Hotărârea nr. 238/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 27.08.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și

Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 1 al Municipiului București nr. 14015/12.08.2020, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G 4042/18.08.2020 al Direcției Management Economic, nr. M 1-305/17.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. i/1091/14.08.2020 al Direcției Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr.571/2004 - privind protecția personalului .din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în baza dispozițiilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificări și completări;

Cu respectarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de intres local, cu modificări și completări ;

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară grantat în plată, cu modificări și completări;

în conformitate cu Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 1712/19.09.2019 prin care se stabilește numărul maxim de posturi de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.136, art.139 alin.(l), art.166 alin.(2) lit.f), art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 - Statul defunctii, la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) - Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 4 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL

O \ Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 238

Data: 27.08.2020

Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

Nr.âS^Sb - >&C>

STAT DE FUNCȚII

al Administrației Domeniului Public Sector 1 _______________________r_____


7/Cf c?XZXV '

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

GRADUL/ TREAPTA

NIVEL STUDII

O

Vi 2 Sx

Director General

11

ss

1\-

Director Economic

II

ss

1 X:

Dir.General Adjunct

II

ss

1

Dir. Spatii Verzi

II

ss

1

Dir.Resurse Umane-Juridic

II

ss

1

Dir. Economic Adj.

II

ss

1

Director Adjunct

11

ss

1

Sef Serviciu

II

ss

4

Sef Birou

II

ss

5

consilier juridic

IA

ss

3

consilier juridic

1

ss

1

insp. specialitate

IA

ss

29

insp. specialitate

I

ss

6

insp. specialitate

11

ss

9

auditor

IA

ss

2

subinginer

IA

SSD

2

referent

IA

M

8

muncitori calificati

I

MG

9

muncitori calificati

II

MG

1

șofer

1

MG

9

Muncitori necalificati

I

MG

2

total salariati

97