Hotărârea nr. 247/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Zăgazului nr.3, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str.Zăgazului nr.., sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/8176/14.07.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/8175/14.07.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-287/05.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate ci prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentn aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuire; planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12,2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local d< implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului c; intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr.229/13.07.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr . 13333/27.08.2018

Studiu de rețele însușit de ing.

Studiu de însorire însușit de                                  și ilustrare volumetrică

însușită de arh.

Acord Ministerul Transporturilor nr. 3519/20.08.2019, Aviz Metrorex S.A. nr.

M.04.01.01/2748/14.08.2019, cu condiționări, asumate de inițiator prin declarația notarială autentificată sub nr. 1062/22.07.2020- Biroul Notarilor Publici

Ținând seama de prevederile:

  • • Constituției României ;

  • ■ Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ultuiioaic,

  • • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

» Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

» Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/27.11.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina;

  • • Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Zăgazului nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.229/13.07.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări urbanistice vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4 - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5 - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 dc consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, uslăzi, 27.08.202.0, în ședinlu ordinară a Consiliului Local al Sectorului I, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioareNr.: 247

Data: 27.08.2020

BIROUL RIXil ,i:mi:ntârî

URBANISTICE SI A R l-l l V

,.. cu adresa in Slr.


Ca urmare a cererii adresate de 29400/23,07.2018. completat cu nr 27118/29.06.2020. în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 hwwiiJ-anicn.tț.K» i.-.m.» hi Iu i șt uil>.ini5ii>itL-^ii modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

PENTRU

PUD -STR. ZĂGAZULUI NR.. - SECTOR 1

Construire imobil de locuințe colective - Ds+P+4E+5Eduplex ( 13 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1.105,00 mp. proprietate privată, conform mențiunilor din Extr.

de 03.06.2020. Se nrezinr'. „.„-.--j nrivind lucrurile nroouse. al titularului dreptului de superficie, autentificat sub nr. 1001 25.l)9'2Q2i);î|Nl*      .    , \

INIȚIATOR:                                                                                   /&■£>/'''’?/V

PROIECTANT: S.C                                                                                             V

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.-urb.                     (RUR: D, E)                 II <-l •

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATA IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele inveuircffe iml/Nlulul eîtirv aÂctwraj documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Zăgazului nr. cadastral cadastral 265282; Sud - Str. Zăgazului nr. .; Est- artera de citcijlalie Sn\Z.igiizulm,-’VevL;jij>.' cadastral 271190.                                                                                                      —    <v /

PREVEDERI PUGZ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z. - închidere inel median dc circulație la zona de nord - jvttosjțțuda cuprins intre Lacul Morii și $os. Colentina aprobat eu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013. avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, mtwtkjrjni1 nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014. imobilul este cuprins în U.T.R. 4_86 -subzonft mixta cu funcțiuni dominante JeTWiîh: colectivă înaltă și comerț/scrvicii. cu clădiri având regim de construire continuu și discontinuu și înălțimi maxime de P-H5 niveluri. Indicatori urbanistici conform P.U.Z. - P.O.T max. = 60%. cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maximum 2 niveluri(8 metri); C.U.T. max.=4; H.max. = P r 15 ( 60 metri). înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice bucurcștcne. publicată în M O. nr. 1 13 din 15.02.2016 și nu se află la mai puțin de 100 m față dc imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.612/12/277139 din 07.05.2018 prelungit până 08.05.2021.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max. - 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție dc 75% cu clădiri cu maximum 2 niveluri (8 metri); C.U T max.-4; H max. = P+15 (60 metri). înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente.

Retragerea minimă față de aliniament - clădirile vor fi amplasate conform planșei de Reglementări Urbanistice PUZ.

Retragerea minimă față dc față de limitele laterale - clădirile se vor alipi pe calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - clădirile se vor retrage față de limita posterioare conform planșei de Reglementări Urbanistice PUZ PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Se prezintă acorduri notariale vecini adiacenți stănga-dreapta privind lucrările propuse, autentificate sub nr. 967/22.06.2020 și nr. 1413/18.09.2019 - BNP

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pc teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’’ aprobate prin HCGMB nr, 66/2006. Accesul auto și pietonul se vor realiza din strada Zăgazului» conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 13333/27.08.20) 8 și planșa anexă a acestuia.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARÂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing

Documentația este însoțită de studiu de insorire însușii de                             vi ilustrare volumetrică însușită de arh I3arbu Laur Lupulescu Soare.

Se prezintă Acord Ministerul Transporturilor nr 3519/20 08.2019, Aviz Metrorex S.A. nr. M.04.01 01/2748/14,08.2019, cu condiționări, asumate de inițiator prin declarația notarială autentificată sub nr. 1062/22 07 2019 - Biroul Notarilor Publici                      .. Se face mențiunea că referitor la condiționarea din

avizul Metrorex S.A. nr. M.04.0L01/2748/14 08.2019NP de a se înscrie in Cartea Funciară, cu drept de radiere exclusiv al Metrorex S.A., faptul că imobilul și construcțiile cc urmează a II edificate, terasă și parcare subterană, sunt afectate de sarcini/mențiuni privind amplasarea în zona minimă de protecție și siguranță a metroului, acestea fiind supuse interacțiunii cu construcțiile subterane dc metrou și pe cale de consecință, pot surveni influențe negative asupra ambelor construcții (tunele de metrou/imobil), care vor 11 înlăturate pe cheltuiala proprietarului/proprictarilor imobilului și a construcțiilor cc urinează a 11 edificate, putând afecta atăl siguranța clădirilor, cât și confortul locatarilor ( din punct dc vedere al zgomotului și vibrațiilor); înscrierea celor sus menționate și în contractele încheiate cu locatari; asumarea solicitantului de a-și îndeplini condițiile obligatorii menționate in cadrul declarației notariale nr 1062/22.07.2019-Biroul Notarilor Public’                    - Față de cele de mai sus, se prezintă încheiere de Respingere A.N.C.P.I. nr. 66658/1 1.07.2019

Se prezintă Proces Verbal de Pichetare însușit de I”

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10.05.22.08.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350/ 200) privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederi lor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toata durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr.6l2/12/Z/7139 din 07.05.2018 prelungit până 08.05.2021, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, în cazul neadoptârii documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.

Banu Manta nr 9, Sectorul I huetio, îi. 011222 Tel -40-21-3 19.10.13; Fax: : 40-21-319.10,06-A'.


irr/Khtârdt: coorto’i.ue P.rctti St [Salem de Morarule STEREO 7») i


CowdouU cc <jc conlur


1 X|nil ’

■*95T3î37r« 3313B9.325 331384.295

• 31:334.378


Wwsgii 687191 891 587IUI Obii


P-10E-E11 Triple/.


'L~ si-rroftur

/mi Ml ÎPU LU1 i


PLAN z

-7 .JP ■

” P’ Docuxnnntatie PUD aprobata cf. HCt Sector j nr. 29'28.01.2020


'S(CC.ri5mp


_SI=I5 mp


£î3EtE4R


•r.            biLRLO 7i


■         -Uot.—KireH* pd dexoniur

/t [mf Y rm|.331393.519 33W98 654 331398 900

F331399.747 331399.825 331387.899 331384 295 331384 273 331383299 331382 942,


537 ISO 955 58719" 733 58719* 89i 5871

587138.58?

5B7I19.366


.3


PLANURBANISnCDEDETALIU STR.. ZĂGAZULUI NR.


LEGENDA


■= LIMITA ZONA STUDIATA


- LIMITA TERENCE A GENERAT PUD


LIMITA PARCELE (CEPLANOCPI) ALINIERE STABILITA PRIN PUZ "ÎNCHIDERE INEL MEDIAN"


i CIRCULAȚIE AUTO


CIRCULAȚIE PIETONALA


LOCUINȚE COLECTIVE


LOCUINȚE INDIVIDUALE


BIROURI / SERVICII / COMERȚ


FUNCȚIUNE MIXTA


SANATATE

SPAȚIU VERDE DE PROTECȚIE

A OGLINZII DE APA


4UNA SIGURANȚA METROU


Sl.'PRATATA DE TEREN PT

< $UZjM>F UTILITATE PUBLICA


Nume ing.urb
-ÂCp^'AbTO aK'LS PIETONAL


j LIMITA DEMISOL


EDIFICABIL MAXIM PROPUS: Ds+P+4E+E5Duplex_Retras


REGLEMENTARI PROPUSE BILANȚ TERITORIAL


FUNCȚIUNE: LOCUINȚE COLECTIVE

POTmax-60%

OCT max - 4

Repm de înălțime: Ds * P+4E-E5Diiplcx_Rclrai

H iilia ^On:


Sfcnn ll€$mp(K0L)

S construim GS3 mp (Gtf )

Stpatii\l-nd 221 mp(2tf jjvicnnimimain minim 1 Khnp(IO%)jșK imrwvvaî ciniubtri unt» ci pktonak* - '       > (11 • - ■

S Icra» prcauza <fc utiEutc;» ;


Nunwr ;ip.»rtumuntc: I«

Număr bicuri piur.ir«- aAîni ,ih 8c*c»

Olrex/. Co’^trui! mgW to,r.:c uXYctrrti D$tP«’îE*E50u5 v«jeîr.«

k tii $•*:> v * zt» *. Exuesl


'Ni.Praec: 07-CW faza PUD


PLAN REGLEMENTARI