Hotărârea nr. 211/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 30.07.2020 prlvind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului in suprafata de 5269 mp, identificat cu Nr. Cadastral si constructia S+P+3E, suprafata construita la sol de 2667 mp, avand Nr. Cadastral conform Cartii funciare nr. si asigurarea conditiilor in vederea consolidarii, modernizarii sl restaurarii imobilului situat in Parcul Bazilescu, Str. Olteniei nr. 4, sector 1, Bucuresti - Teatru de Vara "Nicolae Balcescu"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind predarea către Campania de Investiții, și Dezvoltare în Sănătate și Du menii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului terenului în suprafață de 5269 mp, identificat cu Numărul cadastral și construcția S+P+3E, suprafață construită la sol de 2667 mp , având Numărul cadastral '    ,

conform Cărții funciare Ni\ și asigurarea condițiilor în vederea consolidării, modernizării și restaurării imobilului situat în Parcul Bazilescu, Str. Olteniei nr, 4, sector 1, București - Teatru de vară “Nieolae Bulcescu”

Având în vedere Referatul dc aprobare nr. 764/29.07.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit dc Direcția de Investiții și Directorul Companiei de Investiții și Dezvoltare in Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/1581/29.07.2020 al Direcției Investiții, nr. N/410/29.07.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr.G/3804/29.07.2020 al Direcției Management Economic și nr.M/3-278/29.07,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului publice, dc organizare și dezvoltaiu urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile:

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 186/08.06.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 295/30.05.2019 privind transmiterea imobilului Teatrul de vară „Nieolae Bălccscu”, situat în Parcul Bazilescu, sector T’din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind înființarea Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sânătare și Domenii dc Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 23/05.02.2016 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a Teatrului de Vară „Nieolae Băleescu”, din incinta Parcului Bazilescu din Sectorul 1 al Municipiului București;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 439/23.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, modernizarea și restaurarea Teatrului de vară „Nicolae Bălcescu”, situat în Parcul Bazilescu, str. Olteniei nr 4, Sector 1, București”;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/13.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a Teatrului de vară „Nicolae Bălcescu”, din incinta Parcului Bazilescu din Sectorul 1 al Municipiului București;

 • - Procesului-verb al de predare-primire a imobilelor cu nr. MFP 33430 și nr. MFP 33431, situate în Municipiul București, strada Olteniei nr 4, sector 1. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, înregistrat la Municipiul București cu nr. 10578/02.07.2019 și la Consiliul Local al Sectorului 1 cu nr. JUC 309 din 03.07.2019;

 • - Adresa Direcției Investiții, înregistrată la sediul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes PublioPrivat Sector 1 S.A. sub nr.763/28.07.2020;

fn temeiul dispozițiilor art, 5 lit. cc), art 129 alin. (7) lit d), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. o) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ca modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE;

Art.].- Se aprobă predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului terenului în suprafață de 5269 mp, identificat cu Numărul cadastral         și construcția

S+P+3E, suprafață construită la sol de 2667 mp, având Numărul cadastral conform Cărții funciare Nr.           și asigurarea condițiilor în vederea consolidării,

modernizării și restaurării imobilului situat în Parcul Bazilescu, Str. Olteniei nr.4, sector 1. București - Teatru de vară “ Nicolae Bălcescu”.

Art2.- Obiectivul de investiții ce face obiectul predării, descris în art. 1, este identificat în Extrasul de Carte funciară, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Toate prerogativele dreptului de administrare continuă să se exenuile. rîe către Consiliul Local al Sectorului prin Direcția Investiții.

Art.4,- Se aprobă predarea Expertizei tehnice - Consolidarea, modernizarea și restaurarea imobilului Teatru dc vara “Nicolac Bălccscu”, inclusiv Studiu Geotehnic, a Studiului privind posibilitatea utilizării undr sisteme alternative de eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător* precum și a Studiului acustic arhitectural preliminar - Consolidarea, modernizarea și restaurarea imobilului Teatru de vară ‘-Nicolae Bălcescu”, situat în Str. Olteniei nr.4, sector 1, București.

Art.5.- Se aprobă predarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții (DAU) privind imobilul Teatru de vară “Nicolae Bălcescu” situat în Str. Olteniei nr.4, sector 1, București.

Art.6.- Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va tace din fondurile bugetului local alocate Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., precum și din alte surse legal constituite cu această destinație.

Art.7.- Se împuternicesc Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul Generai ai Companiei dc Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. să semneze protocolul de predare -primire în termen de maxim 30 de zile dc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.8.- (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privai Sector 1 S.A. și Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tchirică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 9 voturi împotrivă. în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEM

SECRETAM GENERAL Daniela Nieo|ctn Le foiau

Nr.: 211

Data: 30.07.2020

Anexa nr.l la Hotăn|^!ț;oii^ljul»|i.Loca! Nwi

24$ ^77UF2[MJ

Oficiul de Cadastru 5I Publicitate Imobiliară BL cures i '

Biroul de Cadastru țl Publicitate Imobiliară Set torul 1'

P.JXSS


CÂncel

*|U(m

‘ H.M i.dlț ARHlbl'


EXTRAS DE CARTFFUH

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. ' București Sectorul./   r.?/

*1 . *i n /

1, Descrierea imobilu


vechi:


TEREN Intravilan

Nr. cadastral vechi:!

Adresa: Loc. București Sectorul 1. Str 'Jbenici, Nr. 4, )ud. București

Nr, Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

------

uin acte: 5-335

Mas urata: 5.2ȘȘ

(teren In proprietate ( 5269 mp din măsurători)

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

-

Loc. cojcuresu sectorul X» Olteniei, Nn 4- lud, București

Descriere; ci - construcție 5+P+3E cu o suprafața rnnchmifra Ia ^nl fIr ÎSA7 mn

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

4R219 / 04/06/2013

înscris Sub Semnătură Privata nr. Fn, din 04/06/2010 emis de INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI;

B6

se natesta rapîul ca rnobllu se afla in sittl Istoric Parcelarea BazUescu, sit înscris In Lista Monumentelor Istorice 2015 (București, rjgaltla nr, 191. Cod LMI 0 lLs-B’1791B)

41. Al.l /B.B

41949/ 07/Q5/20J.9

Act Administrativ nr. 2519. din 07/05/2019 emis de INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI;

Bfl

Potrivit art. 914 cod civil se îndreaptă eroarea materiala dm cuprinsul încheierii nr. 40219/04.06.2019 In sensul ca imobilul “se afla in sltul Istoric Parcelarea Ba zii eseu, slt înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 (București, oozltia nr. 191. Cod LMI B-H-s-9-17913'’

Al. Al.l

B3IH9 / 29/08/2019

Act Administrativ nr. 295. din 30/05/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1;

B9

Intabulare. Unept de PHOPiUH Al t, dubundil piri L=juc. cuîă ăcluăld

2/1__

AL Al.l

1J MUNICIPIUL BUCUREȘTI

H10

Intabulam. drept de ADMINISTRARE

Al, Al.l

1) CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1, CIFM505359____________________________

C, Partea 1IL SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrâmintefe dreptului de proprietate» drepturi reale de garanție $1 sarcini

Referințe

MU SUNT

A" '           ‘cu.....u. C t^ș/Municțfjiu: j'Juc'îJ' j ■_■, .<.■'■■■ î

Anexa Nr. 1 ta Partea l

Teren

Nr cadastral

Si praf[mp,

Observații / Referința

Din      5.335

Măsură ta: 5.2ău

;teren ]n proprietate ( S269 mp din măsurători)

Date referitoare la teren

Mr Crt

Categorie folosința

Intra Vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5.269

*

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație Juridică

Observații / Referințe

Al.l

- ■ - ■

construcții de ______locuințe______

-

Cu acte

Descriere: CI - construcție S+P+Jli cu o suprolutp construita ia sol de 3657 inp

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan,

Punct începui

Punct sfârșit

Lungime segment

<- Im)

1

2

22.432

2

3

11.37

3

4

9.776

4

5

11.236

----- ■■ ------------—— __


_ .1O»Z2K»J_____


incheiere Mr. âl jL 39 f


Aț^CEL Oficiul de Cadastru ș) Publicitate Imobiliara BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1

Dosarul nr. B3189 / 25-08-2019

ÎNCHEIERE Nn 83189

Registrator: CAMELIA ADAMOV                                 Asistent: CRISTINA ȘTEFAN

Asupra cererii Introduse de CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1 domiciliat in - privind intabulare sau înscriere provizorie In cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.295/30-05-2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1;

fiind Îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei. cu documentul de plata:

-Chitanța Interna nr.753207/29-08-2019 in suma de 60

pentru serviciul avand codul 231

Vazand referatul asistentului registrator fn sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral „ înscris in cartea funciara ” UAT București Sectorul 1 avand proprietarii: STATUL ROM^N In cota de 1/1 de sub 8.1;

 • - se intabulează dreptul de AD?d)NfSTRARE asupra A.l, Al.2 in favoarea CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1, sub 8,10 din cartea funciara        UAT București Sectorul 1;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.l, Al.l in favoarea MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub 8.9 din cartea funciara “ “ UAT București Sectorul 1;

Prezenta se va comunica părților:

STATUL ROMAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 1

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de Ea comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 1, se înscrie în cartea funciara si se soluționează de către registratoruLsef

Data soluționării,

Asistent Registrator, CRISîW ȘTEFAN


P.egistratgr.

CAMELIA AD&MOV


14-10-2019

,p. fia s! seni.') jfu.' Jj

♦J Cu excepfZa situațiilor prevăzute te .4rt. 62 alin, (1/ din Regulamentul de p .re, recepție și înscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG Nr, 700/2Dl4.

Carte Funciară Nr.


Comuna/DrașfMunidpiu: București Sectorul 2

Punct început

Punct sfârșit

, Lungime segment <•■ im)

5

6

27.318

6

7

9.004

7

8

26,54

a

9

10,634

9

10

10.797

10

11

6.429

11

12

5.45

12

13

8.589

13

14

28.25

14

15

26.4

16

16

67.179

16

1

42.695


’• Lăngîmîîo seu montelor sunt determinai în plenul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru.


*** OTatanța dintre puncte este formetâ din segmente cumulate ce sunt mal mld decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte fundară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 HON, -Chitanța interna nr,753207/29-08-2019 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 231.

Data soluționării, 14-10-2019

Data eliberării.

Asistent rtegfstrator.

CRISTjitW ȘTEFAN

Referent,


(parafa semnătura!