Hotărârea nr. 210/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 30.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. G/3794/29.07.2020 al Primarului Sectorului I :

Ținând seama de Raportul de specialitate nr, G,'3793/29.07.2020 întocmit de Direcția Management Economic și nr. M/3-276/29.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin, (1), lit. a) si b) si art. 20 și art.49 ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 115/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență, a Gn venin lui nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

Ținând scama de prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora;

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor ine Le du logice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului Hotărârea nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr, 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activi lalea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 43003/24.07.2020 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru unitățile administrati v-teritoriale din municipiul București;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 in valoare de 2.077.873,22 mii lei, conform anexei nr. I1’.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

mii lei

SURSA DE FIN ANȚARE

BUGET RECTIFICAT

30 IULIE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.077.873,22

1.273.437,81

804.435,41

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.907.314,86

1.246.954,06

660.360,80

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

26.489,75

26.483,75

6,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare_________

144.068,61

0,00

144.068,61

(1)- Veniturile bugetului local pe anul 2020 sunt în valoare de 1.907.314,86 mii Ici, conform anexei nr.1.1 (1.1.1);

(2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din. venituri proprii pe anul 2020 sunt în sumă de 26.489,75 mii Ici, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2);

(3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2020 sunt în sumă de 144.068,61 mii lei. conform anexei nr. 1.5.

Art.2. - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 în suma de 2.230.362,29 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

_______________ ______________ ___________________ -mii lei-________

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT

30 IULIE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.230.362,29

1.286.458,99

943.903,30

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.054.122,75

1.254.294,06

799.828,69

CHELTU IELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚLXL DIN VENITURI PROPRn

32.170,93

Secțiunea de funcționare

Secțiunea dc dezvoltare

32.164,93

6.00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare___

144.068,61

0,00

144.068,61

  • a) Deficitul bugetului local al secțiunii de funcționare pe anul 2020 în valoare de 7.340,00 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, conform art. 22 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, '‘prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006. cu modificările și completările ulterioare, unilățile/suhdiviziunile admirilstrativ-teritoriale pot utiliza până la 5% din excedentul bugetului local și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de. combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, aflate în sarcina lor, precum și în sarcina instituțiilor publice subordonate. ”

  • b) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în valoare de 139.467,89 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art, 58, alin, 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”;

  • c) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2020 în valoare totală dc 5.681,18 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului dc risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  • ❖ Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2(114, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.989,18 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

  • ❖ Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 692,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

(1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1          2.054.122,75


2           101.503,43


3            54.661,00


4            15.000,00


5             1.166,00


mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                       1.254,294,06 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         799.828,69 mii lei

mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei

1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                          86.316,43 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          15.187,00 mii lei

mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2) din care:

—Secțiunea de funcționare                         53.329,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            1.332,00 mii lei

mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                          15.000,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                               0,00 mii lei

mii lei pentru Aparate Naționala capitolul 60.02, conform anexei 1.2.1.4


6

7

8

9

10

11

12

13

14


(1.2.1.4.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                            620,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             546,00 mii lei

99.070,00 mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                          91.570.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           7.500,00 mii J ei

838.649,97 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, conform anexei 1,2.1.5

(1.2.1.5.1; 1.2.1,5.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                        275.744,94 mii Ici

—Secțiunea de dezvoltare                         562.905,03 mii lei

118.545,69 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.6

(1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2).din care:

—Secțiunea de funcționare                         51.982,69 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          66.563,00 mii lei

288.237,59 mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei

1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4), din care:

—Secțiunea de funcționare                        199.667,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                          88.570,59  mii

230.257,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                         219.694,00  mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          10.563,00  mii

95.241,27 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4;

1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6) din care:

—Secțiunea de funcționare                          71.710,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             23.531,27 ni ii lei

188.671,80 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02. conform anexei nr.

  • 1.2,1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3), din care:

—Secti unea de funcționare                           177.5 83,00 mi 1 lei

—Secțiunea de dezvoltare                          11.088,80 mii lei

20.648,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei 1.2.1.10 (1.2.1,10,1; 1.2.1.10.2, din care:

  • —Secțiunea de funcționare                          11.077,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           9.571,00 mii lei

2.471,00 mii lei pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, conform anexei

1.2,1.11 (1.2.1.11.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                              0,00 mii Ici

—Secțiunea de dezvoltare                           2.471,00 mii lei

(2)

1


Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:

32.170,93 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10,, conform anexei nr. 1.4, din care:

—Secțiunea de funcționare                       32.164,93 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                               6,00 mii lei

18,047,93 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. 1.4.1,din

care;

—Secțiunea de funcționare                         18.047,67 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             0,00 mii lei

3             14.123,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitalul 70.10, din

care: —Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

14.117,00 mii lei

6,00 mii lei


(3) Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2020, astfel:

1         144.068,61 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, din care:

—Secțiunea de funcționare                                      0,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                               144.068,61  mii

2         144,068,61 mii Ici pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

—Secțiunea de funcționare                                      0,00  inii

—Secțiunea de dezvoltare                               144.068,61  mii

Art.3.- Anexa nr. 1 (1.1- 1.5) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art4.- Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 934.428,30 mii lei, coufonn programului de investiții publice, din care:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT

30 IULIE

Bugetul local al Sectarului 1

790.353,69

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

6,00

Btigclul creditelor externe

144.068,61

TOTAL

934.378,10

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniver sitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

!> Răspunderea juridică revine persoanelor cure au competență și responsabilitate în ceea ce privește menținerea echilibrului bugetar.