Hotărârea nr. 21/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2020 privind respingerea modificării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Ploiești nr.93A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind respingerea modificării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua                          ■ sector lf București

Având în vedere:

 • -   Referatul de aprobare nr. E/l4247/21.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E 14248/21.11.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1:

 • -   Raportul de specialitate nr. M/249/11.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație,

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 138/21.11.2019 din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 3119/01.03.2019 și planșa anexă a acestuia.

 • -  Studiu de Rețele însușit de ing. ' C.I.G

 • -  Convenție privind constituirea unui drept dc trecere și drept dc folosință, autentificat sub

nr. 623/05.03.2019- BNP A.M.         înscrisă in Cartea Funciară nr. 274321.

 • -  Aviz tehnic de consultanță preliminară dc circulație nr. 70/07.03.2019- PMB-Dirccția Proiecte Urbane; Adresa Agenția Națională pentru Protecția Mediului nr. 3108/22.02.2019; Aviz Autoritatea Aeronautică Civila Română nr. 3549/238 din 01.03.2019; Adresa Ministerul Afacerilor Interne nr. 1366384/25.02.2019; Aviz Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 78531/11.11.2019;

 • -   Ilustrare volumetrică însușită dc mașter urbanist ' I.R.G.P.               S1 studiu de

însorire însușit de arh. A.C.T.

Ținând seama de prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor ari. 5 lit. cc), ari. 139 alin. (3) lit. e). art. 166 alin. (2) lit. j) și ari.. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se respinge documentația de urbanism Șoseaua                        f

sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 138/21,11.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2,

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a întrunit un număr de 12 voturi pentru, 8 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 21

Data: 28.01.2020