Hotărârea nr. 214/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 30.07.2020 pentru aprobarea incetarii efectelor Hotararii Consiliului Local a Sectotului 1 nr. 14/2002 privind aprobarea colaborarii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizatia Umanitara Concordia pentru derularea in parteneriat a proiectului "Centrul Social pentru Tranzit" cu transmiterea folosintei gratuite a imobilului situat in Bd. Apicultorilor nr. 1 si a tuturor actelor administrative de modificare si completare a acesteia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 14/2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizația Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriai a proiectului ”Centrul Social pentru tranzit” cu transmiterea folosinței gratuite a imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1 și a tuturor actelor administrative de modificare și completare a acesteia

Văzând Referatul de aprobare nr. 1478/28.07.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. N/411/29.07.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. K2-287/E/29.07.2020 al Arhitectului Șef și nr, M/3-275/29.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în virlu(ch prevederilor Constituției Romanici;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art, 166 alin. (2) lit. g) și ale art. 286 alin. (4), coroborate cu prevederile art. 350 alin. (1) și ale Anexei 4 din Ordonanța de- Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6;

  • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/2001 privind aprobarea protocoalelor de predare-primire a terenurilor și clădirilor între unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 și Consiliul Local al Sectorului 1;

  • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/2009 privind comasarea Direcției dc administrare a unităților învățământului preuniversitar de stat și Administrației Fondului Imobiliar al unităților sanitare publice sector 1 și înființarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/25.02,2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizația Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriut a proiectului „Centrul Social pentru Tranzit” cu transmiterea folosinței gratuite a imobilului situat în str. Apicultorilor nr. 1, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 347/18.11.2004, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/2008 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 21/2011;

Luând în considerare adresa Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 nr. 1426/23.07.2020 și adresa Organizației Umanitare Concordia nr. 255/23.07,2020 prin care aceasta își exprimă acordul de principiu pentru încetarea efectelor tuturor hotărârilor de consiliu local și a oricăror altor hotărâri ce privesc relația de colaborare dintre Consiliul Local al Sectorului 1 și Organizația Umanitară Concordia și încetarea anticipată a dreptului de folosință cu titlu gratuit constituit în favoarea Organizației Umanitară Concordia și cedarea prin act de donație a imobilului sală de sport edificată pe terenul din Bd. Apicultorilor nr. 1;

Ținând seama de Extrasul dc Carte Funciară nr. 245318;

Având în vedere Autorizația de construire nr. 863/47/A/28720/29.09.2005, precum și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 178/05.04.2006

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit g), art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 291 alin (3) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/25.02.2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizația Umanitară „Concordia” pentm derularea în partencriat a proiectului „Centrul Social pentru Tranzit” cu transmiterea folosinței gratuite a imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1, precum și ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 de modificare si completare a acesteia, respectiv:

  • a) ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 347/18.11.2004;

  • b) ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/30.05.2008;

  • c) ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 21/28.02.2011

  • d) și a oricăror acte administrative ce privesc relația de colaborare dintre Consiliul Local al Sectorului 1 și Organizația Umanitară Concordia.

Art2.- Se aprobă încetarea pe cale amiabilă a efectelor Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului l și Organizația Umanitară Concordia și a contractului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Organizația Umanitară Concordia cu privire la imobilul situat în Bd. Apicultorilor nr. 1 și revenirea la situația anterioară, în sensul utilizării acestuia de către Școala Gimnazială nr. 6, astfel cum acesta a fost identificat prin contractul de colaborare și procesele verbale de predare-primire încheiate între părți.

Art.3,- Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, actul adițional privind încetarea de comun acord a protocolului și a contractului de colaborare încheiate între Consiliul Local al Sectorului 1 și Organizația Umanitară Concordia.

Art4.- De la data semnării actului adițional menționat la art. 3 încetează dreptul de folosință gratuită a imobilului situat în București, Bd. Apicultorilor nr. 1, sector 1 transmis Organizației Umanitare "Concordia” prin Hotărârea Consiliului Loca! al Sectorului 1 nr. 14/2002, cu modificările și completările prevăzute la art. 1.

Art.5.- Predarea-primirea imobilului menționat la art. 2 sc va face prin încheierea unui procus-verbal intre reprezentanții Organizației Umanitare "Concordia” și cei ai Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 in termen de 30 de zile de la data semnării actului adițional menționat al art. 3.

Art.6,- Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 va face demersurile necesare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și publicitate imobiliară sector 1 în vederea radierii dreptului de folosință gratuită a Organizației Umanitare "Concordia” asupra imobilului din București, Bd. Apicultorilor nr. 1, sector 1 în termen de 30 de zile de la încheierea procesului-verbal de predare-primire prevăzut la art. 5.

Art7.- Se acceptă oferta de donație a imobilului având destinația de sală de sport identificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând Extras de Carte Funciară nr. 245318 pe terenul din București, Bd, Apicultorilor nr. 1, sector 1, edificat de către Organizația Umanitară Concordia în baza Autorizației de construire nr, 863/47/A/28720 din 29/09/2005 și a Procesului-verb al de recepție nr. 178/05.04.2006 emise de Primăria Sectorului 1, în favoarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.8.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București sâ semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, actul de donație a imobilului sală de sport edificat pe terenul din Bd. Apicultorilor nr. 1 de către Organizația Umanitară Concordia în favoarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Art.9<- Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în București, Bd. Apicultorilor, sector 1. menționat la art. 7, în favoarea Consiliului Local Sector 1 și în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

ArtlO.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Asociația Umanitară Concordia și Școala Gimnazială nr. 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum si Instituției Prefectului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETA RX2FN ERA L Danielă Nicnicta^Cefalan

Data: 30,07.2020

15 Răspunderea juridică revine persoanelor care au competențe în ceea ce privește încheierea/încetarea actelor juridice.

2) Potrivit prevederilor art. 1011 alin.(l) din Codul Civil, donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute.

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 1. Str Bd. Apicultorilor, Nr. 1, Jud. București

Nr,

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

um acte: 5.49U

Măsură la: 4.770

Descriere SCO ĂLA NR.fi-LOCAL Nrt.2

Tot.sup. 1300mu;<4 769.86MP DIN MĂSURĂTORI ÎERCN IN PROPRIETA_TE_

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

loc. București feciorul l. 5tr au. Apicultorilor Nr JLJud București

rac niveluri 2. S. construia ia soihjî mp CONSTRUCȚIE - 615MP

Al.2

Loc București Sttlorul 1. Str 0d.

Aoicultordor, Nr 1. Jud București

Nr. n.veiur i. 5. construita la sol 29 mp C2 C ONS r RUCTIE 29MF

A1.3

Loc București ^ectoru' 1, Str 8fl. Apicultorilor, Nr. 1, jud. BucureMI

Nr. niveluflrl: S. construiia HI sa«:65trnp; C3 consrrur;ie|

- 6 56 mp__    ______________________

ANCPlB, Partea II, Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe


15505 / 31/08/2005

Hotarare nr. ^5. din 30/08/2001 emis de MB PWlFtdrBTLIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 (PROTOCOL m <l8/?d ■

• । <p mis de PĂRȚI;);________________________________________ _____________

I pi Intabufare, drept de PROPRIETATE, dobândii prin PROPRIETATE, cota          Al. Al. 1, Al.2

  • 1 1 actuala 1/1                             t

  • 1) consiliul local al SECTORULUI 1

374030 / 27/09/2010

Autorizat»? Construire nr. 863/47/A/28720. din 29/09/2005 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1 (PROCES-

VERBAL RECEPȚIE nr, 178/05.04.2006 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1;DOSAR CADASTRU nr. 374030/27.

09.2030 emis de O.C.P.L BUCUREȘTI;);                  .      ________ ________

R7 in tabulare, drept de3*R^TOETĂTET dobândit prin Construire, cota?             Ai.3

'actuala 1/1_____I___

t 1) ORGANIZAȚIA UMANITARA CONCORDIA, ClFîOOO

IContract nr. F.N. /’f.d. emis "de CONSILIUL LOCAL SECTOR 1”SI ORGANIZAȚIA UMANITARA CONCORDIA

[PROTOCOL nr. F.N. / f.d. emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 SI ORGANIZAȚIA UMANITARA CONCORDIA;ACT

'ADIȚIONAL nr F..N / f.d. emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 SI ORGANIZAȚIA UMANITARA CONCORDIA

, NOTARE, drept de FOLOSINȚA CU TITLU GRATUIT, doBandit pr.nl Al Al.l. A1.2. Ai.3

r Convenție, coca actuala 1/1_______ __|____

__1] COMUNA CRACAOANI. -se noteaza dreptul de folosința gratuita pentru o ponosea tfe 10 ani

396276 / 08/09/2011         "        J

_Lnr ’L ___           ___ _ ____

  • - Țpotrivit ărt.53'din'Legea 7/1995. modificată" si completata’se ir^dreapta        Al, A1.1, Al.2. A 1,3

ieroarea materiala din încheierea 374030/27.09.2010 in sensul ca, ORGANIZAȚIA UMANITARA CONCORDIA este proprietara doar asupra।

p4 construcției C3 in suprafața de 656mp cu drept de folosința gratuitaj

' ' asupra terenului de 5490mp, pe o perioada de 10 ani, iar Consiliul

Local sector 1, proprietar asupra construcțiilor CI in supafata de 61 Srrip si C2 in suprafața de 29mp si asupra terenului în proprietate |de 5490mp.  J,__

O.>.:^.'7i: nr cart                CV corvfi’t            jv.x'a-inr «•■"i-Pdcf/ir rl: ju.‘            ’Ur; nr u?J>/2e.‘Pi fr 1

Carte Funciară Nr. 215318 CQrrjnrfDrfâMiiftidphi: București Sectorul 1

C. Partea IH. SARCINi .


înscrieri privind dezmembram Iute le dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție ți sarcini

Referințe

NU SUNT

Dcrtumttf.iJ care conica d*Mci/ i'wcterpQmciflal protejat de            flaguteme/itaJcirfUft nr. 6 51 Lug-"

Carte Funciară Nr,Comuna/Oraș/Municipiu: 8 ucu rest? Sec ta

Anexa Nr.lLa Partea I

Teren

Nr cadastral


Obser/a[!i / ReferințeDate referitoare la teren

Nt crt

Categorie folosință

Intra vl lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curci construcții

DA 4.770

-

-

-

Date referitoare la construcții

Cit

Număr

Destinație construcție

SupraL țmp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

*

construcții administrative si social culturale

Din acte:

1.229

Măsurata; 615

Cu acte

5. construita ia SOl:615 mp; CI CONSTRlTCTif. 61SMP

A1..2

. —

construcții administrative si social culturale

29

Cu acte

S, construita la soJ:29 mp; C2 LUNSlHUl.iîl. •29MP

Al .3

construcții administrative si social culturale

656

Cu acte

S. construita la sok556 mp; C3 construcție • 656mp

CJFf rcn/',’ir ctf -.a:                 utott.*/a! du p-eireJAnte                 iul’! ar 679/71)26 Lfji: 1                                3 c/’Z)

epBy.jiicpl.ru

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan,

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment m (ml

1

2

20.69

2

3

21,55

3

.... 4

23.052

4

5

21.015

5

6

16.8061

6

7

43.522

7

0

2.463

0

9

10.952

9

10

25.935

10

11

13.464

11

12

11.949

12

13

12.004

Î3l

14

7,008

14

15

7.77

15

16

35.359

16

17

5,073

17

18

3,246

1.8j

19

27.197

19'

1

41.33


■' Lungimile aug mente for sunt determinate in plănui de proiecție Stereo 70 țl sunt rotunjite la 1 milimetru. *"* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


r.țt nsul dc Carto kncinrâ generat prin sistemul Informatic integrat al ANCPI conține infcrmațUle din cartea luncia-â ac:.ivc la data generării. Acesta es.e vrfl=iuiJ în condițiile prevăzute Jfe art, 7 dm Ltcea nr. 455;2001, conctaral cu art. 3 din C.LJ.G, nr, ^1/2016. exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a docil meniu fui, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entități caro a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa vrww.ancpi.ro/veriflcare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 09/03/2020. 10:10

<T<irunn<ftr cari" «titre rt^r                                                                         fir tVY/2iJlfi

PSLj'.'rt^ 4 din 4