Hotărârea nr. 246/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dej nr. 21, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dej nr. , sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. F./5266/14.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/5267/14.05.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-209/11.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • - Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont dc Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • Avizul Arhitectului Șef nr. 210/14.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. nr. 16739/22.02.2017

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de                         ■       .

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de

Ținând seama de prevederile:

  • • Constituției României ;

» Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

« Hotărârii Consiliului Genera] al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.1 1.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/27.11.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina;

« Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Dej nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 210/14.05.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4 - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef

Art. 5 - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.07/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


Nr.: 246

Data; 27.08.2020
Ca urmare a cererii adresate de


cu adresa in Slr


pentru cetățean, pentru bunăstare BIROUL RI Xil .liMHNTĂRI URBANIS TICE Șl ARHIVĂ


13993/19.03.2020. completată cu nr. 18891/05.05.2020, in conformitate cu prevederile Le teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.se emite următorii^:

aviz nr. ..v.^.:.Z..Z/?.....' ■ '

PENTRU PUD-STR. DEJ NR. -SECTOR!

Construire imobil de locuințe colective S+P+2E


ni Bt.curești.l Sector I. înregistrată Iu nf.(8 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 533.00 mp. proprietate privată conform mențiunilor din ly(țfjiXu.t'< 230559, eliberat la data de17..03.2020.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR.                   (RUR: D.E.G7)                   .

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin' PUD incîuda^CelcIc


învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str


nr.


nr.- artera dc circulație str. Vest-Slr.. „ni.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Imobilul este cuprins în P.U.Z. ‘‘închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013. modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 2/.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/ 28.07.2014, în U.T.R. 6_85 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2niveluri situate in afara perimetrelor de protecție. Indicatorii urbanistici reglementați: U.T.R. 6_8S : P.O.T.max.= 45% ; C.U.T.max. 1,3 pentru P+2E. înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării, dar nu mai mult de P+2E, respectiv 12.00. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștcne, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față dc imobile aflate pe această lista, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 454/25/D/9143 din 01.04.2019.

Retragerea minimă față de aliniament - conform planșă dc reglementări PUZ.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădii ile se voi cupla icspeetând sistemul existent pe o adâncime caie nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față dc limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

Retragerea față dc limita posterioară a terenului distanța fuță dc limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5,00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale: dreapta - la limita dc proprietate ( sc prevede curte de lumină spre față lot). Se prezintă acord notarial privind lucrările propuse, proprietar Str. nr. -autentificat sub nr. 978/12.10.2017, BNP stânga - minim 4,00m, respectiv 3,00m pi: Ama mediană, la siajele supei ionii: și balcoane ieșile in consolă

Retrageri minime față dc limita posterioară retras minim 6.00 metri în planul parterului spre dreapta lot, respectiv minim5.00 metri spre stânga lot, cu balcoane ieșite în consolă la nivelurile superioare .

Gonsuucția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementari vizai spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din str. ' conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 16739/22.02.201 7

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit dc ing.

Documentația este însoțită dc studiu dc însoțire și ilustrare volumetricii însușite de orb

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.4/4/29.04.2020, sc avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poare fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litcia g) din Legea m. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completurile ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 454/25/D/9143 din 01.04.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului BiicuțcștiT-Iri vaziuJ neadoptării documentației P.U.D. in plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia^'ftigc^âikir'î/ș'bpî^tjiluaiȘț. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.întocmit,

Alifia Miru


L3d Bariu Manta nr. 9 SevitHirl I București: 01 1222 Iei -40-21-319 10 l't:Fax: -40-21-319 10.06 Fanai I: i -eși i aii u : << rn 11n.ii ii r* । rittm www.nrimar rascctorl roStereo = 533,00

mp

%

Sconstruita

239,90

45,00

Ssp.verde

159,90

30,00

Scirculatii

133,20

25,00

TOTAL

533,00

100%


Specialitatea Sef proiect Proiectat