Hotărârea nr. 224/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 27.08.2020 privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” în anul școlar 2020-2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământpreuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu” în anul școlar 2020-2021

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1503/31.07.2020 întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. M/314/17.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. G/4018/14.08.2020 al Direcției Management Economic, Raportul de specialitate nr. D/856/11.08.2020 al Direcției Generale Administrație Publică Locală;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar;

în conformitate cu prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b), h) și 1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului ,.Școală după școală", cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 386/05.12.2019 privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” în anul școlar 2018 - 2019, precum și cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/09.07.2019 privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită" pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu" în anul școlar 2019-2020;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 80 din 08.04.2020, respectiv,

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204 din 16.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020;

Luând în considerare adresa Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” nr. 3433/15.07.2020, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6212/15.07.2020;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), 1) și m), și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă implementarea Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu”, în anul școlar 2020-2021, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” în anul școlar 2020-2021 se va suporta din bugetul local al Sectorului 1.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului

Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Cristian NeaeuNr. : 224

Data: 27.08.2020 • 1.1. Răspunderea juridică privind implementarea prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerii Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu”, .

 • 1.2. Conducerea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerea Colegiului Tehnic "Dinicu Golescu”, au obligația luării tuturor măsurilor care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, în condițiile legii.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.

224 /22-Af^oâo

Președinte de ședință

FISĂ PROIECT • 1.

 • 2.

 • 3.


Titlul proiectului: „MASĂ CALDĂ GRATUITĂ” Locație: Colegiul Tehnic "DINICU GOLESCU”

Rezumatul Proiectului propus: Implementarea Proiectului "MASĂ CALDĂ

GRATUITĂ" în cadrul Colegiului Tehnic ”DINICU GOLESCU”, pe parcursul anului școlar 2020-2021.

Proiectul "MASĂ CALDĂ GRATUITĂ" este un efort al comunității care vine în sprijinul elevilor, dascălilor, părinților și Colegiului Tehnic ”DINICU GOLESCU” situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Este destinat elevilor din ciclul liceal ai Colegiului Tehnic ”DINICU GOLESCU” care îndeplinesc condițiile de înscriere în proiect aprobate de către Consiliului de Administrație al unității de învățământ menționate.

înscrierea în Proiectul „MASĂ CALDĂ GRATUITĂ” se face la nivelul Colegiului Tehnic ”Dinicu Golecu”, în urma solicitărilor primite din partea părinților elevilor sau elevilor majori care aparțin unității școlare, conform criteriilor stabilite de Comisia Proiectului și aprobate în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Numărul elevilor înscriși poate suferi modificări, acesta putând fi actualizat prin hotărâre a Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu”.

Retragerea din proiect se va face la cererea părintelui/ tutorelui legal, sau elevului major prin notificare scrisă adresată unității de învățământ sau la inițiativa unității școlare.

Resursele umane implicate în derularea proiectului vor fi un manager de proiect, la care se va adăuga și personalul nedidactic implicat în asigurarea securității și igienei spațiilor.

în timpul anului școlar 2020-2021, Proiectul se va desfășură în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 12.30/13.30-13.30/14.30.

Elevii înscriși în Proiectul ”MASĂ CALDĂ GRATUITĂ” vor beneficia de o masă caldă, după orele de curs, achiziționată de unitatea de învățământ, conform prevederilor legale, și servită în regim catering.

Resursa umană va monitoriza implementarea Proiectului conform sarcinilor stabilite de către unitatea de învățământ care se regăsesc în Regulamentul intern al proiectului.

Resursele materiale, constând în săli de masă, vor fi asigurate de unitatea de învățământ.

 • 4. Scopul Proiectului

 • 1) Sporirea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor;

 • 2) Derularea unei campanii de informare și promovare a programului în comunitate;

 • 3) Promovarea unui stil de viață sănătos prin oferirea unui program de servire a mesei în mod regulat și punandu-le la dispoziție alimente de calitate cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

 • 4) Formarea unui comportament alimentar sănătos la copii/elevi.

 • 5) Conștietizarea beneficiilor consumului de alimente în acord cu necesitățile nutritive adecvate vârstei în ceea ce privește compoziția, proprietățile nutritive și terapeutice;

 • 6) Crearea unor obiceiuri alimentare sănătoasei elevii vor putea să realizeze că anumite alimente neselectate cu prudență pot determina un dezechilibru al organismului, iar altele pot capabile să prevină, să amelioreze sau să vindece boli și să își întărească convingerile că alimentația sănătoasă și la ore fixe este o alternativă de urmat la alimentația de tip fast-food);

 • 5. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor în cadrul Proiectului „MASĂ CALDĂ GRATUITĂ”:

 • 1) reducerea abandonului școlar, menținerea elevilor din grupul țintă în educație, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora și să amelioreze comportamentul de adaptare școlară;

 • 2) ameliorarea rezultatelor școlare ale elevilor din grupul țintă, cu posibilități materiale precare;

 • 3) asigurarea unei mese calde gratuite, zilnice de prânz pentru elevi;

 • 4) creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor.

 • 5) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • 6) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • 7) respectarea demnității copilului;

 • 8) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • 9) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • 10) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, respectarea și garantarea drepturilor copilului.

 • 11) consultarea elevilor și a părinților în alegerea alimentelor.

 • 6. Obiective generale

 • 1) Prevenirea neglijării copiilor și asigurarea continuă a educației nonformale în vederea petrecerii în siguranță, într-un mod plăcut și util a timpului liber și în afara orelor obligatorii de curs;

 • 2) Asigurarea corespunzătoare a nevoilor de hrană a copiilor.

 • 7. Obiective specifice

 • 1) Asigurarea mesei de prânz a elevilor;

 • 2) Prevenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare școlară;

 • 3) Integrarea mai rapidă în Proiectul școlar prin creșterea adaptabilității la mediul școlar;

 • 4) Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc soluții alternative pentru supravegherea și educarea copiilor;

 • 8. Grupul-țintă

 • a) Beneficiarii direcți - Grupul țintă al proiectului îl constituie elevii din ciclul liceal din cadrul Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu”.

 • b) Beneficiarii indirecți - părinții și comunitatea.

 • 9. Principalele activități

Pentru atingerea obiectivului principal al Proiectului "MASĂ CALDĂ GRATUITĂ" se vor derula următoarele activități:

 • 1) Organizarea campaniei de informare asupra programului;

 • 2) Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru elevii din grupul țintă;

 • 3) Selectarea furnizorilor de servicii de catering pentru asigurarea mesei calde elevilor din grupul țintă;

 • 4) Identificarea/stabilirea locațiilor, spațiilor în care se va servi masa caldă, și amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor pentru servirea mesei;

 • 5) Asigurarea serviciilor de servire a mesei calde pentru elevii din grupul țintă;

 • 6) Informarea personalului din cadrul Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” cu privire la scopul programului „Masă caldă gratuită”;

 • 7) Informarea comunității asupra noilor servicii create și dezvoltate cu sprijinul financiar al Primăriei Sectorului 1;

 • 8) Diseminarea rezultatelor programului la nivelul Primăriei Sectorului 1, Consiliului Local al sectorului 1, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație și al Consiliului Inspectorilor, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanților Elevilor, în revistele școlilor și pe site-urile școlilor, în presă și la TV;

 • 9) Analiza impactului programului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare.

 • 10. Perioada de implementare:

Programul educațional și social „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” se va desfășura pe durata anului școlar 2020-2021.

 • 11. Obligațiile părților:

  11.1. Pentru Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu”:

  a) Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea programului în condiții optime;

 • b) Să informeze părinții, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura programului, pe perioada derulării acestuia;

 • c) Să furnizeze un sistem transparent privind înscrierea, desfășurarea programului și evaluarea elevilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul școlar al elevilor;

 • d) să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile programului;

 • e) să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • f) să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării programului;

 • g) să stabilească, de comun acord cu părinții, meniul de mese calde periodice și să îl pună în aplicare permanent;

 • h) să asigure accesul pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

 • i) să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate, organizate, aprobate la nivelul instituției școlare în cadrul Programului „Masă caldă gratuită”

 • j) să încheie contracte de achiziție/ de colaborare și parteneriate cu operatori economici/ instituții /personal calificat care pot/poate să contribuie la desfășurarea în condiții optime, în beneficiul elevilor, a Programului „Masă caldă gratuită”;

 • 11.2. Pentru beneficiarii indirecți ai programului: părinții/reprezentanții legali ai elevilor din cadrul Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu”:

 • a) să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • b) să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența copiilor/elevilor la activitățile programului;

 • c) să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul/copilul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în școală, sau în afara școlii, care ar putea prejudicia implementarea programului și realizarea obiectivelor acestuia;

 • d) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e) să asigure frecvența zilnică, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă elevului, la activitățile realizate în cadrul programului;

 • f) să informeze școala cu privire la orice aspect privind sănătatea elevului;

 • g) să dea curs solicitărilor coordonatorilor de activități din cadrul programului, ori de câte ori este necesar, astfel încât să se poată lua la timp, măsurile necesare privind pregătirea corespunzătoare a mesei calde ori privind conduita, comportamentul sau situația școlară a elevului;

 • h) să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu copiii, conducerea unității de învățământ, ceilalți părinți și elevi,

 • i) să informeze, în scris, coordonatorii de proiect din școală, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea elevului din cadrul programului;

 • 11.3. Pentru beneficiarii direcți ai programului, elevii din cadrul Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu”:

 • a) să respecte școala, însemnele ei și cadrele didactice, precum și pe colegii ei;

 • b) să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

 • c) să participe la programul activităților Programului „Masă caldă gratuită”, prevăzut în Calendarul de activități, zilnic;

 • d) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e) să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

 • f) să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev/preșcolar, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

 • 12. Evaluarea implementării Proiectului "MASĂ CALDĂ GRATUITĂ" se va face pe baza următorilor indicatori:

 • 1) Diminuarea absenteismului,eșecului și abandonului școlar;

 • 2) îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din clasele cuprinse în acest proiect.

 • 13. Bugetul și finanțarea proiectului

Proiectul se va derula în fiecare zi lucrătoare de cursuri, de luni până vineri, după programul obligatoriu de școală, în intervalul orar 12.30/13.30-13.30/14.30.

BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „ MASĂ CALDĂ GRATUITĂ” în anul școlar 2020-2021 - AFERENT ANULUI BUGETAR 2020

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.) implicată în Proiect

Număr total elevi înscriși în Proiect

Buget maxim pentru masa caldă/zi/elev (lei TVA inclus)

Buget maxim pentru asigurare personal necesar implementării proiectului/ elev (lei TVA inclus)

Buget total maxim /elev (lei TVA inclus)

Nr. total de zile de școală (lucrătoare) din anul școlar 2020-2021 aferente anului bugetar 2020

Buget total estimat/

an bugetar 2020 (lei TVA inclus)

Colegiul Tehnic ”DINICU GOLESCU”

150

15

6

21

70

220.500

BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „ MASĂ CALDĂ GRATUITĂ” în anul școlar 2020-2021 - AFERENT ANULUI BUGETAR 2021

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar

Număr total elevi

Buget maxim pentru masa caldă/zi/elev

Buget maxim pentru asigurare

Buget total maxim/

Total zile de școală (lucrătoare)

Buget total estimat/

(U.I.P.) implicată în Proiect

înscriși în Proiect

(lei TVA inclus)

personal necesar implementării proiectului/ elev (lei TVA inclus)

elev (lei TVA inclus)

din anul școlar 2020-2021 aferente anului bugetar 2021

an bugetar 2021 (lei TVA inclus)

Colegiul Tehnic

”DINICU GOLESCU”

150

15

6

21

98

308.700

BUGET TOTAL ESTIMAT pentru implementarea Proiectului "MASĂ CALDĂ GRATUITĂ”, în anul școlar 2020-2021: 529.200 LEI

Costul Proiectului va fi suportat integral din bugetul local al Sectorului 1, astfel maxim 21 lei TVA inclus / zi / elev, din care : maxim 15 lei pentru masa de prânz + maxim 6 lei pentru personalul necesar implementării proiectului (1 manager proiect- 4 ore/ zi unde salariul minim net va fi de 2.000 lei/ lună și 2 îngrijitori- 2 ore/zi unde salariul minim net va fi de 600 lei / lună).

 • 14. Cadrul legislativ:

 • 1) O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2) Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3) Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

 • 4) Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;

 • 6) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 46 lit. i): "Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață (...)”

Art. 51.(1) Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.

Art. 52. (1) Ministerul Educației Naționale, că organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, că instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru: b) dezvoltarea de programe de educație pentru părinții tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenței în familie; c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele programei școlare naționale, pentru a nu intră prematur pe piață muncii; d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat școală, în vederea reintegrării lor în sistemul național de învățământ; e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viață culturală și artistică; f) prevenirea abandonului școlar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul școlar, cum sunt: hrană, rechizite, transport și altele asemenea.

 • 7) Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare :

Art. 39-Responsabilitatea dezvoltării, administrării și acordării serviciilor sociale este partajată astfel:

 • a) elaborarea politicilor publice, programelor și strategiilor naționale în domeniu, reglementarea, coordonarea și controlul aplicării lor, precum și evaluarea și monitorizarea calității serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice centrale;

 • b) organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, atribuții ce pot fi externalizate către sectorul neguvemamental, instituțiile de cult, alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, în condițiile legii;

 • c) finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse

Art. 66 (1) Statul asigura protecția copilului și garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autoritățile/instituțiile publice cu atribuții în domeniu.

 • (2) Copilul arc dreptul să fie crescut alături de părinții săi în condiții care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială.

 • (3) Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistență socială, în funcție de situația să personală și de situația socio- economică a familiei sau a persoanelor în întreținerea cărora se află.

 • (4) Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale.

 • (5) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de stat, precum și de orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată.

Art. 136 (l)Din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București se alocă fonduri pentru:

 • a) finanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori co-finanțate în baza contractelor de parteneriat;

 • b) finanțarea sau cofinanțarea înființării, organizării și funcționării unor noi servicii sociale;

 • c) finanțarea sau, după caz, cofmanțarea în parteneriat cu consiliul județean a cheltuielilor necesare formării continue a personalului cu atribuții în domeniul serviciilor sociale și care activează la nivelul comunității respective;

 • d) finanțarea și cofmanțarea în parteneriat cu consiliul județean a acțiunilor de sensibilizare a populației privind nevoile și riscurile sociale de la nivelul comunității;

 • e) cofmanțarea proiectelor susținute din fonduri structurale și alte fonduri internaționale pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale;

 • f) alte finanțări sau cofinanțări prevăzute de lege.

 • 15. Justificarea Proiectului.

Proiectul ”Masă Caldă Gratuită” a fost propus în anul 2018 ca urmare a solicitării Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” adresată AUIPUSP Sector 1.

Astfel, în temeiul dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 386/05.12.2018, Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” a implementat în anul școlar 2018-2019 un proiect nou denumit ”Masă Caldă Gratuită", având caracter social, al cărui scop a fost sprijinirea elevilor cu posibilități materiale reduse de a se integra în mediul școlar, astfel încât să se asigure accesul acestora la o educație de calitate și creșterea ratei de promovabilitate și a interesului față de procesul educațional. în anul școlar 2018-2019, 100 de elevi din cadrul Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” au întrunit condițiile pentru a fi incluși în acest proiect social.

Proiectul a fost continuat și în anul școlar 2019-2020, în temeiul dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/09.07.2019, un număr de 100 de elevi din cadrul Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” întrunind condițiile pentru a fi incluși în acest proiect social.

Prin adresa Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” nr. 1603/11.03.2020, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 2672/11.03.2020, se solicită suplimentarea grupului țintă al proiectului cu un număr de 50 de elevi, conform hotărârii Consiliului de Administrație din data de 10.03.2020, pentru a asigura accesul tuturor copiilor la o educație de calitate și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și intereselor acestora, respectiv pentru a oferi elevilor cu posibilități materiale limitate șansa înlesnirii procesului de integrare în mediul școlar și cea a dezvoltării la potențialul lor maxim, asigurând, implicit creșterea ratei de succes școlar și reducerea abandonului școlar.

 • 16. RESURSE:

 • 1) Resurse umane:

Managerul de proiect și personalul nedidactic (prioritar în selectare fiind personalul din cadrul unității de învățământ) necesar implementării proiectului va fi asigurat de către un agent economic selectat de către unitatea de învățământ, în urma unei proceduri de achiziție publică transparentă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2) Resurse materiale:

 • a) Săli de masă.

 • b) Resurse de hrană pentru elevii înscriși în program.

 • 3) Resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor ocazionate de implementarea Proiectului ” MASĂ CALDĂ GRATUITĂ” vor fi asigurate de la bugetul local al Sectorului 1. Toate bunurile materiale necesare derulării Proiectului vor fi asigurate de către Consiliul Local al Sectorului 1.

 • 17. ORGANIZARE

Implementarea Proiectului „MASĂ CALDĂ GRATUITĂ” se va face pe baza unui regulament intern al proiectului, elaborat/aprobat de către conducerea Colegiului Tehnic ”DINICU GOLESCU”.