Hotărârea nr. 218/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 13.08.2020 privind legatele cu titlu particular instituite de către defuncta Vasile Dana Cristina, în numele legatarilor: Centrul de plasament - Casa de copii preșcolari nr. 3 – ”Sfântul Iosif”, actual Casa Sf. Iosif, Centrul de Plasament Pinocchio nr. 1, actual Complexul Social de Servicii Pinocchio şi Complexul Social de Servicii Sf. Maria, servicii sociale fără personalitate juridică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind legatele cu titlu particular instituite de către defuncta Vaslle Dana Cristina, în numele legatarilor: Centrul de plasament - Casa de copii preșcolari nr. 3 - "Sfântul losif”, actual Casa Sf. losif, Centrul de Plasament Plnocchio nr. 1, actual Complexul Social de Servicii

Pinocchio și Complexul Social de Servicii Sf. Mana, servicii sociale fără personalitate juridica din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 22195/06.08.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-320/06.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. G/3935/06.08.2020 al Direcției Management Economic și nr. N/419/07.08.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii economico-sociale, buget, impozite și laxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte și al Comisiei de sănătate și protective socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări;

în temeiul prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând:

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 368/18.11.2004 pentru modificarea denumirii Direcției Generale de Asistență Socială Sector 1 în Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, reorganizarea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Centrului de îngrijire și Asistență nr. 3 și a Căminului pentru Persoane Vârstnice nr. 1, aprobarea Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Testamentul defunctei Vasile Dana Cristina, autentificat prin încheierea nr. 1018 din 14.05.2015, ora 11:40, emisă de către notar public Duminică Aniela din cadrul Societății Profesionale Notariale Popa Mariana Tamara și Asociați;

  • - Testamentul defunctei Vasile Dana Cristina, autentificat prin încheierea nr. 289 din 10.02.2016, ora 14:25, emisă de către notar public Duminică Aniela din cadrul Societății Profesionale Notariale Popa Mariana Tamara și Asociații;

  • - Citațiile nr. 196/10.06.2020, nr. 230/19.06.2020 și nr. 257/07.07.2020, prin care Centrul de Plasament - Casa de copii preșcolari nr. 3 - „Sfântul losif”, Complexul Social dc Servicii „Sf. Maria” și Complexul Social de Servicii „Pinocchio” au fost invitate la data de 27.07.2020, ora 15:00, la dezbaterea succesiunii defunctei Vasile Dana Cristina;

  • - Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 22089/05.08.2020, înregistrată la sediul Primăriei Generale a Municipiului București sub nr. 1869112/05.08.2020;

  • - Adresa nr. 295/05.08.2020, prin care Biroul Individual Notarial Simion Cristina Denisa ne-a învederat necesitatea prezentării unei Hotărâri a Consiliului Local în vederea acceptării succesiunii defunctei Vasile Dana Cristina pentru legatarii cu titlu particulari fără personalitate juridică;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. dd), art. 139 alin. (2), alin. 166, alin. (2) lit.p) și alin. (4), art. 291 alin. (3) lit. a) și b), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se ia act dc legatele cu titlu particular lăsate de defuncta Vasile Dana Cristina pentru:

  • a) Centrul de Plasament - Casa de copii preșcolari nr. 3 - „Sfântul losif’, actual Casa „Sf. losif’, reprezentând cotă din cota-parte de 1/2 (jumătate) din imobilul situat în Orașul Voluntari, Str. Ionel Teodoreanu nr. 2, Județul Ilfov, imobil compus din teren și construcția edificată pe acesta și totodată, și bunurile ce se găsesc în acest imobil care au aparținut defunctei, în cota ce se cuvine legatarului;

  • b) Centrul de Plasament Pinocchio nr. 1, actual Complexul Social de Servicii „Pinocchio”, reprezentând cota parte de 1/2 (jumătate) din suma în EURO, existentă în contul deschis la BRD - GSG SA;

  • c) Complexul Social de Servicii ”Sf. Maria”, reprezentând cota parte de 1/2 (jumătate) din suma în EURO, existentă în contul deschis la BRD - GSG SA și sumele deținute de defunctă în moneda LEI, în conturile deținute la ING Bank SA.

Art.2.- Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze declarația de acceptare a legatelor cu titlu particular și să îndeplinească toate procedurile pentru acceptarea moștenirii până la data de 21.08.2020.

Art.3.- Suma și bunurile moștenite vor fi evidențiate în bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și vor putea fi utilizate numai în scopul stabilit prin legatele particulare.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 13.08.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 218 Data: 13.08.2020