Hotărârea nr. 216/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 30.07.2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local a Sectotului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social si/sau aflate in risc de marginalizare sociala si prevenirea riscului separarii copilului de familia sa, precum si modalitatile de interventie

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2029privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor fi familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20671/24.07.2020 al Primarului Sectorului 1 al municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/3760/27.07.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/267/24.07,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginali zării sociale, cu modificările și completurile ulterioare;

 • - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guverului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială, și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 12/28.0L2U2U privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului dc familia sa, precum și modalitățile de intervenție;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2), lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Loca! al Sectorului 1 nr. 12/28,01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginali zare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție se modifică după cum urmează:

 • a) Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 se înlocuiește cu Anexa nr 1 Ia prezenta hotărâre.

 • b) Anexa nr 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 se înlocuiește cu Anexa nr 2 la prezenta hotărâre.

 • c) Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 12/28.01.2020 se înlocuiește cu Anexa nr 3 la prezenta hotărâre.

 • d) Anexa nr 5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 se înlocuiește cu Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

 • e) Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 se înlocuiește cu Anexa nr 5 la prezenta hotărâre.

 • Ar t.H.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 rămân nemodificate.

Art JIL(l) Primarul Sectorului 1 al municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2 ) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.fl), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 216

Data: 30.07.2020

Anexa nr. 1

ia Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.Metodologia de identificare a persoanelor și familiilor marginaliei (e social •' 4 în risc de margiualizare socială și prevenirea riscului separării copilului de fa precum și modalitățile de intervenție

 • 1. Beneficiază de servicii sociale persoanele și familiile aflate în situații de dificultate, cu respectarea condițiilor:

 • a) cetățenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reședința în România, municipiul București, sectorul 1,

 • b) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene,

 • c) străinii și apatrizii care au domiciliul sau reședința în România, municipiul București, sectorul 1.

 • 2. Aceștia au dreptul la asistență socială, în condițiile legislației române, precum și ale reglementărilor Uniunii Europene și ale acordurilor și tratatelor la care România este parte.

 • 3. Poate beneficia de beneficii de asistență socială (ajutoare de urgență) orice persoană/familie aflată în situație de marginalizarc socială, risc de margiualizare socială sau risc de separare a copilului de familia sa și care se află în cel puțin trei din următoarele situații:

 • a) nu arc loc de muncă ;

 • b) nu are locuință în proprietate sau folosință;

 • c) locuiește în condiții improprii;

 • d) are unul sau mai 111 uiți copii în îiitiuținei e sau face parte dinți-o familie cu mulți copii în întreținere;

 • e) este persoană vârstnică, are venituri reduse sau nu arc susținători legali;

 • f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;

 • g) are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul J sau II;

 • h) a executat o pedeapsă privativă de libertate;

 • i) face parte dintr-un grup defavorizat.

 • 4. Conform prevederilor ari. 49 din Hotărârea Guvernului României nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea .ți combaterea marginalizării .sociale, prin persoana marginalizată social se înțelege persoana care beneficiază de venitul minim garantat. în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, sau face parte dintr-o familie beneficiară de venitul minim garantat și se află în cel puțin două din situațiile menționate mai sus.

 • 5. Riscul marginali zării sociale este constituit de acele situații sau evenimente, ce prinacțiunea lor au efectuat în mod deosebit echilibrul social al familiei sauigure,

independent de voința acesteia și care în condițiile lipsei oricărei măsuri dej&tâ batere cot uc la izolarea șî excluziunea socială a familiei sau persoanei.


 • 6. Astfel, se impun:

 • a) identificarea în teren, pe bază de anchetă socială inițială, a beneficiarilor de drepturi sociale reglementate de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea m.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare și Legea nr. 116/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) crearea și gestionarea bazei de date privind familiile marginalizatc social, în risc de marginalizare socială sau aflate în risc dc separare a copilului de familia sa de pe raza sectorului 1 care beneficiază de venit minim garantat în condițiile Legii nr. 416/2001 și de alte măsuri de protecție socială pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale și prevenirea riscului separării copilului de familia sa în condițiile Legilor nr. 116/2002 și nr.272/2004,

 • 7. Implementarea măsurilor complementare acordării venitului minim garantat, dc prevenire și combatere a marginalizării sociale, a riscului dc marginalizare și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, prevăzute de Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, se va face cu respectarea următoarelor condiții generale de acordare atât în cazul ajutorului de urgență cât și a prestațiilor financiare excepționale :

 • a) nu au venituri sau realizează venituri insuficiente prin comparație cu nevoile sociale identificate;

 • b) beneficiile de asistență socială finanțate din bugetul local se acordă sub rezerva achitării de. căir« beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local;

 • c) utilizarea formularul ui-tip de cerere pentru ajutor de urgență/prestații financiare excepționale, în care sc evidențiează motivat destinația acestuia, precum și obligația din partea beneficiarului de a dovedi cu documente că suma a fost folosită conform destinației;

 • d) utilizarea ti chetelor sociale sau a alimentelor și materialelor igienico-sâni tare ca modalitate de plată a unor beneficii de asistență socială (ajutoare dc urgență pentru asigurarea luanci);

 • e) solicitantul este informat despre drepturile pe care le are cu privire la prelucrarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, persoanele împuternicite de aceasta și terți, a datelor cu caracter personal ale sale și ale cel ori al li beneficiari ai serviciilor sau beneficiilor sociale.

Președinte de

Marian Cristian 5

Situațiile deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgență în condițiile fagii uk 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările tiheri^^c^

 • a) imposibili Lalea asigurării, la un moment dai, din resurse proprii, a mijloacelor de subzistență (alimente+ materiale igienico-sanitare. îmbrăcăminte i- încălțăminte, igienizarea locuinței) de natură a pune în pericol viața persoanei/familiei sau copilului sau separarea copilului de familia sa;

 • b) imposibilitatea procurării la un moment dat, a unui medicament, proteze, dispozitive și /sau alte accesorii medicale, sau efectuarea unei intervenții chirurgicale, din lipsa resurselor financiare, fără de care, viața persoanei ar fi pusă în pericol;

 • c) riscul de evacuare din cauza neachi tării unor facturi restante, către diverși furnizori de servicii de utilitate publică sau a chiriei, din motive neimputabile persoanei/familiei (ex. corecta gestionare a bugetului familiei, efectuarea demersurilor pentru găsirea unui loc de muncă, în cazul persoanelor apte de muncă, ctc.);

 • d) imposibilitatea efectuării unor lucrări de reparații în locuința, absolut necesare unui trai decent, în cazul familiilor care locuiesc cu chirie în imobilele proprietate publică,

 • e) în subsidiar, orice altă situație care poate fi apreciată ca situație de “criză socială” (situație deosebit de gravă, care poate pune în pericol viața, integritatea, sănătatea, securitatea, proiecția socială a unei persoane/familii/copil la un moment dat și căreia fainilia/persoana/copiltil nu îi poate face față prin resurse proprii) sau situație în care există riscul separării copilului dc familia sa.

Dosarul întocmit în vederea soluționării cererii de ajutor de urgență va conține prezentarea situației deosebite pentru care se solicită ajutorul, ancheta socială precum și documente cu privire la venituri, starea de sănătate, nevoia pentru care se solicită ajutorul și va fi supus dezbaterii comisiei de analiză a dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență constituite în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în vederea unei abordări multidisciplinare și a validării propunerii. Comisia va fi constituită prin act administrativ al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector L

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 2

Cuantumurik și modalitățile de plată a ajutoarelor de urgență acorde u umiliți

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1


 • a) pentru plata unor facturi restante la chirie, întreținere, energie electrică, gaze, apă, atunci când există riscul evacuării din locuință sau întreruperii furnizării utilităților, dacă familia se află în situație de risc de marginalizarc socială, generată de boli cronice grave, incurabile sau de alte împrejurări neimputabile (dovedite prin anchetă socială) ajutorul de urgență în valoare de maximum 1000 lei va fi încasat de beneficiar, care va plăti direct către fumizorulde serviciipublice, iarcliitanța, în copie, se va atașa la dosar pentru justificarea plății ajutorului deurgențâ; acest ajutor se poate acorda o singură dată pe an;

 • b) ajutoarele de urgență pentru cumpărarea unor medicamente fără de care. Ia un moment dat, din lipsa sumelor necesare achiziționării lor. viața persoanei ar fi pusă în pericol, se vor acorda în numerar. Costul total al medicamentelor, după ce se va deduce compensația, nu va depăși 500 de lei/ persoană/trimestrial. Dovada achiziționării medicamentelor se va face cu chitanță/bonul de casa, depuse în original la dosar;

 • c) ajutorul de urgență pentru acoperirea costului unei intervenții chirurgicale de urgență sau a achiziționării unor aparate sau dispozitive medicale (proteze , concentratoare de oxigen, etc.) se va plăti conform ofertei de preț emise de medicul specialist sau unitatea medicală care va efectua intervenția, și va fi însoțită de documente medicale prin care se recomandă respectiva iuteivențic/achiziție. In cazul în care unele costuri sunt decontate dc Casa dc Asigurări de Sănătate, solicitantul trebuie să facă dovada că a obținut acel ajutor financiar, iar ajutorul de urgența din partea Sectorului 1 va fi acordat ca diferență, fără a se depăși valoarea dc 2000 lei;

 • d) ajutorul de urgență pentru asigurarea mijloacelor de subzistență strict necesare pentru supraviețuirea persoanei/familiei aflată în situație de sărăcie extremă'severă (alimente, îmbrăcăminte -l-încălțăminte) se va stabili de Ia caz la caz, neputând depăși pentru fiecare dintre ele suma de 6001ei/ an/persoană;

 • c) în orice altă situație de vulnerabilitate socială, ajutorul de urgență va fi acordat în cuantumul aprobat dc către primar, în funcție de costul ce trebuie acoperit pentru prevenirea sau combaterea efectelor situației de marginal iz are/excluziune socială.

 • 1. Ajutoarele de urgență pentru procurarea alimentelor și materialelor igienico sanitare vor fi plătite conform opțiunii beneficiarilor, cu titluri de valoare sau în natură (alimente și materiale igienico-sânii are) achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în condițiile legii.

 • 2. Beneficiile dc asistență socială (ajutoarelor de urgență) ce vor fi plătite j sociale sau alimente și materiale igienico-sanitare se stabilesc prin dispozițitfjjrjmârblui

Sectorului 1 și se acordă de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector I, prin Serviciul Prevenire.

 • 3. Direcția Economică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va asigura depozitarea și distribuirea tichetelor sociale, cu respectarea legislației în vigoare.

 • 4. Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte din cadrul Direcției Generale dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va asigura achiziționarea produselor alimentare și a materialelor igienico-sanitare în vederea distribuirii lor la domiciliul beneficiarilor.

 • 5. Ajutorul de urgență acordat în natură în alimente și materiale igienico-sanitare va conține în principal, alimente de bază, dar iară a se limita la acestea, cum ar fi ulei, făină, zahăr, orez, mălai, fasole boabe, paste făinoase, pastă de tomate, conserve de came, conserve de legume, cartofi, precum și detergent de rufe, săpun, șampon, alcool sanitar.

 • 6. Beneficiarii ajutorului acordat în tichete sociale, trebuie sâ dovedească cu documente în original că au folosit suma primită cu titlu de ajutor de urgență în scopul pentru care a fost aprobată. Nedepunerea, din motive imputabile beneficiarilor, a actelor doveditoare care să ateste folosirea sumelor acordate cu titlu de ajutor de urgență. în scopul și cu destinația pentiu care au fost aprobate prin dispoziția primarului, atrage, după sine pierderea dreptului dc a mai primi ajutor dc urgență în temeiul prezentei hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 1.

 • 7. Beneficiile de asistență socială finanțate din bugetul local se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local.

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. So.

Președinte de ț

Marian Cristian NI

Metodologia de acordare a beneficiului de asistență socială (ajutor de urgcnțămpentru persoanele vârstnice de pe raza Sectorului 1 al municipiului București, în bani anti în natură (tic bete sociale sau pachete cu alimente)

 • 1. Beneficiari:

 • a) sunt benefic lari ai prezentei hotărâri persoanele vârstnice domiciliate pe raza Sectorul ui 1 al municipiului București, care în raport cu situația socio-psih o-medicală și cu resursele economice de care dispun se află în situație de risc de pierdere a autonomiei și nu beneficiază de suportul familiei.

 • b) acest beneficiu social este complementar celorlalte servicii sociale furnizate de comunitatea locală, cu excepția serviciilor rezidențiale și serviciilor oferite în centrele de zi cu masă și sc acordă unei persoane vârstnice sau unei familii din caic face parte o persoană vârstnică cu venituri ce nu depășesc nivelul pensiei sociale minime garantate în plată,

 • 2. Definiții:

 • a) persoana vârstnică domiciliată pe raza Sectorului 1-persoana care a împlinit vârsta standard de pensionare stabilită prin lege, care are domiciliul stabilit în București, Sectorul 1;

 • b) risc de pierdere a autonomiei-este situația în care se află persoana vârstnică care poate intra în imposibilitate de a-și satisface nevoile curente ca urmare a lipsei veniturilor efective sau potențiale, sau din necesitatea orientării acestora către îngrijirea afecțiunilor specifice vârstei sau plății utilităților și întreținerea condițiilor de locuit;

 • c) se află în imposibilitatea dc a-și satisface nevoile curente-persoana vârstnică al cărei venit efectiv este mai mic decât valoarea pensiei sociale minime garantate.

 • d) familie-se înțelege soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care au domiciliul ori reședința comună înscrisă în actele dc identitate și care gospodăresc împreună.

Se asimilează termenului familie, bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.

Familia extinsă desemnează copilul, părinții și rudele acestuia până la gradul IV inclusiv,

 • 3. Acte necesare la întocmirea dosarului de acordare a beneficiului de asistență socială sub forma tichetelor sociale sau a alimentelor :

 • a) cererea persoanei vârstnice (sau a reprezentantului legal dacă este cazul);

 • b) actele de identitate ale persoanei vârstnice șî familiei acesteia:

 • c) acte care dovedesc situația materială a persoanei vârstnice și a familiei acesteia (taloane de pensie, taloane de alocații și indemnizații, adeverințe de salariu ele., certificate fiscale emise de ANAF și Direcția de Impozite și Taxe Locale);

 • d) ancheta socială:

 • e) orice alte acte necesare soluționării cazului.

în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau este împiedicata efectuarea anchetei sociale , se consideră ca persoana vârstnica nu îndeplinește condițiile de acordare a prestației sociale, iar cererea se respinge.

 • 4. Metodologia de acordare:

 • a) Solicitarea făcută prin cerere se depune ia registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Asistentul social responsabil de caz va efectua ancheta socială în termen de 10 zile de la data repartizării lucrării și va comunica solicitantului în scris actele necesare procesării cererii.

 • b) După completarea dosarului si analizarea acestuia de către comisia de analiză a dosarelor de acordare a ajutoarelor dc urgență constituită în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, se va înainta Primarului propunerea de acordare/respîngere a ajutorului.

 • c) Ajutorul va consta în acordarea de tichete sociale sau alimente și materiale igienio-sanitare în valoare dc 100 Ici/lună/persoană vârstnică, pentru o perioadă de maximum 5 luni consecutive. Acest ajutor poate fi acordat o singură dată pe an, în perioada noiembrie-martic. Beneficiarii acestor ajutoare vor fi monitorizați în colaborare cu compartimentele specializate, în vederea îmbunătățirii situației sociale a acestora.

 • 5. încelarea ajutorului de urgență:

  • 5.1. Dreptul la prestația socială sub forma tichetelor sociale sau alimente și materiale igienico-sanitare ăn natură acordate în sezonul rece încetează în următoarele cazuri :

 • a) la expirarea perioadei pentru care a fost acordată;

 • b) la data decesului beneficiarului;

 • c) în situația în care beneficiarul își stabilește domiciliul sau reședința pe raza altei unități administrative sau se constată prin anchetă socială că aceasta nu locuiește efectiv pe raza sectorului 1 în sezonul rece.

 • 6. Descrierea instrumentelor de plată:

 • a) Titlurile de valoare (ti chete le sociale) reprezintă o alternativa modernă de plată a prestațiilor sociale acordate în bani, fiind un instrument care oferă un control mai eficient asupra modului în care beneficiarii utilizează fondurile primite drept ajutor.

 • b) Cu ti chetele sociale beneficiarii vor putea achiziționa alimente, produse igienico-sanitare sau alte produse de primă necesitate.

 • c) Ajutorul de urgență în natură constând în alimente și materiale igienico-sanitare este o formă de sprijin acordată persoanelor vârstnice care, din cauza afecțiunilor specifice vârstei, nu se pot deplasa și nu pot transporta obiecte cu greutate mare.

 • d) Alimentele și materiale igienico-sanitare vor avea valoarea de 100 lei și vor fi distribuite la domiciliul beneficiarilor, lunar timp de 5 luni, în perioada noiembrie martie.

 • e) Beneficiile de asistență socială se acordă de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în limitele bugetare aprobate prin buget de către Consiliul Local al Sectorului 1


Gestionarea și utilizarea titlurilor de valoare (tiehetelorsociate) sau a aliment materialelor igienico-sanitare, ca modalitate de plată a unor beneficii de asistență S (ajutoare de urgență)

 • 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va achiziționa în condițiile legii, ti chete sociale șiproduse alimentare și materiale igienico-sanitare.

 • 2. Prin contractul de achiziție vor fi stabilite condițiile de tipărire și livrare precum și valoarea nominală a tichetelon

 • 3. Direcția Economică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va asigura depozitarea și distribuirea tichetelor sociale, cu respectarea legislației în vigoare,

 • 4. Serviciul Achiziții Publice. Avizare Contracte din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va asigura achiziționarea de produse alimentare și materiale igienico-sanitare în vederea distribuirii acestora la domiciliul beneficiarilor ,

 • 5. Tichetele sau alimentele și materialele igienico-sanitare vor ti acordate în cazurile urgente, în care o persoană/familie nu-și poate asigura la un anume moment necesarul de hrană și produse de bază pentru igienă.

 • 6. Beneficiarii ajutorului de urgență pentru alimente și materiale igienico-sanitare pot opta pentru modalitatea de plată, respectiv tichete sau alimente în natură . Opțiunea va fi menționată de asistentul social responsabil de caz în planul de intervenții și în referatul care stă la baza emiterii dispoziției primarului.

 • 7. Instrumentarea dosarelor pentru acordarea acestui tip de ajutor se va face cu celeritate.

 • 8. Pot beneficia de ajutor pentru procurarea alimentelor și materialelor igienico sanitare numai persoanele/familiile care nu beneficiază de cantină socială.

 • 9. în cazul susținerii familiei pe o perioadă ce depășește o lună vor fi identificate soluțiile pentru depășirea situației de criză și se va încheia un contract cu beneficiarul prin care acesta se angajează să le aplice .

 • 10. Lipsa de implicare a beneficiarului în derularea contractului duce la întreruperea acordării ajutorului/prestației,

 • 11. Suma maximă ce se poate acorda în tichete sociale sau alimente și materiale igienico-sanitare ca ajutor de urgență, este de 160 lei/lună/persoană pentru alimente iar pentru materiale igienico sanitare de 40 lei /lună /persoană și se acordă timp de 3 luni/ an calendaristic.

 • 12. Suma ce se poate acorda în sezonul rece persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 1 care în raport cu situația soci o-psiho-me di cală și cu resursele economice de care dispun se află în situație de risc de pierdere a autonomiei și nu beneficiază de suportul familiei, va fi de 500 lei și seva plăti, conform opțiunii după cum urmează:

 • a) integral, într-o singură tranșă prin tichete sociale, în perioada


 • b) lunar, la domiciliu, în alimente și materiale igienico-sâni tare a câte 100 lei. în perioada noiembrie-martie.

 • 13. Acordarea beneficiilor de asistență socială (ajutoarelor de urgență) ce vor fi plătite prin ti chete sociale sau pachete cu alimente și materiale igienico-s ani tare se face prin dispoziția Primarului Sectorului 1 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Proiecția Copilului Sector 1,