Hotărârea nr. 213/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 30.07.2020 prlvind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului in suprafata totala de 2837,04 mp, conform Cartii funciare nr. identificat cu Nr. Cadastral si asigurarea conditiilor in vederea executarii consolidarii, reabiliitarii, functionalizarii si modernizarii imobilului ARO-Cinematograf Patria, situat in B-dul Gheorghe Magheru, nr.12-14, Sector1, Bucuresti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORIJLL11

HOTĂRÂRE

privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului în suprafață totală de

2837,04 mp, conform Cărții funciare        ~ ~        * identificat cu Numărul cadastral

și asigurarea condițiilor în vederea executării consolidării, reabilitării, funcționalizării și modernizării imobilului ARO-Cinematograf Patria,

situat în B-dul Gheorgh.eMaghe.ru, nr. 12-14, sector 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 765/29.07.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Direcția Generală Administrație Publică Locală, Direcția de Investiții și Directorul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/1580/29.07.2020 al Direcției Investiții, nr. N/408/29.07.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. /293/E/29.07.2020 al Arhitectului Șef, nr. D/122/2 9.07.2020 al Direcției Generale Administrație Publică Locală - Compartimentul Fond Imobiliar, nr. G73805/29.07.2020 al Direcției Management Economic și iii\M/3-274/29.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea, lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultura, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale, sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o parficipație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 406/26.07.2018 privind înscrierea imobilelor „Cinematograful Patria'’, „Cinematograful Excelsior", „Cinematograful Cotroceni" și "Cinematografului Grădina Parc" situate în sectorul 1, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 123/04.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor „Cinematograful Patria”, „Cinematograful Excelsior” „Cinematograful Cotraceni” și a "Cinematografului Gradina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

  • - Adresa Direcției Generale Administrație Publică Locală și a Direcției Investiții, înregistrată la sediul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. sub nr. 762/28.07.2020;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), ari, 129 alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. o) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănatare și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului în suprafață totală de 2837,04 mp, conform Cărții funciare Nr.                     identificat cu

Numărul cadastral                  și asigurarea condițiilor în vederea executării consolidării,

reabilitării, funcționalizării și modernizării imobilului ARO-Cincmatograf Patria, situat în B-dul Gheorghe Magheru, nr. 12-14, sector 1, București.

Art.2.- Obiectivul de investiții ce face obiectul predării, descris în art. 1, este identificat în Extrasul de Carte funciara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Toate prerogativele dreptului de administrare continuă să se exercite de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală Administrație Publică Locală -Compartimentul Fond Imobiliar.

Art.4.- Se aprobă predarea Expertizei tehnice a imobilului ARO-Cinematograf Patria, situat în B-dul Gheorghe Magheru, nr. 12-14, sector 1, București, precum și a Studiului privind valoarea istorico-arhitecturală și urbanistică a aceluiași imobil,

ArLS.- Finanțarea investiției prevăzută la art, 1 se va face din fondurile bugetului local alocate Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate șî Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., precum și din alte surse legal constituite cu această destinație.

Art.6.- Se împuternicesc Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul General al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. să semneze protocolul de predare-primire în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.7-- (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate șî Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., Direcția Generală Administrație Publică Locală, precum și Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate ia alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art, 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

S EORET A R/GJBN era l Daniela Nic*i<tWVefaJan

Nr.: 213 Data; 30.07.2020

Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local Nr. !


Ofl dul d e Cadastru ji Pu NI citata I m a bll la ră 9 UCU HE5T1 Biroul de Cadastru și Publicitate Imobil lari Sectorul 1

^ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

w*îS4rieyrB                        pentru informare

l» MUiTIH JiHrMIIR I Ikl

Carte Funciară Nr.                ' București Sectorul


Nr. cerere

Zițjț

Luni

ArHil


hMEXĂLAl’™09™™ COCULUI


LOCAL Al. KT: JLU< '1


Nr-

A. Partea I. Descrierea Imobllutdr 3 0-^-


Unitate Individuală


Adresa: Loc, București Sectorul 1, Bdul Gheorghe Magheru, Nr. 12-14, Ap. Chem r

Părți comuna: Casa scării, Holurt, Coridoare, Terasa, Instalat

(Tehnice, Alte pani comune.               ,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construita

Suprafațal Cote părți utilă (mp» comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

_

___

2.726,3

6.70%

153.58mp

cinema Patria, suprafața tdt*jf = 2837.04mp          H®


B. Partea II. Proprietari șl acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate sl alte drepturi reale

Referințe

17848 / 18/04/2019

Hotarare Judecătoreasca nr. 1246, din 15/04/2014 emis de CURTEA DE APEL BUCUREȘTI:

Bl

intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF:4TA71l7

B2

Intabula re, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1, CIR45O5359


C. Partea Ut. SARCINI


înscrieri privind dezmembra mintale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanția ți sarcini

Referințe

37848 / 18/04/2019

Act Administrativ nr. Somație - Dosar de executare nr. 224, din 14/04/2008 emis de bej dorina GQNT;

CI

se transcrie in prezenta carte funciara sarcina înscrisa sub nr. 142/25. 06.2008 in Registrul de Transcriptluni si inscrlptluni Imobiliare avand ca obiect înscriere somație la solicitarea creditorului SC COTA 1400 Al PIN ^Rl

SI

Act Administrativ nr, 32230B (proces verbal nr. 372271/25.09.2014), din 25i 1:

'09/2014 efhls de DGtTL SECTOR

C2

se transcrie In prezenta carte funciara sarcina înscrisa sub nr. 194/06. 10.2014 in Registrul de Transcriptluni si inscriptiunî Imobiliare avand ca obiect înscriere ipoteca leaaia la solicitarea D.G.I.T.L. SECTOR 1

Al


Document care conține date CU caraf ter pcraurt Jl, grațiate te p^veUnrtle Legii Nr. e77/2001.


Pagina 2 din 2


pențnj informare la adteStt Apay.ancpl.re


'Fortnuler vn ăl u rutii 1.1


 Carte rund ară Air, -               ^omuna/Oraș/Municipru; București Sectorul 1

Anexa Nr. 1 La Partea I

duală, Adresa: Loc. București Sectarul 1, Bdul Gheorghe Magheru, Nr. 12-14, Ap. Cinema .curesti

e: Casa scării, Holuri,- Coridoare, Terasa, instalați: Tehnice, Alte parti comune._________


dastral

*,*«-*•

Suprafața construită

Suprafața utilă țrop)

Cote părți comune

l J L- 1X4 HM 1.^,

Cote teren

Observații / Referințe

_____

___ J

2.726,3

6.70%

I53.58mp

Cinema Patria. Suprafața totala

= 2837.0_4mp ______


Certific câ prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de cale fundară esie valabil Ia autentificai ea de către notarul public a actelor juridice prin rare se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor. Iar informațiile prezentate sunt susceotiblle de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 ROM, •, pentru serviciu! de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluționării.

06-05-2019

Data eliberării,.Âăistxyit mru-..

LiAflA.w-y^o

4^9^     „nriâtural


Referent,


fporaM >’ semnâturajOqcuy W car/? ccvjpfwi date cu cerarXer persan. pmț0»W do          Lf Țțț M

h.’’ MOF pciidru înMiTTiriFG Of -41'rae ’-ft jcir-"-* ajWîXt*‘i ‘-P^ F®

Pfljg/na 2 ctfn 2


Fufniula*’,-»4'r«lwrwa k 'l