Hotărârea nr. 24/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Marin Drăcea nr. 9A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) , sector I, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. E 15255/12.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. M/3-15/13.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului li

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 145/12.12.2019, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incinta proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 10864/14.06.2019;

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele

însușit de urb. A.M.T.F.H. și mg.          C.A.V.R.

~ Documentația este însoțită dc studiu de însorire însușit de arh.. A.A.V. și ilustrare volumetrică însușită de urb. C.C.C.

Ținând seama de prevederile;

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.Ih —

sector 7, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 145/12.12.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are un de reglementare specifică și un dă dreptul la onstruire până la obținerea autorizației de onstruire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin, (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu de 21 voturi pentru și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 22 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 24

Data: 28.01.2020

/ivritru Li'lufruiL pLVtlnt i.'nruisliirc

jgft. MUNICIPIU! IlUCURLțll *-|

•sectorul!

......ApriliijiiJirtru tiu

BLROlJi- REGLEMEN I ÂKI

URBANISTICE?! ARHIVA

Ca ujmaic a cererii adresate de S.M.D.            °u Qdlesa h'

sector 2, București. înregistrată la nr. 26782 din 24.06.2019. corn pictai ă cu nr. 5031)2 din 21,11.2019, în conlormilaic cu prevederile Legii nr.350'2001 privind iimcnajirnar Icriluriului și urbanismul, cu mudilicărilc și completările ui1pi.d-                                 -sec fiii

Construirea m 3 locuințe individuale S+P+1E -S+P+lGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2270 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de clihcraL la daLii de 14.10.20 19.

INIȚIATOR:  S.M.D.

PROIECTANT; S.C. URBANI VISION1 CONSULTING S.R.L.

SPECIALIST CU IJKEPT' DE SEMNAU RĂ RUR: urb. C.C.C. (RUR: D, E) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD imobilului care u generai documentația, delimitată astfel. Nord - nr. ead. 206333; Sud — nr. cad 274310. nr 211292: Vest - nr. cad. 271279 ari ere de circulație ITrumul Marin Drăeca.                                        ■«*.•<** -ini

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUC ■ MB ți Regulamentului Local de

București, aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cti completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în zona ilmcțkuriFă T. I d - locuințe individiraie mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona cufoarc'or plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei și în znna V4 -spatii verzi pentru protecția cursurilor de apă. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflau; pe această listă, con Ierni informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 606/3 2/D/16 98 5 din 10.05.2019.


Indicatorii urbanistici reglementați: Pentru Lld: POTraax.- 20%, CLTTmax.- 0,4 pentru P+1E. CUTmax.= 0.7 pentru P+2E, Hmax.=

10,1X1 mclri RHiiiux.— P—2E. Se ailiiiili: uni nivel inansiinlal înxciis în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din arin construită.

Pemrti Vd- POT i'.u nonsln iuții pini firmii. t'ircnlapi rarosublle și pialnnale _ mnxim 1 î%- fTÎTmii’i - 0? mp ADC/mp îi’iiur cu rxmpțiti


Instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

Re trage rea minimă față de aliniament - Pentru Lld: Clădirile se vt?r dispune numai în regim de construire izolat, retrase față de aliniament la distanță de minim 4,00 metri. Pentru V4: conform studiilor de specialitate avizate confoim legii.

Retragerea minima față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage fapt de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin Jumătate din înălțimea la cornișă dar nu cu mai puțin de 3.00 metri. Pentru V4: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Retragerea față de limita jMsterioari a terenului — Retragerea Jaț2i de limita posierlourâ a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față <lc teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 mclri. Pentru V4: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectul'tu specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncscltlmbiire.

CIRCULAȚII Șl ACCESE; Parcarea șl gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de


parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte liiacțiorâri a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pielonal se vor realiza din drumul de acces din artera de circulație Drumul Marin Drăcca, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 10864/14.06.2010.

ECHIPARE TEI1NICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de urb. A.M.T.F.H.           C.A.V.R.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit ae am. A.A.V.        Șl ilustrare volumetrică însușită de urli. C.C.C.


în urmii ședinței Comisiei clinice de umcnujiirc a teritoriului și urbunium nr. 9/4/30.07.2019, se avizează fiivorsbil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elcibui uLlh til și I:l*i ic fi ei ai ul PUD lăspund hui tiu exautilulru Jalelui și vei idici laLcu îiixui isui ilia cuf ii inse iu PUD care face obiceiul prezentului aviz, in conformitate Cu art. 63 alin, (2) litera gj din Legea tir. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Doeumcntuțiu tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor do construire (DIAC) se poate întocmi numai după aprobaren P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

I-Tczcnlul aviz cr.lu valabil de la dala emiterii sule pe Loală durata de valabilitate a ucrLilicatulu] de urbanism nr. 6U6/32/1J/16985 din 10 05.2019, emis de Primări;) Sectorului I al Municipiului Bucuroșii în cazul ncmiiiptarii documentației P.ll.D. în plenul Consiliului Local □1 Sectorului l, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Holărâred de aprobare este în vigoare.


ARH ITECI $KE Ciobanu Oprcacu Mlivn^Auu


Șef birou .

Raluca Mihaclu I pil'uh

întocmit;

And ni C'hiL’j


LkL hkinu Manta nr. 9. Sectorul 1 UucLirești: Ml 1222

T::l +4(1-21-314.10.13; Kt!*: MU-21-339 10.06

Email: rwtistriiiuni rrpnrTVtinpș|,pi333676.795

333923.426

333313.641

333312.627

333910.052

333567.445

333660.302

333674.4B3


50437O.DB6

504376.463

504417.160

504416.694 504417.04/ 504419.221 584395.445 584396.451


44.10 41.03

1.03

2.56

42.66 26.03 24 26 26.92


333579.000 333922.553 333913.641 333912 627 333910.052 333667.445 333650.302 333674.403


504373649

5S43B0.095

554417.150

504416.994

564417047

564419.221

534396.446

554396.461


43.19

30.14

1.03

2.5S

42,66

26.93

24.26

26.92

SECTOR 1, BUCUREȘTI

ZONIFICARE FUNCȚIONALA REGLEMENTĂRIL

Profil transversal

- existent -


□ MITA P.U.D


LIMITA DE PROPRIETATE A TERENULUI CARE A GENETAT P.U.D.-UL


ALINIAMENT conf. PUD Dr. Eugen Brote nr.47 Aviz Arh. Saf 3/17/2014 - documanlație expirată, dar care și-a produs efectele


EDIFICABIL


Profil transversal Dr. Marin Drăcea

conf. PUD Dr. Eugen Brote nr.47 - Aviz Arii. Sef 3/17/2014 documentație expirată, dar care si-a produs efectele


LOCUINȚE INDIVIDUALE


POT

max


UTILIZARE TEREN


CIRCULAȚII, PLATFORME ȘI TERASE


454


908


681


20,00


40,00


80,00-7.00-
12,00

_S.C. URBAN VISION CONSULTING S.R.L

CUI 35347232    J4O/154S


227


10,00


2 270


100,00


NOTA: Parcajele vor fi configurate în conforrartate- H.C.G.M.B, nr 66 din 0S 04.2Q06


NOTĂ: Reglementările din prezenta dat ui juridică exclusiv pe terenul care a
PLAN URBANISTIC DE DETALIU

, SECTOR 1, BUCUREȘTI


c.c.

c.c.


A.H,


TITLUL PLANȘEI:

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

REGLEMENTĂRI

| FAZA PUD ^3