Hotărârea nr. 231/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 27.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției,, Realizare branșament instalație electrică pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Realizare branșament instalație electrică pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALA nr. 179”

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 1549/06.08.2020, întocmit de Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J-1741/19.08.2020 întocmit de către Direcția Investiții, Raportul de specialitate nr. M/3-322/19.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. E/K2-313/9823/21.08.2020 al Arhitect Șef, Raportul de specialitate nr. N/447/19.07.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol și Raportul de specialitate ni'. G/4036/18.08.2020 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția ,, Realizare branșament instalație electrică pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform art. 17 alin.(4) litera a) din Hotărârii Guvernului României nr. 395/2016.

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a), ari. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția ,, Realizare branșament instalație electrică pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”.

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „ Realizare branșament instalație electrică pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

  • Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Cristian NEAGU

Nr.: 231

Data: 27.08.2020

  • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

  • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector Ise obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice în materie, în vigoare.

**                                        4

Anexa j

La Hotărârea Consiliului Local

Nr.jB4/Z?.^.262O
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTI


I „ REA!

BRANȘAMENT INSTALAȚIE ELECTRICĂ PENTRU CONST MODULARĂ-ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179”

INDICATORI MAXIMALI

Total general


45.573 lei fără TVA

54.232 lei cu TVA 19%

9,432 euro fără TVA

11,224 euro cu TVA 19%

Din care C+M


39,573 lei fără TVA

47,092 lei cu TVA 19%

8,190 euro fără TVA

9,747 euro cu TVA 19%

Curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 03.08.2020 : 1 euro = 4,8316 lei.

B. INDICATORI MINIMALI - S teren

- Arie desfășurată clădire propusă

- Aria construită la sol clădire propusă

C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

7.883,00 mp.

560,00 mp.

560,00 mp.


81,38 lei/mp desfășurat

70,66 lei/mp desfășurat


Durata de realizare: 60 zile.