Hotărârea nr. 235/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 235 din 27.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj subteran pe Str. Ștefan Burileanu din Sector 1, București”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj subteran pe Str. Ștefan Burileanu din Sector 1, București”

Văzând Referatul de aprobare al Primarului S.ectorului 1 al Municipiului București nr. 12624/22.07.2020, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G 4010/14.08.2020 al Direcției Management Economic, nr. M 3-298/06.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. 8867 K-289/E/30.07.2020 al Arhitectului Șef, nr. J 1562/29.07.2020 al Direcției Investiții și nr. N 403/29.07.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și regulile de aplicare ale acesteia, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului României nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 186/20.05.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Luând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și lucărilor de artă din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții - „parcaj subteran pe Str. Ștefan Burileanu din Sector 1, București"

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 lit. n) și lit. p), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții - Parcaj subteran pe Str. Ștefan Burileanu din Sector 1, București.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției - parcaj subteran pe Str. Ștefan Burileanu din Sector 1, București, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se face din fondurile bugetului local și/sau din alte fonduri legal constituite.

Art. 4. (1) - Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 9 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 235

Dată: 27.08.2020

  • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Domeniului Public Sector 1.

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1.

  • 3. Administrația Domeniului Public Sector 1 se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice în materie, în vigoare.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚl OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „PARCAJ SUBTERAN PE STR. ȘTEFAN

BURILEANU DIN SECTOR 1, BUCUREȘTI”

  • A. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

TOTAL GENERAL 270.269.112,50 lei fără tva 321.135.671,10 lei cu tva

Din care C+M


231.853.000,00 lei fără tva 275.905.070,00 lei cu tva

  • B. indicatori minimali

Investiția presupune amenajarea unui parcaj subteran pentru 1.293 de autoturisme pe terenul situat în str. Ștefan Burileanu din Sectorul 1 al Municipiului București în suprafață de 12.040,00 mp.

  • C. indicatori economici

Cost specific investiție exclusiv TVA              22.447,60 lei/mp

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA          19.256,89 lei/mp

  • D. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției este de 30 luni, din care 24 luni perioada de execuție a lucrărilor.