Hotărârea nr. 217/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 13.08.2020 privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilități fiscale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilități fiscale

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 531092/22.06.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-301/06.08.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. G/3934/06.08.2020 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

Cu respectarea prevederiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

în conformitate cu dispozițiile art. V și art.XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

în conformitate cu dispozițiile hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 218/18.06.2020 privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități,

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.02019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Procedura de acordare a unor facilități fiscale, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei proceduri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin 1, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 13.08.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEJJJN^sL Marian CristiaiUwiîgff1^^'


SECRETA

Daniela Nid


/NERAL


,ețalan


Nr.: 217 Data: 13.08.2020

Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 2'1^ /3.0&2020 PREȘED1          NȚĂ,


r'iccrta/f Gri

Procedura de acordare a unor facilități fiscale.


Capitolul I - Facilități la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri

Art. 1

Sfera de aplicare

 • (I) Prezentul capitol se aplică pentru obligațiile fiscale administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

 • (2) In sensul prezentului capitol, prin obligații fiscale administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 se înțelege obligații fiscale principale reprezentând impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri, stabilite prin:

 • a) declarații de impunere;

 • b) decizii de impunere;

 • c) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe locale și alte sume datorate bugetului local al Sectorului 1.

 • (3) Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezentul capitol:

 • a) proprietarii clădirilor nerezidențiale, în cazul în care proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică. în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SAR.S-CoV-2 sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economici, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

 • b) concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a stalului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă. în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2. utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • (4) Facilitățile fiscale prevăzute la ari. 2 alin. ( I) se acordă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I.

Art. 2

Obiectul facilităților fiscale

(1) Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, acordă următoarele facilități fiscale:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz.

 • b) scutirea dc la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz.

 • (2) Categoriile de obligații fiscale de plată care, potrivit prezentului capitol, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt: impozitul pe clădire și taxa pe clădire, în condițiile prezentului capitol.

Art. 3

Condițiile de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri

 • (I) Pot beneficia de prevederile art.2 alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

 • (2) Pot beneficia de prevederile ari.2 alin. (1) lit. b), concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, dacă. în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică;

 • (3) Reducerea/scutirea la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, se acordă doar pentru durata stării de urgență decretare în anul 2020.

 • (4) Solicitanții au obligația ca, până la dala de 15 septembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, să depună o Cerere de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, conform modelului prevăzut în anexa nr.I la prezenta procedură, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

 • (5) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (4) vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (4) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • (6) în cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (4) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • (7) Pentru încadrarea în situația prevăzută la alin. (6) lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • (8) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (4) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la alin. (6) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei. Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • (9) Concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administraliv-leritoriale, după caz, în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (4) vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii loiale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

 • (10) în cazul în care persoanele prevăzute la art.l alin. (3) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020. integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea. în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • (11) în cazul în care persoanele prevăzute la art.l alin. (3) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • (12) în cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile art.l alin. (3) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei dc reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

Art. 4

Procedura de acordare a reducerii/scutirii ia plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri

 • (I) Solicilanții își exprimă intenția de a beneficia dc acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, prin depunerea cererii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz, astfel:

 • a) la registratura Direcției Generale dc Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

 • b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu con Urmare de primire;

 • c) prin c-mail pe adresa secretarial@impozitelocalel.ro.

 • (2) Cererea de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri la plata, cuprinde cel puțin următoarele:

 • a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 • b) obiectul cererii, respectiv cel prevăzut la art. 2, cu precizarea facilităților fiscale solicitate;

 • c) data și semnătura contribuabilului/imputernicitului.

 • (3) Pentru a beneficia de reducerea/scutirea la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, solicitantul poate depune fie o singură cerere, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.

 • (4) După primirea cererii prevăzute la alin. (1), Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 procedează la:

 • a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 3.

 • b) în cazul în care se constată că debitorul nu a depus documente justificative necesare susținerii stării de fapt, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • c) emite și comunică, decizia de aprobare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

 • c) reface evidența fiscala aplicând reducerea/scutirea la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, aferentă perioadei respective de timp;

 • d) emite decizia de respingere a cererii de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, prevăzută în anexa nr. 3.

 • (5) După depunerea cererii, în termen de 45 zile de la data înregistrării acesteia, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 emite și comunică debitorului decizia de aprobare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri sau decizia de respingere a cererii de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, în cazul respingerii cererii.

 • (6) înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

 • (7) în cazul în care, ulterior emiterii deciziei de aprobare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, se constată erori în conținutul acesteia, pe baza documentelor care atestă această situație, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I emite decizie de modificare a deciziei de aprobare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură.

Capitolul II - Anularea unor obligații accesorii

Art. 5

Sfera de aplicare

 • (1) Prezentul capitol se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

 • (2) în sensul prezentului capitol, prin obligații bugetare administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I se înțelege obligații fiscale principale reprezentând impozite, laxe locale și alte sume datorate bugetului local al Sectorului I, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:

 • a) declarații de impunere:

 • b) decizii de impunere;

 • c) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;

 • d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe locale și alte sume datorate bugetului local al Sectorului 1.

 • (3) Prin obligații bugetare administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 se înțelege inclusiv obligațiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului local competent în vederea recuperării.

 • (4) Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezentul capitol sunt:

 • a) debitorii, persoane juridice, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice, care la data de 31 martie 2020 inclusiv, au obligații bugetare principale restante administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

 • b) debitorii, persoane fizice, entități fără personalitate juridică sau persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care la data de 31 martie 2020 inclusiv, au obligații bugetare principale restante administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

 • (5) Facilitățile fiscale prevăzute la art. 6 alin. (I) se acordă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

 • (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul titlurilor executorii transmise în vederea recuperării pentru care calculul de accesorii se efectuează de către autoritățile/instituțiile care au transmis respectivele titluri, facilitățile fiscale nu se acordă de către Direcția Generă de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

 • (7) Obligațiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităților sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente, ori autoritățile/instituțiile prevăzute la alin. (5), respectiv (6), după caz.

Art. 6

Obiectul facilităților fiscale

(1) Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, acordă următoarele facilități fiscale:

 • a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;

 • b) anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și nestinse până la data aprobării prezentei proceduri, datorate bugetului local al Sectorului 1, în condițiile prezentei proceduri.

 • (2) Categoria de obligații de plată accesorii care, potrivit prezentului capitol, poate face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) o reprezintă majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31 martie 2020 inclusiv.

 • (3) Obligațiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:

 • a) obligațiilor bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) diferențelor de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (I) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • c) altor obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la dala de 31 martie 2020. transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între I aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • d) obligațiilor bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • e) diferențelor de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;

 • (4) Prin inspecții fiscale sau verificarea situației fiscale personale în derulare la data aprobării prezentei procedurii se înțelege inspecțiile începute anterior acestei date și pentru care nu s-a comunicat decizia de impunere până la data aprobării prezentei proceduri.

 • (5) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 martie 2020 inclusiv:

 • a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 • (6) Sunt considerate restante la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (5), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • (7) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (5) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. In acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Contribuabilul va înștiința Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, cu privire la depunerea la instanța de judecată a cererii de renunțare la efectele suspendării actului administrativ și va depune în acest sens documentul emis de instanța de judecată care a dispus suspendarea.

Art. 7

Condițiile de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii

(1) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local al Sectorului 1, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și nestinse la data aprobării prezentei proceduri, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I cu termene de plată cuprinse între data de I aprilie 2020 și depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 3 I martie 2020 și stinse până la data aprobării prezentei proceduri, administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

 • d) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

 • e) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-d), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

6/32

 • (2) Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la alin. (I).

 • (3) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

 • (4) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, în scopul acordării anulării prevăzute la alin. (2), organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

 • (5) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între dala intrării în vigoare a prezentei proceduri și 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale restante, potrivit prevederilor alin. 2-4, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de aceste alineate.

 • (6) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei proceduri și 15 decembrie 2020 inclusiv pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale restante, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. în acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a prezentei proceduri achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • (7) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, până la dala de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 potrivit art. 8 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

 • (8) Prevederile alin. (7) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei proceduri și data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Art. 8

Procedura de acordare a amânării la plată

(1) Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr.5 la prezenta procedură, astfel:

 • a) la registratura Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

 • b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

 • c) prin e-inail pe adresa secretariat@impozitelocaiel.ro.

 • (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I procedează la:

 • a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligațiilor declarative potrivit legislației în vigoare până la respectiva dată. In cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • b) stingerea, compensarea și orice altă operațiune necesară în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 7.

 • (3) în situația în care printre obligațiile bugetare restante la 3) martie 2020 inclusiv, se află și obligații bugetare principale și/sau accesorii individualizate în titluri executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, acestea trebuie stinse integral.

 • (4) După depunerea notificării. în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I emile și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

 • (5) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (4) se eliberează pe baza datelor existente în evidența fiscală a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură.

 • (6) în cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în certi ficatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării ccrlitflcalului de atestare fiscală. După clarificarea ncconcordanțelor. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I întocmește în două exemplare procesal-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noul certificat de atestare fiscală.

 • (7) După întocmirea procesului-vcrbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea ncconcordanțelor în termenul prevăzut la alin. (6). Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I emite decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii prevăzută în anexa nr. 8 la prezenta procedură, precum și adresa de sistare totală sau parțială, a executării silite adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, înștiințarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, dacă acesta nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 7. respingând astfel notificarea.

 • (8) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele clemente:

 • a) datele de identificare ale debitorului: denumirca/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului. dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telcfon/fax al acestora, adresa de e-mail. inclusiv datele dc identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 • b) obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 6 alin. (2);

 • c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

 • (9) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

 • a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

 • b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • (10) în situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie2020 inclusiv, acesta intră sub sancțiunea decăderii potrivit art. 7 alin.(l) litera e.

 • (11) în situația în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii care cuprinde obligații de plată accesorii prevăzute la art. 6 alin. (2), Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 emite, odată cu această decizie, și decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, prevederile alin. (4) și (9) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligațiilor accesorii se acordă în baza notificării inițiale.

 • (12) în cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii.

 • (13) în situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii, prevăzută în anexa nr. 1 I la prezenta procedură.

 • (14) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor prevăzute la alin. (9).

Art. 9

Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii

(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal conform art. 8 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr.12 la prezenta procedură, depusă la registratura Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin e-mail pe adresa secretariat@impozitelocalel.ro. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv. în cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise în vederea recuperării, acordarea facilităților fiscale nu intră în sarcina Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I.

 • (2) Prin excepție de la alin. (I), în cazul obligațiilor fiscale prevăzute la ari. 7 alin. 3 și 4, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligațiilor fiscale principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale, dar nu mai târziu de 30 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

 • (3) Debitorii care au obligații de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, in condițiile legii, la data de 31 martie 2020, inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat și care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii, vor face mențiuni cu privire la renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea și/sau cererea de anulare a accesoriilor și vor depune în acest sens documentul emis de instanța de judecată care a dispus suspendarea.

 • (4) Renunțarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea prevederilor prezentei proceduri și nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.

 • (5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:

 • a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantuiui fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 • b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 6 alin. (2), cu precizarea facilităților fiscale solicitate;

 • c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/ împuternicitului.

 • (6) Pentru a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură cerere, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.

 • (7) Pentru îndeplinirea condiției prevăzută la art. 7 alin.(l) lit. b), debitorul trebuie să aibă stinse Ia data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

 • (8) Pentru îndeplinirea condiției prevăzută la art. 7 alin.(l) lit. a), debitorul trebuie să aibă stinse ia data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

 • (9) Pentru îndeplinirea condiției prevăzută la art. 7 alin.(l) lit. c), debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, toate obligațiile bugetare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 stinse până la data aprobării prezentei proceduri, administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

 • (10) în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1:

 • a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 7.

 • b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

 • c) reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

 • d) emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 13 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 14 la prezenta procedură, după caz.

 • (II) înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal

competent audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

 • (12) în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data aprobării prezentei

proceduri, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu

termene de plată după data aprobării prezentei proceduri achitate odată cu plata ratei de eșalonare, potrivit art. 7 alin. (6), se naște dreptul de restituire al debitorului, in conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • (13) în cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I, emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 15 la prezenta procedură.

 • (14) în situația în care organul fiscal acordă facilitatea fiscală prevăzută la art. 7 alin. (3) și (4), iar ulterior este emisă o decizie de soluționare a contestațiilor prin care se dispune desființarea deciziei de impunere în cauză, cu consecința refacerii inspecției fiscale, după primirea noii decizii de impunere, debitorul poate depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, în termen de 90 de zile de la data comunicării noii decizii de impunere, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 reface evidența fiscală și emite, după caz, decizia de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 16 la prezenta procedură și/sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Art. 10

Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor

(1) Notificarea depusă potrivit art. 8 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, care comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la prezenta procedură.

(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de prezenta procedură.

Art. 11

Dispoziții finale

(1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emil de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Aceste prevederi suni aplicabile și înștiințării prevăzute la art. 7 alin. (7).

(2) împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 12

Anexe

Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Cerere de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, potrivit Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /......

 • A. Date de identificare ale debitorului

Cod de identificare fiscală           ...............................................

Denumirea/numele și prenumele ...............................................

Domiciliu fiscal: județ / sector..............................., localitatea,...................................,

strada................................................, număr................., bloc..................., scara.......,

apartament.............

Telefon...........................................Fax..........................E-mail

Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare..................

Codul de înregistrate fiscală atribuit dc organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri........................................

 • B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantuhii fiscal

Denumirea/Numele și prenumele............................

Adresa:............................................................

Codul de identificare fiscală.............................

 • C. Obiectul cererii*

Intenția de a beneficia dc rcduccrea/scutiiea la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /.......

Reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz (art. 2 alin. 1 lit.a din procedură)_______        _____________

Scutirea dc la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-tcritoriale, după caz (ari.

 • 2 ahu. I lit.b din procedură) __

 • D. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că cele declarate și prezentate în declarația pe proprie răspundere, sunt conforme cu realitatea.

 • E. Anexez Declarației pe proprie răspundere, însoțită de următoarele documente justificative:

12/32

Semnătura

*Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul

Vii infoiuiăm cil datele deelnrruc de dumneavoastiâ servesc exclusiv deslășururii activilă|ii Direcției Generale de Impozite și laxe Locale a sectorului I. iar ulilizarea lor respectă integral prevederile Regulamentului ( UF. ) 2010/6/9 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția pcisoanclor in ceea ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal și privind libera circulație a necsior date în confuiiniiatc cu prevederile Codului fiscul și ale Codului de procedura fiscala, DG I T.l. sector I preludează informațiile necesare administrării rolurilor liseulc. lai acestea sunt dezvăluite doar nulontălilor abilitate prin lege sa le solicite. De asemenea. vfl aducem la cunoștința obligativitatea completării luturoi datelor de pe formulare, în caz. contrar nu se va da curs cererii dumneavoastră In cazul in care douți verificarea exactității datelor personale in evidentele noastre, puicii adresau cerere instituției, in care suntefi rugau să preciza|t motivul verificării Pule|i solicita, în scris, accesul, reclilicmca, ștergerea și rcstric|ionarea dalelor cu caracter personal n căror prelucrare nu este conformă eu prevederile Regulamentul ( UE ) 2016/679. in măsura în caro prezentați și o argumentare din care să rezulte clar mplivelc întemeiate ale acestei acțiuni

Str. Plata Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

. WțNft BlffgQ ,+ IJ-'.lJ.f EH.TJX. -1 V 3

■ 10*001                 ’■**


Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul......

Nr.înregistrare:       /                 DECIZIE

de aprobare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri

Datele de identificare ale debitorului Denumirea/Numele și prenumele..................

Adresa:...........................................................

Codul de identificare fiscală..........................

în temeiul prevederilor ari. 4 din Anexa


Datele de identificare ale împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele...................

Adresa:.............................................................

Codul de identificare fiscală...........................

nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I al


Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /......., având în vedere

cererea dumneavoastră de aprobare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri nr...........din data de..........  înregistrată la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a

Sectorului I cu nr...........din dala de.........., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile

prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /......., se emite următoarea decizie:

Se aprobă reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pc clădiri, în sumă totală dc..........lei, reprezentând:

Nr.crt.

Denumirea obligației de plată

Impoz.it/taxă redus/scutit la plată

1

2

Total

împotriva prezentei decizii se poale formula contestație, în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dm unea voastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține dale cu caracter personal ce intră sub proiecția Regulamentului (l IE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311,91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761și 38012

Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul......

Nr.înregistrare:         /

DECIZIE

de respingere a cererii de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri

Datele de identificare ale debitorului

Denumirea/Numele și prenumele..................

Adresa:...........................................................

Codul de identificare fiscală..........................


Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele...................

Adresa:............................................................

Codul de identificare fiscală...........................


în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr, ... / ......., având în vedere cererea dumneavoastră de

acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri nr......din data

de....., înregistrată la Direcția Generală de Impozite și Taxe I,ocale a Sectorului l cu nr......din data de .

. . luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale, se respinge cererea de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri.

Motivele de (apt pentru care se respinge cererea de acordare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri la:.........................................

Temeiul de drept;..........

Mențiuni privind audierea debitorului:........................................................................

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația sc depune la organul fiscul emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității ....

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub proiecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care întră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2.016/679

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021,311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail' secretariat@impoziteloualel.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul......

Nr.înregistrare:        /

DECIZIE de modificare a deciziei de aprobare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri

Datele de identificare ale debitorului Denumirea/Numele și prenumele.........

Adresa:.................................................

Codul de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele...................

Adresa:............................................................

Codul dc identificare fiscală...........................

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind

procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /.......,


având în vedere motivele de fapt................................................................................

vă comunicăm că, Decizia de aprobare a reducerii/scutirii la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri nr....................din data dc....................., se modifică după cum urmează:

Se aprobă reducerii/scutirii la plata impozitului anual pc clădiri și a taxei lunare pe clădiri prevăzute laart.2 alin.2 din Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... / .......  în sumă totală de .......................lei.

reprezentând:

Nr.crt.

Denumirea obligației de plată

Impozit/taxă redus/scutit la plată

Nr. și data deciziei modificată

__________1 __________

2___

---- ---- ———------------_----i.---------------J

-----

— — -- --

Total

Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr..................

împotriva prezentei decizii sc poate formula contestație, în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față dc dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul însuis conține date ou caracter peisunai ce Inlrfl sttb protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate căror» li se adresează prezentul înscris, |>iccum și terțele persone care intra în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și Iblosi dalele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ((JE ) 2016/679.

NOTIFICARE

privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /.......

 • A. Date de identificare ale debitorului

Cod de identificare fiscala           ...............................................

Denumirea/numele și prenumele ...............................................

Domiciliu fiscal: județ / sector..............................., localitatea,...................................,

strada................................................, număr.................  bloc..................., scara.......,

apartament.............

Telefon...........................................Fax..........................E-mail

Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare..........................

Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri....................................

 • B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

Denumirea/Numele și prenumele............................

Adresa:............................................................

Codul de identificare fiscală.............................

 • C. Obiectul notificării*

Intenția de a beneficia dc anularea obligațiilor de plată accesorii (majorări de întârziere) conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București privind procedura de acordare^ unor facilități fiscale nr. ... /............. ......

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv (art. 7 alin.l din procedură)

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv (art. 7 alin.2 din procedură)

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data dc 31 martie 2020 inclusiv individualizate în decizii de impunere (art. 7 alin.3 și 4 din procedură)

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv la eșalonarea la plata obligațiilor fiscale (art. 7 alin.5 și 6 din procedură)

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare

Data document suspendare

Denumire obligație bugetară

Suma (lei)

! Se va anexa documentul emis de instanța de judecată care a dispus suspendarea.

E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Cod de identificare fiscala

Denumirea/numele și prenumele

Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

Semnătură

*Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul

Va informăm că dalele declarate de dumneavoastră servesc exclusiv desfășurăm activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a sectorului I. iar utilizarea lor respectă integral prevederile Regulamentului ț UE ) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2t)|6 privind protecția persoanelor in ceea ce privește prelucrarea datelor eu caracter personal si privind liberii circulație a acestor dale in conformitate cu prevederile Codului fiscal Și ale Codului de procedură fiscală. D.G ITI sector I prelucrează informațiile necesare administrării rolurilor fiscale, iar acestea suni dezvăluite doar autorităților abilitate prin lege sa le solicite De asemenea, vil aducem Iu cunoștință obligativitatea completării tuturor dalelor de pe formulare. în caz contrar nu se va da curs cerem dumncavonsirî. In cazul în cure doriți verificarea exactității dalelor personale in evidențele noastre, puicii adresa o cerere instituției. în caic sunteți rugați să precizați motivul verificării Puteți solicita. în scris. accesul, rectificarea, ștergerea și restncționarea datelor eu caracter personal a căror prelucrare nu esic conformă cu prevederile Regulamentul ( UE 12016/679, in măsura in cure prezentați și o argumentare din care să rezulte ciur motivele întemeiate ale acestei acțiuni

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311,91.08; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și nr.38012

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE CONTRIBUABILI PERSOANE.........

SERVICIUL.................

Nr. înregistrare:          /

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

Ca urmare a Notificării nr...........din data de.........., se certifică prin prezenta că:

Denumirea/Numele și prenumele**):..........

Codul de identificare fiscală:**)..........

**) în situația contribuabililor persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri, se înscriu, pe lângă datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv nume, prenume și cod numeric personal, și datele de identificare ale formei de exercitare a activității, respectiv denumirea și codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. în cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor se înscriu denumirea și codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

Domiciliul fiscal: județul..........  localitatea.........., sectorul..........

Str...........nr..........., bl..........., sc... et..........., ap...........

Cod poștal..........

Obligații bugetare administrate de Direcția Generală de Impozite și Taxe I,ocale a Sectorului I

Obligații bugetare existente la data eliberării prezentului certificat:

figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării, existente la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală:

Nr. ort.

Denumirea obligației bugetare

Obligație bugetare

Total - din care:

Obligație bugetare principale 2020

Obligație bugetară principală restantă la 31.03.2020

accesorii aferente obligației bugetare principale 2020

accesorii aferente obligației bugetare principale restante la 31.03.2020

accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 și stinse până ia data aprobării procedurii

0

1

2=3-1 41-5+6+7

3

4

5

6

7

Total general

Obligații bugetare existente la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Sectorului I, în condițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /.......:

Nr. crt.

Denumirea obligației bugetare

Obligație bugetare

Total din care:

Obligație bugetare principale 2020

Obligație bugetară principală restantă la 31.03.2020

accesorii aferente obligației bugetare

accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la

principale 2020

31.03.2020 și stinse până la data aprobării procedurii

0

/

2=3+4+5+6

3

4

5

6

Total generai

Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează pentru anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /........

Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

Aprobat,

Avizat,

întocmit.

Conducătorul unității fiscale,

Sef serviciu,

Inspector,

Semnătura:

Semnătura:

Semnătura:

Am primit un exemplar, astăzi:           ... .__ ___ __

Datele de identificare_:   ..... ............ L. __ _

Semnătura :....................................

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal in condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

ANEXA 7


Str. Plata Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori......

Nr.înregistrare:        /

PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD încheiat astăzi,........../........../..........  la sediul Direcției Generală de Impozite și

Taxe Locale a Sectorului 1

Subsemnatul(a),..........,  având funcția de..........în  cadrul

Serviciului/Biroului/Compartimentului.........., am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente

între evidența contribuabilului și sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr...........din data de

Drept urmare, am constatat că..........(denumirea/numelc și prenumele contribuabilului și codul

de identificare fiscală) figurează în evidența fiscală la data de.......cu următoarele obligații de plată

accesorii ce pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... / ......., conform

certificatului de atestare fiscal refăcut.

Nr.crt.

Denumirea obligației de plată

Majorări de întârziere

1

2

...

Total

Alte mențiuni:..........

Obiecțiile contribuabilului:..........

Contribuabil,..........

Avizat Șef Serviciul.............


întocmit..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

Direcția dc Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori......

Nr.înregistrare:        /

DECIZIE

de amânare la plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele..........

Adresa:..........

Codul de identificare fiscală..........

în temeiul prevederilor art. 8 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /......., având în vedere

Notificarea nr...........din data de...........înregistrată la Direcția Generală de Impozite și Taxe

Locale a Sectorului l cu nr...........din data de.........., luând în considerare că sunt îndeplinite

condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /........ se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restanțe la 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de . . . , ......lei, reprezentând:___

Nr.crt.

Denumirea obligației de plată

Majorări de întârziere

1

2

Total

împotriva prezentei decizii se poale formula contestație. în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intra sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

.      , bina

j Li_."””LCîsri»CTi v ww       *•=*


Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori......

Nr.înregistrare:        /

ÎNȘTIINȚARE de respingere a notificării

Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele..................

Adresa:...........................................................

Codul de identificare fiscală..........................


Datele de identificare ale debitorului Denumirea/Numele și prenumele.........

Adresa:.................................................

Codul de identificare fiscală.................

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind

procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /.......,

având în vedere Notificarea dumneavoastră nr................ din data de ..............., înregistrată la Direcția

Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 cu nr................din data de.........,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități Escale nr. ... /.......,

se respinge notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea debitorului:

Conducătorul unității fiscale Numele și prenumele.......................

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră in posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori......

Nr.înregistrare:         /

DECIZIE de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare ale debitorului Denumirea/Numele și prenumele.........

Adresa:.................................................

Codul de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele...................

Adresa:............................................................

Codul de identificare fiscală...........................

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind

procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /.......,

luând în considerare motivele de fapt.................................................................

vă comunicăm că, Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. ....................., se modifică după cum urmează:

din data de


Se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art.6 alin.2 din Anexa nr. 1 la Hotărea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... / ........ în sumă totală de .......................lei,

reprezentând:

Nr.crt.

Denumirea obligației de plată

Majorări de întârziere

1

2

Total

Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr..................

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul inseris. precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația dc a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute dc Regulamentul ( UE ) 2016/679.

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

41 «Wt


Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori......

Nr.înregistrare:         /

DECIZIE

de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare ale debitorului Denumirea/Numele și prenumele.........

Adresa:.................................................

Codul de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele..................

Adresa:..........................................................

Codul de identificare fiscală..........................


în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /.......,

vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr....................din data de...................... și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de.............

Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de.................... lei.

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii: ..............................................................................................

Temeiul de drept:........................................................................................

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii:...............

Mențiuni privind audierea debitorului:............................................................

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație. în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

CERERE DE ANULARE a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /.......

 • A. Date de identificare ale debitorului

Cod de identificare fiscală           ...............................................

Denumirea/numele și prenumele ...............................................

Domiciliu fiscal: județ / sector..............................., localitatea,....................................

strada................................................. număr................., bloc..................., scara.....

apartament.............

Telefon...........................................Fax..........................E-mail

Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare..................

Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri ........................................

 • B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

Denumirea/Numele și prenumele............................

Adresa:............................................................

Codul dc identificare fiscală.............................

 • C. Obiectul cererii*

Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii (majorări de întârziere) conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /....................................................................

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 (art. 7 alin.l din procedură)

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 3 1 martie 2020 inclusiv (art. 7 alin.2 din procedură)

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 3 1 martie 2020 individualizate în decizii de impunere (art. 7 alin.3 și 4 din procedură)

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 la eșalonarea la plata obligațiilor fiscale (art. 7 alin.5 și 6 din procedură)

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare

Data document suspendare

Denumire obligație bugetară

Suma (lei)

......................

! Se va anexa documentul emis de instanța de judecată care a dispus suspendarea.

E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Cod de identificare fiscală

Denumirea/numele și prenumele

Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

F. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate declarațiile fiscale, potrivit legislației în vigoare, sunt depuse la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I.

Semnătura

*Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul

va infonnăm că datele declarate de dumneavoastră servesc exclusiv deslășurării activității Direcției Generale de Impozite ți Taxe Locale a sectorului I. im utilizarea lor respectă integral prevederile Regulamentului < UE ) 2<)l(>/67‘> al l'arlamenluiiii European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor in ceea ce privește prelucrarea dalelor cu caracter personal șt privind libera circulație a acestor date în conform Hale cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de procedurii fiscala. DG I TI. sector I prelucrează informațiile necesare administrării rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvăluite doar nulorilățikir abilitate prin lege sa Ic solicite De asemenea, vă aducem la cunoștință obligativitatea completăm tuturor datelor de pe formulare. în caz contrar nu se va da curs cerem dumneavoastră In cazul in care doriți verificarea exactității datelor personale in evidențele noastre, puteți adresa o cerere instituției. în care sunteți rugim să precizați motivul verificării Putuți solicita, in scris, accesul, rectificarea, ștergerea și restricționarea datelor cu caracter personal a căror prelucrare nu esle conformă eu prevederile Regulamentul ( UE) 2(116/679 în măsura in cure prezentați și o argumentare din care să rezulte clar motivele iniemeiate ale acestei acțiuni

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori......

Nr.înregistrare:       /                 DECIZIE

de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului

Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele..................

Adresa:..........................................................


Denumirea/Numele și prenumele.........

Adresa:.................................................

Codul de identificare fiscală.......................... Codul de identificare fiscală...........................

în temeiul prevederilor art. 9 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /......., având în vedere

cererea dumneavoastră de anulare a accesoriilor nr...........din data de.........., înregistrată la

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I cu nr...........din data de.........., luând

în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... / ......., se emite

următoarea decizie:

Se acordă anularea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la 31 martie 2020 inclusiv. în sumă totală de .            lei, reprezentând:

Nr.crt.

Denumirea obligației de plată

Majorări de întârziere

Nr. și data deciziei de amânare la plată

1

2

.....

Total


împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori......

Nr.înregistrare:        /

DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului Denumirea/Numele și prenumele.........

Adresa:..................................................

Codul de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele..................

Adresa:..........................................................

Codul de identificare fiscală..........................


In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... / ......., având în vedere cererea dumneavoastră de

anulare a accesoriilor nr...........din data de.........., înregistrată la Direcția Generală de Impozite și

Taxe Locale a Sectorului l cu nr...........din data de.........., luând în considerare că nu sunt

îndeplinite condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... / ......., se respinge cererea de anulare a

obligațiilor de plată accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii:........

Temeiul de drept:..........

Mențiuni privind audierea debitorului:........................................................................

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

Str. Piața Arnzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

ANEXA 15

G


Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori ......

Nr.înregistrare:        /

DECIZIE de modificare a deciziei de anulare la plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele..................

Adresa:..........................................................

Codul de identificare fiscală..........................


Datele de identificare ale debitorului Denumirea/Numele și prenumele.........

Adresa:.................................................

Codul de identificare fiscală.................

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind

procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /.......,

având în vedere motivele de fapt........................................................................

vă comunicăm că, Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr ....................., se modifică după cum urmează:

din data de


Se acordă anularea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art.6 alin.2 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... / ......., în sumă totală de

.......................lei, reprezentând:        __________ _________ ________ _____ ____

Nr.crt

Denumirea obligației de plată

Majorări de întârziere

Nr. și data deciziei de anulare la plată

1

2

«

Total


Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr..................

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311,91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori......

Nr.înregistrare:        /

DECIZIE de desființare a deciziei de anulare la plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare ale debitorului

Denumirea/Numele și prenumele.........

Adresa:.................................................


Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele..................

Adresa:..........................................................


Codul de identificare fiscală.......................... Codul de identificare fiscală...........................

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... / .......și având în vedere Cererea dumneavoastră nr.

.........din data de................, înregistrată la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I sub nr...............din data de.................,

vă comunicăm că anularea obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr.................... din data de .........................,  se desființează pentru suma de

.....................  lei, reprezentând:________

Nr.crt.

Denumirea obligației de plată

Majorări de întârziere

Nr. și data deciziei de anulare la plată

1

2

- • <1

Total


Motivele de fapt....................................    ,

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


Conducătorul unității fiscale Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră in posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

Str. Plata Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.311.91.10; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

Direcția de Administrare Contribuabili.......

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori......

Nr.înregistrare:        /

DECIZIE prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare ale debitorului

Denumirea/Numele și prenumele.........

Adresa:.................................................


Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele..................

Adresa:..........................................................


Codul de identificare fiscală.......................... Codul de identificare fiscală...........................

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București privind procedura de acordare a unor facilități fiscale nr. ... /

luând în considerare motivele de fapt

având în vedere Notificarea dumneavoastră nr................ din data de ............... prin care v-ați

manifestat intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, înregistrată la organul fiscal cu nr................din dala de..............., precum și cererea nr...........din data de...........de retragere a notificării

înregistrată la organul fiscal cu nr................din data de

vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menționate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr..................... din data de....................se desființează și nu mai

produce efecte, începând cu data de................

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor art. 268-281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale Numele și prenumele.......

Semnătura și ștampila unității..........

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persone care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.