Hotărârea nr. 212/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 30.07.2020 prlvind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului Unitatii individuale in suprafata de 595,48 mp, conform Cartii funciare nr. identificata cu Nr. Cadastral si asigurarea conditiilor in vederea efectuarii consolidarii si modernizarii imobilului situat in Soseaua Cotroceni nr.9, Sector 6, Bucuresti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind predarea către Compania cfe Investiții și Dezvoltare. în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S. A. , pe bază de protocol, a amplasamentului Unității individuale, în suprafață totală de 595,48 mp, conform Cărții funciare Nr.

identificată cu Numărul cadastrul               și asigurarea condițiilor în vederea

efectuării consolidării și modernizării imobilului situat în Șoseaua Cotroceni nr. 9, sector 6, București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 766/29.07.2020 al Primarului Sectorului 1» întocmii de Direcția dc Investiții și Directorul Companiei de Investiții si Dezvoltare in Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/1579/29,07.2020 al Direcției Investiții, nr. N/405/28.07.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. E/8623/K2-294/29.07.2020 al Arhitectului Șef, nr,G/3K06/29.07.2020 al Direcției Management Economic și nr.M/3-277/29.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului publice, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și ak Comisiei do cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1:

în virtutea prevederi 1 or Constituți ei României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 303/2(108 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii iu 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritofiale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 406/26.07.2018 privind înscrierea imobilelor „Cinematograful Patria”, „Cinematograful Excelsiof’,CinemaLugraful Cotroceni11 și "Cinematografului Grădina Parc” situate în sectorul 1, în inwutaiul bunurilor care alcătuiesc domeniul publicai Municipiului București:

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr. 123/04.05.2018 privind solicitai ca către Consiliul General al Municipiului București do emitere u und hniflrftri privind înscrierea imobilelor„Cinematograful Patria”, „Cinematograful Excel si or \ „Cinematograful Cotroceni” și a ”Cinemato grafului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.356/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economi ce și a indicatorilor tehnico-economi ci ai obiectivului dc investiții „Consolidare și modernizare clădire din șoseaua Cotroceni nr.9, sector 6, (Cinematograf Cotroceni);

  • - Adresa Direcției Generale Administrație Publică Locală și a Direcției Investiții, înregistrată la sediul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. sub nr. 761/28.07.2020;

  • - Punctul de vedere transmis de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/3252/08.07.2020 care informează Direcția Investiții că pot fi demarate în mod legal procedurile privind achizițiile publice;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. o) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArtJL- Se aprobă predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe bază dc protocol, a amplasamentului Unității individuale, în suprafață totală de 595.48 mp, conform Cărții funciare Nr..

\ identificată cu Numărul cadastral                 și asigurarea condițiilor în vederea

efectuării consolidării și modernizării imobilului situat în Șoseaua Cotroceni nr. 9, sector 6, București.

Art.2- Obiectivul de investiții ce face obiectul predării, descris în art. 1, este identificat în Extrasul de Carte funciară, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Toate prerogativele dreptului de administrare continuă să se exercite de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală Administrație Publică Locală -Compartimentul Fond huo biliar.

Art.4.- Se aprobă predarea Expertizei tehnice, a Studiului Geo tehnic, precum și a Documentației de Avizarc a Lucrărilor de Intervenții (DALI) privind clădirea din Șos. Cotroceni nr.9, sector 6, București.

Art.5.- Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fondurile bugetului local alocate Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., precum și din alte surse legal constituite cu această destinație.

Art6>- Se împuternicesc Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul General al Companiei de Investiții șl Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. să semneze protocolul de predare-primire în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.7.- (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-PrivaL Sector 1 S.A., Direcția Generală Administrație Publică Locală, precum și Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi Împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRAS Earrt E.YZĂ.


PREȘEDINTE DE ȘEJ)QC(& Marian Cristiand^feagWRf


S l£CR F/l ARIGENERAl. i):inic|d NitiricviTCt-Tamn

Nr.: 212

Data: 30.07.2020

Anexa nrj la Hotărârea Consiliului Local Nr.


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Slrcul de Cadastru $1 Publicitate Imobiliară Sectorul 6


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte fizndartl M..              București Sectorul


Nr. cerere 32527 zW' Luna Anul


ia 04 2019


[iuLui


Unitate Individuală


LOCAL AL SENIORULUI 1

Nr« J ’TP) e/cC

3 o JUL 2020

A. Partea I. Descrierea Imobilul ui ____

PREȘEUIMTE DE,Sr l.INTĂ^


Adresa: Loc. București Sectorul 6, Sos Cotrocenl, Nr 9, Et. S+P+3E, Ap. CINEMA COTROCENI, Jb»M^nj^tlr

Nr ,crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

"i_

Suprafața utilă (mp)

.........

Cote părți comune

Cote teren

Observații

«■

563.98

16.87%

58.71mp

Cinema Cotroctî

loiala = 595.4(j .. j \          /


B. Partea !J. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale


Referințe


32527/ 18/04/2019           ____________

Âcț Adrni'i sUdtiv nr. 40b. din 26/07/2018 eirls Ue CGMB: l-iot arare Judecătoreasca m, 537. d n 1G/O2?2-?Î • emis de CURTEA DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE; Act AdM r.lstratlv nr. 7052, din 19/02/2039 ?mt5 d«? PRIMĂRIA SccTQRULU: 1; Act Administrativ nr. 1537B. din 18/03/2019 emis de MUMGAIUl BUCUREȘTI ADMINISTRAT A FONDULUI IMOBILIAR; înscris Sub Semnaturi» Privata nr. 3B, din 24/04/2018 umls de 8EJ SERSEA ADRIAN EUGEN; Hotara-e Judecătoreasca nr. 1901. din 14/05/2016 emis de CURTEA DE CASAȚIE 51 /JS'ITIC. HotarareJudecătoreasca nr. 1246, din 15/04/2014 emis de CURTEA DE APE. 6UCUR=5“! Act Administra , v nr. 123, din 04/35/2018 emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 1;__

'rirabul-jrc, drept de MIO^RI&TATEDOMlnIu public, dobundit p.-ir. Lege. Mta actbala IM_______

1) MUNICIPlUL^njJCUREȘTI, Cir.4267117

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

~1) CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1, CIF14505359


Bl


82


C. Partea IU. SARCINI ,


înscrieri privind dezmembrâmțntțile dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


NU SUNT


t>a ;>:.(! pciilij iuta înalt Ori Hm: la âdresa epayeincpLro


A3Referințe


Carte Funciară Nr,___ Camuna/oruș/MunicIplu: București Sectorul 6

Anexa Nr- 1 t,â Partea O


Unitate individuala, Adresa: Loc. București Sectorul 6, Sos Cctroceni, Nr. 9. Et, S+?+3E, Ap. CINEMA COTROCENt, Juri. București

Pârli comune? Cana acarii. Holuri. Coricoam, Ttarasa, Instalații Tahnice. A !J 2J» ni comune.

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

.. .

Observații / Referințe

Al

-

563,38

16.87%

5B.71mp

C ierna Cotroceni. Suprafața totala - 5 95.4Emt?__________


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte fundară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum ți pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare. In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul dejjubllctate'lmoblIlarS cu codul nr. 211.

jftșlient Re^isiKaror, VUBA BRAȚLCEVICt fi )


Data soluționării, 23-04-2019 Data eliberării, f J


Referent,


ExtrasB jrBHtrU iriFuirpanp orpllriala ildntfft ■pBy.anrplra


Ci


■rȘi semqățore?

v,

>1:


'parafe pi semnătură)


■■■II

țfifftciese Nr. 32527/1^01 2019


----jxhqmiwu-----

W*J IGW.V A |( KIWriatuH i


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 6

Dosarul nr. 32527 / 18-04-2019

ÎNCHEIERE Nr. 32527

Registrator MIHAELA TAPAI                          Asistent: CARMEN LAURA BRATICEVICI

Asupra cererii Introduse de CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1 domiciliat In Loc. București Sectorul 1. Bdul Danul Manta, Nr. 9. lud. București privind Prima înregistrare a ImobilelorAinitanlor individuale (u.ij In cartea funciara, in baza:

-Hotarare Jiioecatoresscfi nr.537/16-02-2017 emis de CURTEA DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE;

-Act Administrativ nr. 7 062/13-0 2-2019 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.58/24*04*2018 emis de BEJ SERSEA ADRJAN-EUGEM;

-Hotărâre Judecătoreasca nr.1901/14-06-2016 emis de CURTEA DE CASAȚIE SI IUSTITIE;

-Act Administrativ nr 15378/18-03-2019 emis de MUNICIPIUL BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR;

*Act Administrativ nr.406/26-07 2013 emis de CGMB;

Hotărâre judecătoreasca nr.l246/15-Q4-2014 emis de CURTEA DE APEL BUCUREȘTI;

■Act Administrativ nr. 123/04-05-2018 emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 1;

fiind Inc’eplliTte condițiile prevăzute la art. 29 din Legp* cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, reoubllcata, cu modificările sl completările ulterioare, tariful achitat In suma de 0 leL cu documentul de plata;

pentru serviciul avand codul 211

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista Impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

  • - imobilul cu nr. cadastral

  • - se Intabulează dreptul de ADMINISTRARE asupra A.l In favoarea CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1, sub 3.2 din cartea funciara            4** UAT București Sectorul 6;

  • * se intabulează dreptul de PROPRIETATE DOMENIU PUBLIC mod dobândire lege In cota de 1/1 asupra A.l In favoarea MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub 8.1 din cartea func.-ara           ------

București Sectorul 6;

Prezenta se va comunica părților:

TALPEANU MARIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1

*) Cu drept de reexaminare In termen da 15 zile de la comunicare! care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Irnoblllar^gq-toajl 6. se înscrie In cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef

Data soluționării,

23*04-2019


Heglstrâțor, MIUAiLAÎ


PAI


Asistet Reylșțfotpr, CARMEN LAURA 3RAT1CEVICI


(parafa si semnătura)

♦J Cu excepția sitdațMorprevâzute te Art, 62 etin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție șl înscriere In evidențele dc cadastru șl cart? funciară, aprobat prin ODG Nr, 700/2014.