Hotărârea nr. 221/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 27.08.2020 privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2020-2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului "PREGA TEȘTE-TE ASTAZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”

în anul școlar 2020-2021

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1507/31.07.2020 întocmit de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. M/315/17.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. G/4015/14.08.2020 al Direcției Management Economic, Raportul de specialitate nr. D/853/11.08.2020 al Direcției Generale Administrație Publică Locală;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar;

în conformitate cu prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți ;

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;

în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Educației si Cercetării nr. 4135/2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sis,ternului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line;

în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Educației si Cercetării nr. 4267/18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 80 din 08.04.2020, respectiv, Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204 din 16.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020;

Luând în considerare adresa Liceului Teoretic „Constantin Brâcoveanu” înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 6216/ 15.07.2020;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3), art.166 alin.(2) lit.d). 1) și m) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și completările și ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă implementarea Proiectului „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”, în anul școlar 2020-2021, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” se va suporta din bugetul local al Sectorului 1.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu”, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu” se va realiza prin intermediul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 221

Data: 27.08.2020

1.1. Răspunderea juridică privind implementarea prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerii Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” .

 • 1.2. Conducerea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerea Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” au obligația luării tuturor măsurilor care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, în condițiile legii.

  la Hotărâre.


  Anexa onsiliului Local nr.


  Președinte de ședință


FISĂ PROIECT 5

 • 1. Titlul proiectului: „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂfe"

 • 2. Locație: Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu”

 • 3. Rezumatul Proiectului propus: Implementarea Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”, pe parcursul anului școlar 2020-2021.

Proiectul "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" este un efort al comunității care vine în sprijinul elevilor, dascălilor, părinților și Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Proiectul "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" este un program complementar activității școlare obligatorii și oferă oportunitatea de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și de accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

Este destinat elevilor din ciclul liceal ai Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” care îndeplinesc condițiile de înscriere în proiect aprobate de către Consiliului de Administrație al unității de învățământ menționate.

înscrierea în Proiectul „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” se face la nivelul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”, în urma solicitărilor primite din partea părinților elevilor sau elevilor majori care aparțin unității școlare, conform criteriilor stabilite de Comisia Proiectului și aprobate în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Numărul elevilor înscriși poate suferi modificări după vacanța intersemestrială, acesta putând fi actualizat prin hotărâre a Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu".

Beneficiarii Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” vor fi împărțiri în grupe de câte 20-30 de elevi. Grupele vor fi constituite pe clase, pe an de studiu sau mixt, în funcție de particularitățile și nivelul de cunoștințe al elevilor selectați conform criteriilor stabilite de Comisia Proiectului și aprobate în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Retragerea din proiect se va face la cererea părintelui/ tutorelui legal sau a elevului major prin notificare scrisă adresată unității de învățământ sau la inițiativa unității școlare.

Resursele umane implicate în derularea proiectului vor fi, în principiu, cadre didactice calificate ale școlii, în funcție de nevoile identificate, la care se va adăuga și personalul nedidactic implicat în asigurarea securității și igienei spațiilor.

în timpul anului școlar 2020-2021, Proiectul se va desfășura în fiecare zi lucrătoare de cursuri, de luni până vineri, în intervalul orar 12.30/13.30 -16.30/17.30.

Elevii înscriși în Proiectul ”PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” vor beneficia de o masă caldă, după orele de curs și servită în regim catering, și de pregătire suplimentară pentru creșterea performanțelor școlare și pentru pregătirea examenelor naționale.

Resursa umană va monitoriza implementarea Proiectului, conform sarcinilor stabilite de către unitatea de învățământ care se regăsesc în Regulamentul intern al Proiectului, elaborat/aprobat de conducerea Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”.

Resursele materiale, constând în săli de clasă, sala de sport, curtea școlii cu spațiile adiacente, aparatură didactică și rechizite, vor fi asigurate de unitatea de învățământ.

 • 4. Scopul Proiectului

 • 1) Asigurarea dezvoltării continue a activității intelectuale, atât individuală, cât și în echipe;

 • 2) Consolidarea competențelor sociale, a nivelului cooperării, comunicării verbale și nonverbale prin asigurarea accesului neîngrădit al elevilor la activități didactice de dezvoltare personală;

 • 3) Sporirea motivației elevilor în vederea autodepășirii;

 • 4) Echilibrarea relației de colaborare de tip feedback atât dintre cadrele didactice și elevi, cât și dintre cadrele didactice și colegi în vederea îmbunătățirii climatului și performanței școlare;

 • 5) Conștietizarea beneficiilor consumului de alimente în acord cu necesitățile nutritive adecvate vârstei în ceea ce privește compoziția, proprietățile nutritive și terapeutice;

 • 6) Crearea unor obiceiuri alimentare sănătoase( elevii vor putea să realizeze că anumite alimente neselectate cu prudență pot determina un dezechilibru al organismului, iar altele pot capabile să prevină, să amelioreze sau să vindece boli și să își întărească convingerile că alimentația sănătoasă și la ore fixe este o alternativă de urmat la alimentația de tip fast-food);

 • 7) Creșterea prestigiului unității de învățământ implicate în proiect, prin serviciile educaționale oferite în cadrul Proiectului;

 • 8) Creșterea performanțelor școlare ale copiilor înscriși în Proiectul„PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE”.

 • 9) Descoperirea, valorizarea și încurajarea talentelor elevilor prin implicarea acestora în activități extra-curiculare, dezvoltându-le astfel spiritul de echipă, sensibilitatea, creativitatea și competitivitatea.

 • 10) învățare remedială și accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

 • 5. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor în cadrul Proiectului „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE”:

 • 1) Respectarea și promovarea interesului superior al copilului, egalitatea de șanse și nediscriminarea;

 • 2) Respectarea demnității copilului;

 • 3) Asistarea copilului în realizarea și exercitarea drepturilor sale;

 • 4) Asigurarea unei intervenții profesioniste, pluridisciplinare;

 • 5) Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale ;

 • 6) Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești precum și cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

 • 7) Respectarea de către personalul didactic angrenat în proiect a programei școlare aprobată de M.E.C.

 • 8) Respectarea de către personalul didactic angrenat în proiect a măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, la nivelul unității de învățământ, ori de către alte organisme/instituții abilitate;

 • 9) Asigurarea continutății procesului didactic, in special pe perioada suspendării cursurilor, dar nelimitand-se la aceasta, prin activități - suport asistate de tehnologie (activități Online);

 • 10) Asigurarea de către unitatea școlară a unui mediu corelat vârstei elevilor înscriși în Proiect.

 • 6. Obiective generale

 • 1) Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin implementarea Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” înscriși în Proiect, după orele de curs, inclusiv prin activități de predare-învățare-evaluare desfășurate on-line;

 • 2) Asigurarea continuității și întăririi educației fonnale (cu accent pe pregătirea remedială, efectuarea temelor pentru acasă, pregătirea suplimentară pentru examenele naționale), inclusiv prin activități - suport asistate de tehnologie;

 • 3) Prevenirea neglijării copiilor și asigurarea continuă a educației nonformale în vederea petrecerii în siguranță, într-un mod plăcut și util a timpului liber și în afara orelor obligatorii de curs, inclusiv prin activități de predare-învățare-evaluare desfășurate on-line;

 • 4) Asigurarea corespunzătoare a nevoilor de hrană a copiilor.

 • 7. Obiective specifice

 • 1) Asigurarea mesei de prânz a elevilor;

 • 2) Furnizarea de servicii educaționale care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară și care să permită îmbunătățirea randamentului școlar;

 • 3) Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;

 • 4) Prevenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare școlară;

 • 5) Integrarea mai rapidă în Proiectul școlar prin creșterea adaptabilității la mediul școlar;

 • 6) Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc soluții alternative pentru supravegherea și educarea copiilor;

 • 7) Formarea deprinderilor de a învață, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea și cultivarea deprinderilor fundamentale de igienă, comportament civic, etc.;

 • 8) Sensibilizarea și schimbarea percepției comunității asupra problemelor elevului;

 • 9) Stimularea și creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a deprinderilor de relaționare.

 • 8. Grupul-țintă

 • a) Beneficiarii direcți - Grupul țintă al proiectului îl constituie elevii din ciclul liceal din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”.

 • b) Beneficiarii indirecți - cadrele didactice, părinții și comunitatea.

 • 9. Principalele activități

Pentru atingerea obiectivului principal al Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" se vor derula următoarele activități:

 • 1) servicii de asigurare a nevoilor de bază de hrană și securitate;

 • 2) asigurarea continuității și întărirea educației formale (cu accent pe pregătirea remedială, efectuarea temelor pentru acasă, pregătirea suplimentară pentru examenele naționale);

 • 3) prevenirea neglijării copiilor și asigurarea continuă a educației nonformale;

 • 4) servicii alternative pentru educație;

 • 5) servicii de consiliere pentru elevi și părinți;

 • 6) activități - suport asistate de tehnologie (activități on-line).

 • 10. Evaluarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" se va face pe baza următorilor indicatori:

Diminuarea absenteismului,eșecului și abandonului școlar;

îmbunătățirea performanțelor școlare individuale la materiile de baza ale elevilor beneficiari ai Proiectului educațional si la examenele naționale;

îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din clasele cuprinse în acest proiect;

Asigurarea continutății procesului didactic prin activități - suport asistate de tehnologie (activități on-line).

 • 11. Bugetul și finanțarea proiectului

Proiectul se va derula în fiecare zi lucrătoare de cursuri, de luni până vineri, după programul obligatoriu de școală, în intervalul orar 12.30/13.30 -16.30/17.30.

BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” în anul școlar 2020-2021 - AFERENT ANULUI BUGETAR 2020

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.) implicată în Proiect

Număr total elevi înscriși în Proiect

Buget maxim pentru masa caldă/zi/elev (lei) - va fi alocat din articolul bugetar 57.02.05-"Suport Alimentar”

Buget maxim pentru activități educati ve/zi/elev (lei) -va fi alocat din articolul bugetar 20.30.30- ”Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”

Buget total maxim /elev ; (lei)

Total zile de școală (lucrătoare) din anul școlar 2020-2021 aferente anului bugetar 2020

Buget total estimat/ U.I.P./ an bugetar 2020 (lei)

Liceul     Teoretic

"Constantin Brâncoveanu”

220

15

16

31

70

477.400

BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” în anul școlar 2020-2021 - AFERENT ANULUI BUGETAR 2020

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.) implicată în Proiect

Număr total elevi înscriși în Proiect

Buget maxim pentru masa caldă/zi/elev (lei) - va fi alocat din articolul bugetar 57.02.05-”Suport Alimentar”

Buget maxim pentru activități educative/zi/elev (lei) - va fi alocat din articolul bugetar 20.30.30- ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”

Buget total maxim/ elev (lei)

Total zile de școală (lucrătoare) din anul școlar 2020-2021 aferente anului bugetar 2021

Buget total estimat/ U.I.P. / an bugetar 2021 (lei)

Liceul     Teoretic

"Constantin Brâncoveanu”

220

15

16

31

98

668.360

BUGET TOTAL ESTIMAT pentru implementarea Proiectului ”PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE”, în anul școlar 2020 - 2021: 1.145.760 LEI

Costul Proiectului va fi suportat integral din bugetul local al Sectorului 1, astfel maxim 31 lei / zi / elev (din care: maxim 15 Ici pentru masa de prânz + maxim 16 lei pentru personalul didactic și auxiliar și resurse materiale).

 • 12. Cadrul legislativ:

 • 1) O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadra de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2) Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar;

 • 3) Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

 • 4) Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;

 • 6) Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4267/18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;

 • 7) Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Nr. 4135/2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line;

 • 8) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului:

Art. 46 lit. i): "Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață (...)” Aii. 51. (1) Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.

Aii. 52. (1) Ministerul Educației Naționale, că organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, că instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru: b) dezvoltarea de programe de educație pentru părinții tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenței în familie; c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele programei școlare naționale, pentru a nu intră prematur pe piață muncii; d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat școală, în vederea reintegrării lor în sistemul național de învățământ; e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viață culturală și artistică; f) prevenirea abandonului școlar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul școlar, cum sunt: hrană, rechizite, transport și altele asemenea.

 • 9) Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale :

Art. 39-Responsabilitatea dezvoltării, administrării și acordării serviciilor sociale este partajată astfel:

 • a) elaborarea politicilor publice, programelor și strategiilor naționale în domeniu, reglementarea, coordonarea și controlul aplicării lor, precum și evaluarea și monitorizarea calității serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice centrale;

 • b) organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, atribuții ce pot fi extemalizate către sectorul neguvemamental, instituțiile de cult, alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, în condițiile legii;

 • c) finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse

Alt. 66 (1) Statul asigura protecția copilului și garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autoritățile/instituțiile publice cu atribuții în domeniu. (2) Copilul are dreptul să fie crescut alături de părinții săi în condiții care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială. (3) Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistență socială, în funcție de situația să personală și de situația socio- economică a familiei sau a persoanelor în întreținerea cărora se află. (4) Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale. (5) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de stat, precum și de orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată.

Art. 136 (l)Din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București se alocă fonduri pentru:

ajfinanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori co-finanțate în baza contractelor de parteneriat;

bjfinanțarea sau cofinanțarea înființării, organizării și funcționării unor noi servicii sociale;

cjfinanțarea sau, după caz, cofinanțarea în parteneriat cu consiliul județean a cheltuielilor necesare formării continue a personalului cu atribuții în domeniul serviciilor sociale și care activează la nivelul comunității respective;

djfinanțarea și cofinanțarea în parteneriat cu consiliul județean a acțiunilor de sensibilizare a populației privind nevoile și riscurile sociale de la nivelul comunității;

e)cofinanțarea proiectelor susținute din fonduri structurale și alte fonduri internaționale pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale;

f)alte finanțări sau cofinanțări prevăzute de lege.

 • 13. Justificarea Proiectului.

Proiectul educațional și social "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” își propune să contribuie ia diversificarea serviciilor oferite de către Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu” elevilor și indirect părinților/reprezentanților legali ai acestora, prin oferirea unei mese calde la prânz elevilor înscriși în proiect și întărirea educației formale (cu accent pe pregătirea remedială, efectuarea temelor pentru acasă, pregătirea suplimentară pentru examenele naționale) și a educației nonformale în afara orelor obligatorii de curs.

Acest proiect educațional și social a fost propus ca urmare a cererii Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” adresată AUIPUSP Sector 1 cu privire la continuarea derulării proiectului "Educație pentru Viață” și în anul școlar 2018-2019 ca și în anii școlari precedenți sau includerea acestora într-un proiect educațional și social nou cu scopul a veni în întâmpinarea nevoilor și intereselor elevilor cu probleme economice, mai ales a celor care provin din mediul rural și a celor din fainiIIii dezbinate, ori cu posibilități materiale reduse.

Astfel, în temeiul dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 387/05.12.2018, Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu” a implementat în anul școlar 2018-2019 un proiect nou denumit "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE", având caracter educativ și social, al cărui scop a fost sprijinirea elevilor cu posibilități materiale reduse de a se integra în mediul școlar, astfel încât să se asigure accesul acestora la o educație de calitate și creșterea ratei de promovabilitate și a interesului față de procesul educațional. In anul școlar 2018-2019, 180 de elevi din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” au întrunit condițiile pentru a fi incluși în acest proiect social.

Implementarea cu succes a proiectului în anul școlar 2018-2019, a condus la continuarea implementării acestuia și pe parcursul anului școlar 2019-2020, în temeiul dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/09.07.2019, de data aceasta pentru un număr de 220 de elevi.

Prin adresa înregistrată la AUIPUSP Sector 1 cu nr. 6216/15.07.2020, Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu” a solicitat sprijinul instituției noastre pentru continuarea derulării proiectului "PREGĂTEȘTE TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" finanțat de Primăria Sectorului 1 și în anul școlar 2020 -2021 pentru un număr de 220 elevi participanți, având în vedere rezultatele pozitive obținute în urma aplicării chestionarelor de satisfacție atât elevilor, cât și părinților.

 • 14. RESURSE:

 • 1) Resurse umane:

Personalul didactic si nedidactic (prioritar în selectare fiind personalul din cadrul unității de învățământ) necesar implementării proiectului va fi asigurat de către un agent economic selectat de către unitatea de învățământ, în urma unei proceduri de achiziție publică transparentă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2) Resurse materiale:

Săli de clasă, sala de sport, curtea școlii, aparatură de birou, rechizite, etc.

Resurse de hrană pentru elevii înscriși în program.

 • 3) Resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor ocazionate de implementarea Proiectului ”PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” vor fi asigurate de la bugetul local al Sectorului 1. Toate bunurile materiale necesare derulării Proiectului vor fi asigurate de către Consiliul Local al

Sectorului 1.

 • 15. ORGANIZARE

Implementarea Proiectului „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” se va face pe baza unui regulament intern al Proiectului, elaborat/aprobat de către conducerea Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu”.