Hotărârea nr. 22/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Carol Knappe nr. 86, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.                      . sector 1, București

Având îh vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. E/l 5588/20.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

  • -  Raportul dc specialitate nr. E 15589/20.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -   Raportul de specialitate nr. M/3-8/13.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

  • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 156/20,12.2019 din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

Parcarea sc rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 13371/23.07.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu dc rețele însușit de ing. A.M.A V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. “ G.R.B și urb. D.A.G .....și ilustrare volumetrică însușită de urb. D.A.G

Ținând seama de prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr,259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e). art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str.                      >,

sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 156/20.12.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3, - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5, - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinală a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată in temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

BIROU t RLMjLLSMHN I \RI

www.prirriarKifrcctTO 1. tu


URBAN ISTICIi yi ARHIVA


Cu urmare a cererii adresare de        N.G.F. cu adresa în str.

București, înregistrată la nr. 30227 din L6.lr7.zu i o____mpietală cu nr, 48916 din 13.11.2019. în con fi

privind amenajarea teril<»rinlui ți urbanismul cu modificările ți camptatrilc ubcriuarc. se emiLc nm

.WZMtJĂ£,ZAțd?.4cl5


, sector 6.

I'<(t'n(L<4jM*ti-iw,3ătl,lUiU----

. lC.« r.;

L'UfjllUi.l'l 1


PliN I R.U


PUD-STR.                   -SECTOR l

Construire locuința rulrutiva S^P+ZFl (3 a purta mente)


GENERAT l)E IMOIMI.I I.: în suprafața de 240.00 mp (235,00 mp din măsurători cadastrale), p.Hfim lixirasu: de Carte funciară nr. 213454. eliberai la daLadc 22.07.2019.

INIȚIATOR: N.G.F. N.C.A. " M'.C.V. M.D.   S.P.N.C. S.M.K.C.PROlKCTAVr: S.<". SDII Architecturc SJLL.

SPECIALIST CI DREPT DE SEMNĂTURĂ RI'R: urb. D.A.G      (RE'R: D. E. G?)

AMPLASARE. DELIMITARE, SLPRAl-AȚĂ Z.ONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiata prin PUD include piffâWc 1rA imobilului cure a generat documenta [ia. delimitată asltcl; Minl-Est - str. Carnl Knappe nr. 88; Sud-Esi sLr. Hagi GHțlTF Ghiță nr. 79. Sud-Vest sin Carul Kmappe nr. 84; Nord-Vest - ariern de circulație sLr. Curol Knappe.

PREVEDERI PUG/ PllZ APROBATE ANTERIOR: Conform PLIG - MD ți Regulament ului laicul de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HC’GMB tir. 269/201)0 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzonu lunclională: L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane an le ii oare cu P - P+2 niveiuri situate în afara zonei protejate. Imobilul nu se alia pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de IDO m de imobile aliate pe această listă, conform in forma [li lor din Certificatul de urbanism nr. 7116/0l/K/11478 din 28.05.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: PCUîmx.= 15%: CUTmax.= 0.9 nip AlX’/mp luhjii pentru P-IE, CU l max.- 1,3 mp ALXĂmp Lercn penlni P+2E; în dl ți mc a maximă a clădirii măsurată de la nivelul Lerciiului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial u! lotizării: se admite mansardarea clădirilor existente având șarpantă cu panta de 45 gnulc. cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii.

Retragerea minimă față de aliniament - Se mențin reIruguri Ic din piuiturile inițiale de lotizare care variază dc la lotizare la lotizare intre dispunerea clădirilor pe aliniament ?i retrageri de circa 3.00 - 4.ț)t) metri.

Retragerea minimă față dc limitele laterale - Clădirile vor respecta i cgimul tic construire propriu lotizării.

Ret ruperea față dc limita posturi oara a terenului - Retragerea față de limită poslcrioară a parcelei va I' dcLerminata de aliniamentul posterior al lotizării care va puica fi depășii numai pentru extinderi în suprafață dc muxlrri 12.00 mp constniiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitarei și numai în cazul m care <Jisi:inț:i față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele luteralc: stânga - la limiLa dc proprietate, dreapta - la limita dc proprietate.

RcLrageri minime tații dc limita posterioaru - retras minim 7,00 metri, un balcnn/terasă ieșite iu consolă până In 4,00 metri la parter și


etajul 1.

Construcția sc va amplasa cu respectarea specifici iții lor planului de reglementări vizat spre tuse tumba re.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și garurca unt tiv ulii eu Ic lor vor respecta ,.Normele privind asigurarea numărului miram de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuroșii și ii prospecte]or necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin 1-lC'CrMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se vor realiza din str. Carol Knappe, conform avizului Comisiei l’ehnioede Uiireuluții nr. I 3 371/23.07.2019,

ECHIPARE TEHNTCO-ED11.ITARA: Este obligatorie racordarea consune ții lor la rețelele publice dc alimentari: cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii dc Iiig. A.M.A. V.U.I. Mureș.

Documentația este însoțită de studiu dc însurirc însușii de am. G.R.B.           $'        D.A.G.         și ilustrare volumetrică

însușită de urb. Daniela A. Glinischi.

în urma ședinței Comisiei lehniee de- amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/9/22.08.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate ti folosii numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul FUI) răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în l’UD cure face obiectul prezentului aviz., în eoni imn i tute cu an. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajsirra IcriLoriului și urbanismul, cu modificările și complplărilc ulterioare.

I)u cu montați a tehnicii pentru autorizarea cxccuLărij lucrărilor de construire (DIAC} se poate iruocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesiuia.

Prezentul aviz esLe valabil de la data emiterii sale pe toată durniijl^HiteiJitnle a certificatului de urbanism nr. 706/01/K/11478 din 28.05.2019. emis dc- Primăria Sectorului l al Municipiului BucuJ^țfljTlri CJZjîîjteuJupEinî document ați ci P.U.D. in plenul C'onsiîiului Local al Sectorului i, în termenul de vuluhiliLuLc al acestuia. pru^uprJ trebuie rclunță După aprobare, acesta rămâne: valabil atâta Limp cât l-foiăidreu de aprobare csLe în vigoare.

ȘEF BIROU

Raluca Mihaela Epifan


ARHITECT ȘEF Ciobanu Oprescu Olivia Ana \ O                 ,'V

"jt

Întocmit,

Andra Ciucă

%     >7

> z
l'țj. Bantt Manta nr. 9. Scctonil I București: 011222

fel. i 40-2 1-3 19.10 13: Iciv +40-2 1 -3 I 9.10.(16

Er:mil: regi st niturarf nri mari n?> LraCALCULUL SUPRAFEȚELOR

Pnirnln TEREN          ______________

hlURIBr

X

Y

Punct

[ml

[ml

1

385222/30

2

325766.757

585225.177

3

325763.061

5B5229 19B

4

32S755.05B

5B5B41.255

5

329752-565

585245 001

6

329751 397

585246 756

/

î±524ti bbU

«

329744.73(J

55524 î. 799

9

320746 205

585236 553

10

3397MJ.123

585233 813

tl

329760 633

5B3213 424

12

329700.801

585218.110


BI1ANT

Steren = 240,00

mp

%

Sconstruita maxima Ssp.verde Scirculatii

TOTAL

107,50

50,40

82,10 240,00

44,80

21,00

34,20

100%

Umax.- 10,Om la comisa SC etaj 1              111,00

SC etaj 2              93,60

Sdesfasurata         312,10

^Locuință colectiva cu 3 apartamente *Pa rea rea se va rezolva în incintă of.

H.C.G.M.B. nr. 66/20D6 - 4 loc. de parcare

Parter