Hotărârea nr. 223/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 27.08.2020 privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiinternat în anul școlar 2020-2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat” !a nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiinternat în anul școlar 2020-2021

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1504/31.07.2020 întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. M/l-311/17.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. G/4017/14.08.2020 al Direcției Management Economic, Raportul de specialitate nr. D/850/11.08.2020 al Direcției Generale Administrație Publică Locală;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și 1) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar și cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016:

în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Școală după școală”;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/30.10.2018 privind aprobarea implementării Programului ”Masă caldă la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”, precum și cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 198/09.07.2019 privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiinternat în anul școlar 2019-2020;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 80 din 08.04.2020, respectiv, Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204 din 16.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020;

Luând în considerare cererea Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” nr. 1692/15.07.2020, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6237/16.07.2020, prin care solicită continuarea programului ”Masă caldă la semiinternat” la nivelul Școlii

Gimnaziale ”Pia Brătianu” pentru anul școlar 2020-2021 în aceleași condiții, prin pregătirea și servirea mesei la cantina școlii, pentru un număr de 180 copii/zi;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), 1) și m), și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - (1) Se aprobă implementarea programului „Masă caldă la semiintemat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”, în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiintemat, în anul școlar 2020-2021, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Programului ”Masă caldă la semiintemat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” se va suporta din bugetul local al Sectorului 1.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Școala Gimnazială ”Pia Brătianu” și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 223

Data: 27.08.2020

 • 1.1. Răspunderea juridică privind implementarea prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerii Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”.

 • 1.2. Conducerea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerea Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” au obligația luării tuturor măsurilor care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, în condițiile legii.

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

PREȘEDINTE DL ȘEDINȚA

Programul „Masă caldă la semiinternat' la nivelul Scolii Gimnaziale ”Pia Brătianu” din Sectorul 1, București

în anul școlar 2020 - 2021

Programul „Masă caldă la semiinternat” își propune să contribuie la diversificarea serviciilor oferite de către Școala Gimnazială ”Pia Brătianu” din Sectorul 1 elevilor și indirect părinților/reprezentanților legali ai acestora, prin oferirea unei mese calde la prânz elevilor care frecventează semiintematul acestei unităti de învățământ.

Semiintematul este o componentă a structurii organizatorice a unităților de învățământ gimnazial, care funcționează în subordinea directorului și unde, elevii din ciclul primar rămân după orele de curs pentru efectuarea temelor pentru acasă sau pentru alte activități sub îndrumarea pedagogului școlar in intervalul orar 12:00 - 17:00.

Implementarea programului se va face prin oferirea unei mese calde la prânz pentru cei aproximativ 180 de elevi din învățământul primar înscriși la semiintematul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”.

 • 1. Scopul programului

Prin implementarea Programului „Masa calda la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” se dorește asigurarea unei „mese calde” pentru cei aproximativ 180 de elevi ce frecventează programul de semiinternat al Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” din sectorul 1, care nu este inclusă in alt program finanțat de către Primăria Sectorului 1 sau din bugetul de stat, in acest domeniu. Programul „Masa calda la semiinternat” se adreseaza exclusiv elevilor de ciclu primar ai Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” înscriși la semiinternat, fiind un proiect aprobat în anul 2018, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/30.10.2018, ca urmare a solicitării Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” de excludere din Programul ”Educație pentu Viață”, și includerea școlii într-un proiect nou, în care masa elevilor să se gătească și să fie servită la cantina școlii.

Programul a fost continuat și in anul școlar 2019-2020 conform dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/09.07.2019.

 • 2. Obiectivul general constă în dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație pentru elevi și familiile lor, facilitând astfel participarea activă a aproximativ 180 de elevi din învățământul primar înscriși la semiinternat, după orele de școală, pe parcursul anului școlar 2020-2021, astfel încât în cadrul Programului „Masa calda la semiinternat”, să beneficieze de o masă caldă la școală.

 • 3. Obiective principale:

Sporirea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor;

Derularea unei campanii de informare și promovare a programului în comunitate;

Promovarea unui stil de viață sănătos prin oferirea unui program de servire a mesei în mod regulat și punandu-le la dispoziție alimente de calitate cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

Formarea unui comportament alimentar sănătos la copii/elevi.

 • 4. Principiile care stau la baza activităților în cadrul programului „Masa caldă la semiinternat” sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • b) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • c) respectarea demnității copilului;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • e) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • f) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, respectarea și garantarea drepturilor copilului.

 • g) consultarea elevilor și a părinților în alegerea alimentelor;

 • 5. Baza legală:

 • • Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Școală după școală”;

 • • Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

 • • Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2019-2020;    . ।

 • 6. Grupul țintă/categorii de beneficiari

Grupul tintă al programului/ beneficiari directi ai programului este format din:

 • ♦ 180 de elevi de ciclu primar ce frecventează programul de semiinternat al Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”, care vor servi o masa caldă în timpul petrecut la școala, după orele de curs, in cadrul semiintematului organizat la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”.

Grupul tintă al programului/ beneficiari indirecți ai programului este format din:

 • ♦ 360 părinți/reprezentanți legali ai copiilor din învățământul primar la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”;

 • 7. Activitățile principale ale programului:

 • 1: Organizarea campaniei de informare asupra programului;

 • 2: Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru elevii din grupul țintă;

 • 3: Selectarea furnizorilor de produse alimentare care se vor pregăti în cantina Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” pentru elevii de ciclu primar de la semiintemar;

 • 4: Amenajarea și dotarea corespunzătoare a cantinei;

 • 5: Pregătirea mesei calde;

 • 6: Asigurarea serviciilor de servire a mesei calde pentru elevii din grupul țintă;

 • 7: Informarea personalului din Școala Gimnazială ”Pia Brătianu” cu privire la scopul programului „Masa calda la semiinternat”, al serviciilor alternative oferite;

 • 8: Informarea comunității asupra noilor servicii create și dezvoltate cu sprijinul financiar al Primăriei Sectorului 1;

 • 9: Diseminarea rezultatelor programului la nivelul Primăriei Sectorului 1, Consiliului Local al sectorului 1, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație și al Consiliului Inspectorilor, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanților Elevilor, în revistele școlilor și pe site-urile școlilor, în presă și la TV;

 • 10: Analiza impactului programului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare.

 • 8. Perioada de implementare:

Programul „Masa calda la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” se va desfășura pe durata anului școlar 2020-2021.

 • 9. Obligațiile părților:

  • 9.1. Pentru Școala Gimnazială ”Pia Brătianu”:

 • a) Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea programului în condiții optime;

 • b) Să informeze părinții, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura programului, pe perioada derulării acestuia;

 • c) Să furnizeze un sistem transparent privind înscriere, desfășurarea programului și evaluarea elevilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul școlar al elevilor;

 • d) să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile programului;

 • e) să coopereze și să colaboreze cu toate instituțiile și serviciile care oferă serviciile alternative, prin acest proiect;

 • f) să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • g) să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării programului;

 • h) să stabilească, de comun acord cu părinții, meniul de mese calde periodice și să îl pună în aplicare permanent;

 • i) să asigure accesul pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

 • j) să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate, organizate, aprobate la nivelul instituției școlare în cadrul Programului „Masa calda la semiinternat”

 • k) să încheie contracte de colaborare și parteneriate cu instituții /personal calificat care pot/poate să contribuie la desfășurarea în condiții optime, în beneficiul elevilor, a Programului „Masa calda la semiinternat”;

 • 9.2. Pentru beneficiarii indirecți ai programului: părinți/reprezentanți legali ai elevilor din ciclul primar înscriși la semiinternat la Școala Gimnazială ”Pia Brătianu”:

 • a) să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • b) să-și asume primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • c) să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența copiilor/elevilor la activitățile programului;

 • d) să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul/copilul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în școală, sau în afara școlii, care ar putea prejudicia implementarea programului și realizarea obiectivelor acestuia;

 • e) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • f) să asigure frecvența zilnică, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă elevului, la activitățile realizate în cadrul programului;

 • g) să informeze școala cu privire la orice aspect privind sănătatea elevului;

 • h) să dea curs solicitărilor coordonatorilor de activități din cadrul programului, ori de câte ori este necesar, astfel încât să se poată lua la timp, măsurile necesare privind pregătirea corespunzătoare a mesei calde ori privind conduita, comportamentul sau situația școlară a elevului;

 • i) să se prezinte la școală, lunar, pentru a discuta cu cadrele didactice implicate în realizarea activităților programului cu privire la modul de implicare al elevului în activitățile programului, comportamentul și progresul fiecărui copil/elev;

 • j) să îi asigure elevului, în măsura posibilităților de care aceștia dispun, materialele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect;

 • k) să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu copiii, conducerea unității de învățământ, ceilalți părinți și elevi,

 • 1) să informeze, în scris, coordonatorii de proiect din școală, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea elevului din cadrul programului;

 • 9.3. Pentru beneficiarii direcți ai programului, elevii din învățământul primar înscriși la semiinternat la Școala Gimnazială ”Pia Brătianu” din Sectorul 1: 5

 • a) să respecte școala, însemnele ei și cadrele didactice, precum și pe colegii ei;

 • b) să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

 • c) să participe la programul activităților Programului „Masa calda la semiinternat”, prevăzut în Calendarul de activități, zilnic;

 • d) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e) să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

 • f) să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev/preșcolar, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

 • 10. Costul implementării programului „Masa calda la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”

Valoarea mesei calde este estimată la 15 lei/zi/elev (TVA inclus).

Masa caldă va fi preparată în regim propriu întrucât Școala Gimnazială ”Pia Brătianu” deține o cantină având autorizație sanitară de funcționare, cu o capacitate de 180 elevi și cu personal propriu (3 posturi), dar și 3 posturi de pedagog școlar, existând condiții care asigură siguranța alimentelor, precum și un spațiu adecvat de servire a mesei.

Acordarea mesei calde elevilor va fi supervizată de un specialist nutriționist care va avea în vedere asigurarea unei alimentații sănătoase pentru elevi, diversificarea meniurilor în funcție de caracteristicile alimentației pentru diferite religii, precum și adaptarea acestuia (meniului) la vârsta elevilor, la diversele afecțiuni declarate ale unor elevi.

De asemenea, masa caldă ce va fi asigurată elevilor va respecta dispozițiile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar și prevederile Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

 • 11. BUGETUL PROGRAMULUI

  Buget estimat/zi/elev

  Număr elevi înscriși în Program

  BUGET ESTIMAT (TVA inclus) / PROGRAM

  în perioada 14.09.2020 -12.12.2020 sunt în total

  65 zile de școală pentru elevii de ciclu primar care au     vacanță     între

  26.10.2020-01.11.2020, precum și între 23-31.12.2020

  15 lei (TVA inclus)

  180

  175.500 lei (an bugetar 2020)

  în perioada 11.01.2021 -18.06.2021 sunt în total

  98 zile de școală pentru elevii de ciclu primar care au vacanță între 01-10.01.2021, 30.01.2021 -07.02.2021,          02-

  11.04.2021, precum și 30.04-09.05.2021

  15 lei (TVA inclus)

  180

  264.600 lei (an bugetar 2021)

  TOTAL BUGET ESTIMAT AN ȘCOLAR 2020 - 2021

  440.100 lei

  TVA inclus