Hotărârea nr. 233/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 233 din 27.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției ,,Realizare branşament instalaţie apă/canalizare pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției „ Realizare branșament instalație apă/canalizare pentru construcția modulară -ȘCOALA GIMNAZIALA nr.

179”.

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 1548/06.08.2020, întocmit de Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. .1-1740/19.08.2020 întocmit de către Direcția Investiții, Raportul de specialitate nr. M/3-320/19.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. E/K2-315/9825/21.08.2020 al Arhitect Șef, Raportul de specialitate nr. N/449/19.08.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol și Raportul de specialitate nr. G/4038/18.08.2020 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin .(1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția ,, Realizare branșament instalație apă/canalizare pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179’", predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform art. 17 alin. (4) litera a) din Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția ,,Realizare branșament instalație apă/canalizare pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”.

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Realizare branșament instalație apă/canalizare pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

  • Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

  • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

  • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector Ise obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice în materie, în vigoare.

Ane:

La Hotărârea Consiliului Loc Nr^MST

rx il \   \’“*'.’. jj* / Cj

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „ REALKARK^A^ BRANȘAMENT INSTALAȚIE APĂ/CANALIZARE PENTRU CONSTRU^T^o^ Vy

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr.179 ”

A. INDICATORI MAXIMALI

Total general


90.615 lei tară TVA

107.832 lei cu TVA 19%

18.755 euro fără TVA

22.318 euro cu TVA 19%

Din care C+M


78.315 lei fără TVA

93.195 lei cu TVA 19%

16.209 euro fără TVA

19.289 euro cu TVA 19%

Curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 03.08.2020 : 1 euro = 4,8316 lei.

B. INDICATORI MINIMALI

  • - S teren

  • - Arie desfășurată clădire propusă

  • - Aria construită la sol clădire propusă

C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

7.883,00 mp.

560,00 mp.

560,00 mp.


161,81 lei/mp desfășurat

139,84 lei/mp desfășurat


Durata de realizare: 60 zile.