Hotărârea nr. 243/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 27.08.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Grădinița Montessori Kids at work

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Grădinița Montessori Kids at work

Văzând Referatul de aprobare nr. K/1670/08.07.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. K/1669/08.07.2020, întocmit de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și nr. M3-251/09.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei pentru cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

In virtutea prevederilor Constituției României,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 96 alin. (1) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 11 alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresele Grădiniței Montessori Kids at work cu nr. 183, 184, 185/24.06.2020, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 26637, 26638, 26639/25.06.2020 și la Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă cu ni'. K/1512, 1513/29.06.2020, prin care conducerea solicită desemnarea unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de administrație al grădiniței, precum și din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității;

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 27.08.2020;

în temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin.(6) teza a ILa, art. 166 alin. (2) lit. I), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se numește domnul Neagu Marian Cristian reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație precum și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Grădinița Montessori Kids at work, situată în str. Smaranda Brăescu, nr. 40A-42, sector 1, București.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art. 1 și Grădinița Montessori Kids at work vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 243

Data: 27.08.2020