 2014. avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014: „pentru toate documentațiile de urbanism aprobate cu valoarea CUT-ului mai marc de 4 și preluate în prezenta documentație, după expirarea termenelor dc valabilitate, se mențin toate reglementările stabilite (accese, POT, Rl-I. funcțiuni) cu excepția CUT-ului ce va II redus la valoarea plafonului maxim stabilit prin Legea nr 350/2001. respectiv 4"

Retragerea minimă față de aliniament - Conform P U /. „Șos, Nordului - Bdul Ficusului - Bdul Aerogării - Strada I loria Măcelăriți - Strada Alexandru Șcrbăncscu - Școala I lerăstrău. Sector I" aprobat cu |-| C G M.B nr 262/2008

Retragerea minimă față de limitele laterale - Conform P U 7. „Șos Nordului - Bdul Ficusului - Bdul Aerogării - Strada Floria Măcelarii! - Strada Alexandru Șcrbăncscu - Școala Herăstrău. Sector 1“ aprobat cu FI C G VI B nr 262/2008

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Conform P U 7. „Șos Nordului - Bdul Ficusului - Bdul Aerogării - Strada Floria Măcelariu -Strada Alexandru Șerbănescu - Școala I lerăstrăti. Sector I" aprobat eu FI C G M B nr 262/2008

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat .spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor voi respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin l-ICGMB nr 66/2006. Accesul auto și pietonul se vor realiza din str. Ocna Sibiului și din str. Amiral Floria Măcelariu. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 21267 din 04 II 2019

ECHIPARE 1 EHNICO-ED1LII ARA: liste obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizam energic electrică Studiu dc rețele Însușit dc mg

Documentația este insolită dc studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite dc arh

Se prezintă Avizul Autorității Aeronautice Civile Romane nr 26107/1482 din 10 12 2019

Se prezintă Avizul Ministerului transporturilor nr 8205/26 02 2020. Avizul Compania Națională dc Căi Ferate „CPR'-S A - Divizia Linii nr 3845/31 102019. Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR"-S A. - Consiliul Tehnico-Economic nr R 2/25/563/15 II 2019. Avizul Compania Națională dc Căi Ferate „CFR ’-S A - Direcția Dezvoltare - Biroul Avize CFR pentru Terți nr 6/5/2782/18 12 2019 în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a Icnloi mini și urbanism nr l/l 7/28 01 2020. se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate ti folosit numai în scopul aprobării P U D

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiectul prezentului aviz în conformitate cu ari 63 alin (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DI'AC) se poate întocmi numai după aprobarea PUD și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr I527/42/O/29I75 din 12.09 2017. prelungit până la 13 09.2020. emis dc Primăria Sectorului I al .Municipiului București în cazul neailnplării dnciiinciuației P I : D în plenul Consiliului Local al Sectorului I. în termenul dc valabilitate al acestuia. pi.nx-dma tichine reluată După aprnhaic acesta răni-iue valabil atâta limp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare                                   ,'/• ’                      ________


xri.hi i;t-1 $t;i

Ciobanii (Jpirseu (tlhăi-Ana


Sef birou .


întocmii.

\intfti i uic.i


«< V;Bd Banii Manta nr 9. Sectorul I București: 01 1222

Ici -40-21-3 I9.|ii 13; Fax .10-21-319 10 06 I inutil