Hotărârea nr. 23/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Telescopului nr.21A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) , sector 1, București

Având în vedere:

 • -   Referatul de aprobare nr, 1-715249/] 2.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. E 15248/12.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-22/22.01,2020 al Direcției Juridice, Legislație,

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Prim aiului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților ceLățenilur și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformi Late cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aproharca Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intra în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 140/11.12.2019 din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr . 14684/23.08.2019,

 • -  Studiu de rețele însușit de ing. A.M.A.M         V.U.I.

 • -  Studiu de însorire însușit de arh. M.A.M         și ilustrare volumetrica însușită

de arii. A.B.S.P

Ținând seanța de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

■ Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2J. 12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.Z. ‘închidere inel median de circulație la zona nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr.13/ 28,07.2014;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. -                    , sector 1,

București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.140/11.12.2(119, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art, 2. “ Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani,

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef,

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Telurică Legislativă, Secretariat și .Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la afin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.01,2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

eMUMICTt'ILII HUCU RIȘTI -|

SL CTOIU li 1


’.ir'V-TPM,.pTirn:.iria.rfL,t. lui 1 '"O


perierii L-L'l a Ierni, petit rtt L’lfll-isltrre

BIROIJI. REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate dc S.C.        cu adresa în

nr. 36188/28.08.2019, completată cu nr. 50623/25.1 1.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. JiOpfiJHj pri urbanismul, cu modificările ȘÎ coinpleiănIc ulterioare, sc ciftltc urm.îînrul

A VIZ N K. I^C/jJ.rdd^>            2 3

PENTRU


S.C.


[                                                   " "*• *. r'r 'f r| i H

Sector 'i. buuimșEi, inreiiiMiifoi 1ă riviml amenaprej tei'ltotiiilțll Șl

■ 2 8JANMIUI I II *

ÎNTRU

PUD-                      -SECTOR!

Construire imobil dc Locuințe colective S+P+2E+M ( 6 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 5CM-.00 mp, proprietate privată, conform mențiunilor din Extr;^ 269639, eliberat la dala de 09.09.231)19.

INIȚIATOR:   S.C.

PROIECTANT:S.C. OPEN ARJJJTECTURE I.IFESTYLE& DESIGN S.R.L.

A.B.S.P.

AMPLASARE, DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATA IN PUD: Zona studiată prin PUD imobilului care a generat documentația, delimitat! astfel; Nord - artera de circulalic Strada Telescopului; Sud Est- imobil cunr. Cad. 25994I și nr. Cadastral 259942; Vest- imobil cu nr. Cadastral 262741.

PREVEDERI P1JG,' PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.L.Z. - închidere inel median de circula|ie la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii ți Sos. Colentina aprobat c-u H.C.G.M.B, nr.294/28.11.2013. avizul arhitectului șef r.r.27/i'2.O9 2013, modificat cu H C.G.M.B. nr.292/27.11 2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014. imobilul este cuprins iu U.T.R. 447 - Iocuin|e individuale și colective mici cu maxim P+2irivcluri în regim de construire continuu (înșiruit) sun discontinuu ( cuplat sau izolat). Indicatori urbanistici conform P.U.Z. - P O T max. - 45%; C.U.T. max.= l,3mp, ADC/mp teren; H.max. - 12m. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice bucureștsne, publicată în M.O. nr 113 din 15.02.2016. și nu sc afli la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pc aceasta listă, conform inform ații lor din Certificatul de urbanism nr. 382/CVDV/B/46398 din 04.12.2018. Indicatorii urbanistici reglementați: P.OT max. = 45%, C.U.T. tnax.A.3mp. ADC/mp teren; H.max. = 12m .

Retragerea minimă Țață de aliniament - clădirile vor fi am plasate conform planșei dc Reglementări Urbanistice PUZ.

Retragerea față de Limitele laterale- clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale »lc parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea lu cornișă, dar nu mai pu|in dc î,00m.                                                                                              .

Retragerea față dc limita posterioară a terenului - clădirile se voi retrage față de limita posterioară ti parcelei cu jumătate din înălțimea ia cornișă, dar nu mai puțin de 5.00tu.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare,

CIRCULAI II Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circ ului io” aprobate prin HCGMH nr. 66/2006. Accesul auto și ptatonai se vor rea liza din strada Telescopului, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 14684/23.08.2019 și planști anexă a acestuia.

ECHIPARE TEHN1CO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie racordarea, construcțiilor Iu rețelele publice de aii meni urc cu apă, canalizare, energie electrica. Studiu de rețele Însușit dc iiig, A.M.A. V.U.I, Mareș.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism rir. 14/2 fol 9.11.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD oare face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) dm Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P lî.D. și cu ol,Iigăti vitatea respectării întocmii a prevederi lor accstuia.                                                                   ...

Prezentul aviz este valabil dc la dala emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului ds urbanism nr. 382/CVDV/B/46Î9R din 04.12.2018. urnisdc Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul dc valabilitate al acosiiii;i, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef bîrnu, Ralucu Mihacla Epifanîntocmit.

Alini Miru
FR MARI A A HCU Ub -t I n <:aT A |.=R sno 1 -20» •JRVIND RSTEMJ- DL VAMA3”MENT AL CA.._VII ÎN LHVA AUUII'IIIJ CE Jb-l'l'-ir.ARF DE CAtfe ORGANISMUL Arr-iLJi’-vr ^enteu c=ri i igarfa. UlilEMb OL- l!F MA'.AOFME'F AL OALlTAȚI ȘR EN-5012 ACROQ"


Bd Banii Mania nr. 9, Sectorul i Bucuroșii; 01 1222

Tul -40-21-3 19.10.13; Lax; +40-21 -3 19.10.116

Emilii; icuinii,liur.i u primari.i^l iv httn://www primari.isL-ctor I ioBILANȚ TERITORIAL

ijuA

SUBZONÂ'O11'1

l?r.r:r i :r

PUZ "inchidffna inel median de circulație la zona npr^/autostrada urbana ironsori - 4 - UTR 4 47

$ teren proprietate

504 m.t [504mp din măsurători)

EXISTHHT

PROPUS

P.O.T.

-

45%

227 mp

C.U.T.           ,,li:

•'li

-

1,30t20%

792mp

Regim in^lEJitie'*

r.iari?          _

Hmax       ■

lui-T.,

|  15.00m

S circulații

35%

176.40ihp

S verde

-

20%

100.00 mp

Sunt propusă 12<iâ|fâftăVnente > 100mp si 4 apartamente < 100mp


Parcela (1) SUPRAFAȚA NC 269639

T. i

Pcl

Coordona le pct.de contur

Lungimi laturi D(l,l*1)

X|m]

V[m|

68

332542.477

587679.701

16.431

70

332543.282

587696.112

Z4.3D4

154

332519.047

587697.9*3

6.453

142

332512.612

5B76SB.429

16.381

143

332511.628

5B768 2.067

8.528

17

332520.331

587681.411

22.212

S(1)=504.26nip P^94.309m


h f J

r-e 4

1 M

L B


TITLUL PROIECTULUI;

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNI LOCUINȚE COLECTIVE 3+P+2E+M,

nr. ;ywfn'nii        W® 1.

1

PROIECT

NR.

90/

20.04.2013

TITLUL PLANȘEI;

SCARA:

REGULAMENT prezentare edif icabil

1:500

revizie IANUARIE 2019

PLANȘA: NR 7