Hotărârea nr. 208/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 30.07.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Proiectare si executie Spital de urgenta categoria IA ,,Sfantul Vasile cel Mare" din Sos.Bucuresti-Targoviste nr. 10

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției Proiectare și execuție Spital de urgentă categoria LA „Sfântul Yasile cel

Mare” din Șoseaua București-Târgoviște nr. 10

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 721/15.07,2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de către directorul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J 1522/24.07.2020 al Direcției Investiții, nr. N/397/24,07.2020 al Direcției Cadastru. Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. K-281/E/24,07.2020 al Arhitectului Șef, nr. G/3743/24.07.2020 al Direcției Management Economic și nr.M/3-270/24.07.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei dc cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obicctivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere documentația tehnico-economica privind investiția proiectare și execuție Spital de urgența categoria IA „Sfântul Vasile cel Mare”, predată Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A prin proces verbal;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ce), art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art«l«- Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția Proiectare și execuție Spital de urgență categoria IA „Sfântul Vasile cel Mare”.

Art.2.~ Se aprobă indicatorii tehnico-economi ci ai investiției Proiectare și execuție Spital de urgență categoria IA „Sfântul Vasile cel Mare” , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Finanțarea lucrărilor sc va tace din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 7 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 3 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.07.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 208

Data: 30.07.2020

L Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A..

2. Pentru indicatorii tehnieo-economici însușiți, prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S. A.


COMPANIA DE IN VESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE Șl DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

cu sediul în Strada Demetriade Aristide, actor, Nr. 2, Sector 1, BUCUREȘTI

LaHotararca Consiliului Nr. 2^4/30. O

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROIECTARE SI EXECUȚIE SPITAL DE URGENTA CATEGORIA IA “SF.VASILE cel MARE din Șoseaua Șoseaua Bucuresti-Targoviste, Nr.10, Sector 1, București, destinat


Spitalului Clinic de Urgență București Floreasca, Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri si a Institutului Național Pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Ales s and rest u-Rus eseu” .

A. INDICATORI MAXIMALI:

SERVICII DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE LA FAZA:

STUDIU DE FEZABILITATE pentru realizarea obiectivului de investitii:

SPITAL DE URGENȚĂ CATEGORIA IA

______________situat în Șosea nu Bucii rcjlt-Târativițle, Nr. 1(1. Sector 1, Bucii reții

cota i VA          0.1 W

Ici/euro la cursul 4.780 din data de

Nr, Crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucruri

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Eu 10

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

2,857,063,862.635

597.712,105.154

539.19tiq06.l29

3,396,251.068,763

710.513,403.507

Din cure < t ,1/

(Cap. 1.2+Cap. 1.3+Cap.

I.4+Cap 2J+(iip. 4.1+Cup.

4.2+( ap. 5.1.1}     __________

1,746.030,225.789

365,228.289.914

33 f.700.332.900

2.077.491.558.689

434.621.664.9 98

ffC                         fii

1 vi WTf 8* -ju.। __ ml ■l’MW, **»! k «eroii ™T,/


COMPANIA DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PR1VAT SECTOR 1 S.A.

cu sediul în Strada Demetriade Arislide, actor, Nr. 2, Sector 1, BUCUREȘTI

B. DU RATA DE REALIZARE: 60 LUNI / 5 ANI

AN

VALOAREA FAR A TVA

VALOARE CU TVA

Lei

Euro

Lei

Euro

Anul I

566,221,928.395

1 18,456,470.375

673,072,619.395

140,810,171.422

Anul 11

399,095.354.453

83,492,751.978

474.192,541.325

99,203,460.528

Anul III

548,554,310.043

114,760,315.909

652,049,788.317

136,412,089.606

Anul IV

729,114,315.498

152.534.375.627

866,916,194.808

181,363,220.671

Anul V

614,077,954.246

128.468,191.265

730,022,924.918

152,724,461.280

C. INDICATORI TEHNICI:


1. TEREN:

Crt.

Denumire

Suprafața teren

1.

Imobilul cu număr cadastral 203816

44.708 mp

2.

Imobilul cu număr cadastral 267675

27.070 mp.

SUPRAFAȚA TEREN TOTALA ( IMOBIL 1 + IMOBIL 2)

71.900 mp( din acte),

71.788 mp ( masiirataf

2. CONSTRUCȚII:

Nr.

Suprafața construita - UNITATE SPITALICEASCA

Suprafața construita

1.

Arie construita desfasurata Imobil S+P+5E suprateran

125.643,43 mp

2,

Arie construita desfasurata Imobil S+P+5E total

134.629,81 mp

3.

Aria construita la sul Imobil S+P+5E

__-__-4E2

trW-67 mP

DV.—------------

COMPANIA DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTAI E Șl DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

cu sediul în Strada Dcmctriade Arislide, actor, Nr. 2, Sector 1, BUCUREȘTI

Nr.

Denumire

Suprafața construita

la sol

Suprafața construita

desfas urata

1.

Corp - UNITATE SPITALICEASCA

22 295.67 mp

134 629,81 mp

TOTAL UNITATE SPITALICEASCA

22 295.67 mp

134 629,81 mp

2.

Clădiri parcaje

9 760.06 mp

29.118,98 mp

TOTAL PARCAJE

9 760.06 mp

29.118,98 mp

4.

Centrala termica

907 mp

907 mp

5.

Rezervoare motorina centrala termica

167 mp

] 67 mp

6.

Bazin apa plata/hidranti/sprinklcrc

831 mp

831 mp

7.

Bazine colectare ape pluviale ( 2x200mp)

400 mp

400 mp

8.

Spatii comerciale

347mp

347 mp

9.

Post-translbrmare

250 mp

250 mp

10.

Bazin gaze si fluide medicale

71.4 mp

71.4 mp

II.

Platforma rezervoare

68.5 mp

68.5 mp

12.

Stat ie de epurare

75 mp

75 mp

13.

Biserica

260 mp

260 mp

TOTAL CORPURI ANEXA

3 376.9 mp

3 376.90 mp

14.

Amenajări exterioare: Sistematizare verticala si sistem rutier

21 803.08 mp

21 803.08 mp

TOTAL AMENAJARI EXTERIOARE

21 803.08 mp

21 03.08 mp


COMPANIA DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE Șl DOMENII DE INTERES PUBI.IC-I'RIVAT SECTOR I S.A.

cu sediul în Strada Denictriade Aristidc, actor. Nr. 2, Sector I, BUCUREȘTI

D. INDICATORI ECONOMICI - COST SPECIFIC - LLCRARI DE INVESTIȚIE:

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări

Valoare (tară TVA}

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul l - Cheltuieli pentru ubținerca și amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

45347,114.938

9,486,844.129

8,615,951.838

53,963,066.776

11,289344.514

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 1

28,456,694.667

5,953,283.403

5,406,771.987

33,863,466-654

7,084,407.250

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

TOTAL CAPITOL 3

184,686,551.264

38.637,353.821

35,090,444.740

219,776,996.005

45.978.451.1147

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL CAPITOL 4

2,148,470,458.780

449,470,807.276

408,209387.168

2,556,079.845.948

534,870,260.659

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

376,769,773.502

78,822,128.348

67,934329.194

444,704,102.696

93,034331.108

Capitolul 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste ți predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6

73,333,269.483

15341,688.176

13,933,321.202

87,266,590.685

18,256,608.930

IUI M CENTRAI

L857,tlf(J.86j;(r35

597.712.1 D5.1JU

5.19. |'«),106.129

33’H1(254.iJi4i."r,3

7țtL5LMU.L5l)7

Din care C + M (Cap, I,2+€ap.

I.3+Cap. 1.4+Cap. 2.1+Cnp.

4.1+Cap. 4.2+Cap. 5.1,1)

1,746.030,225.789

365,228,289.914

331,700,332.900

2,077,491,558.689

434,621,664.998

COMPANIA DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE

ÎN SĂNĂTATE Șl DOMENII DE INTERES PUBI IC-PR1VAT

SECTOR I S.A

întocmit.

Director Adjunct 1 nvesitii,

RADU SORIN MIUA1întocmit,

Consilier Juridic.

POPA ALINA LI LI ANA