Hotărârea nr. 248/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Spicului nr.10, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str.Spicului nr. , sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/8179/14.07.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/8178/14.07.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-284/05.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr.224/13.07.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 1 6960/25.10.2018.

Studiu de rețele însușit dc ing.

Studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

- Aviz AACR nr. 19748/1079/16.06.2020

Ținând seama de prevederile:

  • • Constituției României ;

o Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

» Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

» Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General a) Municipiului București nr. 292/27.1 1.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina;

» Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21,12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Spicului , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.224/13.07.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări urbanistice vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifica și nu da dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art.4 - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5 - (1) Primarul Sectoiului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 7 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 2 voturi împotrivă, în momentul votului, fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 rioare.

privind Codul administrativ, cu modificările și cyjnpktăi ileCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta CEFALAN


Nr.: 248

Data: 27.08.2020


BIROUL. BECiLIiMENTÂRI URBANISTICE Șl ARHIVA

Ca urmare a cererii adresate de                , cu adresa în Strada              nr j ȘȚtrfdr î, București, înreitistrată la' rir.i

1455/13.01.2020, completată cu nr. 20941 din 20.05.2020, în conformitate cu prevederii/ Legii ,0^3.50/200'1' privind amdnnjarcaJ

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. SC ei'nilp următorul:    .

AVIZ NR.                     '

PENTRU

PUD -STRADA SPICULUI NR. - SECTOR I

Construire imobil de locuințe colective S+P+3E+4Er irasPRc. .4 *- '• ! Jț, \ (14 apartamente)


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 505,00 mp din acte de proprietate (504,OOm din măsurătorile cZ'f^sfnțlcV.'propridluie privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.216278, eliberat la data de 13.01.2020. II. \


INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.


(RUR: D, E)


W'


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin l’U


inc


învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Str. Spicului, Est- SWt&jidulftEJirj. .? Sud- Str. Telega nr ; Vest- Str. Spicului nr .

PREVEDERI PUG/ PU2J APROBATE ANTERIOR: [mobilul este cuprins în P.U.Z. “închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul


Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/ 28.07.2014, UTR 6_13 - subzonă mixtă de locuințe și servicii, cu clădiri având regim de construire continuu și înălțimi maxime de P+4E. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 116I/146/S/26884 din 26.07.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: UTR 6_13 : P.O.T.max.=70% ; C.U.T.max.2,1; Hmax.= P+4E.

Retragerea minimă față de aliniament - Minim 3,OOm față de aliniament.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară - Clădirile se vor retrage la o distanță de cel puțin jumătate din inălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 6,00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății, cu curte de lumină prevăzută pe zona mediană. Se prezintă acord notarial proprietar imobil nr.8 și nr. 6A, autentificate sub nr. 416/13.07.2018 și nr. 420/13.06.2018- BNP                , stânga -

3,OOm, respectiv retras spre spate lot cu etajul 4, cu min.5,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară - 5,OOm pentru S+P+3E, respectiv retras cu etajul 4, cu min.4,50m față de planul vertical al fațadei.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.

Spicului, in conformitate cu avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 16960/25.10.2018.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARĂ: Este obligatorie racordarea mnen —;;inr la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. .                              .. Documentația este însoțită de studiu de

însorite și ilustrare volumetrică însușite de arh..                      . Se prezintă Aviz AACR nr. 19748/1079/16.06.2020.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/18/19.03.2020, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1161 /146/S/26884 din 26.07.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta

timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.
httn://www nrimariasectorl ro


P.U.D. - Strada Spicului nr. Sector 1, BUCUREȘTI
INDICI DE OCUPARE A TERENULUI

POT maxim         = 70%

CUT maxim         =2.1

Rh = S+P+3E+4ER

Hmax = 17m

BILANȚ SUPRAFEȚE

in1

%

Arie teren

505,00

100

Arie construita

300,00

60

Arie desfasurata

1060,00

-

Arie circulatii

53,00

10

Ane spațiu verde

153,00

30

- dale inierbate/ Jardiniere

51,00

10

-teren natural

102,00

20


Număr estimativ apartamente cu S<1 OOmp: 14

Necesar număr locuri de parcare: 17


SUPRAFAȚA TERENULUINumele st prenumele executantului Semnătură si stampila :
7,00

-12.M


PROFIL EXISTENT

STRADĂ SPICULUI


LIMITA EDIFICABIL


ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR/             ‘t '

t,r

£ ^M*-0470

&
J27/W3/Î0I6 • RO3S€47W2


proî$c* *

IL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3EMER


Proiect nr Faza


Dala:


13/2018 PUD 012020


iPIsins ?

I «GUVejTMr U«p>-‘.'3TJC£

I

Nt o’anw

1/500

A06